документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 січня 2007 р. N 64
Київ

Про затвердження Порядку надання у 2007 році
місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування середньострокових
безвідсоткових позичок та їх погашення

Відповідно до статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання у 2007 році місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування середньострокових безвідсоткових позичок та їх погашення, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N 64

Порядок
надання у 2007 році місцевим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування середньострокових
безвідсоткових позичок та їх погашення

1. Цей Порядок визначає механізм надання у 2007 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським, районним держадміністраціям, виконавчим органам міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) (далі - місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) і погашення середньострокових безвідсоткових позичок (далі - середньострокові позички).

2. Середньострокові позички надаються щомісяця на договірних умовах без нарахування відсотків за користування ними за результатами виконання місцевих бюджетів на умовах повернення в обсязі невиконання розрахунково встановлених Мінфіном прогнозних показників надходження доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів, передбачених у додатку N 6 до Закону про Державний бюджет України на 2007 рік ( 489-16 ) (далі - прогнозні показники доходів місцевих бюджетів, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів).

Обсяг середньострокових позичок визначається за результатами виконання місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року із зменшенням на суму непогашених короткострокових позичок, отриманих на покриття тимчасових касових розривів з єдиного казначейського рахунка, а також раніше наданих у 2007 році згідно з цим Порядком, але не погашених середньострокових позичок.

Загальний обсяг наданих окремому місцевому органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування середньострокових позичок не може перевищувати обсяг невиконання прогнозних показників доходів відповідного місцевого бюджету, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів.

3. Мінфін подає Державному казначейству затверджений і доведений до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування помісячний розпис доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів.

4. Голова Державного казначейства з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягу коштів, що акумулюються на єдиному казначейському рахунку, затверджує не пізніше ніж 27 числа кожного місяця позичковий ліміт на наступний місяць, про що повідомляє Мінфін.

Загальний обсяг середньострокових позичок не може перевищувати встановленого Законом про Державний бюджет України на 2007 рік ( 489-16 ) розміру оборотної касової готівки державного бюджету.

5. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим (стосовно місцевих бюджетів, які входять до складу зведеного бюджету Автономної Республіки Крим), головні фінансові управління обласних (стосовно місцевих бюджетів, які входять до складу зведеного бюджету області) та Київської міської держадміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації на основі оперативних даних проводять щомісяця аналіз виконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів.

6. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних та Київської міської держадміністрацій і фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації:

на підставі результатів аналізу визначають перелік місцевих бюджетів, до яких у разі потреби може бути перерахований обсяг середньострокової позички, і до 7 числа кожного місяця засобами електронного зв'язку надсилають Мінфіну відповідні розрахунки разом з копією рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання середньострокових позичок та аналітичні довідки про причини невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів;

до 16 числа кожного місяця подають Мінфіну заяву на отримання середньострокових позичок (на суми, попередньо узгоджені з Мінфіном за результатами звірення розрахунків) разом з реєстром їх сум у розрізі місцевих бюджетів, а також завірену копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання середньострокових позичок та аналітичні довідки про причини невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів;

несуть відповідальність за повноту та правильність оформлення надісланих та/або поданих документів.

7. Рішення про надання середньострокової позички приймається Мінфіном протягом п'яти робочих днів з дати отримання повного пакета документів згідно з пунктом 6 цього Порядку.

Якщо розрахований обсяг середньострокових позичок перевищує граничний розмір, обсяг позичок зменшується пропорційно визначеному для кожного місцевого бюджету обсягу середньострокової позички.

8. На підставі прийнятого рішення Мінфін протягом двох робочих днів видає Державному казначейству доручення на надання середньострокової позички, на підставі якого:

начальники головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, з одного боку, та Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської і Севастопольської міських, районних держадміністрацій, голови виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) або уповноважені на це в установленому порядку особи, з другого боку, укладають договір про надання середньострокової позички;

головні управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі протягом двох робочих днів після укладення договорів зараховують суми позичок на відповідні рахунки місцевих бюджетів.

9. У договорі про надання середньострокової позички обов'язково передбачається, що головними управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі:

1) у разі виконання або перевиконання наростаючим підсумком за відповідний період прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів, середньострокові позички погашаються на підставі звітів про виконання місцевих бюджетів у 2007 році починаючи з місяця, що настає за звітним, в якому встановлено виконання зазначених показників, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок коштів загального фонду відповідних місцевих бюджетів протягом місяця із застосуванням відсоткового нормативу до повного їх погашення, включаючи останній робочий день 2007 року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради на 2007 рік;

2) у разі зменшення суми недовиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів, наростаючим підсумком з початку року надлишок раніше отриманої середньострокової позички погашається на підставі звітів про виконання місцевих бюджетів у 2007 році в місяці, що настає за звітним, в якому встановлено зазначене зменшення, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок коштів загального фонду відповідних місцевих бюджетів протягом місяця із застосуванням відсоткового нормативу до повного їх погашення, включаючи останній робочий день 2007 року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради на 2007 рік;

3) у разі виконання або перевиконання річних прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів, або зменшення суми недовиконання цих показників наростаючим підсумком з початку року та наявності непогашених середньострокових позичок за підсумками звітності за 2007 рік, а також у разі недостатності джерел коштів, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, для погашення заборгованості або повернення надлишку за цими позичками зараховуються протягом I кварталу 2008 р. на єдиний казначейський рахунок кошти загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу;

4) середньострокові позички спрямовуються в обов'язковому порядку на погашення заборгованості з обсягу коштів, що передаються до державного бюджету, передбаченого у додатку N 6 до Закон про Державний бюджет України на 2007 рік ( 489-16 ).

Договором може передбачатися врегулювання міжбюджетних відносин у частині надання і погашення середньострокової позички для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, бюджетів районів у містах.

10. У разі невиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів, за підсумками річного звіту та у разі недостатності джерел коштів, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 9 цього Порядку, погашення заборгованості здійснюється на умовах, що будуть визначені Законом про Державний бюджет України на 2008 рік.

11. Погашення заборгованості за наданими у 2006 році середньостроковими позичками, що віднесені на взаємні розрахунки між бюджетами розпорядженням Державного казначейства на підставі окремого рішення Мінфіну, здійснюється головними управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі протягом кварталу починаючи з місяця, що настає за звітним кварталом, в якому встановлено перевиконання наростаючим підсумком з початку року прогнозних показників доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів.

Перерахування здійснюється за рахунок і в межах обсягу коштів, що становить перевиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів, після зарахування коштів до державного бюджету.

12. Державне казначейство щомісяця до 5 числа наступного періоду подає Кабінетові Міністрів України та Мінфіну інформацію за встановленою формою щодо:

обсягу середньострокових позичок, наданих у 2007 році за дорученням Мінфіну;

обсягу фактично перерахованих у 2007 році до місцевих бюджетів середньострокових позичок із зазначенням причин їх невідповідності обсягам середньострокових позичок, наданих за дорученням Мінфіну;

стану погашення наданих у 2006 і 2007 роках середньострокових позичок.

13. Форми заяви на отримання середньострокової позички, реєстру сум таких позичок у розрізі місцевих бюджетів та доручення Державному казначейству на надання середньострокової позички, а також типового договору надання середньострокових позичок затверджуються Мінфіном.

14. Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються Мінфіном.

^ Наверх
наверх