документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили
втрату працездатності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 199, N 27, ст. 234; із змінами, внесеними Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V такі зміни:

1. Абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:

"відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей".

2. У статті 11:

у частині першій:

в абзаці першому слова "за письмовою заявою" виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства";

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"Особи, зазначені в частині першій цієї статті, укладають з Фондом соціального страхування від нещасних випадків договір про добровільну участь у страхуванні від нещасних випадків.

Порядок укладення та зразок договору про добровільне страхування затверджуються правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків".

3. У статті 17:

пункт 7 частини сьомої після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Положення про навчально-інформаційні центри;

Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом тринадцятим;

доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"Рішення правління Фонду, які мають нормативний характер і стосуються прав та обов'язків страхувальників і застрахованих осіб, підлягають обов'язковій державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади".

4. У статті 18:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснює матеріально-технічне забезпечення роботи наглядової ради та правління Фонду".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням".

5. У статті 21:

назву після слів "які здійснюються" доповнити словами "та відшкодовуються";

підпункт "е" пункту 1 частини першої виключити.

6. Пункт 3 статті 22 викласти в такій редакції:

"3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань".

7. У частині третій статті 23:

пункт 3 доповнити словами "та види здійснюваної діяльності";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці - подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників".

8. У частині другій статті 25 слова "забезпечує фінансування" замінити словами "бере участь у фінансуванні", а слова "охорони та медицини" замінити словами "охорони, безпеки та гігієни".

9. Частину третю статті 28 виключити.

10. У статті 34:

абзац другий частини другої доповнити словами "але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків";

частину третю виключити;

у частині одинадцятій слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб".

11. В абзаці другому частини першої статті 35 слова "а також відповідні рішення про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" виключити.

12. У частині другій статті 46:

абзац третій доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"коштів, одержаних від стягнення відповідно до цього Закону штрафів і пені з страхувальників, штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці, а також адміністративних стягнень у вигляді штрафів з посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )".

13. У статті 47:

частину першу викласти в такій редакції:

"Страхові тарифи, диференційовані по галузях економіки (видах економічної діяльності) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються законом";

в абзаці другому частини третьої слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб";

після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частині третій цієї статті, які не зменшені на суму податків, інших обов'язкових платежів і внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства.

Страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території України в порядку, встановленому цим Законом. Страхові внески не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, що становлять систему оподаткування. На страхові внески не поширюється податкове законодавство".

У зв'язку з цим частини п'яту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами сьомою - сімнадцятою;

доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:

"Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають право:

1) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;

2) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків;

3) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення, сплати страхових внесків та нецільового використання коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків звертатися в установленому законом порядку до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції;

4) здійснювати інші функції, передбачені законодавством".

14. Частини другу і третю статті 49 викласти в такій редакції:

"Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.

У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування). Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 лютого 2007 року
N 717-V

^ Наверх
наверх