документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1995-10-052010-07-07  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про боротьбу з корупцією"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 34, ст.268 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 359/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.269 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI від 07.07.20
10 -
набирає чинності з 03.08.2010 р. )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05 ):

1. Статтю 6 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Якщо в ході дізнання, попереднього чи судового слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними у пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9-11 частини 1 цієї статті, що виключають провадження у кримінальній справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення".

2. У статті 23-1:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Якщо в ході дізнання, попереднього слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, буде встановлено, що в діянні особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, чи в діяннях інших осіб є ознаки дисциплінарного правопорушення або ці особи повинні бути згідно з чинним законодавством притягнуті до матеріальної відповідальності, орган дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані порушити в поданні питання про притягнення цих осіб до дисциплінарної або матеріальної відповідальності".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"У разі залишення посадовою особою подання без розгляду орган дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані вжити заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення" ( 80732-10 ).

3. У статті 23-2:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "В окремій ухвалі (постанові) суд зобов'язаний за наявності на те підстав порушити питання про притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб, у діяннях яких є ознаки дисциплінарного правопорушення або які згідно з чинним законодавством повинні бути притягнуті до матеріальної відповідальності";

доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:

"У разі залишення посадовою особою окремої ухвали (постанови) суду без розгляду повинно бути вжито заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

4. Доповнити статтю 98 ( 1002-05 ) після частини першої новою частиною такого змісту:

"Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу повинно бути порушено щодо цієї особи".

У зв'язку з цим частини другу і третю цієї статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

5. Доповнити Кодекс статтею 98-1 такого змісту:

"Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої
порушено кримінальну справу

У разі, коли кримінальну справу порушено щодо певної особи, прокурор (суддя) вправі прийняти рішення про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення попереднього розслідування чи судового розгляду, про що виносить мотивовану постанову (ухвалу)".

6. Статтю 147 викласти в такій редакції:

"Стаття 147. Відсторонення обвинуваченого від посади

В разі притягнення посадової особи до кримінальної відповідальності за посадовий злочин, а так само якщо ця особа притягається до відповідальності за інший злочин і може негативно впливати на хід попереднього чи судового слідства, слідчий зобов'язаний відсторонити її від посади, про що виносить мотивовану постанову.

Відсторонення від посади провадиться з санкції прокурора чи його заступника. Копія постанови надсилається для виконання за місцем роботи (служби) обвинуваченого.

Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі мотивованої постанови Генерального прокурора України.

Відсторонення від посади скасовується постановою слідчого (прокурора), коли в подальшому застосуванні цього заходу відпадає потреба".

II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

1. У статті 15:

доповнити частину першу після слів "митних правил" словами "вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, неправомірне використання державного майна, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог прокурора";

виключити з останнього речення частини першої слово "штраф".

2. Доповнити главу 15 Кодексу статтею 184-1 такого змісту:

"Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна

Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3. Статтю 185-6 викласти в такій редакції:

"Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи
окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого
або протесту, припису чи подання прокурора

Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи окрему постанову судді -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Залишення посадовою особою без розгляду подання органу дізнання чи слідчого про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, або протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис -

тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

4. Статтю 221 після слова і цифр "статті 181" доповнити словом і цифрами "статтею 184-1".

III. Частину десяту статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст.793; 1993 р., N 50, ст.474) доповнити реченням такого змісту: "Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння".

IV. Частину другу статті 5 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.399) викласти в такій редакції:

"На підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення", призначаються також пенсії військовослужбовцям і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей".

V. Частину шістнадцяту статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1994 р., N 34, ст.315) замінити частинами шістнадцятою та сімнадцятою, виклавши їх в такій редакції:

"При досягненні пенсійного віку колишньому депутату призначається пенсія, яка становить 80 процентів місячного окладу, встановленого на той час для працюючого народного депутата України. Це положення не поширюється на депутата, повноваження якого було достроково припинено у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.

За колишнім депутатом зберігаються медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування, встановлені на той час для народних депутатів України".

У зв'язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою.

( Розділ VI втратив чинність на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )

VII. У Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст.490):

1. Частину другу статті 5 виключити.

2. Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

"Державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).

3. Статтю 37 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах".

У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 жовтня 1995 року
N 358/95-ВР

^ Наверх
наверх