документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-05-182002-02-072005-12-152010-12-022011-07-072012-10-162015-11-26  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про проведення експерименту в житловому
будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 30, ст.237 )

( В редакції Закону N 3044-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.191 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3108-IV від 17.11.20
05, ВВР, 2006, N 1, ст.18 -
набирає чинності з 13.12.2005 р.
N 3201-IV від 15.12.20
05 -
набирає чинності з 14.01.2006 р.)

Метою прийняття цього Закону є посилення соціального захисту неповнолітніх, забезпечення їм більш сприятливих стартових умов самостійного життя у суспільстві, розширення можливостей пенсійного забезпечення населення України та відпрацювання нових організаційних форм та економічних механізмів стимулювання житлового будівництва.

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

активи фонду банківського управління - сукупність майна та майнових прав, сформована за рахунок коштів учасників фонду банківського управління (далі - ФБУ), що об'єднані уповноваженим банком; ( Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

довірче управління коштами - юридичні й фактичні дії уповноваженого банку щодо розпорядження активами фонду банківського управління від свого імені, але в інтересах учасників фонду банківського управління. Довірче управління коштами передбачає об'єднання уповноваженим банком коштів учасників фонду банківського управління; ( Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

договір довірчого управління - цивільно-правова угода, за якою учасник фонду банківського управління передає уповноваженому банку кошти у довірче управління на умовах, визначених Правилами ФБУ, а уповноважений банк об'єднує кошти учасників фонду банківського управління та здійснює управління цими коштами в інтересах учасника фонду банківського управління та за його рахунок; ( Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

договір про додаткові пенсійні виплати - цивільно-правова угода між учасником пенсійного фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника пенсійного фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління додаткові пенсійні виплати;

договір про цільові виплати з дитячого фонду банківського управління - цивільно-правова угода між представником учасника дитячого фонду банківського управління або учасником фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника дитячого фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління цільові виплати та використати їх згідно з цим Законом;

додаткові пенсійні виплати - виплати, які здійснює уповноважений банк щомісяця учаснику пенсійного фонду банківського управління з його рахунка, згідно з умовами договору про додаткові пенсійні виплати;

додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління - грошові резерви, які відповідно до цього Закону формуються уповноваженим банком, в обов'язковому порядку та за рахунок своїх валових витрат, для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками кожного з фондів банківського управління; ( Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

доход пенсійного фонду банківського управління пайового типу - доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління пайового типу, за винятком винагороди уповноваженого банку та накопиченого проценту; ( Абзац дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

доход пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою - доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою, за винятком винагороди уповноваженого банку, та кошти, спрямовані уповноваженими банками до пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою для виплати різниці між отриманими доходами за іпотечними сертифікатами та доходами, передбаченими умовами договорів довірчого управління; ( Абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

доход дитячого фонду банківського управління - отримані доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників дитячого фонду банківського управління, за винятком винагороди уповноваженого банку та накопиченого проценту; ( Абзац одинадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

доход учасника ФБУ - доход ФБУ, розподілений між учасниками відповідного ФБУ; ( Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

кошти учасника фонду банківського управління - кошти, що знаходяться на рахунку учасника фонду банківського управління;

( Абзац чотирнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

ОдІн - індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку уповноважений банк визначає на підставі власної методики з урахуванням індексу інфляції, індексу цін виробників промислової продукції, індексу цін на будівельно-монтажні роботи та інших чинників на розсуд банку, які впливають на визначення вартості іпотечного зобов'язання;

оперативний резерв - кошти фонду банківського управління в уповноваженому банку, які останній використовує на поточні виплати учасникам фонду банківського управління. Порядок формування та використання оперативного резерву уповноважений банк визначає самостійно; ( Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

дострокове розірвання договору довірчого управління - зняття коштів з рахунка учасника фонду банківського управління з порушенням умов, викладених у Правилах фонду банківського управління; ( Абзац сімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Правила фонду банківського управління - система норм, затверджена уповноваженим банком, яких необхідно дотримуватись уповноваженому банку та учасникам фондів банківського управління для досягнення цілей, передбачених цим Законом; ( Абзац вісімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

представники учасника дитячого ФБУ - батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), що набули відповідних прав згідно з діючим законодавством; ( Абзац дев'ятнадцятий статті 1 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

рахунок учасника фонду банківського управління - рахунок, відкритий уповноваженим банком у системі обліку фонду банківського управління;

уповноважений банк - комерційний банк, з яким холдингова компанія "Київміськбуд" (далі - Київміськбуд) уклав угоду про надання повноважень відповідно до цього Закону; ( Абзац двадцять перший статті 1 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

учасник фонду банківського управління - фізична особа, з якою уповноважений банк уклав договір про довірче управління коштами; ( Абзац двадцять другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Фонд банківського управління (ФБУ) - грошові кошти учасників ФБУ, передані у довірче управління уповноваженому банку та об'єднані ним. ФБУ не є юридичною особою. Фонди банківського управління можуть бути пенсійні або дитячі; ( Абзац двадцять третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

цільові виплати з дитячого ФБУ - виплати, які здійснює уповноважений банк учаснику дитячого фонду банківського управління з його рахунка, згідно з цим Законом та з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ; ( Абзац двадцять четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

вартість чистих активів ФБУ - величина, яка дорівнює загальній балансовій вартості активів за мінусом величини сформованого оперативного резерву, сум до з'ясування та вартості зобов'язань щодо сплати винагороди уповноваженому банку за проведення довірчих операцій з ФБУ. Оцінку вартості чистих активів уповноважений банк проводить щоденно; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

інвестиційний портфель ФБУ - це сукупність цінних паперів, які придбаваються уповноваженим банком за рахунок активів ФБУ; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

іпотечні сертифікати - цей термін використовується у значенні Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" ( 979-15 ); ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкту рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

накопичений процент - процент за іпотечними сертифікатами, що накопичується з моменту останньої виплати доходів, отриманих за цими іпотечними сертифікатами; накопиченим процентом для цінних паперів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як різниця між вартістю придбання іпотечних сертифікатів та номінальною вартістю іпотечних сертифікатів; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

пай - частка участі учасника ФБУ у пенсійному ФБУ пайового типу, дитячому ФБУ або іншому ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Стаття 2. Основні завдання експерименту

До 1 січня 2011 року на базі Київміськбуду проводиться економічний експеримент щодо посилення соціального захисту неповнолітніх, забезпечення їм більш сприятливих стартових умов самостійного життя у суспільстві, створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення, стимулювання розвитку житлового будівництва та розширення можливостей запровадження інших програм соціального забезпечення населення України із залученням коштів фізичних і юридичних осіб у довірче управління уповноважених банків з наступним їх спрямуванням на придбання іпотечних сертифікатів. ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Уповноважені банки можуть залучати кошти у довірче управління за іншими програмами соціального забезпечення, започаткованими за погодженням з Київміськбудом. Кошти, залучені у ФБУ, створені уповноваженим банком, можуть спрямовуватися ним лише на придбання іпотечних сертифікатів. ( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Порядок залучення коштів у довірче управління, їх цільового використання, обліку та звітності за такими програмами визначається у Положенні про залучення коштів у довірче управління, яке затверджується уповноваженим банком.

Стаття 3. Організація довірчого управління фондами
банківського управління

Уповноважений банк може одночасно здійснювати довірче управління кількома ФБУ.

Уповноважений банк здійснює управління ФБУ відповідно до Правил ФБУ та Договору довірчого управління.

Кошти ФБУ спрямовуються уповноваженими банками виключно на придбання іпотечних сертифікатів та формування оперативного резерву.

Уповноважений банк, укладаючи договори на придбання іпотечних сертифікатів, діє від свого імені та в інтересах учасників ФБУ.

Пенсійні ФБУ можуть бути з фіксованою винагородою та пайового типу.

Уповноважений банк здійснює управління ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання іпотечних сертифікатів, що він є управителем, а не власником грошових коштів.

Пенсійні ФБУ з фіксованою винагородою створюються за рахунок коштів, залучених уповноваженими банками за договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ) в редакції від 20 квітня 2000 року. В процесі функціонування пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою його учасники можуть здійснювати поповнення власних рахунків.

Пенсійні ФБУ пайового типу створюються з коштів, які знаходяться у довірчому управлінні уповноважених банків на підставі договорів, укладених після набрання чинності Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 7 лютого 2002 року ( 3044-14 ).

Управління коштами учасника ФБУ включає такі дії:

формування інвестиційного портфеля ФБУ;

оцінка активів ФБУ;

визначення вартості чистих активів;

забезпечення збереження активів ФБУ;

формування оперативного резерву;

формування додаткового спеціального резерву страхування коштів ФБУ;

розподілення доходу ФБУ;

утримання винагороди за управління активами ФБУ;

виплата додаткових пенсійних та цільових виплат;

переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ;

виплата коштів учаснику ФБУ при їх вилученні з ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління;

передача сукупності активів та зобов'язань, що становлять ФБУ, до іншого уповноваженого банку, в разі заміни уповноваженого банку.

Кошти учасника ФБУ, отримані уповноваженим банком у довірче управління, відокремлюються від інших коштів уповноваженого банку, а також від коштів інших ФБУ.

Учасниками дитячого ФБУ є малолітні особи, яким на дату укладання договору довірчого управління не виповнилось 13,5 року.

Уповноважений банк на письмову вимогу учасника ФБУ може здійснювати переведення коштів учасника ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ, довірче управління якими він здійснює, крім переведення коштів учасників ФБУ у пенсійний фонд з фіксованою винагородою. Переведення коштів з рахунку одного учасника ФБУ на рахунок іншого учасника ФБУ заборонено. Порядок переведення коштів учасників ФБУ встановлюється Правилами ФБУ. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Стаття 4. Заходи щодо захисту коштів учасників фондів
банківського управління від знецінення,
втрат та інших ризиків

Протягом усього терміну довірчого управління коштами, залученими уповноваженими банками у ФБУ, запроваджується така система заходів щодо захисту коштів від знецінення, втрат та інших ризиків:

Кошти ФБУ обліковуються уповноваженим банком окремо від результатів його господарської діяльності. Уповноважений банк відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок довірчого управління.

Розрахунки за договорами довірчого управління, укладеними між учасником ФБУ і уповноваженим банком, здійснюються у національній валюті України. ( Частина третя статті 4 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Облік коштів пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою здійснюється у національній валюті України та в ОдІн.

Додаткові пенсійні виплати учасникам пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою розраховуються в ОдІн та виплачуються у національній валюті України.

Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних сертифікатів та/або інших іпотечних цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, які мають зберігатися у зберігача цінних паперів на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку з відповідною відміткою. ( Частина шоста статті 4 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Уповноважений банк зобов'язаний застосовувати заходи щодо забезпечення мінімального росту вартості чистих активів. Мінімальне значення росту вартості чистих активів встановлюється Правилами ФБУ. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Доход пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою розподіляється між учасниками пенсійного ФБУ згідно з зобов'язаннями уповноваженого банку щодо нарахування процентів та відповідно до Правил ФБУ.

Якщо доходу за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, не вистачає на виплату доходів за договорами довірчого управління, різниця сплачується уповноваженими банками за рахунок коштів додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного ФБУ. ( Частина дев'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Розподіл доходу ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, уповноважений банк здійснює у день надходження доходу за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів ФБУ. ( Частина десята статті 4 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

З доходу за іпотечними сертифікатами уповноважений банк утримує винагороду за управління ФБУ (винагороду за проведення довірчих операцій) та перераховує її з рахунку ФБУ на рахунок уповноваженого банку. ( Частина одинадцята статті 4 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Доход ФБУ уповноважений банк розподіляє між його учасниками пропорційно належної їм кількості паїв. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Вартість паю розраховується уповноваженим банком щоденно та визначається як відношення вартості чистих активів до загальної кількості паїв у ФБУ на момент здійснення такого розрахунку. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Управління коштами ФБУ та виплата цільових і додаткових пенсійних виплат здійснюється лише уповноваженими банками.

Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в уповноважених банках створюються додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ. ( Частина п'ятнадцята статті 4 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок валових витрат уповноважених банків в порядку і розмірах, визначених внутрішніми положеннями уповноважених банків. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Страхування учасників ФБУ та представників учасника дитячого ФБУ на випадок повної втрати працездатності та смерті запроваджується страховими компаніями, з якими уповноважений банк уклав угоду, з подальшим перерахуванням страхової виплати на рахунок учасника ФБУ. ( Частина сімнадцята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

У разі зміни уповноваженого банку сукупність активів та зобов'язань, що становлять ФБУ, передається до іншого уповноваженого банку.

У разі визнання уповноваженого банку банкрутом, активи ФБУ не включаються до ліквідаційної маси уповноваженого банку.

Учасники ФБУ не несуть відповідальності за зобов'язаннями Київміськбуду та уповноважених банків перед третіми особами. Зобов'язання Київміськбуду і уповноважених банків перед третіми особами не можуть задовольнятися за рахунок коштів ФБУ. ( Частина двадцята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Припинення діяльності ФБУ можливе лише після виконання уповноваженим банком усіх зобов'язань за договорами довірчого управління. ( Частина двадцять перша статті 4 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Уповноважений банк, не менш ніж один раз на рік, надає учасникам інформацію про фінансовий стан ФБУ, інвестиції, здійснені за рахунок коштів ФБУ, загальну кількість паїв та вартість паю. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Цінні папери, придбані за кошти учасників ФБУ, мають зберігатися та обліковуватися у зберігача. Зберігачем цих цінних паперів може бути тільки юридична особа - банк, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку згідно з законодавством. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

У разі, якщо зберігачем є уповноважений банк відповідно до цього Закону, надання послуг щодо зберігання цінних паперів, придбаних за кошти учасників ФБУ, та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій за такими цінними паперами може здійснюватися ним у межах власного рахунку. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Права власності на цінні папери, придбані за кошти учасників кожного ФБУ та на цінні папери самого зберігача, повинні обліковуватися зберігачем на окремих рахунках у цінних паперах в системі обліку прав власності на цінні папери. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Стаття 5. Оподаткування доходів учасників фондів банківського
управління та уповноважених банків

У період дії ФБУ:

кошти, внесені фізичними особами на власні рахунки учасників ФБУ або на рахунки інших учасників ФБУ, та юридичними особами (з урахуванням положень абзацу третього цієї статті) на рахунки учасників ФБУ, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу осіб, що внесли кошти, та осіб, на чию користь здійснені такі внески; ( Абзац другий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV від 17.11.2005 )

кошти, внесені юридичними особами на рахунки учасників ФБУ, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період;

доходи, нараховані та отримані учасниками ФБУ відповідно до цього Закону, не включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню;

цільові виплати та додаткові пенсійні виплати учасникам ФБУ згідно з договорами про цільові виплати та про додаткові пенсійні виплати відповідно не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, передбачених статтею 7 цього Закону; ( Абзац п'ятий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

внески, спрямовані уповноваженими банками до додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ, включаються до складу валових витрат таких уповноважених банків. ( Абзац шостий частини першої статті 5 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Винагорода за управління коштами ФБУ складає такі види:

за проведення довірчих операцій. Розраховується як відсоток від доходу за іпотечними сертифікатами та/або іншими цінними паперами, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, та не може перевищувати 7 відсотків такого доходу або як відсоток від вартості чистих активів ФБУ в управлінні для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 2 відсотків від середньорічної вартості чистих активів ФБУ в управлінні. Ця винагорода утримується уповноваженим банком з коштів ФБУ самостійно;

за переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, не може перевищувати 3 відсотків та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;

за виплату коштів у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню учаснику ФБУ до оподаткування, не може перевищувати 5 відсотків та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;

за видачу учаснику ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ, є фіксованою сумою, не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку. ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Розмір винагороди уповноваженого банку визначається внутрішніми положеннями та зазначається в правилах ФБУ. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені Законом. ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Винагорода уповноваженого банку за управління активами ФБУ не оподатковується податком на додану вартість. ( Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Стаття 6. Умови виплат учасникам фондів банківського
управління

При досягненні учасниками пенсійного ФБУ пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок або при встановленні учаснику першої групи інвалідності у порядку, визначеному законодавством, учасники пенсійного ФБУ мають право на додаткові пенсійні виплати. ( Частина перша статті 6 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Додаткові пенсійні виплати виплачуються уповноваженими банками за рахунок коштів учасників пенсійного ФБУ на підставі договорів про додаткові пенсійні виплати.

Додаткові пенсійні виплати можуть бути строковими або довічними.

При досягненні учасниками дитячого ФБУ 14 років учасники дитячого ФБУ мають право на цільові виплати, які уповноважений банк спрямовує на оплату навчання.

При досягненні учасниками дитячого ФБУ повноліття - 18 років учасники дитячого ФБУ мають право на цільові виплати, які уповноважений банк спрямовує на оплату навчання, на придбання, інвестування будівництва та оренду житла. ( Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Цільові виплати сплачуються уповноваженими банками за рахунок коштів учасників дитячого ФБУ на підставі договорів про цільові виплати. ( Зміни в частину сьому статті 6 не внесені, додатково див. Закон N 3201-IV від 15.12.2005 )

Цільові виплати можуть бути одноразові або періодичні та здійснюються шляхом безготівкового перерахування. ( Частина восьма статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

У разі смерті учасника ФБУ кошти, що знаходяться на його рахунку, успадковуються спадкоємцями в порядку, визначеному законом.

Стаття 7. Особливості оподаткування у разі дострокового
розірвання договору довірчого управління

Кошти, зняті з рахунку учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління, оподатковуються згідно з законодавством.

Вилучення коштів із дитячого ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління до досягнення учасником дитячого ФБУ повноліття можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки та піклування.

У разі звернення учасника ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунку учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління уповноважений банк утримує з коштів, що знаходяться на рахунку учасника, суму несплаченого податку з доходів фізичних осіб згідно з чинним законодавством та перераховує його до бюджету. ( Стаття 7 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Стаття 8. Перехідні положення

1. У разі, коли наступне спеціальне законодавство України змінює умови, зазначені у цьому Законі, до коштів, залучених за такими договорами на вимогу уповноваженого банку застосовується спеціальне законодавство, що діяло на день укладання таких договорів.

2. Щодо договорів пенсійних вкладів діє Закон України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 20 квітня 2000 року. Укладення нових договорів пенсійних вкладів припиняється. ( Пункт 2 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

3. Уповноважені банки до випуску в обіг іпотечних сертифікатів мають право спрямовувати кошти, залучені у ФБУ, на придбання цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, з подальшою обов'язковою конвертацією таких цінних паперів в іпотечні сертифікати. ( Пункт 3 статті 8 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Уповноваженим банкам привести діючі Правила ФБУ у відповідність із нормами цього Закону. ( Статтю 9 доповнено пунктом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

4. Уповноваженим банкам, у термін до 1 січня 2008 року, привести склад інвестиційних портфелів ФБУ у відповідність із нормами цього Закону. ( Статтю 9 доповнено пунктом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

5. З метою сприяння розвитку галузі містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм і правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю й вартістю житла, своєчасністю його спорудження, забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу Київміськбуду щодо створення на добровільних засадах за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавних неприбуткових самоврядних організацій - Будівельної палати України та Будівельних палат міст та регіонів як галузевих регіональних торгово-промислових палат. ( Абзац перший пункту 5 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Установити, що на правовідносини, які виникають у зв'язку із створенням і діяльністю Будівельних палат, поширюються положення статей 1 і 2, частини першої, абзаців першого - четвертого, дев'ятого - одинадцятого частини другої статті 3, статті 4, частини першої статті 5, статей 6, 8-10, абзаців першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого частини першої, частини третьої статті 11, статті 12-14 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" ( 671/97-ВР ). ( Абзац другий пункту 5 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Державна реєстрація Будівельних палат провадиться Міністерством юстиції України. ( Абзац третій пункту 5 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

6. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

для проведення моніторингу експерименту утворити наглядову раду.

( Абзац пункту 6 статті 9 виключено на підставі Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

7. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України проаналізувати за підсумками 2000-2005 років та 2006-2010 років роботу ФБУ, створених уповноваженими банками відповідно до цього Закону, та розглянути питання щодо доцільності використання досвіду ФБУ в організації роботи системи недержавного пенсійного забезпечення України. ( Статтю 9 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

8. Державній податковій адміністрації України визначити в місячний термін механізм обліку наданих відповідно до цього Закону пільг з оподаткування фізичним та юридичним особам за кожний звітний (податковий) період з наростаючим підсумком.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1674-III

^ Наверх
наверх