документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1997-03-052002-03-062007-05-152008-01-112009-12-242013-06-13  

Документ втратив чиннiсть!


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

(Регламент втратив чинність на підставі Постанови
Конституційного Суду України
N 1-пс/2018 від 22.02.20
18)

Регламент
Конституційного Суду України

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Конституційного
Суду
N 3-р/2002 від 06.03.20
02
N 6-р/2003 від 26.11.20
03
N 7-р від 08.05.20
07
N 10-р від 15.05.20
07
N 3-р від 11.01.20
08 )

Регламент Конституційного Суду України
затверджено рішенням Конституційного
Суду України 5 березня 1997 року

Преамбула

Регламент Конституційного Суду України визначає порядок обрання Голови Конституційного Суду України та його заступників; утворення Колегій суддів, постійних і тимчасових комісій Конституційного Суду України; призначення секретарів Колегій суддів; призначення керівника Секретаріату Конституційного Суду України; повноваження та порядок проведення засідань Колегій суддів, засідань і пленарних засідань Конституційного Суду України; порядок підготовки матеріалів за конституційними поданнями та конституційними зверненнями до розгляду на пленарних засіданнях Конституційного Суду України; порядок розгляду справ; основні правила етикету на пленарних засіданнях; особливості діловодства в Конституційному Суді України, інші питання внутрішньої діяльності Конституційного Суду України.

Розділ І. Загальні положення

Глава І. Вибори Голови Конституційного Суду
України, заступників Голови,
призначення секретарів Колегій суддів,
керівника Секретаріату
Конституційного Суду України та їх
повноваження

Параграф 1. Вибори Голови Конституційного Суду України

1. Голова Конституційного Суду України обирається таємним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України із числа суддів Конституційного Суду України не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада Голови стала вакантною.

2. На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України головує один із заступників Голови Конституційного Суду України. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України внесено кандидатуру судді, який є головуючим, то на засіданні головує старший за віком суддя, не внесений до списку кандидатур.

3. Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.

4. На спеціальному пленарному засіданні Конституційним Судом України відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для голосування по виборах Голови Конституційного Суду України та форма протоколу голосування.

5. Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України вносить пропозицію щодо висунення кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України.

6. До списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України вноситься будь-яке число кандидатур, які дали згоду балотуватися на посаду Голови. Кандидатури на посаду Голови заслуховуються на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України.

7. Список кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України затверджується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

8. На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України із числа суддів Конституційного Суду України обирається комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України у складі трьох суддів із числа суддів, які не балотуються на посаду Голови Конституційного Суду України. Головуючий на засіданні Конституційного Суду України не може обиратися до складу комісії.

9. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол.

10. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. На звороті бюлетенів підписується головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України і ставиться відтиск печатки Конституційного Суду України.

Бюлетені без підпису головуючого та відтиску печатки є недійсними.

11. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку прізвища, ім'я та по батькові кандидатів на посаду Голови.

Судді Конституційного Суду України розписуються про одержання бюлетенів в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються.

12. Суддя Конституційного Суду України при голосуванні залишає в списку для таємного голосування прізвище не більше як одного кандидата на посаду Голови Конституційного Суду України, закресливши прізвища інших кандидатів.

Бюлетені, в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, є недійсними.

Бюлетені, в яких викреслено прізвища усіх кандидатів, є дійсними.

13. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України забезпечує таємність голосування. Після проведення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси "за" і "проти" кожного кандидата, складає протокол голосування, який підписується головою і членами комісії.

Протокол голосування оголошується головою комісії на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України і затверджується більшістю голосів від загальної кількості суддів Конституційного Суду України, що беруть участь у засіданні.

14. Обраним на посаду Голови Конституційного Суду України вважається кандидат, за якого проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України.

15. У разі, якщо жоден із кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів.

Якщо два і більше кандидатів на посаду Голови одержали найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатах.

У разі, якщо один із кандидатів одержав більшу, але не одержав необхідної кількості голосів, а інші за ним два і більше кандидатів одержали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по всіх цих кандидатах.

16. Якщо при повторному голосуванні Голову Конституційного Суду України не обрано, проводяться нові вибори з висуненням нових кандидатур, що не були включені до бюлетеня при перших виборах, у порядку, передбаченому Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) та цим Регламентом.

17. Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України протоколюється. Протокол засідання підписується головуючим.

18. Матеріали спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України передаються головуючим керівникові Секретаріату Конституційного Суду України. Керівник Секретаріату опечатує ці матеріали у присутності головуючого та обраного Голови Конституційного Суду України і передає їх за актом на зберігання в Архів Конституційного Суду України.

Параграф 2. Повноваження Голови
Конституційного Суду України

1. Голова Конституційного Суду України крім повноважень, визначених Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ):

- подає на затвердження Конституційного Суду України проект кошторису витрат на кожний наступний рік;

- подає на затвердження Конституційного Суду України план роботи Конституційного Суду України на кожний квартал року;

- скликає чергові, а також з власної ініціативи або на вимогу не менше трьох суддів Конституційного Суду України позачергові засідання Конституційного Суду України з організаційних та інших питань діяльності Конституційного Суду України;

- видає розпорядження;

- призначає на посади радників та помічників Голови Конституційного Суду України, наукових консультантів та помічників суддів Конституційного Суду України за їх пропозицією, заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів, кандидатури яких на посади погоджуються на засіданні Конституційного Суду України, та їх заступників;

- присвоює ранги державного службовця працівникам Секретаріату Конституційного Суду України;

- застосовує до працівників Секретаріату Конституційного Суду України заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

- звітує протягом січня кожного року на пленарному засіданні Конституційного Суду України про діяльність Конституційного Суду України, а також щоквартально інформує суддів Конституційного Суду України про свою діяльність на засіданні Конституційного Суду України;

- представляє Конституційний Суд України у відносинах з органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;

- виступає від імені Конституційного Суду України з офіційними заявами.

2. Текст офіційної заяви Конституційного Суду України затверджується на його засіданні з ініціативи Голови Конституційного Суду України або не менше трьох суддів Конституційного Суду України.

3. Голова Конституційного Суду не може ухилитись від виступу з офіційною заявою Конституційного Суду України.

Судді, які залишились у меншості при затвердженні тексту офіційної заяви, не мають права прилюдно заявляти про незгоду з нею.

Параграф 3. Заступники Голови Конституційного
Суду України

1. Заступники Голови Конституційного Суду України обираються відповідно до статті 22 Закону України "Про Конституційний Суд України" та пунктів 1, 3, 4, 6 - 18 параграфу 1 цього Регламенту.

2. Кандидатури на посади заступників Голови Конституційного Суду України пропонуються Головою Конституційного Суду України.

3. Заступники Голови Конституційного Суду України наділяються окремими повноваженнями Голови Конституційного Суду України за його розпорядженням.

Параграф 4. Секретарі Колегій суддів
Конституційного Суду України

1. Секретарі Колегій суддів Конституційного Суду України призначаються на засіданні Конституційного Суду України на строк повноважень Колегій відкритим голосуванням із числа кандидатур, запропонованих суддями відповідної Колегії.

2. Протокол засідання Конституційного Суду України про призначення секретарів Колегій суддів Конституційного Суду України передається в Архів Конституційного Суду України, копія протоколу - у Відділ кадрів Секретаріату Конституційного Суду України.

3. Секретар Колегії суддів:

- очолює Колегію та організовує її роботу з питань розгляду конституційних подань та конституційних звернень, які надійшли до Колегії суддів;

- головує на засіданні Колегії суддів;

- вносить пропозицію на засіданні Конституційного Суду України про заміну судді-доповідача у справі в разі його неможливості брати участь у підготовці та розгляді матеріалів справи за конституційним поданням, конституційним зверненням;

- вносить на розгляд Конституційного Суду України пропозицію щодо тимчасового введення до складу Колегії суддів судді Конституційного Суду України з іншої Колегії у разі неможливості проводити протягом тривалого часу засідання Колегії через відсутність кворуму;

- звітує щоквартально про роботу Колегії суддів на засіданні Конституційного Суду України;

- вирішує інші питання організації роботи Колегії суддів.

Параграф 5. Керівник Секретаріату
Конституційного Суду України

1. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України на його засіданні.

Кандидатура на посаду керівника Секретаріату Конституційного Суду України пропонується Головою Конституційного Суду України із числа громадян України, які мають право на зайняття посади професійного судді.

Кандидатура на цю посаду обговорюється на засіданні Конституційного Суду України.

2. У разі відхилення кандидатури на посаду керівника Секретаріату Голова Конституційного Суду України пропонує іншу кандидатуру.

3. Рішення про призначення керівника Секретаріату Конституційного Суду України приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні Конституційного Суду України.

4. Повноваження керівника Секретаріату Конституційного Суду України визначаються Положенням про Секретаріат Конституційного Суду України.

Глава II. Пленарні засідання та засідання
Конституційного Суду України

Параграф 6. Пленарні засідання
Конституційного Суду України

1. Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях:

- приймає рішення та дає висновки у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями;

- затверджує положення про постійні комісії;

- приймає рішення про утворення тимчасових комісій, затверджує їх персональний склад та призначає голів цих комісій.

2. Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.

3. Рішення, висновок Конституційного Суду України вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України.

4. Пленарне засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи Голови Конституційного Суду України, його заступників, Колегії суддів та постійних комісій або не менше трьох суддів Конституційного Суду України.

5. Пленарне засідання Конституційного Суду України скликає Голова Конституційного Суду України не пізніше як у двотижневий строк з дня надходження ініціативи про скликання пленарного засідання.

6. Про дату скликання та порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України керівник Секретаріату повідомляє суддів Конституційного Суду України та його учасників. ( Пункт 6 параграфа 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-р від 15.05.2007 )

7. Порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України визначається Головою Конституційного Суду України і затверджується на засіданні.

8. На пленарному засіданні головує Голова Конституційного Суду України, за його відсутності - старший за віком заступник Голови Конституційного Суду України, а у разі відсутності і заступників - старший за віком суддя Конституційного Суду України.

Параграф 7. Засідання Конституційного Суду України

1. Конституційний Суд України на своїх засіданнях:

- затверджує Регламент Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до нього;

- затверджує Положення про Секретаріат, Архів, Бібліотеку та інші самостійні структурні підрозділи Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до них;

- призначає за поданням Голови Конституційного Суду України керівника Секретаріату Конституційного Суду України та приймає рішення про звільнення його з посади;

- приймає рішення про утворення постійних комісій, затверджує їх персональний склад;

- розглядає пропозиції щодо обсягу фінансування Конституційного Суду України, затверджує проект кошторису на кожний фінансовий рік;

- затверджує структуру і штатний розпис Конституційного Суду України;

- заслуховує щоквартально інформацію Голови Конституційного Суду України про використання бюджетних асигнувань;

- приймає рішення про дострокове звільнення з посади Голови Конституційного Суду України та заступників Голови;

- приймає рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України у випадках, передбачених пунктами 1 - 3, 6 - 9 статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України";

- заслуховує щоквартально звіти керівника Секретаріату Конституційного Суду України та керуючого справами Конституційного Суду України;

- приймає у разі необхідності рішення про невідкладність відкриття конституційного провадження за конституційним поданням у конкретній справі;

- приймає рішення щодо персонального складу делегацій Конституційного Суду України та їх керівників;

- дає згоду на призначення заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів;

- вирішує інші питання, що не є предметом розгляду пленарного засідання.

2. Засідання Конституційного Суду України є повноважним за наявності на ньому не менш як одинадцять суддів Конституційного Суду України.

Рішення Конституційного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні, крім випадків, передбачених Законом України "Про Конституційний Суд України" та цим Регламентом.

3. Засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи Голови Конституційного Суду, його заступників, Колегії суддів, постійних комісій чи не менше трьох суддів Конституційного Суду України.

4. Засідання Конституційного Суду України скликається не пізніше як у двотижневий строк з дня ініціативи про його скликання.

5. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України доводить до відома суддів та учасників засідання про дату скликання та порядок денний засідання Конституційного Суду України. ( Пункт 5 параграфа 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-р від 15.05.2007 )

6. Порядок денний засідання Конституційного Суду України визначається Головою Конституційного Суду України та затверджується на засіданні Конституційного Суду України.

Параграф 8. Протоколи засідань та пленарних засідань
Конституційного Суду України

1. Засідання та пленарні засідання Конституційного Суду України протоколюються. Пленарні засідання фіксуються технічними засобами.

2. Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду України підписуються головуючим та суддями Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні, пленарному засіданні.

3. Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду України передаються протягом десяти днів з дня прийняття рішення, давання висновку, прийняття ухвали для ознайомлення суддям Конституційного Суду України, які не брали участі у засіданні, пленарному засіданні.

4. Ведення протоколів засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України забезпечує Секретаріат Конституційного Суду України.

5. У протоколі пленарного засідання Конституційного Суду України зазначаються:

місце, дата, час початку і закінчення засідання;

прізвище, ім'я, по батькові головуючого, суддів Конституційного Суду України як присутніх, так і відсутніх із зазначенням відомих Суду причин відсутності кожного з них;

відомості про учасників конституційного провадження;

формулювання питань, які розглядались;

запис про всі дії Конституційного Суду України згідно з їх послідовністю;

ухвали, винесені Конституційним Судом України, та результати голосування по них;

посилання на факти, які учасники конституційного провадження просили відобразити у протоколі.

Параграф 9. Колегії суддів Конституційного
Суду України

1. На засіданні Конституційного Суду України протягом першого місяця кожного календарного року утворюються Колегії суддів Конституційного Суду України для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями, Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями, затверджується їх персональний склад та призначаються секретарі Колегій суддів.

2. Один і той же суддя Конституційного Суду України не може входити на постійній основі до складу двох і більше Колегій суддів.

3. Суддя Конституційного Суду України однієї Колегії суддів може бути залучений за рішенням Конституційного Суду України до участі у роботі іншої Колегії суддів у разі відсутності кворуму цієї Колегії суддів.

Розділ II. Прийняття конституційних подань та
конституційних звернень, відкриття конституційних
проваджень

Глава III. Конституційні подання
та конституційні звернення

Параграф 10. Порядок прийняття конституційних
подань та конституційних звернень,
їх попередня перевірка

1. До розгляду в Конституційному Суді України приймаються конституційні подання від передбачених статтею 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 40, 41 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) суб'єктів права на такі подання та конституційні звернення від передбачених статтею 43 цього Закону суб'єктів права на такі звернення.

2. Конституційні подання та конституційні звернення за формою і змістом мають відповідати вимогам, передбаченим статтями 38, 39 і 42 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

3. Конституційні подання та конституційні звернення надходять до Конституційного Суду України поштою або безпосередньо до Секретаріату Конституційного Суду України. Їх реєстрацію здійснює Служба документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду України, обов'язково вказуючи дату надходження.

4. Зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення перевіряє відповідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду України, до повноважень якого віднесено попереднє вивчення та перевірка їх на відповідність вимогам статей 13, 14, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

5. Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні звернення (листи, заяви, скарги тощо) Секретаріат Конституційного Суду України повертає авторам, про що вказується у письмовому повідомленні, підписаному керівником відповідного підрозділу Секретаріату Конституційного Суду України.

6. У разі коли суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його лист та подання (звернення) передаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступнику для перевірки обґрунтованості рішення, прийнятого керівником підрозділу.

Після перевірки керівник Секретаріату (його заступник) приймає рішення про надіслання повторного повідомлення автору або про передачу матеріалів конституційного подання (звернення) на розгляд Колегії суддів у порядку, передбаченому пунктом 1 параграфа 12 Регламенту. ( Параграф 10 в редакції Рішення Конституційного Суду N 6-р/2003 від 26.11.2003 )

Параграф 11. Попереднє вивчення конституційних подань
та конституційних звернень

1. Конституційні подання та конституційні звернення, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), з пропозиціями доповідаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступникові - керівникові Управління правової експертизи і за їх рішенням передаються до відповідного підрозділу Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки попереднього висновку щодо наявності підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті провадження.

Підготовка попереднього висновку здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів.

2. У випадках коли суб'єкти права на конституційне подання, конституційне звернення звертаються з проханням повідомити про стан розгляду справ, які перебувають на вивченні в Колегіях суддів або на розгляді Конституційного Суду України, чи з інших питань, відповіді на такі клопотання надають керівник Секретаріату Конституційного Суду України або його заступники за погодженням з суддею-доповідачем у відповідній справі.

3. Якщо з порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні питань Конституційний Суд України приймав рішення, давав висновок або приймав процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, суб'єкту права на таке подання (звернення) направляється повідомлення за підписом керівника Секретаріату Конституційного Суду України або його заступника. До повідомлення додається копія відповідного рішення, висновку або процесуальної ухвали Конституційного Суду України.

4. У разі повторного звернення суб'єкта права на конституційне подання (звернення) до Конституційного Суду України з питання, з якого вже прийнято рішення, дано висновок Конституційного Суду України або прийнято процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, заявнику повторно надається відповідь з одночасним повідомленням про припинення листування з порушеного питання. Подальші звернення таких осіб з того ж питання залишаються без відповіді і долучаються до справи за погодженням із заступником Голови Конституційного Суду України.

5. Наступні явно не обґрунтовані звернення до Конституційного Суду України розцінюються як зловживання правом. У такому разі Конституційний Суд України діє відповідно до статті 60 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ). ( Параграф 11 в редакції Рішення Конституційного Суду N 6-р/2003 від 26.11.2003 )

Параграф 12. Розподіл конституційних подань та
конституційних звернень між Колегіями суддів

1. Конституційні подання та конституційні звернення, які можуть бути прийняті до розгляду Конституційним Судом України, керівник Секретаріату Конституційного Суду України разом із попередніми висновками подає для ознайомлення Голові Конституційного Суду України, який направляє їх до відповідної Колегії суддів Конституційного Суду України. ( Абзац перший пункту 1 параграфу 12 в редакції Рішення Конституційного Суду N 6-р/2003 від 26.11.2003 )

При цьому Голова Конституційного Суду України може запропонувати кандидатуру судді-доповідача у справі.

2. Кандидатура судді-доповідача у справі із числа кандидатур, запропонованих суддями Колегії суддів чи Головою Конституційного Суду України, схвалюється на засіданні Колегії суддів Конституційного Суду України. ( Пункт 2 параграфа 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 7-р від 08.05.2007 )

3. Розподіл конституційних подань та конституційних звернень між суддями - суддями-доповідачами проводиться рівномірно, з урахуванням їх спеціалізації.

4. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України направляє раз на місяць кожному судді Конституційного Суду України письмову інформацію про конституційні подання та конституційні звернення, по яких призначено суддів-доповідачів.

Глава IV. Підготовка матеріалів справи до розгляду
в Колегії суддів, на засіданні, пленарному
засіданні Конституційного Суду України

Параграф 13. Вивчення конституційних подань, конституційних
звернень суддями-доповідачами

1. Суддя-доповідач у справі вивчає порушені в конституційному поданні, конституційному зверненні питання та готує матеріали на розгляд Колегії суддів Конституційного Суду України.

Суддя-доповідач у справі:

- вирішує питання щодо витребування від суб'єктів конституційного подання, конституційного звернення, відповідних органів, посадових осіб, громадян, зазначених у статті 19 Закону України "Про Конституційний Суд України", необхідних документів, матеріалів, інших відомостей, що стосуються справи;

- дає керівникам відповідних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України доручення та встановлює строки їх виконання;

- направляє конституційні подання та конституційні звернення Управлінню правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки науково-експертного висновку у визначений строк. У разі необхідності цей строк може бути продовжений суддею-доповідачем; ( Пункт 1 параграфу 13 доповнено абзацом згідно з Рішенням Конституційного Суду N 6-р/2003 від 26.11.2003 )

- залучає для консультацій, проведення перевірок, дослідження документів відповідних спеціалістів;

- вносить пропозиції на засідання Колегії суддів питання щодо призначення експертизи у справі чи залучення до участі в конституційному провадженні експертів, виклику посадових осіб, експертів, свідків, представників за законом чи уповноважених за дорученням, громадян, участь яких повинна забезпечити об'єктивний і повний розгляд справи.

2. Конституційне подання, конституційне звернення має бути вивчене суддею-доповідачем у справі протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня схвалення кандидатури судді-доповідача на засіданні Колегії суддів Конституційного Суду України.

Зазначений строк може бути продовжений на засіданні Конституційного Суду України за клопотанням судді-доповідача у справі чи секретаря Колегії суддів або за пропозицією Голови Конституційного Суду України.

Протягом зазначеного строку суддя-доповідач у справі повинен передати на засідання Колегії суддів Конституційного Суду України проект ухвали про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті провадження. ( Параграф 13 доповнено пунктом 2 згідно з Рішенням Конституційного суду N 3-р від 11.01.2008 )

3. Суддя-доповідач вирішує питання про направлення копій конституційного подання, конституційного звернення, інших документів керівникові органу, посадовій особі, що прийняли оспорюваний правовий акт, з пропозицією викласти свої пояснення щодо порушених у поданні, зверненні питань.

Параграф 14. Передача конституційного подання,
конституційного звернення іншому судді
Конституційного Суду України

1. У разі неможливості судді-доповідача з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка тощо) протягом тривалого часу проводити підготовку матеріалів справи до розгляду або задоволення його прохання про самовідвід секретар Колегії суддів Конституційного Суду України порушує перед Головою Конституційного Суду України питання про заміну судді-доповідача.

На засіданні Конституційного Суду України приймається рішення про заміну судді-доповідача на суддю-доповідача цієї ж Колегії суддів, про перенесення розгляду справи на інше пленарне засідання Конституційного Суду України, якщо слухання у справі призначено.

У разі необхідності приймається рішення про передачу матеріалів справи в іншу Колегію суддів, із складу якої і призначається суддя-доповідач.

Параграф 15. Призначення експертизи у справі

1. Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, Колегія суддів, Конституційний Суд України призначають експертизу, про що виноситься ухвала.

В ухвалі визначається коло питань, з яких експертиза має дати висновок.

2. Колегія суддів, Конституційний Суд України в разі призначення експертизи заслуховують пропозиції запрошених на засідання Колегії суддів осіб, учасників конституційного провадження і при прийнятті рішення враховують ці пропозиції.

3. В ухвалі Колегії суддів, Конституційного Суду України про призначення експертизи зазначаються суть питання, з якого виноситься ухвала, мотиви призначення експертизи, питання, з яких потрібні висновки експертизи, та експерт, експерти, яким доручається проведення експертизи.

Параграф 16. Права та обов'язки експертів

1. Ухвала Колегії суддів, Конституційного Суду України про призначення експертизи є обов'язковою для виконання.

2. Експерти мають право з дозволу Колегії суддів, Конституційного Суду України знайомитись з матеріалами справи та в разі необхідності брати участь в їх розгляді, вимагати надання додаткових матеріалів.

3. За давання завідомо неправдивого висновку експерти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Параграф 17. Висновок експертизи

1. Висновок експертизи повинен містити дані про особу, осіб, які проводили експертизу, їх спеціальність, вчений ступінь, наукове звання, назву справи, з якої проводилась експертиза, відповіді на поставлені запитання, підпис експерта, експертів під висновком.

2. Якщо експерт, експерти під час проведення експертизи встановлять обставини, що мають значення для справи, але щодо яких їм не були поставлені запитання, вони мають право включити свою думку про ці обставини до висновку експертизи.

3. Якщо експертиза проводилась групою експертів, узгоджений між ними висновок підписується всіма експертами.

Колегією суддів, Конституційним Судом України може бути призначено додаткову чи повторну експертизу у складі тих же або інших експертів.

Параграф 18. Залучення спеціалістів до підготовки
та розгляду справи

1. У разі необхідності суддя-доповідач, Колегія суддів, Конституційний Суд України мають право залучати до підготовки та розгляду матеріалів справи тощо спеціаліста, спеціалістів, не заінтересованих у результатах розгляду справи.

Параграф 19. Внесення конституційних подань,
конституційних звернень на розгляд
Колегії суддів

1. Після завершення вивчення та підготовки матеріалів конституційного подання, конституційного звернення за пропозицією судді-доповідача секретар Колегії суддів вносить ці матеріали на розгляд Колегії суддів для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі чи про відмову у відкритті такого провадження.

2. Повідомлення про засідання Колегії суддів та копії конституційних подань, конституційних звернень, необхідних матеріалів до них вручаються суддям Колегії суддів не пізніше ніж за 10 днів до дня засідання Колегії суддів.

Глава V. Розгляд конституційних подань,
конституційних звернень в Колегії суддів

Параграф 20. Проведення засідань Колегії суддів

1. Засідання Колегії суддів проводяться у визначені для засідань дні.

Засідання Колегії суддів є повноважним за умови участі у ньому не менше чотирьох суддів Колегії суддів.

2. Головує на засіданні Колегії суддів секретар Колегії суддів, а за його відсутності - суддя Конституційного Суду України, старший за віком.

3. Засідання Колегії суддів протоколюється.

Параграф 21. Процесуальна ухвала Колегії суддів

1. За результатами розгляду конституційних подань, конституційних звернень на засіданні Колегії суддів виноситься процесуальна ухвала про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у ньому.

В ухвалі зазначаються найменування Колегії суддів, конституційне подання, конституційне звернення, що розглядалося, його суть, мотиви прийняття відповідного рішення.

2. Ухвала приймається більшістю голосів суддів, присутніх на засіданні Колегії суддів.

3. Ухвала виноситься окремо щодо кожного конституційного подання, конституційного звернення і підписується суддями Колегії суддів, які брали участь у засіданні Колегії суддів і які проголосували "за" і "проти".

4. Якщо до дня розгляду на засіданні Колегії суддів конституційне подання, конституційне звернення за письмовою заявою суб'єкта, який його направив, відкликається, Колегією суддів виноситься відповідна процесуальна ухвала.

Параграф 22. Об'єднання конституційних проваджень

1. У разі надходження до Конституційного Суду України кількох конституційних подань, конституційних звернень, що стосуються того самого питання і щодо яких відкрито конституційні провадження у справах, вони об'єднуються в одне конституційне провадження ухвалою Колегії суддів або Конституційного Суду України. ( Пункт 1 параграфа 22 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 7-р від 08.05.2007 )

Параграф 23. Роз'єднання конституційних проваджень

1. У разі необхідності Конституційний Суд України на пленарному засіданні може винести ухвалу про роз'єднання одного або об'єднаних в одне конституційне провадження конституційних подань, конституційних звернень в окремі конституційні провадження якщо це спрощує розгляд справи.

Параграф 24. Визнання конституційного провадження
у справі невідкладним

1. Питання про визнання невідкладним конституційного провадження у справі за конституційним поданням розглядається на засіданні Конституційного Суду України.

2. Суддя-доповідач, Колегія суддів з власної ініціативи, виявленої відповідно до статті 57 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), або з підстав, передбачених статтею 83 цього Закону, направляють письмове клопотання про невідкладний розгляд справи за конституційним поданням Голові Конституційного Суду України для винесення цього питання на засідання Конституційного Суду України.

3. На засіданні Конституційного Суду України виноситься процесуальна ухвала про невідкладність конституційного провадження, відкритого за конституційним поданням, або про залишення клопотання без задоволення, за винятком, коли невідкладність конституційного провадження визначено відповідно до статті 83 Закону України "Про Конституційний Суд України".

( Пункт 4 параграфа 24 виключено на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-р від 15.05.2007 )

Параграф 25. Оформлення матеріалів справи
як судової справи

1. Після винесення процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі матеріали справи оформляються Секретаріатом Конституційного Суду України як судова справа.

Параграф 26. Відмова у відкритті конституційного
провадження за ухвалою Колегії суддів

1. У разі відмови у відкритті конституційного провадження у справі за ухвалою Колегії суддів секретар Колегії суддів не пізніше десяти днів з дня винесення ухвали направляє матеріали справи Голові Конституційного Суду України для розгляду їх на засіданні Конституційного Суду України.

Параграф 27. Підготовка матеріалів справи до розгляду
на пленарному засіданні Конституційного Суду
України

1. Після відкриття конституційного провадження у справі суддя-доповідач здійснює підготовку справи до розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

2. За результатами аналізу матеріалів справи суддя-доповідач готує пропозиції до проекту рішення, висновку Конституційного Суду України у справі, а також, залежно від характеру і складності справи, визначає перелік питань, які, на його думку, мають обговорюватись під час розгляду справи на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Розділ III. Порядок розгляду справ
Конституційним Судом України

Глава VI. Основні положення

Параграф 28. Колегіальність розгляду справ

1. Розгляд справ, прийняття рішень і давання висновків у справах проводиться Конституційним Судом України колегіально.

2. Рішення приймаються, висновки даються тільки тими суддями Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді матеріалів справи, справи на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Тимчасова відсутність судді Конституційного Суду України на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України, на якому розглядались матеріали справи, справа, не перешкоджає участі такого судді з правом вирішального голосу в прийнятті рішень, даванні висновків у справі, за винятком тих випадків, коли рішення приймалися, висновки давалися в межах процесуальних дій, які виконувалися за відсутності судді.

Параграф 29. Рівноправність суддів Конституційного
Суду України під час розгляду справ

1. Усі судді Конституційного Суду України є рівноправними під час розгляду справ на засіданні Колегії суддів, на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Головуючий на засіданні Колегії суддів, на засіданні, пленарному засіданні не має права обмежувати суддів у можливості задавати запитання учасникам засідань, знімати поставлені суддями запитання, коментувати висловлювання та запитання суддів, учасників засідання.

Судді Конституційного Суду України під час засідань повинні утримуватись від коментарів та реплік, від втручання у дії головуючого.

Параграф 30. Форми розгляду справ на пленарному
засіданні Конституційного Суду України

1. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України може проводитись у формі:

- усних слухань, тобто шляхом безпосереднього заслуховування на пленарному засіданні всіх учасників конституційного провадження;

- письмових слухань, тобто шляхом заслуховування та аналізу зібраних на попередніх стадіях конституційного провадження та залучених додатково в ході пленарного засідання матеріалів, документів, необхідних для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.

2. Форма слухання визначається процесуальною ухвалою Конституційного Суду України.

3. Усні слухання є обов'язковими у випадках, коли для всебічного дослідження обставин справи та прийняття обгрунтованого рішення на пленарному засіданні Конституційного Суду України необхідно безпосередньо заслухати учасників конституційного провадження.

Усні слухання можуть проводитись також за клопотанням суб'єктів права на конституційне подання, конституційне звернення та органів, посадових осіб, конституційність правових актів яких оспорюється або потребує офіційного тлумачення.

За ухвалою пленарного засідання Конституційного Суду України може бути проведене усне слухання лише з окремих питань справи, визначених ухвалою.

4. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України, незалежно від форми слухання, проводиться відкрито.

У разі, коли розгляд справи на відкритому пленарному засіданні Конституційного Суду України може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, справа за ухвалою Конституційного Суду України розглядається на закритому пленарному засіданні.

5. Рішення та висновки Конституційного Суду України у всіх випадках оголошуються публічно у відкритому пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Глава VII. Підготовка питань до розгляду на
пленарних засіданнях

Параграф 31. Внесення справ на розгляд пленарного
засідання Конституційного Суду України

1. Відповідно до процесуальної ухвали Колегії суддів Конституційного Суду України та засідання Конституційного Суду України Голова Конституційного Суду України вносить справу на розгляд пленарного засідання в межах строків, визначених статтею 57 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Параграф 32. Учасники конституційного провадження

1. Учасниками конституційного провадження є сторони конституційного провадження, а саме: суб'єкти права на конституційне подання, конституційне звернення, які звернулися до Конституційного Суду України; органи або посадові особи, якими були прийняті чи підписані правові акти, конституційність яких оспорюється.

Учасниками конституційного провадження є також особи, залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи (свідки, експерти, перекладачі тощо).

Параграф 33. Участь перекладача у конституційному
провадженні

1. Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, повинні своєчасно заявити клопотання про участь перекладача у розгляді справи.

2. Питання про участь перекладача вирішується до початку розгляду справи на засіданні Конституційного Суду України.

Параграф 34. Права та обов'язки учасників
конституційного провадження

1. Учасники конституційного провадження мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Сторони конституційного провадження мають право знайомитись з матеріалами справи, давати усні та письмові пояснення, викладати свої думки з питань, що розглядаються; задавати з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження, заявляти клопотання, а також користуватись іншими правами, передбаченими Законом України "Про Конституційний Суд України" та цим Регламентом.

Учасники конституційного провадження можуть подавати письмові пояснення, які приєднуються до матеріалів справи, знайомитись з поясненнями інших учасників провадження.

3. Експерти, свідки та інші особи, участь яких повинна сприяти об'єктивному і повному розгляду справи, зобов'язані з'являтись на пленарні засідання Конституційного Суду України, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання та умисне приховування тягне за собою відповідальність винних осіб за законом.

Глава VIII. Розгляд справ на пленарному засіданні
Конституційного Суду України

Параграф 35. Відкриття пленарного засідання

1. У призначений час головуючий на пленарному засіданні, перевіривши наявність кворуму, відкриває пленарне засідання Конституційного Суду України і повідомляє, яка справа розглядається.

2. Судовий розпорядник доповідає про явку учасників конституційного провадження.

Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України перевіряє повноваження учасників конституційного провадження.

3. У разі неявки на пленарне засідання Конституційного Суду України будь-кого з учасників конституційного провадження або відсутності у них належно оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання про можливість розгляду справи.

Якщо Конституційний Суд України визнає неможливим розгляд справи за обставин, зазначених у статтях 54, 55 та 72 Закону України "Про Конституційний Суд України", розгляд справи відкладається за протокольною ухвалою Конституційного Суду України.

Параграф 36. Головуючий на пленарному засіданні
Конституційного Суду України

1. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України веде засідання, вживає заходів щодо забезпечення встановленого порядку розгляду справи, його повноти та всебічності, фіксації перебігу засідання, усунення з розгляду всього того, що не має відношення до справи.

У разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або перешкоджання веденню пленарного засідання до порушника вживаються заходи, передбачені законом. Ухвала про притягнення порушника до відповідальності виноситься Конституційним Судом України за пропозицією головуючого, якщо за неї проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, присутніх на пленарному засіданні.

Параграф 37. Участь судді Конституційного Суду України
у розгляді справи

1. Судді Конституційного Суду України беруть участь у розгляді справи безпосередньо.

Суддя Конституційного Суду України може бути відсутнім на пленарному засіданні Конституційного Суду України лише з поважних причин.

2. Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді справи, якщо є сумніви щодо об'єктивності судді у вирішенні справи внаслідок його родинних або подружніх відносин із учасниками конституційного провадження, їх представниками чи з інших обставин, які дають підстави сумніватися в об'єктивності судді.

За таких обставин суддею Конституційного Суду України заявляється самовідвід до початку розгляду справи.

3. Про самовідвід судді Конституційного Суду України виноситься ухвала.

Параграф 38. Роз'яснення учасникам конституційного
провадження їх прав та обов'язків

1. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України роз'яснює учасникам конституційного провадження їхні права та обов'язки, передбачені статтями 53 - 55 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) та цим Регламентом.

Параграф 39. Правила етикету на пленарних засіданнях
Конституційного Суду України

1. Пленарні засідання Конституційного Суду України провадяться в урочистій обстановці.

2. При вході суддів Конституційного Суду України до Залу засідань, а також при їх виході із Залу всі присутні встають.

3. Учасники конституційного провадження дають пояснення, відповідають на запитання та задають запитання стоячи і лише після надання їм слова головуючим на пленарному засіданні.

4. З дозволу головуючого учаснику конституційного провадження може бути надано можливість виступати, задавати запитання, відповідати на них сидячи.

5. Формами звернення до Конституційного Суду України, головуючого на пленарному засіданні, суддів Конституційного Суду України є, відповідно, слова: "Високий Суд", "Ваша честь", "Шановний головуючий", "Шановний суддя".

6. При зверненні до учасників конституційного провадження, а також при посиланні на цих осіб у виступах використовуються слова: "Шановна сторона", "Шановний представник сторони", "Шановний свідок", "Шановний експерт", "Шановний...". У зверненні може називатися прізвище відповідного учасника конституційного провадження або його ім'я та по батькові.

7. Присутні в залі засідань учасники конституційного провадження, представники засобів масової інформації, громадяни зобов'язані:

вести себе шанобливо по відношенню до Конституційного Суду України, учасників конституційного провадження та один до одного;

виконувати розпорядження головуючого та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку в ході пленарного засідання;

не допускати під час пленарного засідання пересування по Залу, розмов, реплік у будь-якій формі;

не створювати будь-яких інших перешкод для нормального ходу пленарного засідання.

Параграф 40. Судовий розпорядник

1. Судовий розпорядник у ході пленарного засідання сприяє своїми діями підтримці встановленого порядку в Залі засідання Конституційного Суду України, виконує розпорядження лише головуючого.

2. Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у Залі засідань особам, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів до усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо підтримки порядку є обов'язковими для всіх присутніх.

3. Судовий розпорядник до початку пленарного засідання та під час перерви інформує службу, що здійснює пропуск до Залу засідань осіб, які бажають бути присутніми на засіданні, про наявність вільних місць у Залі.

4. При вході суддів Конституційного Суду України до Залу засідань та при виході з нього судовий розпорядник пропонує всім присутнім встати.

Параграф 41. Порядок допуску до Залу засідань осіб,
які бажають бути присутніми на засіданні,
та представників засобів масової інформації

1. Особи, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні, допускаються до Залу до початку розгляду справи і під час перерви за наявності вільних місць.

2. Представники засобів масової інформації, акредитовані при Конституційному Суді України, проходять до Залу засідань на відведені для них місця за акредитаційними посвідченнями, інші журналісти - за списком, поданим Прес-службою Конституційного Суду України.

Параграф 42. Порядок дослідження матеріалів

1. Дослідження матеріалів справи, яка розглядається на пленарному засіданні Конституційного Суду України, починається з виступу судді-доповідача у справі.

2. Суддя-доповідач у справі зобов'язаний:

- доповісти Конституційному Суду України підстави прийняття справи до розгляду та коротко викласти зміст матеріалів справи;

- відповісти на запитання суддів Конституційного Суду України.

3. У разі необхідності Конституційний Суд України виносить протокольну ухвалу про порядок дослідження матеріалів справи. Установлений ухвалою порядок дослідження матеріалів справи може бути змінений лише самим Конституційним Судом України.

Параграф 43. Пояснення учасників конституційного
провадження

1. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні учасники конституційного провадження дають пояснення по суті матеріалів справи. Якщо учасників конституційного провадження, які представляють одну сторону, кілька, послідовність їх виступів визначає сама сторона.

2. У Залі засідань Конституційного Суду України учасники конституційного провадження не мають права використовувати свої виступи для політичних заяв, декларацій тощо.

За порушення цього правила головуючий позбавляє слова винних осіб.

3. Після пояснень учасників конституційного провадження запитання задають судді Конституційного Суду України, інші учасники, а також, у разі необхідності, експерти з дозволу головуючого.

Параграф 44. Показання свідків

1. У разі необхідності дослідження фактичних обставин справи на пленарне засідання Конституційного Суду України запрошуються як свідки особи, що мають відомості чи матеріали про такі обставини.

2. Перед заслуховуванням показань свідків головуючий на пленарному засіданні встановлює їх особу, вік, рід занять, роз'яснює їх права та обов'язки.

3. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України попереджає свідків про відповідальність за законом за відмову надати інформацію, необхідні документи, матеріали та інші відомості або за їх умисне приховування, в тому числі за надання завідомо неправдивої інформації, документів, матеріалів та інших відомостей.

Параграф 45. Висновок експерта

1. Для з'ясування питань, що мають значення для розгляду справи і потребують спеціальних знань, Конституційний Суд України може запросити на пленарне засідання експерта.

2. Перед виступом експерта головуючий на пленарному засіданні встановлює його особу, вік, місце роботи, вчений ступінь, наукове звання та приводить його до присяги.

3. Головуючий на пленарному засіданні попереджає експерта про відповідальність за законом за ухилення від давання пояснень, відмову від надання відповіді з поставлених питань та давання завідомо неправдивого висновку.

4. Експерту роз'яснюються його права та обов'язки: знайомитись з дозволу Конституційного Суду України з матеріалами справи, ставити запитання учасникам конституційного провадження, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, дати правдивий висновок.

5. Після викладення висновку експерт відповідає на запитання суддів Конституційного Суду України, учасників конституційного провадження.

Параграф 46. Утворення тимчасових комісій

1. За пропозицією судді-доповідача, суддів Конституційного Суду України ухвалою Конституційного Суду України на його пленарному засіданні може бути утворено тимчасову комісію Конституційного Суду України з числа фахівців відповідних галузей права для додаткового дослідження матеріалів справи.

В ухвалі встановлюється строк для підготовки висновку тимчасовою комісією.

2. Конституційний Суд України передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для давання висновку.

Параграф 47. Висновок тимчасової комісії

1. Висновок тимчасової комісії Конституційного Суду України повинен містити відомості про членів тимчасової комісії, їх фах, місце роботи, вчений ступінь та наукове звання, а також про справу, з якої дається висновок, зміст висновку, дату давання висновку, підписи членів комісії.

2. Якщо член тимчасової комісії не погоджується з висновком у цілому або з окремими його положеннями, він подає окремий висновок або ж викладає свою думку з окремих питань.

3. Якщо Конституційний Суд України вважає положення, викладені у висновку тимчасової комісії, недостатніми для повного з'ясування обставин справи або за наявності суперечностей у висновку, Конституційний Суд України постановляє ухвалу про проведення додаткових досліджень тим же складом тимчасової комісії або утворює тимчасову комісію в іншому складі.

4. Висновки тимчасових комісій за будь-яких обставин додаються до матеріалів справи і оцінюються на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Параграф 48. Дослідження документів

1. На пленарному засіданні Конституційного Суду України з ініціативи суддів Конституційного Суду України або за клопотанням учасників конституційного провадження можуть бути оголошені представлені ними документи.

Параграф 49. Заключні виступи сторін

1. Після закінчення дослідження на пленарному засіданні матеріалів справи сторонам - учасникам конституційного провадження надається право для заключного виступу.

Конституційним Судом України сторонам може бути надано час за їх клопотанням для підготовки до заключного виступу.

2. Сторона не має права посилатись у заключному виступі на документи та обставини, які не досліджувались на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Параграф 50. Поновлення розгляду справи

1. Якщо після заключного виступу сторін Конституційний Суд України визнає за необхідне з'ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення для вирішення справи, або дослідити нові докази, Суд виносить ухвалу про поновлення розгляду справи.

2. Після з'ясування додаткових обставин та дослідження нових доказів сторони мають право на додаткові заключні виступи з пов'язаних з цим питань.

Параграф 51. Припинення конституційного провадження
у справі

1. Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у справі, якщо в процесі пленарного засідання будуть виявлені підстави, передбачені статтею 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", щодо відмови у відкритті конституційного провадження.

2. Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у справі, якщо після відкриття провадження у справі, але до початку розгляду справи по суті на пленарному засіданні, суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення письмовою заявою відповідно до статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) відкликав конституційне подання, конституційне звернення. ( Параграф 51 доповнено пунктом 2 згідно з Рішенням Конституційного суду N 3-р від 11.01.2008 )

Параграф 51-1. Припинення розгляду конституційного
подання, конституційного звернення

Конституційний Суд України припиняє розгляд конституційного подання, конституційного звернення, якщо після прийняття ухвали Колегії суддів Конституційного Суду України про відмову у відкритті провадження у справі суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення письмовою заявою відповідно до статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) відкликав конституційне подання, конституційне звернення. ( Регламент доповнено параграфом 51-1 згідно з Рішенням Конституційного суду N 3-р від 11.01.2008 )

Параграф 52. Закінчення розгляду справи

1. Після визнання Конституційним Судом України дослідження матеріалів справи завершеним головуючий на пленарному засіданні оголошує про закінчення розгляду справи.

Параграф 53. Прийняття рішення, давання висновку у справі

1. Рішення у справі приймається, висновок дається Конституційним Судом України на закритій частині пленарного засідання Конституційного Суду України за участю суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи.

2. На закриту частину пленарного засідання вноситься проект рішення, висновку у справі, підготовлений суддею-доповідачем на основі матеріалів справи, досліджених Конституційним Судом України у процесі її розгляду.

3. Кожний суддя Конституційного Суду України, який бере участь у розгляді справи, має право подати власний проект рішення, висновку у справі або перелік питань, які визначають суть рішення, висновку.

4. У разі надходження кількох проектів рішень, висновків у справі Конституційний Суд України приймає за основу один з них.

5. Схвалені більшістю суддів Конституційного Суду України відповіді на питання, які визначають суть рішення, висновку у справі, є основою доопрацювання суддею-доповідачем проекту рішення, висновку.

6. На закритій частині пленарного засідання судді Конституційного Суду України вільно викладають свої думки з питань, що обговорюються, вносять пропозиції, поправки до проекту рішення, висновку у справі.

Тривалість та кількість виступів суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання не обмежується.

7. Пропозиції та поправки суддів Конституційного Суду України до проекту рішення, висновку у справі вносяться у письмовій формі, голосування по кожній з них проводиться окремо.

Суддя Конституційного Суду України може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення, висновку у справі зняти свою пропозицію чи поправку.

8. На голосування в цілому ставиться проект рішення, висновку у справі, підготовлений з урахуванням пропозицій та поправок, які одержали найбільшу кількість голосів. Голосування проводиться поіменно шляхом опитування суддів Конституційного Суду України.

9. Рішення, висновок Конституційного Суду України підписується не пізніше семи днів від дня прийняття рішення, давання висновку у справі суддями Конституційного Суду України, які голосували "за" і "проти" прийняття рішення, давання висновку.

Підписання суддею Конституційного Суду України прийнятого рішення, даного висновку Конституційним Судом України за його участю є обов'язковим.

10. Закрита частина пленарного засідання Конституційного Суду України стенографується і протоколюється.

Протокол і стенограма закритої частини пленарного засідання Конституційного Суду України не розголошуються і зберігаються окремо від матеріалів справи.

11. У протоколі закритої частини пленарного засідання фіксуються лише питання, які ставились на голосування, та результати голосування.

Для ведення протоколу закритої частини запрошується секретар судового засідання.

Протокол підписується усіма суддями Конституційного Суду України, які були присутні на закритій частині пленарного засідання.

12. Виступи суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання не протоколюються, не фіксуються технічними засобами і не можуть бути розголошені суддями Конституційного Суду України.

Глава IX. Акти пленарних засідань
Конституційного Суду України

Параграф 54. Види актів, прийнятих на пленарних
засіданнях Конституційного Суду України

1. Актами, які приймаються під час розгляду справ на пленарних засіданнях Конституційного Суду України, є рішення, висновки, актами, які виносяться, - процесуальні ухвали та протокольні ухвали Конституційного Суду України.

2. Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки іменем України.

3. З інших питань, які розглядаються на пленарному засіданні Конституційного Суду України, виносяться процесуальні ухвали та протокольні ухвали.

Параграф 55. Вимоги до рішень, висновків
Конституційного Суду України

1. Рішення, висновки Конституційного Суду України мають містити дані, перелік яких зазначено відповідно у статтях 65 та 66, а також у відповідних статтях Розділу III "Особливості конституційного провадження" Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

2. Рішення, висновки Конституційного Суду України мають бути належно обгрунтовані.

Параграф 56. Окрема думка судді Конституційного Суду
України

1. Суддя Конституційного Суду України, який підписав рішення, висновок Конституційного Суду України, має право, незалежно від того, голосував він "за" чи "проти" прийняття рішення або давання висновку, викласти у письмовій формі свою окрему думку у справі у семиденний строк від дня голосування.

Параграф 57. Офіційне оприлюднення рішень і висновків
Конституційного Суду України

1. Рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оголошуються головуючим на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Це оголошення є офіційним оприлюдненням рішення, висновку Конституційного Суду України, передбаченим статтею 67 Закону України "Про Конституційний Суд України".

2. Конституційний Суд України після офіційного оприлюднення рішення, висновку може з власної ініціативи або за заявою однієї із сторін конституційного провадження виправити допущені у рішенні, висновку неточності, описки, редакційні або технічні огріхи. ( Параграф 57 доповнено пунктом 2 згідно з Рішенням Конституційного суду N 3-р/2002 від 06.03.2002 )

3. Рішення, висновок Конституційного Суду України можуть бути роз'яснені Конституційним Судом України за клопотанням однієї із сторін конституційного провадження. ( Параграф 57 доповнено пунктом 3 згідно з Рішенням Конституційного суду N 3-р/2002 від 06.03.2002 )

4. Ухвала Конституційного Суду України про виправлення неточностей у рішенні, висновку або про їх роз'яснення приймається на пленарному засіданні Конституційного Суду України і підлягає опублікуванню в тих виданнях, де було опубліковано рішення, висновок. ( Параграф 57 доповнено пунктом 4 згідно з Рішенням Конституційного суду N 3-р/2002 від 06.03.2002 )

Параграф 58. Копії рішень, висновків та ухвал Конституційного Суду України засвідчуються печаткою Секретаріату Конституційного Суду України N 1. ( Параграф 58 в редакції Рішення Конституційного Суду N 6-р/2003 від 26.11.2003 )

Розділ IV. Питання організації діяльності
Конституційного Суду України з інших питань

Глава X. Звільнення з посади судді
Конституційного Суду України

Параграф 59. Підстави для звільнення з посади судді
Конституційного Суду України

1. Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади з підстав, передбачених статтею 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статтею 23 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Параграф 60. Звільнення з посади судді Конституційного
Суду України у зв'язку із закінченням
строку призначення та досягненням
шістдесятип'ятирічного віку

1. Не пізніше як за місяць до закінчення строку призначення або досягнення шістдесятип'ятирічного віку суддя Конституційного Суду України подає Голові Конституційного Суду України заяву про звільнення з посади, про що повідомляються Президент України, органи, які призначали цього суддю.

За поданням Голови Конституційного Суду України Конституційний Суд України приймає рішення про припинення повноважень судді.

2. Днем досягнення вікової межі суддею Конституційного Суду України вважається останній день місяця, в якому судді виповнилося шістдесят п'ять років.

Параграф 61. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
України у зв'язку з неможливістю виконувати
свої повноваження за станом здоров'я

1. Неможливість виконання суддею Конституційного Суду України своїх повноважень за станом здоров'я встановлюється на засіданні Конституційного Суду України на підставі письмової заяви судді та доданого до неї медичного висновку.

2. За результатами розгляду заяви судді Конституційного Суду України Конституційний Суд України приймає рішення за наявності підстав про звільнення судді з посади з дня наступного після прийняття рішення.

Параграф 62. Звільнення з посади судді Конституційного
Суду України у разі порушення вимог щодо несумісності

1. Питання про порушення суддею Конституційного Суду України вимог щодо несумісності розглядається за висновком постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України на засіданні Конституційного Суду України. У разі підтвердження цього суддя попереджається про необхідність звільнення протягом установленого Судом строку з посади, що визначена як посада за сумісництвом.

2. У разі невиконання суддею Конституційного Суду України попередження Конституційного Суду України про звільнення з посади за сумісництвом матеріали щодо нього направляються на розгляд Верховної Ради України у триденний строк від дня закінчення строку попередження.

Параграф 63. Звільнення з посади судді Конституційного
Суду України за порушення присяги

1. У разі порушення у Верховній Раді України питання про порушення присяги суддею Конституційного Суду України Конституційний Суд України проводить перевірку і, за висновком постійної комісії з питань регламенту та етики, приймає одне з таких рішень:

- про наявність підстав для розгляду Верховною Радою України питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України;

- про відсутність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України.

2. Рішення про наявність підстав або про їх відсутність щодо звільнення з посади судді Конституційного Суду України приймається, якщо за нього проголосувало не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.

3. Інформація про рішення Конституційного Суду України щодо звільнення судді Конституційного Суду України з посади направляється на розгляд Верховної Ради України у триденний строк з дня прийняття рішення.

Параграф 64. Звільнення з посади судді Конституційного
Суду України у разі набрання законної сили
обвинувальним вироком щодо нього

1. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді Конституційного Суду України Конституційний Суд України приймає рішення про звільнення його з посади.

Параграф 65. Звільнення з посади судді Конституційного
Суду України у зв'язку з припиненням його громадянства

1. У разі підтвердження на засіданні Конституційного Суду України факту втрати суддею громадянства України Конституційний Суд України звільняє його з посади.

Параграф 66. Звільнення з посади судді Конституційного
Суду України внаслідок визнання його безвісно
відсутнім або оголошення померлим

1. У разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання судді Конституційного Суду України безвісно відсутнім або оголошення померлим Конституційний Суд України приймає рішення про звільнення його з посади.

Параграф 67. Припинення повноважень судді
Конституційного Суду України
у разі його смерті

1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі його смерті.

Параграф 68. Звільнення з посади судді Конституційного
Суду України у разі подання заяви про відставку
або про звільнення з посади за власним бажанням

1. Письмову заяву про відставку або про звільнення за власним бажанням суддя Конституційного Суду України, який не досяг граничного віку перебування на посаді, подає Голові Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України приймає рішення про звільнення судді Конституційного Суду України із зазначених підстав.

Параграф 69. Процедура розгляду питання про звільнення
з посади судді Конституційного Суду України

1. Голова Конституційного Суду України скликає засідання Конституційного Суду з питання звільнення з посади судді Конституційного Суду України:

- з підстав, передбачених пунктами 1 - 3, 6 - 9 частини першої статті 23 та частиною третьою статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), у триденний строк з дня одержання заяви або інформації про наявність зазначених у Законі підстав;

- з підстав, передбачених пунктами 4, 5 статті 23 названого Закону, після одержання висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України про достатність підстав для розгляду питання.

2. Судді Конституційного Суду України, щодо якого порушено питання про звільнення з посади, надається можливість викласти свої пояснення Конституційному Суду України усно або письмово.

3. У розгляді питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України може брати участь його повноважний представник.

4. Питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України вирішується Конституційним Судом України в закритому засіданні.

Параграф 70. Повідомлення про звільнення судді
Конституційного Суду України з посади

1. Інформація про звільнення судді Конституційного Суду України з посади направляється у триденний строк з дня прийняття рішення Конституційним Судом України відповідно Верховній Раді України, Президентові України, органу суддівського самоврядування.

Глава XI. Інші питання внутрішньої діяльності
Конституційного Суду України

Параграф 71. Вирішення інших питань внутрішньої діяльності
Конституційного Суду України

1. Вирішення організаційних, фінансових, кадрових та інших питань, передбачених Законом України "Про Конституційний Суд України" та цим Регламентом, проводиться на засіданнях Конституційного Суду України.

2. Рішення з поточних питань приймаються більшістю голосів від числа присутніх на засіданні суддів Конституційного Суду України. Засідання є повноважним, якщо в його роботі бере участь не менше ніж одинадцять суддів Конституційного Суду України.

3. Засідання Конституційного Суду України протоколюються.

Параграф 72. Постійні комісії Конституційного Суду України

1. Порядок утворення постійних комісій Конституційного Суду України визначається цим Регламентом.

Порядок діяльності постійних комісій визначається положеннями про відповідні постійні комісії.

2. Конституційний Суд України шляхом відкритого голосування утворює на своєму засіданні такі постійні комісії:

1) Комісія з питань регламенту та етики;

2) Комісія з питань бюджету та кадрів;

3) Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення;

4) Комісія з міжнародних зв'язків.

У разі необхідності може бути утворено інші постійні комісії, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад.

3. Постійні комісії утворюються із числа суддів Конституційного Суду України на засіданні Конституційного Суду України.

Кількісний склад постійних комісій визначається Конституційним Судом України.

Кандидатури для обрання до складу постійних комісій Конституційного Суду України висуваються суддями Конституційного Суду України з урахуванням побажань суддів. Спірні питання членства в постійних комісіях вирішуються Конституційним Судом України.

4. Постійні комісії Конституційного Суду України діють як допоміжні робочі органи з питань організації його внутрішньої діяльності.

Голови постійних комісій призначаються із складу постійної комісії Головою Конституційного Суду України.

Голови постійних комісій ведуть їх засідання.

Голови постійних комісій щорічно звітують про роботу комісії на засіданні Конституційного Суду України.

Голова Конституційного Суду України та його заступники не можуть бути головами постійних комісій.

Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні більше половини її членів.

З питань, що обговорюються, постійна комісія приймає рішення.

Параграф 73. Науково-консультативна рада

1. При Конституційному Суді України утворюється Науково-консультативна рада.

Склад, повноваження і порядок діяльності Науково-консультативної ради затверджуються Конституційним Судом України.

Параграф 74. Про режим роботи Конституційного Суду
України, суддів та працівників Секретаріату

1. Конституційний Суд України затверджує орієнтовний графік розгляду справ на квартал, визначає дні тижня, в які проводяться пленарні засідання, засідання Конституційного Суду України, засідання Колегій суддів, затверджує графік відпусток суддів, план відряджень суддів, включаючи закордонні, визначає суддів Конституційного Суду України для участі в конференціях, симпозіумах.

2. Режим роботи працівників Секретаріату Конституційного Суду України визначається Положенням про Секретаріат Конституційного Суду України, положеннями про його структурні підрозділи і Правилами внутрішнього розпорядку.

3. Кожний суддя Конституційного Суду України самостійно обирає свого наукового консультанта і помічника.

Науковий консультант і помічник судді Конституційного Суду України не можуть бути призначені або звільнені без згоди судді.

Параграф 75. Міжнародні зв'язки Конституційного Суду України

1. Конституційний Суд України здійснює робочі контакти з органами конституційної юрисдикції інших держав шляхом укладання угод про співробітництво, взаємного обміну делегаціями, обміну рішеннями Суду та іншою інформацією, стажування співробітників, організації спільних науково-практичних заходів тощо.

Глава XII. Прийняття та внесення змін і доповнень
до Регламенту Конституційного Суду України

Параграф 76. Порядок прийняття Регламенту
Конституційного Суду України

1. Регламент Конституційного Суду України приймається на засіданні Конституційного Суду України.

Регламент вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.

2. Регламент публікується у "Віснику Конституційного Суду України".

Параграф 77. Внесення змін і доповнень до Регламенту
Конституційного Суду України

1. Суддя Конституційного Суду України, Колегія суддів мають право порушувати питання про внесення змін і доповнень до Регламенту Конституційного Суду України.

2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Регламенту Конституційного Суду України розглядаються у місячний строк з дня їх надходження на засіданні Конституційного Суду України.

3. Щодо кожної пропозиції Конституційний Суд України приймає окреме рішення. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.

^ Наверх
наверх