документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-09-112004-06-022006-05-11  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 вересня 2000 р. N 1410
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 455 від 27 квітня 2011
р.)

Питання Українського національного фонду
"Взаєморозуміння і примирення" при
Кабінеті Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1004 від 09.08.20
01
N 106 від 21.01.20
03
N 736 від 02.06.20
04

Розпорядженням КМ
N 473-р від 22.11.20
05

Постановою КМ
N 639 від 11.05.20
06 )

Відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України та склад спостережної ради цього Фонду (додаються).

Дозволити голові спостережної ради Фонду в разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити невідкладних заходів до забезпечення обласних та регіональних відділень Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України необхідними службовими приміщеннями.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2000 р. N 1410

Положення
про Український національний фонд "Взаєморозуміння
і примирення" при Кабінеті Міністрів України

1. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України (далі - Фонд) - спеціально уповноважений орган з питань компенсаційних виплат і надання гуманітарної допомоги жертвам нацистських переслідувань.

Фонд є єдиним розпорядником коштів, що надходять для компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань, і координатором реалізації гуманітарних програм щодо жертв нацистських переслідувань та увічнення пам'яті жертв війни. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також міжнародними договорами України.

3. Основними завданнями Фонду є:

здійснення компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань як в іноземній, так і в національній валюті;

координація та здійснення гуманітарних програм щодо жертв нацистських переслідувань та увічнення пам'яті жертв війни; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

підготовка пропозицій щодо формування державної політики стосовно жертв нацистських переслідувань та збереження пам'яті про них.

4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

акумулює кошти, що надходять для компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань;

організовує збирання благодійних внесків і пожертвувань від фізичних та юридичних осіб України;

отримує гуманітарну допомогу від іноземних юридичних і фізичних осіб, встановлює критерії та порядок надання цієї допомоги;

координує та здійснює гуманітарні програми щодо жертв нацистських переслідувань, зокрема створює і фінансує функціонування центрів їх медико-соціальної реабілітації та трудової адаптації;

бере участь у підготовці та реалізації міжнародних договорів з питань компенсаційних виплат і надання гуманітарної допомоги жертвам нацистських переслідувань та увічнення пам'яті жертв війни, здійснює заходи щодо міжнародного співробітництва у вирішенні питань соціального захисту, у виявленні та впорядкуванні на території України та інших держав поховань жертв Другої світової війни, спорудженні та збереженні пам'ятників на місцях цих поховань, відродженні гуманістичного ставлення до них; ( Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

видає в установленому порядку посвідчення жертвам нацистських переслідувань;

( Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 639 від 11.05.2006 )

інформує громадськість про свою діяльність;

провадить іншу діяльність, що відповідає його завданням і не суперечить законодавству України.

5. Фонд має право утворювати в установленому порядку обласні чи регіональні відділення та закордонні представництва.

Ці відділення та представництва діють на підставі положень, які затверджуються правлінням Фонду.

6. Відповідно до покладених на нього завдань Фонд має право:

одержувати кошти, що надходять для компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань та увічнення пам'яті жертв війни; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

одержувати благодійні внески і пожертвування від юридичних і фізичних осіб України, гуманітарну допомогу від юридичних та фізичних осіб інших держав, а також одержувати кошти з інших джерел, не заборонених законодавством України;

одержувати від органів виконавчої влади безоплатно інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Права фонду, передбачені цим пунктом, поширюються також на його обласні та регіональні відділення. ( Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

7. Фонд взаємодіє з органами виконавчої влади і об'єднаннями громадян у питаннях, що належать до його компетенції.

8. Кошти Фонду спрямовуються на виконання завдань, передбачених цим Положенням, та забезпечення його діяльності.

Кошти Федеративної Республіки Німеччини, передбачені для цільових компенсаційних виплат, перебувають на спеціальному рахунку Фонду в Національному банку.

Інші кошти Фонду зберігаються на окремих поточних рахунках і субрахунках в установах банків, використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.

9. Органами управління Фонду є:

спостережна рада;

правління Фонду;

експертна комісія з питань призначення компенсаційних виплат та здійснення гуманітарних програм.

Для вирішення спорів, що виникають у зв'язку з призначенням Фондом компенсаційних виплат, спостережною радою утворюється касаційна комісія.

10. Вищим органом управління Фонду є спостережна рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу спостережної ради входять представники всеукраїнських та міжнародних громадських організацій жертв нацистських переслідувань, які діють на території України, за поданням їх органу управління, представники центральних органів виконавчої влади та народні депутати України.

Очолює спостережну раду Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

11. Спостережна рада:

здійснює загальне керівництво діяльністю Фонду та контроль за цільовим використанням його коштів;

затверджує кошторис доходів і видатків Фонду та звіт про його виконання;

затверджує критерії та порядок компенсаційних виплат, здійснення гуманітарних програм щодо жертв нацистських переслідувань та увічнення пам'яті жертв війни; ( Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

визначає перспективні завдання Фонду;

визначає принципи діяльності касаційної комісії Фонду, затверджує положення та персональний склад цієї комісії, заслуховує звіт про її роботу.

12. Організаційною формою роботи спостережної ради Фонду є засідання, які проводяться в міру потреби, але не менше ніж один раз на рік. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

Рішення про проведення засідання приймає голова спостережної ради, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 50 відсотків її членів.

Члени спостережної ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях, а в разі їх відсутності з поважних причин - уповноважені ними особи.

Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів спостережної ради та оформляються протоколом, який підписується головою спостережної ради, а в разі його відсутності - заступником голови.

У випадках, передбачених законодавством, рішення спостережної ради є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади.

13. Керівництво поточною діяльністю Фонду здійснює його правління.

До складу правління входять одинадцять осіб: голова, три його заступники, в тому числі один перший, та сім членів правління.

Голова правління, його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Інші члени правління затверджуються спостережною радою Фонду за поданням голови правління.

Організаційною формою роботи правління є засідання, які скликаються в міру потреби, але не менше ніж один раз на місяць.

Правління правоможне приймати рішення за наявності на його засіданні не менше ніж двох третин його складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління і оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем правління.

Організаційне забезпечення роботи правління здійснює його апарат, положення про який затверджується правлінням.

14. Правління Фонду:

визначає поточні завдання Фонду;

подає на розгляд спостережної ради проект кошторису доходів та видатків Фонду і звіт про його виконання;

затверджує структуру, штатну чисельність працівників і кошторис видатків, у тому числі фонд оплати праці апарату правління, обласних та регіональних відділень і закордонних представництв Фонду;

у межах своєї компетенції затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти;

затверджує положення про експертну комісію з питань призначення компенсаційних виплат та здійснення гуманітарних програм і її персональний склад, заслуховує звіт про її роботу;

приймає рішення з інших питань діяльності Фонду.

15. Голова правління Фонду:

забезпечує виконання рішень правління Фонду;

затверджує штатний розпис апарату правління Фонду і положення про його структурні підрозділи;

у межах затвердженого правлінням кошторису розпоряджається коштами Фонду;

представляє Фонд у державних органах, об'єднаннях громадян та міжнародних організаціях;

здійснює розподіл обов'язків між заступниками голови правління Фонду і визначає ступінь їх відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату правління Фонду, начальників обласних та регіональних відділень, глав його закордонних представництв.

16. Експертна комісія Фонду утворюється для вирішення питань про призначення компенсаційних виплат конкретним особам та виконання конкретних гуманітарних програм.

У разі виникнення спору щодо рішень, прийнятих експертною комісією, питання передається на розгляд касаційної комісії Фонду.

17. Фонд, його обласні та регіональні відділення є юридичними особами, мають самостійні бланки, рахунки (в тому числі валютні) в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2000 р. N 1410

Склад
спостережної ради Українського національного
фонду "Взаєморозуміння і примирення"
при Кабінеті Міністрів України

             - Віце-прем'єр-міністр України (питання
гуманітарної і соціальної політики),
голова ради

ЛУШНІКОВ - голова правління Українського
Ігор Миколайович національного фонду "Взаєморозуміння і
примирення", заступник голови ради

ШАРОВ - народний депутат України, заступник
Ігор Федорович голови ради (за згодою)

ВЕГЕРА - заступник Міністра праці та соціальної
Світлана Анатоліївна політики

ДЕМИДОВ - голова ради Української спілки
Маркіян Дмитрович колишніх малолітніх в'язнів
фашистських концтаборів (за згодою)

ДІДЕНКО - начальник управління Мінфіну
Сергій Олексійович

ЗУБКО - перший заступник голови Державного
Юрій Григорович комітету у справах ветеранів

КАЧАНОВСЬКИЙ - голова президії Організації борців
Віталій Альбінович антифашистського опору України (за
згодою)

КОВАЛЬ - заступник начальника управління
Анатолій Дмитрович Секретаріату Кабінету Міністрів
України

КОГАН - співпрезидент Всеукраїнської асоціації
Ігор Ізраїлович колишніх в'язнів гетто та концтаборів
(за згодою)

КОПАЧ - заступник голови Держмитслужби
Володимир Степанович

КУРДЕЛЬЧУК - голова Укрін'юрколегії (за згодою)
Данило Маркевич

ЛИТВИНОВ - голова Міжнародного руху колишніх
Володимир Васильович малолітніх в'язнів фашизму (за згодою)

МАЙДАННИК - заступник Міністра закордонних справ
Олександр Іванович

ПИРІГ - голова Держкомархіву
Руслан Якович

ПОЛЯЧЕНКО - заступник Міністра охорони здоров'я
Юрій Володимирович

ПРИСТАЙКО - начальник управління СБУ
Володимир Ілліч

ХАНДУРІН - заступник Міністра юстиції
Микола Іванович

ЦАРЮК - керівник служби розшуку Національного
Ірина Юріївна комітету Товариства Червоного Хреста
України (за згодою)

ЯРЕМЕНКО - директор департаменту Національного
Сергій Олександрович банку (за згодою)

( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1004 від 09.08.2001, N 106 від 21.01.2003, Розпорядженням КМ N 473-р від 22.11.2005 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2000 р. N 1410

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункти 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 453 "Про утворення Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 108).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 904 "Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 109).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1993 р. N 1028 "Про внесення змін до Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 110).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р. N 23 "Про спостережну раду Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 76).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 21 "Про голову спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 402 "Про внесення змін до пункту 6 Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 936 "Про затвердження нового складу спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2134 "Про внесення змін до складу спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2305).

^ Наверх
наверх