документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України від 20 грудня 2005 року "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) (із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2006 року N 3469-IV такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "124.945.131" та "28.380.710,7" замінити відповідно цифрами "125.785.131" та "29.220.710,7";

у частині другій цифри "137.280.885,7" та "28.836.237,9" замінити відповідно цифрами "138.120.885,7" та "29.676.237,9".

2. Пункт 32 статті 2 викласти у такій редакції:

"32) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна)".

3. Статтю 11 доповнити пунктом 36 такого змісту:

"36) надходження від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України".

4. Статтю 43 доповнити пунктом 62 такого змісту:

"62) забезпечення житлом військовослужбовців, у тому числі звільнених у запас або у відставку, та реформування і розвиток Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статті 11 цього Закону)".

5. Статтю 45 доповнити абзацом такого змісту:

"Міністерству оборони України для забезпечення житлом військовослужбовців, у тому числі звільнених у запас або у відставку, та реформування і розвиток Збройних Сил України".

6. Абзац п'ятий частини першої статті 61 викласти у такій редакції:

"нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV здійснюється у разі загибелі (смерті) військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) під час виконання обов'язків військової служби в розмірі десятирічного грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військове звання, відсоткова надбавка за вислугу років та 100-відсоткова надбавка, передбачена Указом Президента України від 23 лютого 2002 року N 173, в інших випадках загибелі (смерті) та у разі загибелі (смерті) військовослужбовця строкової служби - виходячи із рівня 170 гривень, у інших страхових випадках - виходячи із рівня 85 гривень".

7. Статтю 88 викласти у такій редакції:

"Стаття 88. Установити, що надходження в сумі 1.160.000 тис. гривень від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, а також надходження від Секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спрямовуються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку виключно на потреби Збройних Сил України понад обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, а саме на:

модернізацію, розробку, закупівлю та утримання озброєння та військової техніки - 419.600 тис. гривень;

підготовку, реформування, розвиток та утримання Збройних Сил України - 740.400 тис. гривень.

У разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних обсягів, затверджених у додатку N 1 до цього Закону, Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 і N 3 до цього Закону, з пропорційним розподілом за визначеними напрямами".

8. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3513-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2006 рік"

                            (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів |125 785 131,0| 96 564 420,3| 29 220 710,7|
| | | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів (без ураху- |124 363 326,3| 95 142 615,6| 29 220 710,7|
| |вання міжбюджетних транс- | | | |
| |фертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 32 143 186,7| 13 878 645,0| 18 264 541,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові | 10 118 181,9| 1 259 352,7| 8 858 829,2|
| |надходження | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Надходження коштів від | 1 356 200,8| 499 970,0| 856 230,8|
| |реалізації надлишкового | | | |
| |озброєння, військової та | | | |
| |спеціальної техніки, | | | |
| |іншого майна Збройних сил | | | |
| |України та інших утворених | | | |
| |згідно з законодавством | | | |
| |військових формувань і | | | |
| |правоохоронних органів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України
на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2006 рік"

                            (тис. грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
|прог- |функ- | програмною класифікацією |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної |ціо- | видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |----------------------| розвитку | |
|фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| |ня | | | | | | | | | | | | |
| |дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| |ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
| | |Видатки-всього: |108 444 647,8| 91 307 004,4| 19 706 019,5| 1 292 099,6|16 867 643,4|29 676 237,9|14 832 317,0| 957 805,8| 200 963,1| 14 843 920,9|138 120 885,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2100000| |Міністерство оборони України | 6 115 745,7| 4 608 437,1| 3 245 639,8| 313 475,9| 1 507 308,6| 1 679 113,2| 269 336,5| 43 785,0| 26 361,2| 1 409 776,7| 7 794 858,9|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101000| |Апарат Міністерства оборони | 6 115 745,7| 4 608 437,1| 3 245 639,8| 313 475,9| 1 507 308,6| 1 679 113,2| 269 336,5| 43 785,0| 26 361,2| 1 409 776,7| 7 794 858,9|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101140| 0210 |Реформування та розвиток | 364 840,3| 51 487,3| | | 313 353,0| 330 700,0| | | | 330 700,0| 695 540,3|
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101190| 1062 |Будівництво (придбання) житла | 350 700,0| | | | 350 700,0| 921 082,0| | | | 921 082,0| 1 271 782,0|
| | |для військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |Збройний Сил України | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх