документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-12-012009-06-11  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань закупівлі товарів, робіт
і послуг за державні кошти

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118):

1) у тексті Закону слова "уповноважений орган", "відкриті торги", "Спеціальна контрольна комісія з питань державних закупівель при Рахунковій палаті" та "торги із зменшенням ціни (редукціон)" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Антимонопольний комітет України", "відкриті торги із зменшенням ціни", "Міжвідомча комісія з питань державних закупівель" та "редукціон" у відповідному відмінку, а слова "Міністерство аграрної політики України" в усіх відмінках виключити;

2) у статті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - підприємства)".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять дев'ятим;

в абзаці четвертому слова та цифри "державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків" замінити словом "підприємства";

в абзаці шостому слова та цифри "державних, казенних, комунальних підприємств та господарських товариств, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків" замінити словами "Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств";

в абзаці сьомому слова "особа, що проживає на території України" виключити;

в абзацах восьмому та дев'ятому слово "самих" замінити словом "таких";

абзац одинадцятий доповнити словами "відповідно до цього Закону";

абзаци сімнадцятий та двадцять перший виключити;

в абзаці двадцять третьому слово "дві" замінити словом "три";

в абзаці двадцять дев'ятому:

після слова "запиті" доповнити словом "(оголошенні)";

слова "при проведенні процедури редукціону" замінити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

3) текст статті 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 20 тисяч гривень, а для робіт - 50 тисяч гривень.

Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу.

2. Умови здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом та виключно у випадках, передбачених цим Законом.

Зміни до цього Закону повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує новому бюджетному року.

3. Процедури закупівлі, передбачені цим Законом, не застосовуються у випадках, якщо предметом закупівлі є:

централізоване водопостачання та водовідведення;

централізоване постачання теплової енергії;

поштові послуги, а також поштові марки та марковані конверти;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

телекомунікаційні послуги, в тому числі щодо трансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та Інтернет-послуг);

користування залізничними коліями;

товари, роботи чи послуги, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;

послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

послуги з транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу;

послуги з транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;

електрична енергія, її передача та розподіл;

послуги з управління повітряним рухом;

послуги з обслуговування та аварійного ремонту транспортних засобів, що надаються за межами України;

послуги з авіаперевезення офіційних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;

дорогоцінні метали та каміння, закупівля яких регулюється відповідними законами України;

продукція харчової промисловості, кормові культури, пальне та послуги для безпосереднього здійснення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, які проводяться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері культури, виключно на період проведення цих гастролей;

послуги з продовження строку оренди засобів зв'язку;

послуги банків з приймання комунальних платежів та обслуговування поточних рахунків;

послуги, закупівля яких проводиться державними банками при здійсненні ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

послуги з оформлення вантажних митних декларацій, які надаються Державною митною службою України;

послуги з видачі сертифікатів про походження товарів;

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

послуги, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари і послуги, безпосередньо пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;

природний газ, який використовується газотранспортними підприємствами для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб цих підприємств;

товари, роботи і послуги, що закуповуються безпосередньо для планового ремонту ядерних реакторів у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель.

4. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата розпорядником державних коштів товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.

5. У разі якщо предметом закупівлі є продукція харчової промисловості, лікарські засоби і вироби медичного призначення, пальне, послуги з організації гарячого харчування, транспортні послуги, послуги з ремонту, а також сировина, матеріали, комплектуючі вироби, необхідні підприємствам для виробництва товарів, замовник на період проведення процедури закупівлі має право для поточних потреб здійснити закупівлю необхідного предмета закупівлі без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, на суму коштів, яка не перевищує 10 відсотків загальної очікуваної вартості предмета закупівлі, про що протягом трьох робочих днів повідомляє Антимонопольний комітет України, Міжвідомчу комісію з питань державних закупівель та Тендерну палату України.

Положення, передбачені абзацом першим цієї частини, не застосовуються при проведенні замовником наступної процедури закупівлі щодо такого самого предмета закупівлі.

6. Підприємства здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів на загальних засадах у порядку, визначеному цим Законом.

Склад тендерного комітету підприємства призначається керівником органу державної влади, що здійснює функції з управління майном підприємства чи через який (керівника якого) спрямовується (координується) діяльність центрального органу виконавчої влади, що здійснює ці функції.

Закупівля підприємствами товарів, робіт і послуг за рахунок інших державних коштів здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) підприємства для закупівлі товарів, робіт і послуг застосовують цей Закон у разі, якщо вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 50 тисяч гривень, а для робіт - 400 тисяч гривень;

2) підприємства можуть здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 100 тисяч гривень у разі закупівлі товарів і послуг та 500 тисяч гривень у разі закупівлі робіт;

3) підприємства можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідків аварій на виробництві, транспорті та об'єктах атомної енергетики без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель;

4) на підприємства не поширюються норми цього Закону щодо затвердження та оприлюднення річного плану закупівель;

5) підприємства мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати відповідний висновок на перелік продукції (товарів, робіт, послуг) на рік або на інший період, закупівлю якої планується здійснити шляхом застосування процедури закупівлі, передбаченої статтею 33 цього Закону;

6) підприємства у разі закупівлі для виробничих потреб сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, а також послуг, які відповідно до технологічного процесу надаються в рамках виробничої чи науково-технічної кооперації, за наявності відповідних підстав, мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати відповідний висновок щодо можливості застосування процедури закупівлі, передбаченої статтею 33 цього Закону;

7) у разі здійснення підприємствами:

процедури відкритих торгів із зменшенням ціни та торгів з обмеженою участю - строк для подання тендерних пропозицій може становити не менше ніж 10 календарних днів з дати опублікування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації та не менше ніж сім календарних днів з дати відправлення запрошення до участі в них;

процедури редукціону та двоступеневих торгів - строк подання учасниками попередніх пропозицій може становити не менше ніж 10 календарних днів з дати опублікування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупівлю. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі може становити не менше ніж п'ять календарних днів з дня повідомлення учасників про результати першого етапу;

8) особливості здійснення закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з метою виробництва і розробки підприємствами товарів промислового призначення та товарів народного споживання відповідно до конструкторсько-технологічної документації можуть визначатися Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за наявності відповідних позитивних висновків органу державної влади, що здійснює функції з управління майном підприємства чи через який (керівника якого) спрямовується (координується) діяльність центрального органу виконавчої влади, що здійснює ці функції, та відповідно до розділу II-1 цього Закону";

4) абзац восьмий статті 2-1 виключити;

5) у статті 3-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Реалізацію основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сфері закупівель забезпечує Антимонопольний комітет України";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Основними функціями Антимонопольного комітету України у сфері державних закупівель є";

абзац другий виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"розробка нормативно-правових актів виключно у випадках, передбачених цим Законом";

абзаци п'ятий та дванадцятий - чотирнадцятий виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"міжнародне співробітництво у сфері закупівель";

у частині третій:

абзаци третій і десятий виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"форму реєстру недобросовісних учасників";

частину четверту виключити;

6) у статті 3-2:

у частині другій:

в абзаці десятому слова "укладеного договору, звіту" замінити словами "та відповідність укладеного договору звіту";

в абзаці п'ятнадцятому:

після слова "замовника" доповнити словами "згідно з узятим зобов'язанням по договору";

слова "у процесі та після розгляду скарги" замінити словами "за рішенням щодо розгляду скарги (судового позову)";

абзац двадцять перший виключити;

частину третю виключити;

7) у статті 3-3:

у частині першій:

в абзаці другому:

слова "три кандидатури за пропозицією" замінити словами "Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, три представники, які відповідають за регулювання ринку державних закупівель, від";

слова "належить законодавство про діяльність Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "належать питання регулювання ринку державних закупівель";

абзац третій виключити;

у частині другій:

в абзаці другому слова "уповноваженому органу та одночасно" і друге речення виключити;

абзац четвертий доповнити словами "а також приймає відповідні рішення щодо усунення таких проблем";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"сприяє захисту підприємств громадських організацій інвалідів у сфері державних закупівель, у тому числі шляхом прийняття відповідних рішень";

доповнити абзацами такого змісту:

"має право запитувати і отримувати інформацію, документи та матеріали щодо діяльності тендерного комітету замовника, здійснених ним закупівель, стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання та за результатами їх розгляду (за необхідності із залученням відповідних фахівців та представників правоохоронних органів) приймати рішення відповідно до частини сьомої статті 12 цього Закону. Замовники та учасники на запит (вимогу) Комісії протягом п'яти робочих днів зобов'язані надати інформацію, завірені належним чином копії відповідних документів та матеріалів, за винятком тих, що містять охоронювану законом таємницю. Ненадання замовником інформації, документів та матеріалів за рішенням Комісії може бути підставою для відміни процедури закупівлі;

визначає порядок здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, передбачених підпунктом 3 частини шостої статті 2 цього Закону;

має право визначати особливості здійснення закупівлі товарів, передбачених підпунктом 8 частини шостої статті 2 цього Закону;

має право надавати відповідні висновки, передбачені статтями 26, 34 цього Закону;

затверджує порядок визначення предмета закупівлі;

затверджує методики визначення суми збитків у разі недотримання замовниками вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, методики оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, у тому числі питому вагу критеріїв оцінки;

затверджує перелік матеріалів для збірника методичних матеріалів "Збірник методичних матеріалів з питань державних закупівель України";

веде перелік членів тендерного комітету, яких за допущені порушення було виключено зі складу тендерного комітету;

веде реєстр недобросовісних учасників та реєстр учасників процедур закупівель відповідно до цього Закону;

приймає рішення та/або надає рекомендації щодо впровадження у практичну діяльність науково-технічних розробок, технологій, винаходів, методів і методик у сфері державних закупівель та вживає заходів щодо забезпечення дотримання норм діючого законодавства у цій сфері;

визначає порядок та приймає відповідні рішення щодо включення підприємств, установ, організацій до переліку підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, веде їх перелік та оприлюднює його на своєму офіційному Інтернет-сайті;

визначає порядок та здійснює атестацію викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, затверджує програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель;

має право надавати висновки та приймати рішення з інших питань, що стосуються сфери державних закупівель";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Комісію очолює голова. Голова та секретар Комісії обираються з числа її членів не менше ніж двома третинами голосів членів Комісії";

у частині четвертій слова "Спеціальну контрольну" замінити словом "Міжвідомчу";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Комісія є незалежною у своїй діяльності. Втручання у діяльність Комісії та вчинення тиску на її членів забороняються. Діяльність Комісії є прозорою для суспільства";

у частині шостій:

у першому реченні слова "більше ніж половина" замінити словами "не менше ніж дві третини";

друге речення після слів "Рішення Комісії" доповнити словами "з питань, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті та абзацом третім частини другої статті 34 цього Закону, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж дві третини членів Комісії, присутніх на її засіданні, з інших питань";

третє речення після слів "голови Комісії" доповнити словами "а у разі його відсутності - головуючого на засіданні";

доповнити четвертим реченням такого змісту:

"Всі рішення Комісії оформлюються одночасно за підписом голови та секретаря Комісії";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Комісія у разі виявлення під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо здійснення державних закупівель ознак злочину має право передавати такі документи та матеріали до правоохоронних органів";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Всі рішення та висновки Комісії, прийняті в межах її компетенції, відповідно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання замовниками, учасниками, іншими особами, яких вони стосуються.

З метою забезпечення здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель Комісія надсилає Тендерній палаті України копії всіх рішень та висновків протягом двох робочих днів з дати їх прийняття.

Рішення та висновки Комісії, передбачені абзацами третім, дванадцятим - сімнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцять четвертим частини другої цієї статті, набирають чинності з дати їх опублікування в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, але не пізніше п'яти робочих днів з дати їх прийняття, незалежно від такого опублікування, інші рішення та висновки Комісії набирають чинності через п'ять робочих днів з дати їх прийняття, крім випадків, передбачених цим Законом.

Всі рішення та висновки Комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку, з урахуванням вимог цього Закону";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Комісії здійснює Антимонопольний комітет України";

8) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону";

9) статтю 6 виключити;

10) у статті 7:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії
учасників";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Замовник зобов'язаний відхилити тендерні або кваліфікаційні пропозиції у разі, якщо вони подані учасниками процедури закупівлі, які є пов'язаними особами:

Пов'язана особа - особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником;

фізична особа або родичі фізичної особи, які здійснюють контроль над учасником;

посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також її родичі.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 20 відсотків статутного капіталу учасника.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Для цілей цього Закону родичами вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер, онуків".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

частину п'яту після слова "несхвальні" доповнити словами "та/або антиконкурентні узгоджені";

частину шосту виключити;

11) у частині першій статті 10 слова "у разі якщо участь у процедурі закупівлі не обмежується вітчизняними учасниками" замінити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

12) у статті 12:

у першому реченні абзацу першого частини четвертої після слова "рішенням" доповнити словом "замовника", а слово "посадовою" виключити;

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "сертифікати чи" виключити;

абзац другий виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"Викладачами на курсах навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель можуть бути особи, які пройшли атестацію, що здійснюється Комісією не рідше ніж один раз на два роки з метою визначення достатності їх освіти, кваліфікації та досвіду для підготовки кваліфікованих кадрів. Інформація про видачу атестатів оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії протягом трьох робочих днів з моменту прийняття Комісією відповідного рішення.

Інформацію про проходження членами тендерного комітету навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель з копіями відповідних свідоцтв замовник надсилає Комісії не пізніше 15 січня року, наступного за звітним.

У разі виявлення Комісією порушень за результатами діяльності тендерного комітету, здійснених ним закупівель, які призвели до відміни процедури закупівлі та/або визнання договору недійсним (нікчемним), Комісія має право прийняти рішення щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, та/або щодо вчинення замовником певних дій для усунення виявлених порушень, про що протягом трьох робочих днів повідомляє замовника, Антимонопольний комітет України, Державне казначейство України (обслуговуючий банк), Тендерну палату України. Усі рішення та дії такого тендерного комітету з моменту отримання рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, не мають юридичної сили, а договори, укладені після отримання такого рішення, вважаються нікчемними (недійсними).

Рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, тягне за собою внесення відомостей про членів такого тендерного комітету до переліку членів тендерного комітету, яких за допущені порушення було виключено зі складу тендерного комітету (далі - перелік), та недопущення таких осіб до членства у будь-якому тендерному комітеті строком на два роки.

Перелік оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії. Відомості до переліку вносяться протягом трьох робочих днів з моменту прийняття Комісією відповідного рішення. Датою включення відомостей про членів такого тендерного комітету до переліку є дата прийняття Комісією відповідного рішення.

Замовник протягом трьох робочих днів з моменту отримання рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, зобов'язаний затвердити новий склад тендерного комітету та про прийняте рішення протягом одного робочого дня повідомити Комісію, Антимонопольний комітет України, Державне казначейство України (обслуговуючий банк), Тендерну палату України.

Державне казначейство України (обслуговуючий банк) не має права здійснювати платежі з рахунку замовника у разі, якщо подані документи щодо здійснення державних закупівель містять підписи осіб, стосовно яких є рішення Комісії щодо їх виключення зі складу тендерного комітету. У разі подання таких документів на здійснення платежів Державне казначейство України (обслуговуючий банк) протягом двох робочих днів повідомляє правоохоронні органи, а також Комісію, Антимонопольний комітет України, Тендерну палату України";

13) в абзацах першому та другому частини другої статті 14 слова "погодження з уповноваженим органом у порядку, визначеному цим Законом" замінити словами "отримання відповідного висновку Комісії згідно із статтею 3-3 цього Закону", а слова "або отримання відповідного висновку щодо обрання замовником процедури закупівлі згідно з розділом II-1 цього Закону" виключити;

14) включити статтю 16 такого змісту:

"Стаття 16. Реєстр недобросовісних учасників

1. До реєстру недобросовісних учасників включаються відомості про учасників:

які безпідставно відмовилися від підписання договору;

з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав;

які вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії, передбачені цим Законом;

які порушили законодавство про захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель;

які надали у тендерних пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію.

2. Ведення реєстру недобросовісних учасників здійснює Комісія. Порядок ведення та функціонування реєстру недобросовісних учасників визначається рішенням Комісії. Відомості до реєстру недобросовісних учасників вносяться на строк, що не може перевищувати два роки.

3. Реєстр недобросовісних учасників повинен містити такі відомості:

інформацію про учасника процедури закупівлі (повне найменування, юридична та фактична адреса, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб);

підстави внесення учасника до реєстру недобросовісних учасників;

дату внесення зазначених відомостей до реєстру недобросовісних учасників;

інші відомості за рішенням Комісії.

4. Реєстр недобросовісних учасників оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії та в тематичному каталозі учасників процедур закупівель";

15) доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Реєстр учасників процедур закупівель

1. З метою підвищення стабільності ринку державних закупівель, активізації участі у процедурах закупівлі за рахунок державних коштів ведеться реєстр учасників процедур закупівель.

2. До реєстру учасників процедур закупівель включаються учасники на підставі їх звернення відповідно до проведеної рейтингової оцінки, залежно від кількості процедур закупівель, у яких учасник брав участь, кількості перемог у процедурах закупівлі, кількості виконаних своєчасно та в повному обсязі договорів про державні закупівлі, інших критеріїв.

3. Ведення реєстру учасників процедур закупівель здійснює Комісія. Порядок ведення та функціонування реєстру учасників процедур закупівель визначається рішенням Комісії.

4. У разі внесення учасника, якого включено до реєстру учасників процедур закупівель, до реєстру недобросовісних учасників, такий учасник автоматично виключається з реєстру учасників процедур закупівель.

5. Реєстр учасників процедур закупівель оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії та в тематичному каталозі учасників процедур закупівель";

16) у статті 17:

у частині першій:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про проведення попередньої кваліфікації учасників, оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань) відповідно до статті 8 цього Закону та оголошення (повідомлення) про результати проведення торгів відповідно до статті 29-1 цього Закону чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасників про результати проведеної процедури";

абзац одинадцятий виключити;

абзац чотирнадцятий доповнити словами "та укладення договору про закупівлю";

доповнити абзацами такого змісту:

"інформація про відсутність учасника - переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників;

інформація про наявність учасника - переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель";

у частині другій:

в абзаці другому:

слова "(запрошення до участі у процедурі торгів), оголошення" замінити словами "(оголошення про проведення попередньої кваліфікації, оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань), оголошення (повідомлення)";

доповнити словами "а у випадках, якщо вартість договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8 цього Закону, також копії оголошення про заплановану закупівлю та про результати торгів, що були опубліковані у міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною палатою України";

в абзаці четвертому слова "державними, казенними, комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків" замінити словом "підприємствами", а слова "та господарськими товариствами" виключити;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі здійснення торгів з обмеженою участю чи процедури закупівлі в одного учасника органи казначейства (обслуговуючий банк) не мають права здійснювати платежі з рахунку замовника згідно з узятим зобов'язанням за договором, якщо закупівлю здійснено з порушенням вимог статті 14 цього Закону. Інформацію про такі договори Державне казначейство України (обслуговуючий банк) протягом двох робочих днів надсилає до правоохоронних органів, а також до Комісії, Антимонопольного комітету України, Тендерної палати України".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

17) у статті 17-3:

у частині другій:

в абзаці п'ятому слово "надає" замінити словами "має право надавати", а слово "розгляду" виключити;

в абзаці шостому:

після слів "а також" доповнити словами "має право надавати висновки";

слово "обрання" замінити словами "правомірності застосування", а слова "та у випадках, передбачених цим Законом" виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"розробляє методики визначення суми збитків у разі недотримання замовниками вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти";

абзац тринадцятий замінити двома абзацами такого змісту:

"здійснює заходи, пов'язані з навчанням та підвищенням кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, у тому числі за дистанційною формою, та видає відповідні свідоцтва;

організовує спеціалізовані виставки, ярмарки, конференції, конкурси, спрямовані на забезпечення сталого розвитку ринку державних закупівель та вивчення ринків у сфері державних закупівель";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Тендерна палата України не є суб'єктом владних повноважень та не здійснює організаційно-розпорядчих, адміністративно-управлінських функцій";

частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"З метою забезпечення здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель замовник надсилає Тендерній палаті України в паперовому або електронному вигляді тендерну (кваліфікаційну) документацію, протокол розкриття тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій, протокол оцінки та звіт про результати здійснення процедури закупівлі протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Тендерна палата України з метою забезпечення здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель має право на всіх етапах здійснення державних закупівель запитувати та отримувати у замовників, учасників, інших осіб інформацію, документи та матеріали щодо діяльності тендерного комітету замовника, здійснених замовником закупівель, стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання. Замовники, учасники, інші особи протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту мають надіслати Тендерній палаті України інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріалів, за винятком тих, які містять охоронювану законом таємницю.

У разі неможливості надати необхідні документи через їх значний обсяг замовники, учасники, інші особи у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання відповідного запиту, забезпечують безперешкодний доступ до цих документів та матеріалів, в тому числі їх копіювання. Відмова у наданні або ненадання протягом визначеного цим Законом строку інформації, копій документів та матеріалів є підставою для звернення Тендерної палати України до правоохоронних органів і Комісії для вжиття ними заходів згідно із законодавством";

у частині восьмій:

абзац перший після слів "у разі" доповнити словами "втручання у діяльність, перешкоджання діяльності, а також";

доповнити абзацами такого змісту:

"Тендерна палата України у разі виявлення під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо здійснення державних закупівель ознак злочину має право передавати такі документи та матеріали до правоохоронних органів.

Тендерна палата України у разі виявлення порушень у сфері державних закупівель, які були допущені замовником або Комісією, або контролюючими органами, а також у разі прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що суперечать нормам цього Закону, з метою здійснення громадського контролю має право на звернення до суду з позовом про оскарження рішень або висновків Комісії, рішень, дій або бездіяльності замовника, контролюючих органів або підзаконних нормативно-правових актів, що суперечать нормам цього Закону, з одночасним наданням до суду відповідного висновку щодо порушеного питання.

Копію позовної заяви Тендерна палата України надсилає замовнику, а також до Державного казначейства України (обслуговуючого банку), а у разі необхідності - до правоохоронних органів. Державне казначейство України (обслуговуючий банк) з моменту надходження копії позовної заяви зобов'язані не здійснювати платежі з рахунку замовника згідно з узятим зобов'язанням за договором, укладеним за результатами процедури, яка оскаржується.

Інформацію про оскарження рішень або висновків Комісії, рішень, дій або бездіяльності замовника, контролюючих органів або підзаконних нормативно-правових актів, що суперечать нормам цього Закону, Тендерна палата України публікує в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та оприлюднює на власному Інтернет-сайті.

У разі судового оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника, що суперечать нормам цього Закону, дія таких рішень призупиняється до закриття провадження у справі або до набрання рішенням суду законної сили";

у частині десятій:

після слова "бюлетеня" доповнити словами "міжнародного інформаційного бюлетеня";

доповнити абзацами такого змісту:

"Тендерна палата України видає щомісячний збірник методичних матеріалів "Збірник методичних матеріалів з питань державних закупівель України", в якому підлягає опублікуванню, у тому числі, інформація про діяльність Комісії та результати її діяльності. Перелік матеріалів для включення до збірника затверджується Комісією.

За зверненням Комісії Тендерна палата України здійснює інформаційно-методологічне забезпечення діяльності Комісії відповідно до цього Закону.

З метою вивчення ринку продукції та сприяння створенню конкурентного середовища у сфері державних закупівель Тендерна палата України видає тематичний каталог учасників процедур закупівель (далі - каталог) із загальнодержавною сферою розповсюдження, в якому публікується, у тому числі, інформація щодо учасників, ринків та цін товарів, робіт і послуг у сфері державних закупівель, інформація, передбачена статтями 16, 16-1, інша інформація щодо здійснення державних закупівель. Каталог видається у друкованому та електронному вигляді.

До каталогу включаються фізичні та юридичні особи на підставі їх звернення. У зверненні зазначаються такі відомості: повне найменування, юридична та фактична адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника, телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб); свідоцтво про державну реєстрацію; дозвіл та/або ліцензія на провадження відповідної діяльності у випадках, передбачених законодавством; інші документи, що підтверджують реєстрацію (для нерезидентів); досвід (за винятком новостворених суб'єктів); види товарів, робіт чи послуг, які поставляє (виконує) фізична чи юридична особа; інша інформація. Відповідальність за достовірність інформації несе особа, що звертається.

Інформація про фізичну чи юридичну особу включається до каталогу протягом п'яти робочих днів з дати надходження звернення. Тендерна палата України має право звернутися до контролюючих, правоохоронних та інших державних органів для перевірки інформації, зазначеної у зверненні. У такому разі строк включення інформації про фізичну чи юридичну особу до каталогу подовжується до 30 робочих днів. Виявлення фактів надання фізичною чи юридичною особою будь-якої недостовірної інформації є підставою для невключення інформації до каталогу. Рішення про відмову у включенні до каталогу може бути оскаржене фізичною чи юридичною особою до Комісії або до суду. Інформація, зазначена в каталозі, оновлюється щорічно. Інформація про фізичну чи юридичну особу включається до каталогу строком на один рік, із завершенням якого підлягає оновленню.

Інформація, зазначена в каталозі, використовується замовником в порядку, визначеному цим Законом, під час організації та проведення процедур закупівель";

18) у частині першій статті 17-5 слова "належить законодавство про діяльність Рахункової палати, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "належать питання регулювання ринку державних закупівель";

19) у статті 18:

частину першу після слова "учасники" доповнити словами "інформацію про яких включено до каталогу";

частину другу після слова "учасники" доповнити словами "інформацію про яких включено до каталогу";

у частині четвертій:

після слова "учасників" доповнити словами "інформацію про яких включено до каталогу";

слово "двох" замінити словом "трьох";

20) у статті 18-1:

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків)";

частину четверту доповнити абзацом такого змісту:

"Кваліфікаційна документація затверджується тендерним комітетом замовника до подання оголошення про проведення попередньої кваліфікації";

друге речення абзацу другого частини сьомої після слів "всі учасники" доповнити словами "інформацію про яких включено до каталогу";

частину дев'яту після слів "ті учасники" доповнити словами "інформацію про яких включено до каталогу";

21) у статті 19:

у частині першій:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий доповнити словами "(у разі здійснення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни, двоступеневих торгів, редукціону)";

доповнити абзацом такого змісту:

"реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків)";

у частині третій:

цифри "45" замінити цифрами "30", а цифри "15" замінити цифрами "10";

цифри та слова "21 календарного дня" замінити цифрами та словами "15 календарних днів";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі потреби замовник має право продовжити строк подання тендерних пропозицій, але не більше ніж на 60 календарних днів";

22) у статті 21:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"шкалу розрахунку кроку торгів чи редукціону";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Тендерна документація затверджується тендерним комітетом замовника до подання оголошення про заплановану закупівлю.

Редакції видань, що здійснюють публікацію про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників відповідно до статті 8 цього Закону, при прийнятті таких оголошень зобов'язані перевіряти виконання замовниками вимог щодо наявності затвердженої тендерної (кваліфікаційної) документації. У разі невиконання або порушення замовниками вимог щодо наявності затвердженої тендерної (кваліфікаційної) документації редакції видань, що здійснюють публікацію про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників, мають право не приймати оголошення для публікації";

23) частину першу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Вимога щодо надання тендерного забезпечення є обов'язковою, якщо загальна вартість предмета закупівлі перевищує суму 100 тисяч гривень для товарів і послуг та 500 тисяч гривень для робіт";

24) у частині першій статті 25 слово "зобов'язаний" замінити словами "має право";

25) у статті 26:

у частині третій:

у першому реченні слова "правильність їх оформлення, а також" замінити словом "та";

після першого речення доповнити реченнями такого змісту: "У разі здійснення замовником процедури відкритих торгів із зменшенням ціни або другого етапу двоступеневих торгів замовник після розкриття тендерних пропозицій пропонує присутнім представникам учасників зменшувати запропоновану ціну тендерної пропозиції на відповідні, визначені шкалою, розміри кроку торгів. Якщо після трикратного оголошення чергової ціни не буде запропоновано більш низьку ціну в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку торгів, замовник надає можливість присутнім представникам учасників зменшувати в добровільному порядку ціну пропозиції доти, доки кожен із учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, що обов'язково зазначається в протоколі розкриття тендерних пропозицій. У разі якщо предметом закупівлі є товари, роботи, послуги, які мають технічно складний характер, замовник при здійсненні процедури відкритих торгів із зменшенням ціни або другого етапу двоступеневих торгів має право не застосовувати норму щодо зменшення ціни тендерної пропозиції за умови отримання відповідного висновку Комісії";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Правильність оформлення тендерних (цінових, кваліфікаційних) пропозицій учасників, ступінь відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної (кваліфікаційної) документації або вимогам замовника, зазначеним у запиті (оголошенні) щодо цінових пропозицій (котирувань), зазначаються у протоколі відхилення тендерних (цінових, кваліфікаційних) пропозицій, який є додатком до протоколу оцінки пропозицій учасників";

у частині сьомій:

абзаци третій - дев'ятий викласти в такій редакції:

"Критеріями оцінки є:

ціна;

строк поставки (виконання);

умови розрахунків;

рейтинг учасника у реєстрі учасників процедур закупівлі відповідно до статті 16-1 цього Закону;

інші критерії відповідно до цього Закону";

26) у статті 26-1 слова "уповноваженому органу" замінити словами "Антимонопольному комітету України, Комісії";

27) у частині першій статті 27:

абзац шостий доповнити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

абзац сьомий після слова "тендерну" доповнити словом "(кваліфікаційну)";

доповнити абзацами восьмим - десятим такого змісту:

"учасника включено до реєстру недобросовісних учасників;

дії учасника призвели до виникнення обставин, зазначених у частині дев'ятій статті 26 цього Закону;

інформація про учасника, який подав тендерну пропозицію, відсутня в каталозі";

28) у частині першій статті 28:

в абзаці другому слово "двох" замінити словом "трьох";

в абзаці п'ятому слова "в результаті відхилення тендерних пропозицій" виключити, а слова "тендерну пропозицію лише одного учасника навіть за наявності альтернативної тендерної пропозиції" замінити словами "тендерні пропозиції менше ніж трьох учасників";

в абзаці сьомому слово "двох" замінити словом "трьох";

29) у статті 29-1:

частину першу після слова "України" доповнити словами "а у випадках, коли вартість договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8 цього Закону, - також у міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та інших відповідних міжнародних виданнях";

у частині другій:

абзац четвертий доповнити словами "а у випадках, якщо вартість договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8 цього Закону, - також у міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та інших відповідних міжнародних виданнях";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кількість учасників, що отримали тендерну документацію, та кількість учасників, що подали тендерні (кваліфікаційні) пропозиції".

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

30) у частині першій статті 29-2:

після слова "вартість" доповнити словом "предмета";

після слів "таких товарів" доповнити словами "та послуг";

цифри "100" замінити цифрами "50";

31) у частині другій статті 29-3:

в абзаці другому цифри та слова "21 календарного дня" замінити цифрами та словами "15 календарних днів";

в абзаці третьому цифри "10" замінити словом "семи", а слово "замовника" замінити словом "учасників";

32) у статті 31:

у назві слова "Запрошення до участі у процедурі двоступеневих торгів" замінити словами "Інформування учасників про здійснення процедури двоступеневих торгів";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів публікується та оприлюднюється в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів із зменшенням ціни";

у частині другій цифри та слова "30 календарних днів" замінити цифрами та словами "21 календарний день", цифри "15" замінити цифрами "10";

33) у статті 32:

у частині першій:

після слова "товарів" доповнити словом "робіт";

слово "їх" замінити словом "предмета";

цифри та слова "100 тисяч гривень" замінити цифрами та словами "50 тисяч гривень (у разі закупівлі товарів і послуг) та 200 тисяч гривень (у разі закупівлі робіт)";

частину другу після слова "замовник" доповнити словами "публікує оголошення щодо запиту цінових пропозицій (котирувань) відповідно до статті 8 цього Закону та одночасно";

у частині третій:

абзац перший після слова "запиті" доповнити словом "(оголошенні)";

абзац третій після слів "вид і місце" доповнити словами "проведення робіт або";

абзац четвертий після слова "товарів" доповнити словами "виконання робіт";

після абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"строк дії цінової пропозиції;

адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет;

реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків)".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати відповідно абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий після слова "запиті" доповнити словом "(оголошенні)";

доповнити абзацами такого змісту:

"Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж п'ять робочих днів з дня опублікування оголошення відповідно до частини другої цієї статті.

Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) цінові пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники, інформацію про яких включено до каталогу, запрошені замовником шляхом публікації оголошення щодо запиту цінових пропозицій (котирувань) відповідно до статті 8 цього Закону, та учасники, інформацію про яких включено до каталогу, запрошені замовником шляхом надсилання запиту щодо цінових пропозицій (котирувань)";

у частині четвертій слова "яка не може бути в подальшому змінена" виключити;

частину п'яту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час розкриття цінових пропозицій замовником оголошуються найменування, адреса кожного учасника та ціна кожної цінової пропозиції. Після цього замовник надає можливість присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ціну пропозиції. Зменшення цін ведеться доти, доки кожен із учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, що обов'язково зазначається в протоколі розкриття цінових пропозицій".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у частині сьомій:

абзац перший після слова "запиті" доповнити словом "(оголошенні)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Процедура запиту цінових пропозицій відміняється у разі, якщо";

в абзаці третьому слово "двох" замінити словом "трьох";

абзац четвертий доповнити словом "(оголошенні)";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Процедура запиту цінових пропозицій може визнаватися такою, що не відбулася, у разі якщо".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) публікуються у порядку, передбаченому статтею 29-1 цього Закону";

34) частину другу статті 33 доповнити абзацами такого змісту:

"закупівлі науково-технічних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів або є завданням та заходами державних цільових програм;

закупівлі продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, що закуповуються бюджетними організаціями (установами) безпосередньо з державного резерву, в Аграрного фонду, Державної акціонерної компанії "Хліб України", якщо такі товари були закуплені для потреб держави";

35) у статті 34:

у частині другій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Замовник у договорах, укладених за результатами процедур закупівлі, у разі закупівлі товарів та послуг має право передбачати здійснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів, а у разі закупівлі робіт - на строк, що не може перевищувати 180 календарних днів, за умови одержання відповідного позитивного висновку Комісії".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці п'ятому слова "при проведенні торгів із зменшенням ціни (редукціону)" замінити словами "у порядку, передбаченому цим Законом", а слова "передбачених цим Законом" замінити словами "коригування ціни договору в разі отримання відповідного позитивного висновку Комісії";

у частині третій:

абзац другий після слова "вимог" доповнити словами та цифрами "частини сьомої статті 12 або";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"договір за результатами торгів з обмеженою участю або процедури закупівлі в одного учасника було укладено з порушенням вимог частини другої статті 14 цього Закону".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Замовник зобов'язаний надіслати Комісії та Тендерній палаті України інформацію щодо укладеного договору та про виконання договору протягом п'яти робочих днів з моменту його укладення та виконання відповідно.

Інформація щодо укладеного договору повинна містити: повне найменування та місцезнаходження замовника; джерело фінансування закупівлі; предмет закупівлі; дату проведення процедури закупівлі; дату акцепту; дату укладення та ціну договору; інформацію про переможця торгів (повне найменування, місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, телефон, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб)";

36) у статті 36:

у частині першій слова "замовнику або" замінити словом "до";

у частині другій:

абзац другий доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом";

абзац третій виключити;

37) у статті 37:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності
замовника";

частини першу - третю викласти в такій редакції:

"1. Скаржник має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до Комісії.

Скаржник надсилає копію скарги замовнику, Тендерній палаті України та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).

Комісія протягом одного робочого дня з дня одержання скарги надсилає копію скарги Тендерній палаті України та Державному казначейству України (обслуговуючому банку);

2. Надходження скарги від учасника торгів зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати вимоги Комісії про призупинення процедури закупівлі (15 робочих днів у разі оскарження процедури запиту цінових пропозицій (котирувань).

Протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідної вимоги замовник зобов'язаний для розгляду скарги надати Комісії копії відповідних документів та матеріалів.

Ненадання або надання з порушенням строків, визначених цим Законом, копій відповідних документів та матеріалів для розгляду скарги є підставою для продовження строку зупинення процедури закупівлі на строк, що не може перевищувати 10 календарних днів. Ненадання копій відповідних документів та матеріалів протягом строку, встановленого для продовження строку зупинення процедури закупівлі, є підставою для відміни такої процедури закупівлі.

Надходження скарги від скаржника, який не набув статусу учасника торгів або не брав участі у процедурі закупівлі, не зупиняє процедури закупівлі. Розгляд такої скарги здійснюється Комісією у строки, визначені для розгляду скарг, які надійшли від учасників торгів. За результатами розгляду такої скарги Комісія має право зупинити процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів, або прийняти інше рішення відповідно до цього Закону;

3. У разі якщо оскаржується процедура закупівлі, за результатами якої вже укладено договір, Комісія негайно інформує Державне казначейство України (обслуговуючий банк), яке зобов'язане до прийняття Комісією рішення по скарзі зупинити здійснення платежів, пов'язаних з цим договором, та повідомити про це Комісію та Тендерну палату України";

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Тендерна палата України має право надати висновок щодо скарги";

у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "замовник або" та слова "з урахуванням висновку Тендерної палати України щодо розгляду скарги (у разі його надходження)" виключити, а слова "відміну торгів, вчинення замовником певних дій, або приймає рішення про незадоволення скарги" замінити словами "усунення порушень відповідно до чинного законодавства; скасування незаконного рішення замовника; відміну процедури закупівлі; вчинення замовником інших дій, у тому числі пов'язаних з розробкою тендерної документації, оцінкою тендерних пропозицій, або приймає рішення про визнання скарги незадоволеною чи залишення її без розгляду";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Комісія має право залишити скаргу без розгляду в разі, якщо її було подано пізніше ніж через 15 робочих днів з дня опублікування оголошення (повідомлення) про результати проведення торгів відповідно до статті 29-1 цього Закону";

у частині шостій:

слова "та замовник надсилають один одному, а також" замінити словами "надсилає замовнику";

після слів "Державному казначейству України" доповнити словами "(обслуговуючому банку)";

38) друге речення частини першої статті 37-2 викласти в такій редакції: "Порядок проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби та їх взаємодії з правоохоронними органами встановлюється Головним контрольно-ревізійним управлінням України, а порядок проведення іншими контролюючими органами перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель та взаємодії з правоохоронними органами визначається такими контролюючими органами з урахуванням рекомендацій Комісії".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 164-14:

у частині першій:

в абзаці першому слова "які не відповідають критеріям та методиці" замінити словами "не за критеріями та методикою" і доповнити абзац словами "непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом";

в абзаці другому слова "від тридцяти до сімдесяти" замінити словами "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від сімдесяти до ста" замінити словами "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-3, 166-1 - 166-4)" слово і цифри "стаття 164-3" замінити словом і цифрами "статті 164-3, 164-14";

абзац "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 164-14)" виключити.

3. Частину другу статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Провадження в адміністративних справах у сфері державних закупівель здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

4. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

1) в абзаці другому частини першої статті 75 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";

2) в абзаці другому частини другої статті 77 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";

3) частину дев'яту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:

"Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

4) в абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг", а слова "за рішенням органів управління такого товариства" виключити.

5. Статтю 4 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Господарський суд вирішує господарські спори у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати відповідно частинами шостою - сьомою.

6. Статтю 8 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"7. Суд вирішує справи у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев'ятою.

7. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):

1) частину першу статті 1 доповнити словами "та у сфері державних закупівель";

2) статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель";

3) пункт 18 частини першої та пункт 19 частини другої статті 7 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

4) пункт 20 частини першої статті 16 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

5) пункт 20 частини першої статті 17 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

8. Абзац другий частини другої статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) викласти в такій редакції:

"До коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

9. Частину третю статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 31, ст. 420; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До коштів страхування на випадок безробіття застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим.

10. У частині четвертій статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):

після слів "до складу Державного бюджету України" доповнити словом "та";

слова "і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди соціального страхування" виключити;

доповнити другим реченням такого змісту: "До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

11. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33-34, ст. 403):

1) у статті 8:

у другому реченні пункту 1 слова "у тому числі на конкурсній основі з урахуванням якості продукції та її придатності для тривалого зберігання, за прямими зв'язками з підприємствами чи через товарні біржі або інші господарські структури та за імпортом" замінити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

у пункті 4:

в абзаці третьому слова "у тому числі на конкурсній основі" виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова "або доручає підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, укладення державних контрактів (договорів)" замінити словами "державні контракти (договори)";

пункт 5 виключити;

2) у статті 9:

у пункті 2 слова "на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

у пункті 3 слова "а також шляхом укладання угод купівлі-продажу на акредитованих біржах" виключити.

12. Статтю 10 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

13. Статтю 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18, ст. 155) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Навчання у сфері освіти в частині організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення процедур закупівель здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), та не підлягає ліцензуванню".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

14. Частину другу статті 15 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Навчання у сфері освіти в частині організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення процедур закупівель здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), та не підлягає ліцензуванню".

15. У Законі України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111; 2003 р., N 26, ст. 200):

1) у частині шостій статті 1:

в абзаці четвертому слова "речового та медичного майна, продовольства, пально-мастильних матеріалів" виключити;

в абзаці одинадцятому слова "житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" виключити;

2) у статті 2:

у частині першій слова "та виконавців" виключити;

у частині другій слова "і виконавців" виключити;

у частині сьомій слова "внесення змін до укладених державних контрактів" виключити;

3) у статті 3:

у частині першій слова "конкурсів (тендерів)" замінити словами "процедур закупівель", а слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

в абзаці першому частини другої слово "конкурсній" замінити словом "конкурентній";

4) в абзаці другому частини другої статті 6 слова "підлягають уточненню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до частини сьомої статті 2 цього Закону" замінити словами "можуть підлягати коригуванню у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

16. Частину першу статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136; 1999 р., N 26, ст. 213; 2006 р., N 32, ст. 272) доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам - учасникам процедур закупівель у досягненні перемоги всупереч вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

17. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117, ст. 118):

1) у статті 2:

частину другу викласти в такій редакції:

"Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудита, перевірки державних закупівель та інспектування";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Порядок проведення перевірок державних закупівель визначається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудита та інспектування".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;

2) пункт 8 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

"8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування, крім:

абзаців тридцять другого - тридцять п'ятого підпункту 17 пункту 1 розділу I щодо доповнення частини десятої статті 17-3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) абзацами четвертим - сьомим, які набирають чинності з 1 вересня 2007 року;

пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити скасування актів, які суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити фінансування Антимонопольного комітету України для виконання ним функцій, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

4. Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити порядок включення підприємств, установ, організацій до переліку підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, і порядок проведення атестації викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, затвердити програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель.

5. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 грудня 2006 року
N 424-V

^ Наверх
наверх