документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про телекомунікації" щодо збільшення
переліку послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі";

"перенесення абонентського номера - телекомунікаційна послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за абонентом наданого йому оператором телекомунікацій абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого оператора телекомунікацій, що надає телекомунікаційні послуги на території України";

"персональний номер - абонентський номер, що присвоюється зареєстрованому абоненту за його заявою у порядку, встановленому НКРЗ, централізовано адмініструється і може використовуватися цим абонентом для отримання відповідно до договору телекомунікаційних послуг незалежно від географічного регіону України і типу цих послуг";

"роумінг національний - телекомунікаційна послуга, яка забезпечує можливість абонентам одного оператора телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку на території України, отримувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційній мережі іншого оператора (операторів) у межах України".

2. У статті 18:

1) доповнити пунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:

"5-1) встановлює порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів та порядок надання послуг національного роумінгу;

5-2) відповідно до закону встановлює порядок відкриття номерного ресурсу, в якому забезпечується утворення персональних номерів абонентів, та порядок адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів, визначає організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів";

2) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19) забезпечує досудове вирішення спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів".

3. У статті 32:

1) доповнити пунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) перенесення абонентського номера, користування персональним номером та отримання послуг національного роумінгу";

2) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, може зареєструватися в оператора, надавши йому персональні дані відповідно до закону в порядку, встановленому НКРЗ".

4. Пункт 6 частини першої статті 38 доповнити словами "та задіяння персональних номерів у порядку, встановленому НКРЗ".

5. У статті 39:

1) частину першу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) надавати абонентам послугу перенесення абонентського номера, користування персональним номером у порядку, встановленому НКРЗ";

2) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Оператори телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку на території України, за умови укладення відповідної письмової угоди між собою зобов'язані надавати можливість абонентам отримувати послугу національного роумінгу".

6. У статті 70:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Номерний ресурс надається оператору телекомунікацій НКРЗ на підставі дозволу на термін дії відповідної ліцензії для використання без права передачі іншим особам, крім випадків, визначених цим Законом, та випадків вторинного розподілу, відповідно до законодавства";

2) після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

"11. Дія частин першої - десятої цієї статті не поширюється на порядок відкриття номерного ресурсу, в якому утворюються персональні номери абонентів".

У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 1 пункту 5 розділу І цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, які випливають із цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2392-VI

^ Наверх