документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-08-122010-02-242011-08-102011-12-142014-08-272015-05-272015-09-30  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 серпня 2009 р. N 850
Київ

Про затвердження Положення
про Секретаріат Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 166 від 24.02.20
10 )

Відповідно до статті 50 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 850

Положення
про Секретаріат Кабінету Міністрів України

1. Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат) є постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Регламентом Кабінету Міністрів України ( 950-2007 ), актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Міністра Кабінету Міністрів України.

2. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства.

3. Секретаріат у своїй діяльності взаємодіє в установленому порядку із Секретаріатом Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

4. До складу Секретаріату входять:

керівництво Секретаріату - Міністр Кабінету Міністрів України, його перший заступник і заступники;

патронатні служби (далі - служби) - Апарат Прем'єр-міністра України, служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства;

структурні підрозділи - бюро, департаменти, самостійні управління і відділи та інші підрозділи.

5. Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України.

6. Міністр Кабінету Міністрів України:

1) організовує роботу Секретаріату і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників Міністра Кабінету Міністрів України, а також перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром Кабінету Міністрів України;

3) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром Кабінету Міністрів України;

4) подає для затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо структури Секретаріату;

5) призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законодавством порядку працівників Секретаріату (крім керівника Апарату Прем'єр-міністра України), зокрема, за поданням керівника Апарату Прем'єр-міністра України - працівників Апарату, за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства, - керівників і працівників їх служб;

6) затверджує положення про структурні підрозділи, а також за погодженням з Прем'єр-міністром України - положення про Апарат Прем'єр-міністра України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України та міністрами, які не очолюють міністерства, - положення про їх служби;

7) вирішує у межах своїх повноважень питання, пов'язані з проходженням державної служби у Секретаріаті, зокрема розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам Секретаріату відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

8) формує та затверджує кадровий резерв Секретаріату, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату;

9) контролює виконання планів роботи Кабінету Міністрів України та інформує Прем'єр-міністра України про стан проведення цієї роботи, а також подає для схвалення Прем'єр-міністрові України проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;

10) подає Прем'єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти, а також для візування - схвалені проекти законів та актів Президента України;

11) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України плани організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України та подає пропозиції з інших питань, що належать до його компетенції;

12) проводить у разі потреби наради з керівниками центральних органів виконавчої влади для обговорення стану підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

13) організаційно забезпечує в установленому порядку розгляд членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, депутатських звернень та запитів, адресованих Кабінету Міністрів України;

14) координує і контролює роботу, пов'язану із забезпеченням підготовки органами виконавчої влади питань щодо розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України;

15) інформує в установленому порядку Кабінет Міністрів України про результати моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, планів організації підготовки проектів актів законодавства, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України, та вирішення питань, порушених у листах Прем'єр-міністра України;

16) запитує в установленому порядку у міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ і організацій матеріали та інформацію з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;

17) видає з питань, що належать до його компетенції, накази та дає відповідні доручення працівникам Секретаріату;

18) виконує інші функції відповідно до законодавства.

7. Міністр Кабінету Міністрів України має першого заступника і заступників.

Розподіл обов'язків між першим заступником і заступниками провадить Міністр Кабінету Міністрів України.

У разі відсутності Міністра Кабінету Міністрів України його обов'язки виконує перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України.

Перший заступник і заступники Міністра Кабінету Міністрів України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

8. Перший заступник і заступники Міністра Кабінету Міністрів України згідно з розподілом обов'язків:

1) спрямовують, координують і контролюють роботу структурних підрозділів, погоджують положення про них та пропозиції щодо структури, штатного розпису, кадрових призначень та звільнень у відповідних структурних підрозділах; ( Підпункт 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 166 від 24.02.2010 )

2) координують відповідно до компетенції діяльність структурних підрозділів щодо підготовки проектів актів законодавства та інших документів до розгляду Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами, погоджують (візують) зазначені документи, а також експертні висновки до них;

3) беруть в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

4) погоджують в установленому порядку пропозиції керівників структурних підрозділів щодо заохочення працівників Секретаріату або застосування до них у разі потреби заходів дисциплінарної відповідальності; ( Підпункт 4 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 166 від 24.02.2010 )

5) повертають в установленому порядку проекти актів законодавства та інші документи, що внесені до Кабінету Міністрів України з порушенням Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007 ), а також документи з питань, що не належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

6) проводять у разі потреби узгоджувальні наради за участю керівників та відповідальних працівників органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів актів законодавства;

7) виконують інші функції згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Міністра Кабінету Міністрів України.

9. Для забезпечення здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату утворюється Апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

10. Апарат Прем'єр-міністра України діє відповідно до положення, що затверджується Міністром Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України.

11. Апарат Прем'єр-міністра України:

1) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України, опрацьовує кореспонденцію, що надходить на ім'я Прем'єр-міністра України, та готує в установленому порядку за результатами її розгляду листи, контролює вирішення порушених у них питань, здійснює протокольне забезпечення офіційних заходів за участю Прем'єр-міністра України;

2) бере участь у підготовці проектів актів законодавства з питань, що ініціюються Прем'єр-міністром України, та проводить аналіз інших документів, що підписуються Прем'єр-міністром України, на відповідність проголошеній політиці Уряду;

3) забезпечує листування Прем'єр-міністра України з вищими посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій;

4) забезпечує формування та підтримання політичного іміджу Прем'єр-міністра України;

5) забезпечує підготовку поточних і довгострокових робочих планів Прем'єр-міністра України, проведення нарад і зустрічей, здійснення закордонних візитів та поїздок по країні, організовує, координує підготовку матеріалів для Прем'єр-міністра України до нарад, зустрічей, оформляє за результатами таких нарад і зустрічей відповідні протоколи та готує листи;

6) виконує інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України.

12. Служби утворюються з метою організаційного, інформаційного і аналітичного забезпечення здійснення Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України, Міністром Кабінету Міністрів України та міністрами, які не очолюють міністерства, своїх повноважень, сприяння створенню належних умов для їх діяльності та забезпечення зв'язку з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, громадськістю, іноземними і міжнародними організаціями, засобами масової інформації.

13. Служби підпорядковуються безпосередньо Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністрам, які не очолюють міністерства, а з питань, пов'язаних з дотриманням трудового законодавства та законодавства про державну службу, - Міністру Кабінету Міністрів України.

14. Служби діють відповідно до положень, що затверджуються Міністром Кабінету Міністрів України за погодженням відповідно з Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України та міністрами, які не очолюють міністерства.

15. Служби:

1) забезпечують організацію робочого часу відповідної посадової особи, готують їх робочі плани, організовують проведення нарад, зустрічей і поїздок, зокрема за кордон, прес-конференцій і брифінгів та оформляють відповідні протоколи за результатами нарад і зустрічей;

2) забезпечують надання консультацій відповідній посадовій особі з політичних та фахових питань і підготовку аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів, готують проекти текстів для виступів відповідної посадової особи;

3) здійснюють попередній розгляд документів, що адресовані Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністрам, які не очолюють міністерства;

4) інформують Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства, про підготовлені структурними підрозділами пропозиції (проекти рішень, листів тощо). В окремих випадках самостійно готують пропозиції, погоджуючи їх з відповідними структурними підрозділами;

5) організовують проведення Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України прийомів делегацій, у тому числі іноземних, а також окремих відвідувачів;

6) виконують відповідно до покладених на них завдань за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства, інші функції.

16. Структурні підрозділи забезпечують діяльність Кабінету Міністрів України, урядових комітетів з питань, що належать до їх компетенції, та виконують функції відповідно до цього Положення і положень про структурні підрозділи.

Керівники структурних підрозділів вносять Міністрові Кабінету Міністрів України за погодженням відповідно з його першим заступником і заступниками пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників підрозділу, а також їх заохочення або застосування до них у разі потреби заходів дисциплінарної відповідальності. ( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 166 від 24.02.2010 )

Для забезпечення діяльності посадових осіб, статус яких визначається окремими актами Кабінету Міністрів України, у Секретаріаті можуть утворюватися відповідні структурні підрозділи. Керівники та працівники таких підрозділів призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням зазначених посадових осіб.

17. Структурні підрозділи відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, та з питань, що належать до їх компетенції:

1) забезпечують наступність у діяльності Кабінету Міністрів України у разі зміни його складу та відповідне інформування нових членів Кабінету Міністрів України;

2) забезпечують в установленому порядку підготовку і проведення засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

3) складають протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, забезпечують ознайомлення з ними членів Кабінету Міністрів України і представників інших органів;

4) забезпечують дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007 ) щодо підготовки і оформлення проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

5) готують плани організації підготовки проектів актів законодавства, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України, та після погодження Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України відповідно до їх компетенції подають Міністрові Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України;

6) здійснюють контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;

7) забезпечують в установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України діяльності органів виконавчої влади щодо розроблення проектів актів законодавства, виконання планів роботи Кабінету Міністрів України з урахуванням пріоритетів державної політики;

8) проводять юридичну і фахову експертизу та готують експертні висновки до проектів актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, щодо їх відповідності Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України, іншим актам законодавства, пріоритетам державної політики, визначеним у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України і планах його роботи;

9) вносять в установленому порядку пропозиції щодо повернення проектів актів законодавства та інших документів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України, у разі порушення встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України ( 950-2007 ) вимог щодо їх підготовки та оформлення;

10) надають допомогу працівникам органів виконавчої влади у доопрацюванні повернутих проектів актів законодавства та інших документів шляхом забезпечення проведення консультацій, нарад тощо;

11) готують аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;

12) готують за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України висновки і довідки з правових питань для Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України і надають їм правові консультації;

13) здійснюють в установленому порядку організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України та її органами, депутатськими фракціями;

14) організовують відповідно до законодавства розгляд питань, порушених у зверненнях і запитах народних депутатів України або групи народних депутатів України, звернень комітетів, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, що надійшли до Кабінету Міністрів України, та підготовку висновків до проектів законів, надісланих Верховною Радою України;

15) забезпечують організацію представлення та супроводження проектів законодавчих актів, поданих Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, у її комітетах та на пленарних засіданнях;

16) забезпечують надсилання органам виконавчої влади для вивчення і візування закони, що надійшли на підпис Президентові України, та опрацьовують в установленому порядку відповідні пропозиції;

17) проводять в установленому порядку моніторинг виконання органами виконавчої влади рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, вирішення порушених у листах Прем'єр-міністра України питань та виконання планів організації підготовки проектів актів законодавства, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України в частині дотримання строків, визначених для їх виконання;

18) опрацьовують кореспонденцію, що надходить до Кабінету Міністрів України, та готують в установленому порядку за результатами її розгляду проекти відповідних листів Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України;

19) здійснюють комплексне забезпечення протокольних та церемоніальних заходів за участю Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України;

20) забезпечують координацію роботи з підготовки органами виконавчої влади матеріалів для проведення Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України та віце-прем'єр-міністрами України переговорів з представниками іноземних держав і міжнародних організацій;

21) організовують роботу, пов'язану з погодженням Кабінетом Міністрів України відповідних кадрових призначень;

22) готують проекти актів Кабінету Міністрів України з питань призначення на посаду і звільнення з посади заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників, а також інших осіб, призначення на посаду і звільнення з посади яких згідно із законодавством здійснюється Кабінетом Міністрів України;

23) опрацьовують матеріали і готують в установленому порядку проекти подань про призначення на посаду Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України та про призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих держадміністрацій;

24) організовують в установленому порядку проведення органами виконавчої влади моніторингу економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей економіки, сфер діяльності, регіонів і розроблення у разі потреби пропозицій щодо коригування державної політики;

25) забезпечують в установленому порядку доступ громадськості до інформації про діяльність Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади);

26) сприяють в установленому порядку взаємодії Кабінету Міністрів України з об'єднаннями громадян, міжнародними організаціями, засобами масової інформації тощо;

27) готують відповідно до компетенції пропозиції щодо замовлення проведення науково-дослідних робіт;

28) здійснюють заходи щодо підготовки та реалізації проектів міжнародної допомоги, реципієнтом яких є Секретаріат;

29) проводять постійний моніторинг та аналіз результатів розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, вивчають причини і умови, що стали підставою для такого розгляду;

30) забезпечують в установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України роботи із здійснення органами виконавчої влади заходів щодо організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, розроблення проекту мобілізаційного плану України і подання його для затвердження Президентові України;

31) здійснюють заходи щодо забезпечення функціонування системи управління державою в особливий період і у разі введення режиму надзвичайного стану;

32) організовують в установленому порядку розгляд звернень органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій;

33) організовують та здійснюють в установленому порядку розгляд звернень громадян, адресованих Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України;

34) здійснюють контроль за вирішенням порушених у зверненнях громадян питань, дотриманням законодавства про звернення громадян;

35) забезпечують організацію та проведення особистого прийому громадян членами Кабінету Міністрів України;

36) забезпечують ведення діловодства у Секретаріаті;

37) забезпечують дотримання режиму секретності та збереження службової таємниці;

38) редагують проекти актів законодавства та інших документів;

39) проводять облік і систематизацію актів законодавства та підтримують їх тексти у контрольному стані;

40) виконують інші функції відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та доручень Міністра Кабінету Міністрів України.

18. Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату є його структурним підрозділом, юридичною особою, основними завданнями якого є:

1) фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та Секретаріату;

2) здійснення в установленому порядку управління майном, закріпленим за Секретаріатом, та майном підприємств, установ і організацій, що віднесені до сфери управління Департаменту;

3) здійснення організаційних заходів щодо проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та підготовки відповідних документів для розгляду на тендерному комітеті Секретаріату.

19. Перший заступник і заступники Міністра Кабінету Міністрів України, керівники, інші працівники Апарату Прем'єр-міністра України, служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства, і структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за виконання своїх обов'язків, визначених посадовими інструкціями, дотримання законодавства і правил внутрішнього трудового розпорядку.

20. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату, крім державних службовців Апарату Прем'єр-міністра України, служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства.

21. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату визначаються законодавством про державну службу, цим Положенням, положеннями про бюро, департаменти, самостійні управління, відділи та інші структурні підрозділи, посадовими інструкціями і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

22. Умови оплати праці працівників Секретаріату визначаються Кабінетом Міністрів України, а оплата здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті.

23. Умови матеріально-побутового забезпечення, медичного та транспортного обслуговування працівників Секретаріату визначаються в установленому порядку відповідно до законодавства.

24. Структура Секретаріату затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.

25. Кошторис та штатний розпис Секретаріату затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату.

26. Секретаріат є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 850

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 761 "Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасового положення про Службу Прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 782).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 594 "Про затвердження Положення про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 999).

3. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 р. N 1577 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2141).

4. Пункт 35 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 223 "Деякі питання структури Секретаріату Кабінету Міністрів України та Служби Прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 13, ст. 670).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2006 р. N 1451 "Про Апарат Прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2820).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1532 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 761 і від 5 червня 2000 р. N 915" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2956).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 965 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2878).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1038 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 93, ст. 3067).

^ Наверх
наверх