документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про політичні партії в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118) такі зміни:

1) частину третю статті 6 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) працівники органів державної податкової служби";

2) у статті 11:

після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України в 10-денний строк з часу їх утворення. Про своє утворення первинні осередки політичної партії повинні у вказаний строк повідомити також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинних осередків політичної партії".

У зв'язку з цим частини восьму-вісімнадцяту вважати відповідно частинами десятою-двадцятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2748-IV

^ Наверх