документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення
застосування методів профілактики,
діагностики, лікування, реабілітації
та лікарських засобів і заняття народною
медициною (цілительством)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 46-2 такого змісту:

"Стаття 46-2. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)

Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 221 та частині першій статті 294 після цифр "46-1" доповнити цифрами "46-2 ";

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці другому після цифр "46-1" доповнити цифрами "46-2 ";

в абзаці "органів охорони здоров'я (статті 45, 46, статті 167-170 (про правопорушення, пов'язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов щодо лікарських засобів), стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги)" після цифр "46" доповнити цифрами "46-2 ".

2. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

1) частину третю статті 32 викласти в такій редакції:

"З метою запобігання шкоди здоров'ю населення застосування гіпнозу, навіювання, інших методів психологічного і психотерапевтичного впливу дозволяється лише у місцях та в порядку, встановлених Міністерством охорони здоров'я України";

2) у частині першій статті 43 слова "Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років" замінити словами "Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта)";

3) статтю 44 викласти в такій редакції:

"Стаття 44. Застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів

У медичній практиці застосовуються методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України.

Нові методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування, можуть використовуватися в інтересах вилікування особи лише після отримання її письмової згоди. Щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) зазначені методи та засоби можуть використовуватися за наявності письмової згоди її батьків або інших законних представників, а щодо особи віком від 14 до 18 років - за її письмовою згодою та письмовою згодою її батьків або інших законних представників; щодо особи, цивільна дієздатність якої обмежується, - за її письмовою згодою та письмовою згодою її піклувальників; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - за письмовою згодою її законного представника. При отриманні згоди на застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування, особі та (або) її законному представнику повинна бути надана інформація про цілі, методи, побічні ефекти, можливий ризик та очікувані результати.

Порядок застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів, зазначених у частині другій цієї статті, встановлюється Міністерством охорони здоров'я України";

4) у статті 74:

частину другу виключити;

у частині третій слова "у тому числі в галузі народної і нетрадиційної медицини" виключити;

5) доповнити статтею 74-1 такого змісту:

"Стаття 74-1. Право на заняття народною медициною (цілительством)

Народна медицина (цілительство) - методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

Право на заняття народною медициною (цілительством) мають особи, які отримали спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством), виданий Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом.

Кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються народною медициною (цілительством), порядок заняття народною медициною (цілительством), порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.

Спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством) може бути анульований за рішенням органу, що його видав, або за рішенням суду.

Забороняється проведення цілительства на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів масової інформації.

Заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом".

3. У Законі України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62):

1) у статті 21:

частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:

"10. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.

11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування";

після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав".

У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою;

2) в абзаці четвертому частини четвертої статті 27 слово "чотирикратної" замінити словом "п'ятикратної".

4. У Законі України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143):

1) у частині четвертій статті 7:

слова "неповнолітнього віком до 15 років" замінити словами "особи віком до 14 років (малолітньої особи)", а слова "його батьків" - словами "її батьків";

слова "її опікуна" замінити словами "її законного представника";

2) у частині другій статті 11, частині першій статті 12 слова "неповнолітнього віком до 15 років" замінити словами "особи віком до 14 років (малолітньої особи)", а слова "його батьків" - словами "її батьків";

3) у частині першій статті 13 слова "Неповнолітній віком до 15 років" замінити словами "Особа віком до 14 років (малолітня особа)", а слова "його батьків" - словами "її батьків";

4) у статті 15:

у назві слова "неповнолітнього віком до 15 років" замінити словами "особи віком до 14 років (малолітньої особи)";

у частині першій слова "Неповнолітній віком до 15 років" замінити словами "Особа віком до 14 років (малолітня особа)";

у частині третій слова "неповнолітнього віком до 15 років" замінити словами "особи віком до 14 років (малолітньої особи)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, які випливають з цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Міністерству охорони здоров'я України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити порядок застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, у тому числі щодо місць застосування таких методів, а також удосконалити ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики щодо застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 травня 2007 року
N 1033-V

^ Наверх
наверх