документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-10-192004-03-18  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям законів України "Про державну
виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 50, ст.436 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 3018-III від 07.02.20
02 -
набуває чинності з 01.06.2002 року, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180

Кодексами
N 2947-III від 10.02.20
02, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 -
набуває чинності 01.01.2004
N 92-IV від 11.07.20
02 -
набуває чинності з 01.01.2004, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288

Законом
N 407-IV від 26.12.20
02, ВВР, 2003, N 7, ст.70

Кодексами
N 436-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
N 1618-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )

2. В Арбітражному процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 1999 р., N 42-43, ст. 378):

1) доповнити Кодекс статтею 115-1 такого змісту:

"Стаття 115-1. Порядок виконання рішень, ухвал, постанов

Рішення, ухвали, постанови арбітражного суду виконуються в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 );

2) у частині першій статті 89 слова "Суддя має право за заявою сторони роз'яснити" замінити словами "Суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює", а слово "виправити" замінити словом "виправляє";

3) у статті 116:

у назві слово "надіслання" замінити словом "пред'явлення";

у частині другій слова "судовими виконавцями" замінити словами "державними виконавцями";

4) у статті 117:

частину першу доповнити пунктом 3 у такій редакції:

"3) найменування стягувача і боржника, їх адреси, номери рахунків у банках";

частину третю виключити;

5) статті 118, 119 виключити;

6) в абзаці другому частини третьої статті 120 слова "судового виконавця" замінити словами "державного виконавця";

7) у статті 121:

частину першу викласти в такій редакції:

"При наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, за поданням прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою арбітражний суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи його заступника і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання";

у частині третій слова "судовому виконавцю" замінити словами "державному виконавцю";

8) у частині другій статті 122 слова "судовим виконавцем" замінити словами "державним виконавцем".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 188-13 такого змісту:

"Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного
виконавця

Невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, втрата або несвоєчасне відправлення виконавчого документа, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця роботи (знаходження), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця -

тягне за собою накладення штрафу від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) статті 301, 308, 312, 313 викласти у такій редакції:

"Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення

За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до одного місяця.

Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом";

"Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення
штрафу

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом";

"Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення
предмета

Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому законом.

Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета, відповідно до статті 28 цього Кодексу передаються колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій.

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію
предмета, грошей

Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом";

3) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13;

4) пункт 3-2 частини першої статті 255 викласти у такій редакції:

"3-2) державні виконавці (статті 51-1, 188-13)";

5) частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13";

6) статтю 305 після слів "який виніс постанову" доповнити словами "та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом";

7) у статті 311 слова "органом (посадовою особою), який виніс постанову" замінити словами "державним виконавцем";

8) у частині першій статті 329 слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та цивільним процесуальним законодавством" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України";

9) у статті 330 слова "передбаченому цивільним процесуальним законодавством" виключити.

( Пункт 4 розділу I втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 92-IV від 11.07.2002 )

( Пункт 5 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III від 10.02.2002 )

6. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1987 р., N 8, ст. 149; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1995 р., N 28, ст. 204):

1) частину третю статті 128 доповнити реченням такого змісту: "У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків";

2) у статті 230:

перше речення частини другої викласти у такій редакції:

"У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, дати прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові та адреса стягувача, найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках, рішення по суті спору, строк пред'явлення посвідчення до виконання";

у частині четвертій слова "до районного (міського) суду, судовий виконавець" замінити словами "до районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби, державний виконавець";

частину п'яту виключити.

( Пункт 7 розділу I втратив чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону N 3018-III від 07.02.2002 )

8. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1994 р., N 27, ст. 223; 1995 р., N 1, ст. 3; 1996 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 2, ст. 3, N 42, ст. 259):

1) у частині сьомій статті 20 слова "судовим виконавцем" замінити словами "державним виконавцем", а останнє речення виключити;

2) частину першу статті 21 після слова "провадиться" доповнити словами "спеціалізованими організаціями";

3) у частині другій статті 25 слова і цифри "а у разі, коли покупцем є фізична особа або юридична особа, у майні якої частка державної власності не перевищує 25 відсотків, - до відповідного позабюджетного фонду приватизації" виключити.

9. У Законі України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., 35, ст. 241; 2000 р., N 32, ст. 257):

1) статті 89 і 91 викласти у такій редакції:

"Стаття 89. Зміст виконавчого напису

У виконавчому написі повинні зазначатися:

дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;

найменування та адреса стягувача;

найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);

строк, за який провадиться стягнення;

суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;

розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;

номер, за яким виконавчий напис зареєстровано.

Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса";

"Стаття 91. Строк пред'явлення виконавчого напису

Виконавчий напис, за яким стягувачем або боржником є громадянин, може бути пред'явлено до примусового виконання протягом трьох років, а з усіх інших вимог - протягом одного року з моменту вчинення виконавчого напису, якщо законом не встановлено інших строків.

Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого напису здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 );

2) у статті 90 слова "цивільним процесуальним законодавством України для виконання судових рішень" замінити словами "Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).

10. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318) після пункту 29 доповнити новим пунктом такого змісту:

"30) обов'язкове державне страхування державних виконавців".

У зв'язку з цим пункти 30, 31, 32 вважати відповідно пунктами 31, 32, 33.

( Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

12. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300; 1995 р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43, N 41, ст. 192, N 52, ст. 306; 1997 р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70, N 18, ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 232) доповнити пунктом 43 такого змісту:

"43) відділи державної виконавчої служби - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, а також з проведення аукціонів".

13. Частину третю статті 26 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) доповнити реченням такого змісту: "У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків".

( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 жовтня 2000 року
N 2056-III

^ Наверх
наверх