документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 1, ст. 11):

1) у статті 17:

частину першу доповнити словами "та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України";

у частині другій:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори";

доповнити абзацом такого змісту:

"фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати";

2) частину п'яту статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат".

2. Статтю 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх у дію одночасно з набранням чинності цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3422-IV

^ Наверх