документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-04-272012-03-282017-04-19  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 квітня 2006 р. N 594
Київ

Питання створення, накопичення та
використання фінансового резерву для
зняття з експлуатації ядерних установок

Відповідно до статей 5, 6, 8, 11 і 14 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) та статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки;

Положення про спеціальний рахунок експлуатуючої організації (оператора);

Порядок установлення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок;

Порядок утворення наглядової ради з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву;

Порядок зарахування у 2006 році коштів, що надходять від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" до спеціального фонду державного бюджету ( 3235-15 ).

2. Уповноважити:

Національну комісію регулювання електроенергетики за погодженням з Міністерством палива та енергетики і Міністерством фінансів встановлювати та затверджувати починаючи з 2007 року розмір відрахувань для формування фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації ядерних установок (далі - фінансовий резерв), згідно з розрахунком експлуатуючої організації (оператора);

Міністерство палива та енергетики за погодженням з Міністерством фінансів розробити і затвердити порядок звітності щодо використання коштів фінансового резерву.

3. Міністерству фінансів забезпечити спрямування коштів, перерахованих у 2006 році державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - Компанія) відповідно до статті 7 Закону "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) до спеціального фонду державного бюджету ( 3235-15 ), на цілі, визначені пунктом 8 статті 43 Закону "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ).

4. Міністерству фінансів і Державному казначейству забезпечити зарахування коштів, що надходять в рахунок погашення кредитів, наданих відповідно до пункту 8 статті 43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій у галузях економіки, технологій з виробництва альтернативних джерел палива, а також сплати відсотків за користування такими кредитами, повернення депозитів, реалізації цінних паперів та доходів від здійснення таких операцій, до спеціального фонду державного бюджету ( 3235-15 ) з подальшим їх спрямуванням на поповнення фінансового резерву.

5. Міністерству фінансів, Міністерству палива та енергетики і Міністерству економіки подати до 15 серпня 2006 р. узгоджені пропозиції щодо визначення механізму перерахування не використаних на кінець відповідного року коштів спеціального фонду державного бюджету ( 3235-15 ), що надходять від Компанії відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), а також коштів, що надходять згідно з пунктом 4 цієї постанови, на спеціальний рахунок експлуатуючої організації (оператора), відкритий у Державному казначействі, з метою формування фінансового резерву.

6. Державному казначейству відкрити Компанії окремий рахунок для обліку коштів, що надходять для формування фінансового резерву, за балансовим рахунком 3741 "Рахунки для обліку операцій з коштами фінансового резерву" ( 3235-15 ) плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

7. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім затверджених нею Порядку установлення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок, Порядку утворення наглядової ради з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву та пункту 2 цієї постанови, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 594

Порядок
розгляду та затвердження проекту зняття
з експлуатації ядерної установки

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки, крім науководослідної та установки, рішення про зняття з експлуатації якої прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого строку її експлуатації (далі - проект).

2. Експлуатуюча організація (оператор) (далі - оператор) розробляє не пізніше ніж за 18 місяців до встановленого згідно із законодавством строку припинення експлуатації ядерної установки - завершення дії ліцензії на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" проект та подає його для проведення державної експертизи в порядку, визначеному для інвестиційних програм та проектів будівництва.

За наявності негативного висновку державної експертизи оператор доопрацьовує проект та повторно подає його для проведення експертизи.

3. Оператор подає проект разом із позитивними висновками державної експертизи для погодження з органом державного управління в галузі використання ядерної енергії і органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - органи державного управління і регулювання).

4. Органи державного управління і регулювання протягом не більш як 60 днів від дати надходження проекту розглядають його та приймають рішення про погодження, відмову в погодженні та необхідність в подальшому доопрацюванні і проведенні повторної державної експертизи, про яке письмово повідомляють оператора.

Рішення органів державного управління і регулювання можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Доопрацьований проект оператор повторно подає для розгляду і погодження з органами державного управління і регулювання.

Строк повторного розгляду проекту органами державного управління і регулювання не повинен перевищувати 30 днів.

5. Погоджений з органами державного управління і регулювання проект подається за 6 місяців до встановленого строку припинення експлуатації ядерної установки центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить ядерна установка, для розгляду Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 594

Положення
про спеціальний рахунок експлуатуючої
організації (оператора)

1. Спеціальний рахунок експлуатуючої організації (оператора) (далі - спеціальний рахунок) відкривається у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації ядерних установок (далі - фінансовий резерв), та здійснення розрахунково-касових операцій, пов'язаних з фінансуванням відповідних заходів.

2. Для кожної експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор) відкривається один спеціальний рахунок незалежно від кількості ядерних установок, експлуатацію яких вона здійснює.

3. На спеціальний рахунок зараховуються кошти, що надходять від оператора відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), а також не використані на кінець 2006 року кошти спеціального фонду державного бюджету ( 3235-15 ), перераховані протягом року державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" згідно із статтею 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ).

4. Кошти, що надходять в рахунок погашення кредитів, наданих відповідно до пункту 8 статті 43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій у галузях економіки, технологій з виробництва альтернативних джерел палива, а також сплати відсотків за користування такими кредитами, повернення депозитів, реалізації цінних паперів та доходів від здійснення таких операцій, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету з подальшим їх спрямуванням на поповнення фінансового резерву.

5. Оператор:

веде облік надходження коштів фінансового резерву та їх витрачання;

розробляє щороку до 1 серпня проект плану роботи, пов'язаної із зняттям з експлуатації ядерної установки на наступний рік (далі - план роботи), в якому визначаються лише заходи з розроблення проектів зняття з експлуатації ядерних установок та їх реалізації, і погоджує його з наглядовою радою з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву;

узгоджує щороку до 15 серпня проект плану роботи з державним органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки і подає його державному органу управління у галузі використання ядерної енергії для затвердження не пізніше 31 серпня.

6. Фінансування заходів із зняття з експлуатації ядерних установок за рахунок коштів фінансового резерву здійснюється лише на підставі плану роботи.

7. Оператор щороку до 15 серпня розробляє проект плану інвестиційної діяльності на наступний рік, узгоджує його з наглядовою радою з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву та подає до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить ядерна установка, для затвердження не пізніше 31 серпня.

8. Перерахування коштів із спеціального рахунка для провадження інвестиційної діяльності здійснюється відповідно до затверджених інвестиційних проектів згідно з планом інвестиційної діяльності.

9. Після перерахування коштів із спеціального рахунка для придбання цінних паперів подальший облік цих паперів здійснюється на підставі укладеного з визначеним оператором Зберігачем цінних паперів договору щодо обслуговування операцій з цінними паперами фінансового резерву.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 594

Порядок
установлення розміру відрахувань
експлуатуючої організації (оператора)
на спеціальний рахунок

1. Цей Порядок визначає механізм установлення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) атомної електростанції (далі - оператор) на спеціальний рахунок з метою формування фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації ядерних установок цього оператора (далі - розмір відрахувань), що враховується під час визначення тарифу на електричну енергію, вироблену атомними електростанціями.

2. Розрахунок розміру відрахувань здійснюється оператором.

Результати зазначеного розрахунку з його обґрунтуванням оформляються у вигляді пояснювальної записки до пропозиції стосовно встановлення розміру відрахувань на наступний рік (роки).

У пояснювальній записці повинні міститися:

перелік усіх ядерних установок оператора, що підлягають зняттю з експлуатації;

значення всіх показників та величин, використаних під час розрахунку;

посилання на нормативно-правові та інші акти, в яких наведені відповідні показники і величини.

3. Пропозиція щодо встановлення розміру відрахувань на наступний рік (роки) разом з пояснювальною запискою подається оператором щороку до 15 серпня для погодження та затвердження органами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України.

4. Розмір відрахувань може переглядатися не частіше одного разу на рік за ініціативою оператора у разі:

перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену ядерними установками оператора;

уточнення витрат на зняття з експлуатації ядерних установок та строку зняття їх з експлуатації;

зміни встановленого строку експлуатації ядерних установок або передбачуваного додаткового строку їх експлуатації;

зміни інших вихідних даних і показників розрахунку.

5. Розмір відрахувань для будь-якого планованого року визначається у відсотках чистого доходу оператора, отриманого від реалізації електроенергії, за формулою:

в = 100 x В / Д (%),

де В - загальний обсяг відрахувань у планованому році (млн. гривень);

Д - чистий дохід у планованому році (млн. гривень).

Загальний обсяг відрахувань у планованому році визначається за формулою:

В = С - (С(0) + В(0) - С(д)),

де С - загальна сума коштів (нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року (млн. гривень);

С(0) - загальна сума коштів (нарощуваним підсумком), що надійшли до фінансового резерву на початок року, який передує планованому, включаючи кошти, отримані як прибуток від інвестиційної діяльності, інші надходження (млн. гривень);

В(0) - загальний обсяг відрахувань за рік, що передує планованому (млн. гривень);

С(д) - сума коштів (нарощуваним підсумком), що надійшли до фінансового резерву на кінець року, що передує планованому, для зняття з експлуатації ядерних установок, рішення про зняття з експлуатації яких прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого строку їх експлуатації (млн. гривень).

Величини С(0) і С(д) визначаються на підставі річних звітів про надходження і використання коштів фінансового резерву за минулі роки або інших документів, що підтверджують фактичне надходження і використання коштів.

Загальна сума коштів(нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року, обчислюється за формулою:

С = (сума) с(і),

де сума визначається з урахуванням всіх ядерних установок, що перебувають в управлінні оператора, крім ядерних установок, рішення про зняття з експлуатації яких було прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого строку їх експлуатації;

с(і) - сума коштів(нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року для зняття з експлуатації конкретної ядерної установки (млн. гривень).

Сума коштів (нарощуваним підсумком), що повинні надійти до фінансового резерву на кінець планованого року для зняття з експлуатації конкретної ядерної установки, розраховується за формулою:

с(і) = А(і) x (Р(і) - Т(і)) / (П(і) + О(і) + З(і) - Т(і)),

де А(і) - повні витрати на зняття з експлуатації конкретної ядерної установки без урахування витрат на захоронення радіоактивних відходів, що утворюються у процесі зняття її з експлуатації (млн. гривень);

Р(і) - строк, який повинна відпрацювати конкретна ядерна установка від початку експлуатації до кінця планованого року (роки);

Т(і) - строк від початку експлуатації конкретної ядерної установки до початку відрахувань до фінансового резерву (роки);

П(і) - установлений строк експлуатації конкретної ядерної установки (роки);

О(і) - передбачуваний додатковий строк експлуатації конкретної ядерної установки (роки);

З(і) - параметр, який дорівнює:

для ядерної установки, що до початку відповідних відрахувань до фінансового резерву відпрацювала більше ніж половину встановленого строку її експлуатації - строку, протягом якого вона знімається з експлуатації (роки);

для всіх інших ядерних установок - нулю.

Величини А(і) і З(і) визначаються на підставі:

затвердженого в установленому порядку проекту зняття з експлуатації окремої ядерної установки або проекту зняття з експлуатації кількох ядерних установок;

затвердженої (до затвердження проекту) в установленому порядку концепції зняття з експлуатації окремої ядерної установки або концепції зняття з експлуатації кількох ядерних установок, що діють на момент розрахунку.

При визначенні величини Т(і) роком, з якого починаються відрахування до фінансового резерву, вважається той, з якого у тарифі на електроенергію враховані відповідні витрати.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 594

Порядок
утворення наглядової ради з контролю
за використанням та інвестуванням коштів
фінансового резерву

1. Цей Порядок визначає процедуру створення наглядової ради з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву (далі - наглядова рада).

2. Склад наглядової ради у кількості семи осіб формується з числа представників Мінфіну, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Держатомрегулювання, НКРЕ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також представника експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор).

3. Пропозиції щодо визначення складу або зміни складу наглядової ради вносяться оператором центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України.

4. Наглядова рада звітує щороку перед Кабінетом Міністрів України про виконання роботи з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву і готує рекомендації щодо удосконалення використання фінансового резерву.

5. Для вивчення та аналізу певних аспектів використання та інвестування коштів фінансового резерву наглядова рада має право залучати фахівців оператора і у разі потреби інших консультантів і експертів.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 594

Порядок
зарахування у 2006 році коштів,
що надходять від державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" до спеціального
фонду державного бюджету ( 3235-15 )

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування у 2006 році коштів, що надходять від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - Компанія) до спеціального фонду державного бюджету ( 3235-15 ) відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ).

2. Компанія перераховує щомісяця 10 і 20 числа та першого робочого дня місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні 10, 20 і 25 числа зазначені у пункті 1 цього Порядку кошти до спеціального фонду державного бюджету ( 3235-15 ) рівними частками з урахуванням загальної суми у розмірі 283 400 тис. гривень на рік.

Контроль за своєчасністю перерахування коштів здійснюють органи державної податкової служби.

3. Державне казначейство веде облік коштів, що надійшли від Компанії, на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв, призначений для зняття з експлуатації ядерних установок, в установленому ним порядку.

4. Компанія інформує щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінфін про перерахування зазначених у пункті 1 цього Порядку коштів.

^ Наверх
наверх