документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2005-12-152010-07-08  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розвідувальних
органів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.116 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2456-VI від 08.07.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI від 08.07.2010 )

2. У статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "Служби національної безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України".

3. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2004 р., N 14, ст. 195, N 25, ст. 346, N 29, ст. 368; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 46-47, ст. 468) доповнити пунктом "ш" такого змісту:

"ш) техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України".

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303, N 39, ст. 572; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 10, ст. 44, N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357; 2004 р., N 8, ст. 66; 2005 р., N 10, ст. 187, N 25, ст. 335):

1) у частині першій статті 5:

в абзаці третьому слово "розвідкою" виключити;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-дев'ятим;

абзац п'ятий після слів "розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "(агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки)";

2) статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Розвідувальним органам України надаються права, передбачені частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 в частині негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину";

3) у статті 9:

частину першу після слів "охорони вищих посадових осіб" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України", а після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

частину другу після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України";

у частині третій слова "прикордонної служби" замінити словами "Державної прикордонної служби України", а після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

частину восьму після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України";

4) у статті 9-1:

частину другу після слів "органів військової контррозвідки Служби безпеки України" доповнити словами "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

частини другу і третю після слів "Головою Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Головою Служби зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України";

частину четверту після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної прикордонної служби України, керівник розвідувального органу Міністерства оборони України";

5) у частині другій статті 9-2 слова "начальник відповідного органу або його заступник" замінити словами "посадова або службова особа, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи".

5. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 32, ст. 394):

1) у статті 10:

у другому реченні частини першої слово "розвідки" виключити;

частину другу виключити;

2) у частині першій статті 15 та пунктах 11 і 12 частини першої статті 25 слово "розвідки" виключити;

3) пункт 1-1 статті 24 виключити.

6. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107, NN 17-19, ст. 267):

1) преамбулу після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

2) частину другу статті 10 після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України";

3) частину першу статті 48, частину першу статті 49 і частину другу статті 52 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) Служба зовнішньої розвідки України".

8. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1):

1) абзац другий пункту 2 частини першої статті 6 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України", а слова "інших військових формувань, створюваних Верховною Радою України" замінити словами "інших утворених відповідно до законів України військових формувань";

2) у пункті 2 частини другої статті 7 слова "і Служби безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України".

9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2005 р., N 25, ст. 335):

1) у пункті 1 статті 2:

в абзаці другому слова "розвідувального органу Міністерства оборони України" замінити словами "розвідувальних органів України";

підпункт "в" після слів "оперативно-розшуковій" доповнити словами "та розвідувальній";

2) пункт "е" статті 14 викласти в такій редакції:

"е) керівники розвідувальних органів України - щодо захисту співробітників цих органів та їх близьких родичів";

3) пункт "в" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"в) щодо співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів - на відповідні розвідувальні органи України";

4) частину першу статті 24 після слів "Голова Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки України".

10. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 5, ст. 37; 2005 р., N 20, ст. 276):

1) у частині першій статті 20:

абзац шостий після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "розвідувальних органів України";

абзац дев'ятий після слів "Службу безпеки України" доповнити словами "розвідувальні органи України";

2) частину четверту статті 22 після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "та розвідувальних органах України";

3) пункт "г" частини першої статті 24 та частину другу статті 34 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та Служби зовнішньої розвідки України".

11. Частину другу статті 3 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки України".

12. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

13. Абзац третій статті 8, статтю 9 Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

14. У Законі України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

1) у преамбулі слова "спеціальних органів державної влади" замінити словами "державних органів";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Основні терміни

Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

розвідувальна діяльність - діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених законом органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами України зовнішнім загрозам національній безпеці України;

розвідувальна інформація - усні та зафіксовані на матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) відомості, які неможливо отримати офіційним шляхом, про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони;

розвідувальні органи України - спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності. Розвідувальний орган України може функціонувати як самостійний державний орган, так і у складі центрального органу виконавчої влади";

3) у статті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"здійснення спеціальних заходів, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку, захисту та охорони державного кордону";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією у порядку, визначеному законом";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України";

4) у частині першій статті 5 слова "та забезпечення безпеки своїх співробітників" замінити словами "забезпечення безпеки розвідувальних заходів, захисту своїх сил, засобів та інформаційних систем і обліків, а також джерел розвідувальної інформації";

5) назву та частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Розвідувальні органи України
та сфери їх діяльності

Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальну діяльність у таких сферах:

Служба зовнішньої розвідки України - у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній;

розвідувальний орган Міністерства оборони України - у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній;

розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону - у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні";

6) частину третю статті 7 доповнити новими реченнями такого змісту: "Голову Служби зовнішньої розвідки України призначає Президент України. У межах своїх повноважень керівники розвідувальних органів України можуть видавати накази, розпорядження, а у випадках, передбачених законом, або на вимогу Президента України доводять до його відома у визначеному ним порядку інформацію щодо зовнішніх загроз Україні";

7) у статті 9:

абзац восьмий доповнити словами "використовувати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, кошти і майно, набуті в результаті їх діяльності", а після слова "підрозділи" доповнити словом "підприємства";

доповнити абзацами такого змісту:

"створювати в установленому порядку територіальні підрозділи в межах граничної чисельності співробітників кадрового складу;

здійснювати у визначеному законодавством України порядку контрольовані (під оперативним контролем) пересування осіб та переміщення предметів через державний кордон України";

8) текст статті 10 викласти в такій редакції:

"Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами України, надається Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністрові України та іншим визначеним Президентом України споживачам в установленому ним порядку з додержанням вимог законів України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) та інших";

9) у частині другій статті 11 слово "угод" замінити словами "міжнародних договорів України";

10) у статті 15:

після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Розвідувальні органи України мають право відчужувати майно, придбане за бюджетні кошти за межами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кошти, одержані від реалізації в установленому порядку за межами України майна, придбаного за бюджетні кошти, зараховуються до Державного бюджету України. Ці кошти використовуються виключно на забезпечення розвідувальної діяльності згідно з кошторисами відповідних розвідувальних органів України".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Розвідувальні органи України відповідно до закону мають право закуповувати і ввозити на територію України засоби озброєння, матеріально-технічні, спеціальні технічні та інші засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, у тому числі іноземного виробництва, для забезпечення власних потреб, а також у разі необхідності передавати і вивозити їх за межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

частину сьому доповнити словами "та можуть виступати замовниками будівництва житла";

11) у статті 16:

у частині першій слова "підрозділів відповідних центральних органів виконавчої влади" замінити словами "органів України";

частину другу виключити;

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Особливості проходження військової служби в розвідувальних органах України визначаються Президентом України";

після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Порядок проходження військової служби та присвоєння військових звань особам, які мають спеціальні звання (класні чини) та направляються (приймаються) для подальшого проходження військової служби в розвідувальних органах України, визначається Президентом України.

Особи, прийняті для проходження служби в розвідувальних органах України, мають право на повернення в установленому законодавством порядку за наявності вакантної посади до органів, з яких вони були направлені (переведені), для подальшого проходження військової або державної служби відповідно до посад, військових (спеціальних) звань, класних чинів і рангів державних службовців, набутих за час служби в розвідувальних органах України, із зарахуванням до безперервного стажу роботи (служби) часу перебування в розвідувальних органах України".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою;

12) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Службовці кадрового складу розвідувальних органів України є державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних категорій посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом, а порядок прийому на службу в розвідувальний орган визначається згідно із законом та з положенням про відповідний розвідувальний орган".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

13) частину першу статті 19 після слів "цього Закону" доповнити словами "а також у разі залучення їх до проведення антитерористичних операцій";

14) у статті 21:

частину другу викласти в такій редакції:

"Заходи соціального захисту, грошове забезпечення (оплата праці) є уніфікованими для співробітників усіх розвідувальних органів України";

частину сьому після слів "розвідувальних органів України" доповнити словами "і підрозділів, на які покладалося здійснення розвідувальної діяльності до набрання чинності цим Законом, та";

після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"Службовці кадрового складу розвідувальних органів України мають право виходу на пенсію на підставах і умовах, передбачених Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).

У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

доповнити частинами одинадцятою - чотирнадцятою такого змісту:

"Життя і здоров'я співробітника кадрового складу розвідувальних органів України підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України, порядок та умови якого встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого) або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення (заробітку) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку із втратою годувальника.

У разі каліцтва, заподіяного співробітнику кадрового складу розвідувального органу України при виконанні службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше як через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, йому залежно від ступеня втрати працездатності виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення (заробітку) за останньою посадою і призначається пенсія по інвалідності.

Розвідувальний орган України відшкодовує співробітникам його кадрового складу витрати на проїзд із службовою метою всіма видами міського і приміського транспорту, за винятком таксі, а також витрати, пов'язані з використанням із зазначеною метою особистих транспортних засобів, у порядку, що визначається керівником відповідного розвідувального органу України".

15. Частину другу статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

16. Частину другу статті 10 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

17. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89, N 27, ст. 209):

1) у статті 1 слово "розвідувальних" виключити;

2) у частині другій статті 7:

у пункті 1 слова "розвідувальні і" виключити;

у пункті 6 слово "розвідувальної" виключити;

3) у статті 8:

частину восьму доповнити словами "керівником розвідувального органу України або його заступниками в межах повноважень, визначених цим Законом";

частину дев'яту:

після слів "фіксації отриманих результатів" доповнити словами "їх аналізу та оперативної оцінки";

доповнити словами "а у випадках, що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків, контррозвідувальні справи можуть вести розвідувальні органи України з дозволу їх керівників або їх заступників".

18. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335):

1) частину четверту статті 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Служба зовнішньої розвідки України".

У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - дванадцятим;

2) у статті 5:

у частині першій слова "забезпечує безпеку" замінити словами "забезпечує у взаємодії з розвідувальними органами України безпеку";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Розвідувальні органи України здійснюють добування, аналітичну обробку та надання в установленому порядку розвідувальної інформації про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій за межами України, а також здійснюють заходи безпосередньої протидії терористичним загрозам життю і здоров'ю громадян України, установам та об'єктам державної власності України в разі залучення розвідувальних органів України до участі в антитерористичних операціях за межами України".

19. У Законі України "Про основи національної безпеки України" ( 964-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351):

1) абзац одинадцятий статті 4 після слів "Служба безпеки України" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки України";

2) в абзаці сьомому статті 9 слова "Служба безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України".

20. У Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

1) частину другу статті 38, пункт 9 частини першої статті 39 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

2) пункт 1 частини третьої статті 64 після слів "Служба безпеки України" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки України".

21. Статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) доповнити частиною другою такого змісту:

"Організаційна структура розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону визначається Президентом України".

22. Частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Рекомендувати Президентові України привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3200-IV

^ Наверх
наверх