документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо здійснення державного нагляду
в галузі зв'язку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 145:

в абзаці другому частини першої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від ста до двохсот";

в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до п'ятдесяти" замінити словами "від двохсот до трьохсот";

2) статті 188-7 і 243 викласти в такій редакції:

"Стаття 188-7. Невиконання законних вимог Національної
комісії з питань регулювання зв'язку або
посадових осіб Державної інспекції зв'язку

Невиконання законних вимог Національної комісії з питань регулювання зв'язку або посадових осіб Державної інспекції зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України, або ненадання їм документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду, або створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 243. Національна комісія з питань регулювання зв'язку
та Державна інспекція зв'язку

Національна комісія з питань регулювання зв'язку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок (стаття 148-5).

Державна інспекція зв'язку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-4 і 188-7).

Від імені Державної інспекції зв'язку розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник Державної інспекції зв'язку та уповноважені ним посадові особи";

3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "органів зв'язку (статті 144 - 148-4, 188-7)" викласти в такій редакції:

"Державної інспекції зв'язку (статті 144 - 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 188-7".

2. У статті 8 Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39):

в абзаці четвертому частини третьої слова "контроль за якістю послуг поштового зв'язку" виключити;

після частини сьомої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:

"На Державну інспекцію зв'язку (далі - ДІЗ) покладається здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку шляхом:

1) контролю за якістю послуг поштового зв'язку;

2) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій;

3) контролю за додержанням операторами поштового зв'язку, їх відокремленими підрозділами законодавства про поштовий зв'язок, ліцензійних умов, стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Для здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку посадові особи Державної інспекції зв'язку мають право:

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів поштового зв'язку;

2) перевіряти дотримання операторами поштового зв'язку, їх відокремленими підрозділами вимог законодавства про поштовий зв'язок;

3) видавати в межах своїх повноважень операторам поштового зв'язку обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок;

4) притягувати в установленому законом порядку до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про поштовий зв'язок;

5) безоплатно отримувати від операторів поштового зв'язку необхідні для виконання функцій, покладених на ДІЗ, інформацію, пояснення та інші матеріали;

6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на ДІЗ;

7) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ) та ДІЗ, отримувати від операторів поштового зв'язку необхідні документи та інформацію, а також за результатами розгляду звернень видавати в установленому порядку приписи;

8) інші права, передбачені законодавством.

Державний нагляд за ринком послуг поштового зв'язку здійснюється в порядку, встановленому НКРЗ, шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок.

Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗ.

Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері поштового зв'язку;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором поштового зв'язку, або неподання таких документів.

За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на надання послуг поштового зв'язку, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається оператору поштового зв'язку, який перевірявся, другий зберігається в ДІЗ.

Оператор поштового зв'язку, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДІЗ про усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати ДІЗ інформацію у письмовій формі про їх усунення".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною шістнадцятою.

3. У Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2005 р., N 2, ст. 34, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 14, ст. 116, N 18, ст. 155, N 22, ст. 186, ст. 188, N 30, ст. 258; 2007 р., N 13, ст. 132, N 14, ст. 167; 2010 р., N 10, ст. 105):

1) у статті 18:

у пункті 6 слово "здійснює" замінити словом "забезпечує";

пункт 13 після слова "застосовує" доповнити словами "у межах своїх повноважень";

2) у статті 19:

у частині першій:

в абзаці першому слово "Нагляд" замінити словами "Державний нагляд";

після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері телекомунікацій".

У зв'язку з цим пункти 2 і 3 вважати відповідно пунктами 3 і 4;

пункт 3 після слів "ліцензійних умов" доповнити словами "особливих умов ліцензій";

у пункті 4 слова "нормативних актів" замінити словами "нормативних документів";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) вимірювання в порядку, встановленому НКРЗ, параметрів телекомунікаційних мереж, контролю за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах";

частину другу доповнити словами "(далі - ДІЗ) із статусом юридичної особи";

у частині третій:

абзац перший та пункт 1 викласти в такій редакції:

"3. Для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій посадові особи ДІЗ мають право:

1) доступу у встановленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів, провайдерів телекомунікацій, виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій";

після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2) перевіряти дотримання вимог законодавства про телекомунікації суб'єктами ринку телекомунікацій, їх відокремленими підрозділами".

У зв'язку з цим пункти 2-5 вважати відповідно пунктами 3-6;

пункт 5 після слова "необхідні" доповнити словами "для виконання завдань, покладених на ДІЗ цим Законом";

після пункту 5 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на ДІЗ;

7) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗ та ДІЗ, отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 8;

у пункті 8 слово "законом" замінити словом "законодавством";

3) доповнити статтею 19-1 такого змісту:

"Стаття 19-1. Порядок здійснення державного нагляду за ринком
телекомунікацій

1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій.

2. Планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗ.

3. Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором, провайдером телекомунікацій, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання оператором телекомунікацій встановленого у дозволі терміну задіяння номерного ресурсу.

4. За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

5. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається суб'єктові ринку телекомунікацій, який перевірявся, другий зберігається в ДІЗ.

6. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій затверджує НКРЗ.

7. Оператор, провайдер телекомунікацій, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДІЗ про усунення порушень законодавства про телекомунікації, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати ДІЗ інформацію у письмовій формі про їх усунення";

4) у частині сьомій статті 24 слово "здійснює" замінити словом "забезпечує";

5) статтю 54 виключити;

6) у пункті 5 частини першої та частині другій статті 55 слова "представників НКРЗ" замінити словами "посадових осіб ДІЗ";

7) частину третю статті 69 викласти в такій редакції:

"3. Розподіл, присвоєння та облік номерного ресурсу, видачу і скасування дозволів на його використання здійснює НКРЗ, а державний нагляд за використанням номерного ресурсу - ДІЗ";

8) частину другу статті 75 після слова "ліцензії" доповнити словами "дозволу на використання номерного ресурсу".

4. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526):

1) у частині другій статті 15:

доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

"1) контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України".

У зв'язку з цим пункти 1-4 вважати відповідно пунктами 2-5;

у пункті 2 слова "за користуванням радіочастотним ресурсом України" замінити словами "за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України", а слово "ним" - словами "радіочастотним ресурсом України";

у пункті 3 слово "наслідками" замінити словом "результатами";

2) частину шосту статті 16 викласти в такій редакції:

"6. УДЦР за письмовим зверненням ДІЗ та дорученням Голови НКРЗ бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України";

3) у статті 18:

у частині третій слово "законом" замінити словом "законодавством";

у частині четвертій:

у пункті 1 слово "законом" замінити словом "законодавством", а після слів "з метою перевірки" доповнити словами "додержання законодавства про радіочастотний ресурс України, зокрема";

пункт 2 після слова "юридичними" доповнити словами "особами, їх відокремленими підрозділами";

у пункті 3 слова "порушень і недоліків щодо користування радіочастотним ресурсом України" замінити словами "порушень законодавства про радіочастотний ресурс України";

доповнити пунктами 5-9 такого змісту:

"5) у разі експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

6) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України;

7) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на ДІЗ;

8) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗ та ДІЗ, отримувати від користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

9) інші права, визначені законодавством";

доповнити частинами п'ятою - десятою такого змісту:

"5. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України.

6. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗ.

7. Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих користувачем радіочастотного ресурсу, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу.

8. За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

9. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається користувачу радіочастотного ресурсу, який перевірявся, другий зберігається в ДІЗ.

10. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДІЗ про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати ДІЗ інформацію у письмовій формі про їх усунення";

4) у статті 45:

у частині першій слово "ДІЗ" замінити словами "УДЦР самостійно або за рішенням НКРЗ";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Підставами для прийняття НКРЗ рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України законних вимог НКРЗ або приписів та розпоряджень посадових осіб ДІЗ";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу на експлуатацію на підставі";

у частині четвертій:

у першому реченні слово "ДІЗ" замінити словами "НКРЗ або УДЦР", а слова "протягом 5 робочих днів від дати вручення порушнику відповідного припису та протягом 20 робочих днів від дати" - словами "протягом 20 робочих днів від дати прийняття рішення про анулювання ліцензії, складення акта про порушення, надходження заяви, копії свідоцтва про смерть, довідки про скасування державної реєстрації";

у другому реченні слова "Дане рішення" замінити словами "Рішення НКРЗ передається до УДЦР та";

частину п'яту виключити;

у частині дев'ятій:

перше речення після слова "Рішення" доповнити словами "НКРЗ або УДЦР";

доповнити реченням такого змісту: "УДЦР здійснює анулювання дозволу на експлуатацію за рішенням НКРЗ протягом п'яти робочих днів з дня надходження рішення";

5) статтю 58 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до Державного бюджету України".

5. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., N 49, ст. 737) викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, телекомунікації, поштовий зв'язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2299-VI

^ Наверх
наверх