документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законів України

Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких законів України:

I. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2005 року N 2640-IV:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "106.235.385,4", "80.688.275" та "25.547.110,4" замінити відповідно цифрами "106.708.388,9", "81.111.278,5" та "25.597.110,4";

у частині другій цифри "114.180.879,8", "88.501.452,1" та "25.679.427,7" замінити відповідно цифрами "114.564.163,3", "88.834.735,6" та "25.729.427,7";

в абзаці третьому частини третьої цифри "1.611.104,7" та "290.149,4" замінити відповідно цифрами "1.700.824,7" та "379.869,4".

2. Абзаци шостий і сьомий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами) - у розмірі 550 гривень за одну тонну видобутої нафти;

рентну плату за газовий конденсат:

- у розмірі 550 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що залягають на глибині до 5000 метрів включно;

- у розмірі 250 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів".

3. Пункт 16 статті 12 доповнити словами "а також надходження, що отримуються Міністерством внутрішніх справ України від будь-яких платних послуг".

4. Частину першу статті 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 15 цього Закону, з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

5. У статті 21:

перше речення частини першої після слів "на зворотній основі" доповнити словами " у тому числі";

у частині другій слова "цих векселів" замінити словами "прав вимоги";

у частині третій слово "векселів" замінити словами "прав вимоги".

6.Пункт 4 статті 23 викласти у такій редакції:

"4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом державного майна України на відкритих аукціонах акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова, але не більше 24.000 тис. гривень".

7. Доповнити статтею 47-1 такого змісту:

"Стаття 47-1. Дозволити Кабінету Міністрів України надати кошти на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду за рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням в регламентованому режимі до кінця року:

Державному комітету України з державного матеріального резерву - для забезпечення формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів;

Аграрному фонду - для формування державного продовольчого резерву та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель".

8. Частину першу статті 52 після слів та цифр "у сумі 50.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "обласному бюджету Черкаської області - 15.000 тис. гривень, міському бюджету міста Севастополь - 5.000 тис. гривень, міському бюджету міста Глухів Сумської області - 2.000 тис. гривень, Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області для смт Батурина - 2.000 тис. гривень, Галицькому районному бюджету Івано-Франківської області для міста Галич - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Канів Черкаської області - 6.000 тис. гривень, Чигиринському районному бюджету Черкаської області для міста Чигирин - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Чернігів - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Вінниця - 4.000 тис. гривень, Летичівському районному бюджету Хмельницької області на розвиток Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" - 1.000 тис. гривень, міському бюджету міста Володимир-Волинський Волинської області - 2.000 тис. гривень".

9. Статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Кабінету Міністрів України списати непогашену заборгованість у сумі до 250.000 тис. гривень за отримані у 2004 році місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування середньострокові позички згідно із статтею 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ).

10. Статтю 64 доповнити словами "розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 102-1 цього Закону".

11. У частині першій статті 91 цифри "2.080.000" замінити цифрами "2.130.000".

12. Доповнити статтями 102-1 та 102-2 такого змісту:

"Стаття 102-1. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 102-2. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та поверненням позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП "Запорізька АЕС")".

13. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

14. У додатку N 6:

по коду бюджету 06205000000 м. Малин цифри "3444,0", "8962,0" та "1,47" замінити відповідно цифрами "8118,8", "4287,2" та "0,70";

по коду бюджету 06313000000 Малинський район цифри "7098,3", "5025,2" та "0,82" замінити відповідно цифрами "2423,5", "9700,0" та "1,59".

15. У додатку N 7:

по коду бюджету 26000000000 Міський бюджет міста Києва та у рядку ВСЬОГО цифри "69600" замінити цифрами "57052,3".

II. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, із наступними змінами):

1. У пункті 1.4 статті 1:

а) в абзаці першому слова "виконання робіт" та "(результати робіт)" виключити;

б) в абзаці третьому слова "результатом виконання яких є передача нематеріальних активів" виключити.

2. У статті 3:

а) абзац перший підпункту 3.1.3 пункту 3.1 доповнити словами "поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України";

б) підпункт 3.2.13 пункту 3.2 виключити.

3.Пункт 4.1 статті 4 викласти у такій редакції:

"4.1. База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг)".

4. Статтю 5 доповнити пунктом 5.17 такого змісту:

"5.17. Звільняються від оподаткування операції з тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення з митної території України (а також з ввезення на митну територію України раніше вивезеного з митної території України) товарів за переліком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України ( 92-15 ), та повітряних суден, які ввозяться на митну територію України за договорами оперативного лізингу. Строк тимчасового ввезення визнається статтею 208 Митного кодексу України. Кабінет Міністрів України має право продовжувати строк, визначений Митним кодексом України".

5. У статті 6:

а) підпункт 6.2.1 пункту 6.2 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"- поставки послуг, що складаються із робіт з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або одержувачем-нерезидентом.

До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари, у тому числі виконання робіт по переробці давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об'єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, в результаті виконання якого передбачається поліпшення стану такого об'єкта".

У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

б) абзац п'ятий підпункту "г" пункту 6.5 доповнити словами "проведення будь-яких робіт з рухомим майном, які змінюють його якісну характеристику".

6. У статті 7:

а) абзац третій підпункту 7.4.2 пункту 7.4 виключити;

б) підпункт 7.5.2 пункту 7.5 викласти у такій редакції:

"7.5.2. для операцій із імпорту товарів (супутніх послуг) та по поставці послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати податку по податкових зобов'язаннях згідно з підпунктом 7.3.6 цієї статті";

в) у пункті 7.7:

підпункт 7.7.8 викласти у такій редакції:

"7.7.8. У разі, коли за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або податковий орган розпочинає процедуру адміністративного оскарження, податковий орган не пізніше наступного робочого дня за днем отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення справи, зобов'язаний повідомити про це орган державного казначейства. Орган державного казначейства призупиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до прийняття остаточного рішення з адміністративного або судового оскарження.

Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження податковий орган протягом п'яти робочих днів, наступних за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний надати органу державного казначейства висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету";

підпункт 7.7.11 доповнити підпунктом "б" такого змісту:

"б) особа, яка є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, що передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від встановленого цим Законом, або звільнення від такої сплати".

7. Абзац другий пункту 10.5 статті 10 викласти у такій редакції:

"Авальований вексель, виданий імпортером товарів (супутніх послуг), є засобом забезпечення їх доставки до митниць призначення та належної сплати податку до бюджету".

8. У статті 11:

а) пункт 11.5 викласти у такій редакції:

"11.5. З моменту набрання чинності цим Законом платники податку при імпорті товарів на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку;

податковий вексель підлягає обов'язковому підтвердженню комерційними банками шляхом авалю;

комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у строк;

платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом;

якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає до закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася така сплата;

якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає після закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштів до бюджету;

якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді;

Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів;

обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються;

порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Дія цього пункту не поширюється на операції з імпортування на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), а також на операції з імпортування на митну територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, що були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке імпортування, чи тими, які є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6 та 8-1.2 статті 8-1";

б) доповнити пунктами 11.42 та 11.43 такого змісту:

"11.42. Установити, що коли фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності одночасно зареєстрована платником податку на додану вартість і є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, на неї поширюється порядок нарахування та сплати податку на додану вартість відповідно до цього Закону.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, не мають права на нарахування податку, податковий кредит та складання податкових накладних, а також на отримання бюджетного відшкодування.

11.43. Сплата податку на додану вартість при ввезенні рухомого майна для здійснення операцій з ремонту у митному режимі переробки, а також з метою модернізації, провадиться шляхом видачі простого векселя у випадку та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

III. У частині другій статті 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 року, N 6, ст. 40; 2004 р., N 52, ст. 565; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 3 червня 2005 року N 2642-IV:

1. В абзаці четвертому слова "та простому" виключити.

2. Доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо сплати ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) підприємствами по окремих товарних позиціях шляхом видачі органу державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця простого векселя із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації".

IV. У абзаці третьому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2004 р., N 52, ст. 563; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 3 червня 2005 року 2642-IV цифри та слово "10 відсотків" замінити цифрою та словом "5 відсотків".

V. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564):

1. Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 викласти у такій редакції:

"6.1.1. у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку".

2. Абзац четвертий пункту 22.4 статті 22 виключити.

VI. У пункті 11 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., NN 12-13, ст. 92; 2003 р., NN 10-11, ст. 86; 2005 р., NN 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) цифру і слово "6 відсотків" замінити відповідно цифрами і словом "7,5 відсотка".

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

пункту 2 розділу I, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

пункту 3 розділу II, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

розділу VI, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

розділу V, який вступає в дію з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності змінами до законів України, внесеними цим Законом:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 7 липня 2005 року
N 2771-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України"
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

"Доходи Державного бюджету України на 2005 рік"


тис. грн.

----------------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний
| згідно з бюджетною | | фонд | фонд
| класифікацією | | |
----------------------------------------------------------------------------
Всього доходів: 106 708 388,9 81 111 278,5 25 597 110,4

Разом доходів 105 385 587,5 79 788 477,1 25 597 110,4
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів)

20000000 Неподаткові надходження 31 105 217,8 15 181 905,7 15 923 312,1
21000000 Доходи від власності та 13 483 488,7 12 523 391,2 960 097,5
підприємницької
діяльності
21060000 Рентна плата 5 234 661,0 5 104 661,0 130 000,0
21060100 Рентна плата за нафту, 1 187 303,5 1 187 303,5
що видобувається в
Україні
21060800 Рентна плата за газовий 387 630,0 387 630,0
конденсат, що
видобувається в Україні
24000000 Інші неподаткові 9 368 489,4 1 278 577,5 8 089 911,9
надходження
24120000 Збір у вигляді цільової 2 130 000,0 2 130 000,0
надбавки до діючого
тарифу на електричну та
теплову енергію

                    Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

"Розподіл видатків державного бюджету
України на 2005 рік"

(тис. грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом:
прог- |функ- |програмною класифікацією |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
рамної |ціо- |видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки |
класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |-------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку |
фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| |
видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| |
ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | |
креди- |кації | | | | | | | | | | носії | |
тування|видат-| | | | | | | | | | | |
держав-|ків та| | | | | | | | | | | |
ного |креди-| | | | | | | | | | | |
бюджету|туван-| | | | | | | | | | | |
|ня | | | | | | | | | | | |
|дер- | | | | | | | | | | | |
|жавно-| | | | | | | | | | | |
|го | | | | | | | | | | | |
|бюдже-| | | | | | | | | | | |
|ту | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього 88 834 735,6 76 395 839,9 16 400 885,0 1 120 696,0 12 193 895,7 25 729 427,7 16 084 435,3 744 932,2 206 158,6 9 644 992,4 114 564 163,3

0110000 Апарат Верховної Ради 455 058,8 334 267,6 151 851,5 3 451,0 120 791,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 491 967,8
України

0111000 Апарат Верховної Ради 455 058,8 334 267,6 151 851,5 3 451,0 120 791,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 491 967,8
України

0111010 0111 Здійснення законотворчої 280 026,4 184 686,0 93 529,9 95 340,4 280 026,4
діяльності Верховної Ради
України

0111020 0111 Організаційне, 73 580,5 65 704,3 41 378,4 7 876,2 73 580,5
інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Верховної Ради України

0111030 0111 Організація та здійснення 4 100,0 4 100,0 4 100,0
офіційних прийомів
Верховною Радою України

0111050 0111 Обслуговування діяльності 56 481,3 47 365,3 15 747,1 3 451,0 9 116,0 2 680,0 2 330,0 950,0 350,0 59 161,3
Верховної Ради України

0111080 0831 Висвітлення діяльності 12 712,4 11 221,4 1 196,1 1 491,0 12 712,4
народних депутатів
України через засоби
телебачення і
радіомовлення

0300000 Державне управління 474 961,1 339 129,4 110 020,3 17 469,7 135 831,7 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 515 833,6
справами

0301000 Апарат Державного 377 730,4 309 385,8 106 321,6 17 149,6 68 344,6 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 418 602,9

        управління справами

0301040 0113 Візити Президента України 15 773,7 15 773,7 15 773,7
за кордон

0301270 0832 Фінансова підтримка 500,0 500,0 500,0
газети "Президентський
вісник" та
інформаційно-аналітичного
бюлетеня "Президентський
контроль"

0306000 Національний комплекс 6 776,1 6 676,1 100,0 6 776,1
"Експоцентр України"

0306050 0411 Забезпечення участі 5 000,0 5 000,0 5 000,0
українських підприємств у
міжнародних виставках

1100000 Міністерство палива та 2 198 141,8 173 781,7 9 328,2 484,8 2 024 360,1 2 458 903,1 264 963,1 2 193 940,0 4 657 044,9
енергетики України

1101000 Апарат Міністерства 2 198 141,8 173 781,7 9 328,2 484,8 2 024 360,1 2 458 903,1 264 963,1 2 193 940,0 4 657 044,9
палива та енергетики
України

1101200 0431 Державна підтримка 923 808,0 923 808,0 72 000,0 72 000,0 995 808,0
вугледобувних підприємств
на часткове покриття
витрат із собівартості
продукції, у тому числі
на погашення
заборгованості минулих
років та забезпечення
гарантійних зобов'язань
по поверненню бюджетних
позик

1101240 0431 Придбання 27 000,0 27 000,0 27 000,0
експериментальної партії
азотно-мембранних станцій
для гасіння пожеж на
вугледобувних шахтах

1101400 0431 Заходи по передачі 11 000,0 11 000,0 11 000,0
об'єктів соціальної
інфраструктури, які
перебувають на балансі
вугледобувних
підприємств, у
комунальну власність

1700000 Державний комітет 392 805,3 277 608,8 82 221,1 7 123,9 115 196,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5
телебачення і

        радіомовлення України

1701000 Апарат Державного 392 805,3 277 608,8 82 221,1 7 123,9 115 196,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5
комітету телебачення і
радіомовлення України

1701230 0822 Фінансова підтримка 1 000,0 700,0 300,0 1 000,0
державних музичних
колективів

1800000 Міністерство культури і 552 416,3 410 247,8 57 530,3 4 216,4 142 168,5 70 624,6 61 186,5 8 192,3 432,8 9 438,1 623 040,9
мистецтв України

1801000 Апарат Міністерства 506 373,7 383 832,7 41 607,1 3 079,2 122 541,0 63 439,4 54 171,3 4 824,1 312,2 9 268,1 569 813,1
культури і мистецтв
України

1801810 0826 Створення 5 000,0 5 000,0 5 000,0
культурно-мистецького та
музейного комплексу
"Мистецький арсенал" та
виконання робіт з
проведення археологічних
досліджень, консервації і
тимчасової музеєфікації
залишків фундаменту
Десятинної церкви

2300000 Міністерство охорони 1 995 475,9 1 672 765,0 470 065,2 52 230,2 322 710,9 717 205,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 532,1 2 712 681,1
здоров'я України

2301000 Апарат Міністерства 1 975 852,5 1 653 141,6 469 335,5 52 202,2 322 710,9 717 108,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 435,1 2 692 960,7
охорони здоров'я України

2301480 0763 Компенсація виробникам 63 000,0 63 000,0 63 000,0
додаткових витрат,
пов'язаних з підвищенням
з 1 січня 2004 р. ставки
акцизного збору на спирт
етиловий, що
використовується для
виготовлення лікарських
засобів

2301520 0731 Розвиток української 6 000,0 6 000,0 6 000,0
дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ"

2301530 0731 Закупівля апаратів 5 000,0 5 000,0 5 000,0
штучної вентиляції
легенів вітчизняного
виробництва

2600000 Міністерство промислової 120 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 88 175,4 78 485,0 475,0 130,0 78 010,0 199 135,4

        політики України

2601000 Апарат Міністерства 120 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 88 175,4 78 485,0 475,0 130,0 78 010,0 199 135,4
промислової політики
України

2601180 0433 Заходи по реалізації 78 000,0 78 000,0 78 000,0
Комплексної програми
будівництва вітрових
електростанцій

3400000 Міністерство України у 474 936,7 350 422,4 37 578,4 802,7 124 514,3 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 495 127,2
справах молоді та спорту

3401000 Апарат Міністерства 258 219,1 158 533,8 6 557,3 394,4 99 685,3 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 278 409,6
України у справах молоді
та спорту

3401290 0810 Видатки на облаштування 23 000,0 23 000,0 23 000,0
футбольних та інших
спортивних майданчиків, у
тому числі льодових

3500000 Міністерство фінансів 4 941 402,5 4 739 852,9 428 383,9 16 074,2 201 549,6 58 777,5 36 532,5 2 157,9 196,8 22 245,0 5 000 180,0
України

3501000 Апарат Міністерства 4 419 944,2 4 242 245,1 116 505,8 4 591,1 177 699,1 56 571,7 34 927,0 2 142,3 53,9 21 644,7 4 476 515,9
фінансів України

3501230 0112 Внесок до статутного 23 000,0 23 000,0 23 000,0
капіталу Національної
акціонерної страхової
компанії "Оранта"

3510000 Міністерство фінансів 21 987 215,2 21 026 203,5 1 081 072,0 997,8 716 011,7 6 467 600,0 6 000 000,0 467 600,0 28 454 815,2
України (загальнодержавні
видатки)

3511000 Міністерство фінансів 21 987 215,2 21 026 203,5 1 081 072,0 997,8 716 011,7 6 467 600,0 6 000 000,0 467 600,0 28 454 815,2
України (загальнодержавні
видатки)

3511030 0133 Резервний фонд 245 000,0 245 000,0

3511070 0180 Субвенції з державного 7 589 686,5 7 427 995,7 161 690,8 47 600,0 47 600,0 7 637 286,5
бюджету місцевим бюджетам

3511140 0180 Субвенція з державного 15 000,0 15 000,0 15 000,0
бюджету обласному бюджету
Черкаської області на
виконання програми
"Золота підкова
Черкащини",
соціально-економічний

        розвиток області, в тому
числі м. Канів

3511150 0180 Субвенція з державного 5 000,0 5 000,0 5 000,0
бюджету міському бюджету
міста Керч Автономної
Республики Крим на
соціально-економічний
розвиток міста

3511330 0490 Заходи по реалізації 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Державної програми
"Контрабанді - СТОП"

5000000 Державний комітет України 481 649,0 408 625,2 200 841,7 91 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 586 106,1
по водному господарству

5001000 Апарат Державного 481 649,0 408 625,2 200 841,7 91 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 586 106,1
комітету України по
водному господарству

5001070 0511 Захист від шкідливої дії 38 865,3 38 865,3 38 865,3
вод сільських населених
пунктів і
сільськогосподарських
угідь

5530000 Державний комітет 46 476,6 22 838,6 9 043,1 404,5 23 638,0 46 476,6
фінансового моніторингу

5531000 Апарат Державного 46 476,6 22 838,6 9 043,1 404,5 23 638,0 46 476,6
комітету фінансового
моніторингу

5531010 0112 Керівництво та управління 45 803,0 22 165,0 8 849,6 372,0 23 638,0 45 803,0
у сфері фінансового
моніторингу

6520000 Служба безпеки України 1 102 040,0 1 024 556,0 844 617,0 25 673,2 77 484,0 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 142 481,9

6521000 Центральне управління 1 084 215,7 1 020 277,3 841 532,3 25 673,2 63 938,4 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 124 657,6
Служби безпеки України

6521040 0113 Забезпечення перебування 1 891,0 1 891,0 1 891,0
за кордоном працівників
органів державної влади

6521070 0942 Підготовка та 50 651,6 49 242,6 35 690,5 1 013,3 1 409,0 1 368,3 932,4 57,6 15,0 435,9 52 019,9
перепідготовка кадрів
Служби безпеки України
вищими навчальними
закладами III та
IV рівнів акредитації

        в тому числі компенсація    3 009,3    3 009,3   3 009,3                                                 3 009,3
податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )

6521100 1062 Будівництво (придбання) 18 058,6 18 058,6 18 058,6
житла для
військовослужбовців
Служби безпеки України

6540000 Національна академія наук 959 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 890 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 205 902,1
України

6541000 Апарат Національної 959 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 890 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 205 902,1
академії наук України

6541820 0484 Здійснення протизсувних 5 500,0 5 500,0 5 500,0
робіт на території
Національного ботанічного
саду ім. М.М. Гришка

6590000 Українська академія 192 115,5 16 487,1 5 605,1 540,6 175 628,4 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 250 838,5
аграрних наук

6591000 Апарат Української 192 115,5 16 487,1 5 605,1 540,6 175 628,4 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 250 838,5
академії аграрних наук

6591030 0140 Фундаментальні 114 380,7 114 380,7 17 901,0 17 901,0 132 281,7
дослідження у сфері
природничих і технічних
наук

6730000 Центральна виборча 96 430,2 89 780,2 12 250,1 414,0 6 650,0 96 430,2
комісія

6731000 Апарат Центральної 96 430,2 89 780,2 12 250,1 414,0 6 650,0 96 430,2
виборчої комісії

6731020 0160 Проведення виборів 29 772,0 29 772,0 29 772,0
народних депутатів
України

6731040 0160 Проведення виборів 34 900,2 34 900,2 34 900,2
Президента України

6731050 0160 Створення та 1 500,0 1 000,0 500,0 1 500,0
запровадження Єдиного
державного реєстру
виборців і єдиної
електронної інформаційної
системи "Вибори"

                    Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

"Повернення кредитів до Державного
бюджету України та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2005 році"

(тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього
програмної|функціона-| програмною класифікацією | | |
класифіка-| льної | видатків та кредитування | | |
ції |класифіка-| державного бюджету | | |
видатків | ції | | | |
та | видатків | | | |
кредитува-| та | | | |
ння |кредитува-| | | |
державного| ння | | | |
бюджету |державного| | | |
| бюджету | | | |
| | |-----------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------
| | | Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний| Разом
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього: 379 869,4 1 320 955,3 1 700 824,7 -1 192 145,4 -1 311 117,7 -2 503 263,1 -812 276,0 9 837,6 -802 438,4

1100000 Міністерство палива та 89 720,0 21 445,0 111 165,0 89 720,0 21 445,0 111 165,0
енергетики України

1101000 Апарат Міністерства палива та 89 720,0 21 445,0 111 165,0 89 720,0 21 445,0 111 165,0
енергетики України

1101390 0431 Надання безвідсоткової 89 720,0 89 720,0 89 720,0 89 720,0
бюджетної позики для
підприємств та організацій
вугільної промисловості (крім
вугледобувних) на погашення
заборгованості із заробітної
плати працівникам, яка
утворилась станом на 1 квітня
2005 року

^ Наверх
наверх