документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".

2. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14, ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):

1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу за його ринкову вартість";

2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".

3. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160):

1) перше речення частини першої статті 9 викласти в такій редакції:

"1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта малої приватизації із залученням, у разі необхідності, аудитора (аудиторської фірми) та здійснюється його оцінка в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки";

3) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., N 45, ст. 501):

1) абзац десятий частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:

"укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в процесі його приватизації";

2) в абзаці другому частини шостої статті 18 слова "експертним шляхом у встановленому порядку" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки";

3) частину другу статті 20 викласти в такій редакції:

"2. У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість об'єкта приватизації визначається шляхом проведення незалежної оцінки";

4) у тексті Закону слова "початкова ціна" у всіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 2, ст. 30, N 26, ст. 358, N 33, ст. 431):

1) у статті 5:

частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"проводить оцінку (переоцінку) майна в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

в абзаці дванадцятому частини третьої слова "в тому числі для оцінки майна" замінити словами "а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";

2) частину першу статті 10 доповнити словами "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання";

3) у статті 14:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів господарювання
у виконавчому провадженні";

частину першу доповнити словами "для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";

у першому реченні частини четвертої слова "Експерт або спеціаліст має" замінити словами "Експерт, спеціаліст та суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання мають";

частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна у порядку, встановленому законом";

4) у статті 17:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Відводи державного виконавця, експерта,
спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання";

частину першу після слова "спеціаліст" доповнити словами "суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання";

частини п'яту, сьому, восьму після слова "спеціаліста" доповнити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";

5) у частинах другій та третій статті 57 слова "експерта (спеціаліста)", "експерта" та "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";

6) у частині першій статті 66 слово "експертною" замінити на слово "незалежною";

7) у першому реченні частини п'ятої статті 79 слова "поряд з описом майна його оцінку" замінити словами "опис майна та зазначити його вартість".

6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210):

1) частину шосту статті 17 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

2) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти в такій редакції:

"початкова вартість цілісного майнового комплексу, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:

"3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), інших нормативно-правових актів";

4) у статті 29:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою вартістю";

у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами "суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".

7. У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375):

1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

"У разі відсутності документів, необхідних для проведення оцінки об'єкта незавершеного будівництва за зазначеною процедурою, початкова вартість (ціна продажу) об'єкта, вартість внеску держави можуть визначатися шляхом проведення незалежної оцінки";

2) у частині першій статті 14 і в частинах першій та другій статті 17 слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку;

3) у частині першій статті 15 слова "експертним шляхом" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки".

8. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44):

1) в абзаці першому підпункту 9.4.2 і підпункті 9.4.3 пункту 9.4 статті 9 слово "оцінювач" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку;

2) у пункті 10.2 статті 10:

у підпункті 10.2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"10.2.3. За наполяганням платника податків незалежна оцінка вартості активу, що підлягає продажу, для визначення його початкової вартості проводиться в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

в абзаці другому слово "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання", а слова "з числа тих, що зазначені в абзаці першому цього підпункту" виключити;

у підпункті 10.2.5 слова "початкової ціни" замінити словами "початкової вартості".

9. Частини першу і третю статті 37 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103) викласти в такій редакції:

"Незалежний оцінювач майна ICI - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

"Незалежний оцінювач майна ICI проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ICI".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2801-IV

^ Наверх
наверх