документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.01.2007 N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2007 р. за N 57/13324

Про затвердження Порядку здійснення нагляду
за додержанням вимог законодавства під час
призначення (перерахунку) та виплати
пенсій органами Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 103 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, що додається.

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації керуватися зазначеним Порядком у роботі та довести його вимоги до відома органів праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

3. Департаменту пенсійного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О.Гарячу.

Міністр М.Папієв

Затверджено
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
10.01.2007 N 4,
Постанова правління
Пенсійного фонду України
10.01.2007 N 1-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2007 р. за N 57/13324

Порядок
здійснення нагляду за додержанням вимог
законодавства під час призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм організації та здійснення нагляду структурними підрозділами органів праці та соціального захисту населення, на які покладені функції здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України (далі - нагляд).

1.2. У своїй діяльності підрозділи органів праці та соціального захисту населення, на які покладені функції здійснення нагляду, керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), міжнародними угодами (договорами), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення, а також цим Порядком.

1.3. Нагляд здійснюється за напрямками:

а) правильність та своєчасність призначення (перерахунку) пенсій;

б) правильність та своєчасність нарахування, виплати та припинення виплати пенсій.

2. Здійснення нагляду

2.1. Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій

2.1.1. Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсій та відстрочку часу призначення пенсії відповідно до законів, згідно з якими органами Пенсійного фонду України призначаються (перераховуються) пенсії.

2.1.2. У ході здійснення нагляду перевіряється відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок), відмову в призначенні (перерахунку) пенсії та відстрочку часу призначення пенсії законодавчим та нормативно-правовим актам, дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

2.1.3. Перевірці підлягають матеріали пенсійних справ, зареєстровані в журналах (форми N 10, N 3), за якими прийнято рішення про призначення (перерахунок) пенсії в місяцях, що передують місяцю, у якому здійснюються перевірки.

2.2. Нагляд за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсій

2.2.1. Перевірці підлягають особові рахунки та інші документи, за якими було здійснено виплату пенсії в місяцях, що передують місяцю, у якому здійснюються перевірки.

2.2.2. У ході здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії провадяться:

а) перевірка правильності нарахування та складання документів для виплати пенсій через підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

б) перевірка виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та в інших випадках;

в) перевірка правильності виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні;

г) перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій;

ґ) перевірка правильності виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера;

д) перевірка правильності здійснення індексації пенсії.

3. Організація роботи з нагляду

3.1. Перевірки правильності призначення (перерахунку), відстрочки часу призначення, відмови в призначенні (перерахунку), виплати пенсій органами Пенсійного фонду здійснюються відповідно до графіків, погоджених з органами Пенсійного фонду України. Терміни перевірок установлюються не менше дванадцяти робочих днів на місяць, а в разі потреби цей термін може бути продовжений за погодженням сторін на строк не більше п'яти робочих днів. При проведенні перевірок працівниками органів праці та соціального захисту населення ведеться журнал реєстрації справ, які перевіряються (додаток 1).

3.2. Право на проведення перевірок мають працівники органів праці та соціального захисту населення, до функціональних обов'язків яких входить здійснення нагляду або координація роботи з нагляду (далі - працівники органів праці та соціального захисту населення). При здійсненні нагляду працівники органів праці та соціального захисту населення повинні мати документ, який засвідчує їх особу, та направлення на перевірку, підписане керівником відповідного органу праці та соціального захисту населення.

3.3. Працівники органів Пенсійного фонду України зобов'язані надавати працівникам органів праці та соціального захисту населення:

- усі документи, необхідні для здійснення ними своїх функцій;

- можливість використовувати програмне забезпечення АСОПД/КОМТЕХ у частині перегляду бази особових рахунків.

3.4. Працівники органів праці та соціального захисту населення несуть персональну відповідальність за збереження отриманих для виконання своїх функцій документів та зобов'язані використовувати отриману інформацію виключно в межах виконання своїх службових обов'язків.

3.5. Працівниками органів праці та соціального захисту населення протягом двох днів після закінчення перевірки оформляється акт перевірки правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій (далі - акт перевірки) у двох примірниках (додаток 2), один з яких подається керівнику органу Пенсійного фонду України, де здійснювалася перевірка.

3.6. До акта перевірки не входять порушення, які виявленні органами Пенсійного фонду до початку проведення перевірки.

За наявності заперечень щодо акта перевірки керівник органу Пенсійного фонду України, де здійснювалась перевірка, підписує акт перевірки із зауваженнями, які додаються до акта в письмовій формі.

У разі непідписання акта перевірки протягом 5 робочих днів з дня його реєстрації в органах Пенсійного фонду України акт перевірки вважається підписаним.

Керівник органу праці та соціального захисту населення розглядає подані зауваження та в місячний термін повідомляє орган Пенсійного фонду України, де здійснювалась перевірка, про результати розгляду.

Порушення, до яких надані обґрунтовані зауваження, не входять до звіту про результати проведення перевірок.

Спірні питання, що виникли за результатами здійснення нагляду, розглядаються на нараді, склад учасників якої визначається керівниками головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації та головного управління Пенсійного фонду України в області.

3.7. Органи Пенсійного фонду України повинні забезпечити працівникам органів праці та соціального захисту населення належні умови для виконання ними своїх функціональних обов'язків.

4. Подання звітності

4.1. Органи праці та соціального захисту населення щокварталу складають письмовий звіт про результати проведення перевірок, до якого додаються дані перевірок за формами згідно з додатками 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, який затверджується начальником органу праці та соціального захисту населення. Одночасно проводиться аналіз вжитих органами Пенсійного фонду України заходів щодо усунення виявлених порушень.

4.2. Звіти про результати проведення перевірок районні та районні в містах управління праці та соціального захисту населення направляють головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим за відповідний квартал до 1 травня, 1 серпня, 1 листопада, 1 лютого, які відповідно до 15 травня, 15 серпня, 15 листопада, 15 лютого направляють Міністерству праці та соціальної політики України узагальнену інформацію, а її копію - до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4.3. Узагальнені результати за матеріалами перевірок протягом місяця з дня одержання інформації від головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим направляються Міністерством праці та соціальної політики України Пенсійному фонду України для вжиття відповідних заходів та головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим для врахування в роботі.

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 1
до пункту 3.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

               ЖУРНАЛ
реєстрації справ, які перевіряються

------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,| Номер | Дата | Підпис | Дата | Прізвище |
|з/п| ім'я та | справи |передачі |працівни-| повер- |та підпис |
| | по | або | справи | ка, який| нення |працівника|
| |батькові |особового| або | прийняв |пенсійної| відділу, |
| |пенсіоне-| рахунку |особового| справу | справи | якому |
| | ра |одержува-| рахунку | або | або |повернуто |
| | |ча пенсії| на | особовий|особового|справу або|
| | | |перевірку| рахунок |рахунку з| особовий |
| | | | | на |перевірки| рахунок |
| | | | |перевірку| | |
|---+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| | | | | | | |
|---+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 2
до пункту 3.5 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

              АКТ N ____
перевірки правильності призначення
(перерахунку) та виплати пенсій

        ___________________________________
(назва управління Пенсійного фонду)

 Мною, ___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,

з ____________________ до ___________________ проведена перевірка
(період, за який здійснюється перевірка)

правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій.

Перевірено _________________ пенсійних справ (особових рахунків),
призначених за період з ____________ до ___________

Перевіркою встановлено: _________________________________________
(загальна характеристика виявлених порушень)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Виявлено порушень за _____________ пенсійними справами (особовими
рахунками).

------------------------------------------------------------------
| N | Номер |Прізви-|Вид | Резуль- | Загальна сума| Сума |
|з/п| пенсій-| ще, |пен-| тати | коштів | попередженої|
| | ної | ім'я, |сії | перевір-|--------------+-------------|
| | справи | по | | ки (із |надмі-|недо- |пере- |недо- |
| | або |батько-| |зазначен-|ру |пла- |плати |плати |
| |особово-| ві | | ням суті|випла-|чених |пенсії|пенсії|
| | го |пенсіо-| |порушень)|чених |пенсіо-| | |
| |рахунку | нера | | |пенсі-|неру | | |
| | | | | |онеру | | | |
|---+--------+-------+----+---------+------+-------+------+------|
| | | | | | | | | |
|---+--------+-------+----+---------+------+-------+------+------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Висновки, пропозиції, рекомендації:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 __________________________  ______________ (прізвище, ініціали)
(посада працівника органу (підпис)
праці та соціального
захисту населення, який
здійснював перевірку)

Начальник пенсійного відділу
управління ПФ у районі
(місті) ______________ (прізвище, ініціали)
(підпис)

Начальник управління ПФ
у районі (місті) ______________ (прізвище, ініціали)
(підпис)

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 3
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
про результати перевірки працівниками
органів праці та соціального захисту
населення правильності призначення
та виплати пенсій органами Пенсійного фонду
за __________ квартал 200__ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва | Кількість пенсійних справ | У результаті перевірки встановлено |
|з/п|органу|-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------|
| | | призна-|перевіре-| у яких |кількість| у тому числі: |
| | |чених за| них за | дані про |пенсійних| |
| | |звітний | звітний |заробіток | справ, у| |
| | | період | період |надані із | яких | |
| | | | | системи | виявлені| |
| | | | |персоніфі-|порушення| |
| | | | | кованого | | |
| | | | | обліку | | |
| | | |---------+----------+---------+---------------------------------------------------------------|
| | | |усього|% |усього| % |усього|% | переплата | недоплата |
| | | | | | | | | |-------------------------------+-------------------------------|
| | | | | | | | | | кількість | сума, грн | кількість | сума, грн |
| | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+---------------|
| | | | | | | | | | при | при | при | при | при | при | при | при |
| | | | | | | | | |призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|
| | | | | | | | | | ченні | | ченні | | ченні | | ченні | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |Разом:| | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 4
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
про результати перевірки працівниками
органів праці та соціального захисту
населення правильності проведення
перерахунку та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду
за ______ квартал 200__ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва | Кількість пенсійних справ | У результаті перевірки встановлено |
|з/п|органу|-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------|
| | | перера-|перевіре-| у яких |кількість| у тому числі: |
| | |хованих | них за | дані про |пенсійних| |
| | | за | звітний |заробіток | справ, у| |
| | |звітний | період |надані із | яких | |
| | | період | | системи | виявлені| |
| | | | |персоніфі-|порушення| |
| | | | | кованого | | |
| | | | | обліку | | |
| | | |---------+----------+---------+---------------------------------------------------------------|
| | | |усього|% |усього| % |усього|% | переплата | недоплата |
| | | | | | | | | |-------------------------------+-------------------------------|
| | | | | | | | | | кількість | сума, грн | кількість | сума, грн |
| | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+---------------|
| | | | | | | | | | при | при | при | при | при | при | при | при |
| | | | | | | | | |перера-|виплаті|перера-|виплаті|перера-|виплаті|перера-|виплаті|
| | | | | | | | | | хунку | | хунку | | хунку | | хунку | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+--------+------+--+------+---+------+--+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |Разом:| | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 5
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
про перевірки працівниками органів праці
та соціального захисту населення правильності
призначення та виплати пенсій в розрізі законів
за _________ квартал 200__ року

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва | У результаті перевірок установлено порушення Законів України |
|з/п|органу|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |"Про загально- | "Про пенсійне | "Про статус | "Про державну | "Про | "Про наукову і | інші закони |
| | | обов'язкове | забезпечення | і соціальний | службу" | прокуратуру" |науково-технічну| |
| | | державне | осіб, | захист | | | діяльність" | |
| | | пенсійне | звільнених з | громадян, які | | | | |
| | | страхування", | військової | постраждали | | | | |
| | | "Про пенсійне | служби, та | внаслідок | | | | |
| | | забезпечення" | деяких інших |Чорнобильської | | | | |
| | | | осіб" | катастрофи" | | | | |
| | |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------|
| | | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при |
| | |виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна- |виплаті|призна-|
| | | | ченні | | ченні | | ченні | | ченні | | ченні | | ченні | | ченні |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Разом:| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 6
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
про перевірки працівниками органів праці
та соціального захисту населення правильності
перерахунку та виплати пенсій в розрізі законів
за _________ квартал 200__ року

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва | У результаті перевірок установлено порушення Законів України |
|з/п|органу|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |"Про загально- | "Про пенсійне | "Про статус | "Про державну | "Про | "Про наукову і | інші закони |
| | | обов'язкове | забезпечення | і соціальний | службу" | прокуратуру" |науково-технічну| |
| | | державне | осіб, | захист | | | діяльність" | |
| | | пенсійне | звільнених з | громадян, які | | | | |
| | | страхування", | військової | постраждали | | | | |
| | | "Про пенсійне | служби, та | внаслідок | | | | |
| | | забезпечення" | деяких інших |Чорнобильської | | | | |
| | | | осіб" | катастрофи" | | | | |
| | |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------|
| | | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при | при |
| | |виплаті|перера-|виплаті|перера-|виплаті|перера-|виплаті|перера-|виплаті|перера-|виплаті|перера- |виплаті|перера-|
| | | | хунку | | хунку | | хунку | | хунку | | хунку | | хунку | | хунку |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Разом:| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 7
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
щодо порушення термінів призначення
та виплати пенсій
за ___________ квартал 200__ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва | Кількість | З них: |
|з/п|органу|перевірених|-------------------------------------------------------------------------|
| | |призначених| порушено терміни | порушено терміни виплати |
| | | пенсій | призначення пенсій на: | призначених пенсій на: |
| | | |------------------------------------+------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 12 |
| | | |місяць|місяці|місяці|місяців|місяців|місяць|місяці|місяці|місяців|місяців|
| | | | | | | | і | | | | | і |
| | | | | | | |більше | | | | |більше |
|---+------+-----------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+------+-----------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-----------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-----------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-----------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-----------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| |Разом:| | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 8
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
щодо порушення термінів перерахунку
та виплати пенсій
за ___________ квартал 200__ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва | Кількість | З них: |
|з/п|органу| перевірених |-------------------------------------------------------------------------|
| | |перерахованих| порушено терміни | порушено терміни виплати |
| | | пенсій | перерахунку пенсій на: | перерахованих пенсій на: |
| | | |------------------------------------+------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 12 |
| | | |місяць|місяці|місяці|місяців|місяців|місяць|місяці|місяці|місяців|місяців|
| | | | | | | | і | | | | | і |
| | | | | | | |більше | | | | |більше |
|---+------+-------------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+------+-------------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-------------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------|
| |Разом:| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 9
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
щодо кількості пенсійних справ,
у яких дані про заробіток узято із системи
персоніфікованого обліку (призначення)
за ___________ квартал 200__ року

------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Перевірено| З графи 3 | З графи 4: |
|з/п| органу | пенсійних| кількість |-------------------------|
| | | справ за | пенсійних | кількість | кількість |
| | | звітний | справ, у | пенсійних | пенсійних |
| | | період | яких стаж | справ, в | справ, у |
| | | | враховано | яких | яких |
| | | | після | заробіток | заробіток |
| | | |01.07.2000 | враховано | враховано |
| | | | | після | після |
| | | | |01.07.2000 | 01.07.2000 |
| | | | | з системи | за даними |
| | | | | персоніфі-| системи |
| | | | | кованого |персоніфіко- |
| | | | | обліку |ваного обліку|
| | | | | |та одночасно |
| | | | | | довідки про |
| | | | | | заробітну |
| | | | | | плату |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| |Разом: | | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

Додаток 10
до пункту 4.1 Порядку
здійснення нагляду
за додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

                ДАНІ
щодо кількості пенсійних справ,
у яких дані про заробіток взято із системи
персоніфікованого обліку (перерахунок)
за ___________ квартал 200__ року

------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Перевірено| З графи 3 | З графи 4: |
|з/п| органу | пенсійних| кількість |-------------------------|
| | | справ за | пенсійних | кількість | кількість |
| | | звітний | справ, у | пенсійних | пенсійних |
| | | період | яких стаж | справ, у | справ, у |
| | | | враховано | яких | яких |
| | | | після | заробіток | заробіток |
| | | |01.07.2000 | враховано | враховано |
| | | | | після | після |
| | | | |01.07.2000 | 01.07.2000 |
| | | | | з системи | за даними |
| | | | | персоніфі-| системи |
| | | | | кованого |персоніфіко- |
| | | | | обліку |ваного обліку|
| | | | | |та одночасно |
| | | | | | довідки про |
| | | | | | заробітну |
| | | | | | плату |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-------------|
| |Разом: | | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України Н.Шамбір

Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України В.Никитенко

^ Наверх
наверх