документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення структури та функціонування
податкової міліції та соціального захисту
її працівників

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2000 р., N 30, ст. 240; 2003 р., NN 33-34, ст. 267; 2005 р., N 10, ст. 187):

1) статтю 8 доповнити пунктами 18 та 19 такого змісту:

"18) здійснює заходи щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією;

19) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків";

2) у статті 20:

у частині першій:

в абзаці другому слова "Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України" замінити словами "Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

в абзаці третьому слова "слідчі відділи" замінити словами "слідчі підрозділи", а слова "відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби" виключити;

в абзаці четвертому слова "відділи податкової міліції, слідчі відділення" замінити словами "підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи";

частину третю викласти в такій редакції:

"Податкову міліцію очолює Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України - начальник податкової міліції";

3) у частині першій статті 21:

пункти 4 та 5 викласти в такій редакції:

"4) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

5) запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, працівників органів державної податкової служби";

після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6) складає протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідно до закону".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

4) частину четверту статті 24 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"генерал-полковник податкової міліції".

У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-шістнадцятим;

5) текст статті 26 викласти в такій редакції:

"Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20-23 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ).

2. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., N 30, ст. 258; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) частину третю статті 1 після слів "в органах внутрішніх справ" доповнити словами "податковій міліції";

2) пункти 1 та 3 статті 5 після слів "в органах внутрішніх справ" доповнити словами "податковій міліції";

3) пункти 1 та 5 частини першої статті 6 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної податкової адміністрації України";

4) текст Закону ( 203/98-ВР ) після слів "ветеран органів внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран податкової міліції" у відповідному відмінку і числі.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1249-VI

^ Наверх