документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про радіочастотний ресурс України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) такі зміни:

1) пункт 6 частини другої статті 14 викласти в такій редакції:

"6) встановлення розмірів плати за видачу УДЦР документів дозвільного характеру - висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону і на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв";

2) у статті 16:

пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:

"1) присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам, видача дозволів на експлуатацію";

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. УДЦР на платній основі за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України на їх замовлення виконує роботи (надає послуги), а за рахунок коштів Державного бюджету України - роботи, пов'язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радіозавад у смугах частот загального користування за заявою спеціальних користувачів";

3) у статті 29:

друге речення частини першої після слова "УДЦР" доповнити словами "на платній основі";

після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"4. Суб'єкт господарювання, який має намір ввезти з-за кордону радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої або здійснювати їх реалізацію, подає до УДЦР заяву за встановленою НКРЗ формою та документи, перелік яких визначається НКРЗ.

Заява та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання чи уповноваженим ним органом або надсилаються рекомендованим листом.

УДЦР приймає рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, про що інформує суб'єкта господарювання у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня реєстрації його заяви про видачу дозволу.

Дозвіл на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв видається УДЦР не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надання суб'єктом господарювання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу.

Строк дії дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв становить чотири місяці. За окремою заявою суб'єкта господарювання такий строк продовжується на два місяці.

УДЦР приймає рішення про відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у разі їх невідповідності визначеним цим Законом умовам застосування на території України.

5. Анулювання дозволу на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється УДЦР на підставі:

1) складеного ДІЗ акта про повторне невиконання суб'єктом господарювання розпорядження або припису посадових осіб ДІЗ;

2) складеного ДІЗ акта про повторну відмову суб'єкта господарювання в допуску посадових осіб ДІЗ для проведення перевірки чи про вчинення інших перешкод, які не дають змоги проводити перевірку в повному обсязі;

3) матеріалів, в яких ДІЗ зафіксовано факт виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання дозволу;

4) заяви суб'єкта господарювання про анулювання дозволу;

5) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

6) документів, що підтверджують проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу протягом 20 робочих днів з дня надходження документів, передбачених пунктами 1-6 цієї частини, яке протягом трьох робочих днів з дня його прийняття вручається або надсилається рекомендованим листом суб'єкту господарювання із зазначенням підстав.

Зазначене рішення може бути оскаржено в судовому порядку".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

4) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:

"3. У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах відповідно до вимог закону";

5) у третьому реченні частини четвертої статті 39 слова "дозволу на отримання додаткової смуги" замінити словами "ліцензії на додаткову смугу";

6) перше речення частини першої статті 41 після слова "УДЦР" доповнити словами "на платній основі";

7) у статті 42:

перше речення частини третьої доповнити словами "на платній основі у порядку, встановленому НКРЗ";

друге речення частини четвертої доповнити словами "або не заявлено суб'єктом господарювання".

2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2391-VI

^ Наверх