документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1999-05-052009-06-11  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності господарських товариств

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 26, ст.213 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3480-IV від 23.02.20
06, ВВР, 2006, N 31, ст.268
N 1506-VI від 11.06.20
09 -
набирає чинності з 01.01.2010 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 )

2. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89):

а) перше речення частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:

"Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства";

б) статтю 46 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

в) у частині першій статті 52 цифри "625" замінити цифрами "100".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI від 11.06.2009 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 травня 1999 року
N 622-XIV

^ Наверх