документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стимулювання заходів
з енергозбереження

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 98:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

в абзаці другому частини другої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти";

2) абзац другий статті 101 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у статті 101-1:

в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";

4) абзац другий статті 102 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) в абзаці другому статті 188-14 слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від двадцяти до ста п'ятдесяти".

2. У Законі України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15, ст. 126, N 22, ст. 199):

1) у тексті статті 12 слова "раціонального" і "фонд енергозбереження" замінити відповідно словами "ефективного" і "Державний фонд енергозбереження", а слова "і економії" виключити;

2) включити статтю 13 такого змісту:

"Стаття 13. Державний фонд енергозбереження

Для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів утворюється Державний фонд енергозбереження.

Джерелами формування Державного фонду енергозбереження є:

кошти, отримані у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

частина зборів за використання природних ресурсів, розмір якої визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

кошти, отримані за видачу Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів документів дозвільного характеру;

добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян.

Порядок розподілу коштів, що надходять до Державного фонду енергозбереження, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) частину другу статті 14 після слів "нетрадиційної енергетики" доповнити словами "виробництва альтернативних видів палива";

4) у частині першій статті 16:

пункт "а" доповнити словами "виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива";

пункт "б" доповнити словами "альтернативних видах палива";

у пункті "в":

перше речення абзацу третього після слів "а також інвестиції" доповнити словами "у створення енергозберігаючих технологій, виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, у створення і впровадження технологій використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива встановлюється Кабінетом Міністрів України";

абзац другий пункту "г" викласти в такій редакції:

"Перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовуються підвищені норми амортизації, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

пункт "д" доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування встановлюється Кабінетом Міністрів України";

5) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"За перевитрати паливно-енергетичних ресурсів понад встановлені показники норм питомих витрат суб'єкти господарювання сплачують збір за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів (енергетичний збір) у розмірі 200 відсотків вартості перевитрачених ресурсів. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, на які нараховується енергетичний збір, не включається обсяг видів палива та паливно-енергетичних ресурсів, отриманих суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергії".

3. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; з наступними змінами) доповнити пунктами "ч", "щ" такого змісту:

"ч) устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива (далі - товари), що ввозяться на митну територію України вітчизняними підприємствами, за умов, якщо ці товари застосовуються ними для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні. Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом";

"щ) матеріали, устаткування та комплектуючі, що ввозяться на митну територію України і використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких приводить до економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, виробництва альтернативних видів палива, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом".

4. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; з наступними змінами) доповнити пунктом 5.18 такого змісту:

"5.18. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України:

5.18.1. устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива (далі - товари) за умов, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні. Перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України;

5.18.2. матеріалів, устаткування та комплектуючих, що використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, яке виробляє альтернативні види палива, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні. Перелік та обсяги відповідних товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у звичайному режимі, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону".

5. У статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; з наступними змінами):

абзац перший пункту 7.20 після цифр "7.11, 7.13" доповнити цифрами "7.21";

доповнити пунктом 7.21 такого змісту:

"7.21. Звільняється від оподаткування:

7.21.1. Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України таких видів товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії;

енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва. У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, неоподаткований у зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його у поточному періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, що визначені законодавством України.

7.21.2. Прибуток підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, але в сумі не більш як 50 відсотків суми прибутку, що підлягає оподаткуванню.

До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, включаються підприємства, установи, організації, які включені до галузевих програм з енергозбереження та за результатами проведення експертизи органами Державної інспекції з енергозбереження отримали висновок про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження та включені до галузевих програм енергозбереження.

Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, покладається на Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, затверджується Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів".

6. Абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" ( 2505-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити словами "крім пільг, що надаються з метою стимулювання заходів з енергозбереження відповідно до законодавства України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім пункту 1 розділу I, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Пункти 3, 4 розділу I цього Закону діють протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 5 розділу I цього Закону діє протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 березня 2007 року
N 760-V

^ Наверх
наверх