документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-02-092011-09-08  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про державні цільові програми"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

2. У Водному кодексі України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390):

1) у пункті 3 статті 7 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";

2) пункт 3 статті 8, частину першу статті 13, пункт 5 статті 14, пункт 3 статті 15 і пункт 3 статті 16 після слова "державних" доповнити словом "цільових";

3) назву глави 2, назву, частини першу і другу статті 12 після слова "державні" доповнити словом "цільові".

2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 4, ст. 31):

у статті 6:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми";

у частині першій слово "республіканські" замінити словом "цільові";

частину другу після слова "державних" доповнити словом "цільових";

у частині третій слово "державних" виключити;

2) у пункті "б" частини першої статті 13 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";

3) у пункті "б" частини першої статті 17 слово "республіканських" замінити словом "цільових".

3. В абзаці третьому частини другої статті 1 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 2001-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162) слово "національних" замінити словами "державних цільових".

4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):

1) у частині першій статті 13 слова "переліку комплексних і цільових" виключити;

2) у частині четвертій статті 14 слова "комплексних і цільових загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";

3) частину другу статей 18 і 19 після слова "державних" доповнити словом "цільових";

4) частину другу статті 20 після слова "державні" доповнити словом "цільові", а слова "обов'язковій попередній науковій експертизі" замінити словами "науковій експертизі, яка проводиться відповідно до закону";

5) у частині третій статті 24 слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".

5. В абзаці шостому пункту 8 розділу IV Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" ( 2859-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 166) слова "цільових комплексних молодіжних програм" замінити словами "державних цільових програм з питань молодіжної політики".

6. У другому реченні частини першої статті 20 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".

7. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18):

1) у частині другій статті 1 слова "цільові державні галузеві" замінити словами "державні цільові";

2) частину першу статті 11 після слова "державними" доповнити словом "цільовими".

8. В абзаці другому статті 11 і пункті "д" частини першої статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) слово "національних" замінити словами "державних цільових".

9. У статті 6 Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283):

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Державні цільові та інші програми
енергозбереження";

у частині першій слово "загальнодержавні" замінити словами "державні цільові";

частину другу після слова "державних" доповнити словом "цільових".

10. У частині другій статті 1 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".

11. У Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 56; 1999 р., N 45, ст. 400):

1) частину восьму статті 4 викласти в такій редакції:

"Експертні ради обов'язково створюються для проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових програм";

2) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "національні та державні" замінити словами "державні цільові";

3) у частині другій статті 10 слова "національних, державних" замінити словами "державних цільових".

12. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р. N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86):

1) в абзаці четвертому статті 1 та у статті 7 слово "Національної" замінити словами "державних цільових";

2) назву та частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Державні цільові та місцеві програми розвитку
донорства крові та її компонентів

Державні цільові програми розвитку донорства крові та її компонентів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до його компетенції";

3) у частині першій статті 4 слова "Національної програми" замінити словами "державних цільових програм";

4) у частині п'ятій статті 11 друге речення доповнити словами "відповідно до законодавства", третє речення виключити;

5) абзац дев'ятий частини першої статті 13 викласти в такій редакції:

"отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства".

13. В абзаці третьому пункту 5 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2005 р., N 42, ст. 465) слова "національну комплексну" замінити словами "державну цільову".

14. В абзаці третьому розділу V Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" ( 75/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 182) слова "інших національних та державних" замінити словами "державних цільових".

15. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-ХІІ ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2005 р., N 5, ст. 121):

1) в абзаці четвертому статті 25 слово "(національні)" виключити;

2) у статті 27:

в абзаці четвертому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";

в абзаці п'ятому слова "державні (міжвідомчі)" замінити словами "в межах своєї компетенції державні цільові";

3) абзац восьмий частини другої статті 28 викласти в такій редакції:

"координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання";

4) абзац четвертий статті 29, абзац другий статті 30, абзац восьмий частини другої статті 31 після слова "державних" доповнити словом "цільових";

5) статтю 36 викласти в такій редакції:

"Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні
програми у сфері наукової і науково-технічної
діяльності

Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем.

Державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на основі цільових проектів, відібраних на конкурсних засадах".

16. Абзац другий статті 7 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) після слова "державні" доповнити словом "цільові".

17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):

1) в абзаці другому пункту 2 статті 22 слово "національної" замінити словами "державних цільових";

2) у частині другій статті 25 слово "національною" замінити словами "державними цільовими".

18. У статті 8 Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456):

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр,
передбачених державними цільовими програмами";

частину першу після слова "державними" доповнити словом "цільовими";

частину четверту після слова "державних" доповнити словом "цільових".

19. В абзацах третьому і четвертому статті 13, в абзаці другому частини першої, в абзаці третьому частини другої, в абзаці другому частин третьої-шостої статті 14, в абзаці четвертому частини першої статті 15, в абзаці другому статті 16, в абзаці п'ятому пункту "а" частини другої статті 18, в частинах першій, третій і четвертій статті 19, в абзаці другому частини першої статті 20 Закону України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку.

20. В абзаці другому статей 3 і 4, частині четвертій статті 17 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку.

21. В абзаці сьомому статті 29 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337) слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".

22. У Законі України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" ( 1908-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 348):

1) у частині другій статті 8 слова "комплексних та" замінити словом "державних";

2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади в межах виділених коштів розміщує відповідне державне замовлення на поставку продукції для державних потреб. Кабінет Міністрів України також затверджує та забезпечує виконання державних цільових програм громадських робіт".

23. У тексті Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 253) слова "державні наукові та науково-технічні програми" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові наукові та науково-технічні програми" у відповідному відмінку.

24. У статті 9 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" ( 330-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47):

в абзаці тринадцятому слово "Національної" замінити словами "державних цільових";

в абзаці п'ятнадцятому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".

25. У частинах третій і четвертій статті 5 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93) слово "(національних)" виключити.

26. Абзац третій статті 8 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269) викласти в такій редакції:

"розробляє і здійснює загальнодержавні програми розвитку Державної спеціальної служби транспорту в порядку, встановленому законом, у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням цих програм".

27. В абзаці шостому частини третьої статті 3 Закону України "Про театри і театральну справу" ( 2605-15 ) (Відомості Верховної Ради України 2005 р., N 26, ст. 350) слова "загальнодержавних, державних" замінити словами "державних цільових".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3421-IV

^ Наверх
наверх