документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-202007-04-272010-11-302012-12-25  

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.04.2001 N 15

Про затвердження Положення про виконавчу
дирекцію Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

Затвердити Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додається).

Голова С.Сторчак

Затверджено
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних захворювань
України
20.04.2001 N 15

Положення
про виконавчу дирекцію Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України

1. Загальні положення

1.1. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.

1.2. Виконавча дирекція Фонду є підзвітною правлінню Фонду, проводить свою діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що визначаються його Статутом і цим Положенням, організує та забезпечує виконання рішень правління Фонду.

1.3. Систему виконавчої дирекції Фонду становлять центральний апарат та робочі органи - управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції Фонду), відділення в районах та містах обласного значення (далі - відділення виконавчої дирекції Фонду).

Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.4. Діяльність виконавчої дирекції Фонду ґрунтується на принципах верховенства права, законності та гласності.

Виконавча дирекція Фонду в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), Статутом Фонду, рішеннями правління Фонду, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування системи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - страхування від нещасного випадку).

2. Основні завдання виконавчої
дирекції Фонду

2.1. Основними завданнями виконавчої дирекції Фонду є:

2.1.1. Забезпечення дотримання норм Конституції і законів України у сфері страхування від нещасного випадку, а також виконання рішень правління Фонду.

2.1.2. Розроблення і проведення заходів у сфері:

1) профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - нещасні випадки);

2) медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві (далі - потерпілі);

3) відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей;

4) фінансування системи страхування від нещасного випадку.

2.1.3. Організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

3. Основні функції та повноваження
виконавчої дирекції Фонду

3.1. У сфері профілактики нещасних випадків виконавча дирекція Фонду:

1) разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами та їх об'єднанням, установами та організаціями (далі - підприємства), профспілками, об'єднаннями громадян та науково-дослідними організаціями розробляє ефективні системи управління охороною праці, сприяє страхувальникам у їх реалізації;

2) бере участь:

у складанні та реалізації національної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, аналізує та узагальнює їх причини, організовує розробку та виконання заходів щодо попередження нещасних випадків;

у навчанні та підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

в організації створення і виробництва сучасних засобів індивідуального захисту працюючих;

у розробленні законодавчих та нормативних актів з охорони праці;

у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, вивчає та поширює вітчизняний та міжнародний досвід профілактики нещасних випадків, надає страхувальникам з цих питань необхідні консультації;

4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов виробництва, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, журнали, іншу спеціальну літературу з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці. З цією метою виконавча дирекція Фонду створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою;

5) подає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці;

6) виконує інші профілактичні роботи.

3.2. Функції та обов'язки виконавчої дирекції Фонду щодо запобігання нещасним випадкам виконують страхові експерти з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - страхові експерти з охорони праці), які провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що затверджується правлінням Фонду.

3.3. Страхові експерти з охорони праці мають право:

1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;

3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці;

4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

5) вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота яких загрожує здоров'ю або життю працівників;

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю;

8) брати участь у проведенні відповідними спеціалістами експертної оцінки стану умов та безпеки праці, визначенні для підприємств страхових внесків на страхування від нещасного випадку залежно від фактичного стану безпеки виробництва.

3.4. У сфері медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих виконавча дирекція Фонду:

1) веде реєстр потерпілих на виробництві;

2) сприяє створенню на кожному підприємстві умов для своєчасного надання потерпілому кваліфікованої першої невідкладної допомоги, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

3) організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого з метою якнайшвидшого відновлення його здоров'я; створює власні спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади для лікування особливо тяжких травм;

4) забезпечує надання потерпілому в повному обсязі постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка включає:

обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;

догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;

утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

5) бере участь у встановленні медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати працездатності потерпілими;

6) забезпечує згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу йому у веденні домашнього господарства (або компенсування йому відповідних витрат), сприяє наданню потерпілому, який проживає у гуртожитку, ізольованого житла;

7) з метою найповнішого виконання функцій, передбачених підпунктами 3, 4, 5 та 6 цього пункту, створює спеціалізовану медичну та патронажну служби соціального страхування;

8) вживає всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;

9) здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для функціонування сучасних реабілітаційних центрів;

10) проводить навчання та перекваліфікацію потерпілого, який не може виконувати попередню роботу; працевлаштовує потерпілих із зниженою працездатністю. З метою найкращого виконання цих функцій виконавча дирекція Фонду створює власні навчальні заклади;

11) укладає угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих та угоди з навчальними закладами на перенавчання інвалідів;

12) організовує робочі місця для інвалідів; компенсує при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

13) надає у разі невідкладної потреби інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її управлінь - за рахунок Фонду;

14) сплачує за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;

15) організовує залучення інвалідів до участі в громадському житті.

3.5. У сфері відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим та членам їх сімей виконавча дирекція Фонду згідно з законодавством:

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовує працівникові або особам, які перебували на його утриманні, шкоду, заподіяну внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи:

допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому;

допомогу дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві її матері під час вагітності;

2) здійснює згідно з чинним законодавством страхові виплати громадянам України, які переїхали на постійне проживання за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні;

3) організовує поховання померлого внаслідок виробничої травми або професійного захворювання, відшкодовує вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов.

3.6. У сфері фінансування системи страхування від нещасного випадку виконавча дирекція Фонду:

1) веде реєстр страхувальників;

2) щорічно розробляє і не пізніше 15 лютого подає правлінню Фонду:

звіт про страхову діяльність, виконання програми робіт, бюджету Фонду, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві;

основні напрями діяльності Фонду та його бюджетної політики в наступному році, включаючи створення резерву коштів для забезпечення стабільного функціонування Фонду;

3) на підставі висновків правління Фонду щодо питань, зазначених у підпункті 2 цього пункту, розробляє проекти програми робіт, бюджету Фонду та закону про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку в наступному році і до 20 квітня поточного року надсилає їх на розгляд відповідних постійних комісій правління Фонду;

4) доопрацьовані з урахуванням висновків постійних комісій правління Фонду зазначені вище проекти документів вносить до 15 травня поточного року на розгляд правління Фонду;

5) не пізніше 15 червня поточного року подає проект закону про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на розгляд Кабінету Міністрів України;

6) у випадку затвердження Верховною Радою України страхових тарифів, які не забезпечують надходження визначеної правлінням Фонду суми річних витрат, переглядає річну програму робіт і бюджет Фонду та подає їх правлінню Фонду для внесення необхідних змін та доповнень;

7) провадить розрахунки страхових внесків відповідно до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

8) з метою більш об'єктивного визначення для кожного підприємства розміру знижки або надбавки до страхового внеску при відділеннях виконавчої дирекції Фонду може створювати на громадських засадах тимчасові комісії у складі представників застрахованих осіб, місцевих органів виконавчої влади та органів державного нагляду за охороною праці. Повноваження зазначених комісій визначаються положенням, що затверджується правлінням Фонду;

9) щомісяця надсилає постійній комісії правління Фонду з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду необхідну інформацію про виконання бюджету Фонду;

10) готує необхідні матеріали для розгляду на засіданні зазначеної у підпункті 9 цього пункту постійної комісії правління Фонду питання про стан та виконання бюджету Фонду;

11) організує та контролює виконання програми робіт та бюджету Фонду безпосередньо і через свої робочі органи;

12) щорічно звітує про виконання програми робіт і бюджету Фонду перед правлінням Фонду. Звіти правлінню Фонду робить директор виконавчої дирекції Фонду.

3.7. Виконавча дирекція Фонду має право:

1) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються нарахування і сплати страхових внесків до Фонду, перевіряти правильність складання цих документів;

2) проводити в порядку, визначеному чинним законодавством, планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та цільового використання ними збору на страхування від нещасного випадку;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, усунення порушень законодавства щодо сплати страхових внесків і використання коштів Фонду, застосовувати до порушників санкції, передбачені законодавством;

4) у разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці відносити у будь-який час підприємства до більш високого класу професійного ризику виробництва або знижувати цей клас з початку фінансового року, якщо страхувальником значно поліпшено стан охорони праці;

5) одержувати кредити у банківських установах за погодженням з правлінням Фонду.

3.8. У сфері організаційно-методичного керівництва та контролю за діяльністю своїх робочих органів виконавча дирекція Фонду:

1) спрямовує, координує і контролює діяльність робочих органів виконавчої дирекції Фонду, які забезпечують проведення політики правління та виконавчої дирекції Фонду щодо:

додержання вимог законодавства про страхування від нещасного випадку;

профілактики нещасних випадків;

ведення реєстру страхувальників, повного та своєчасного надходження до Фонду страхових внесків, капіталізованих платежів, коштів з інших джерел, передбачених законодавством;

ведення реєстру потерпілих на виробництві, правильності призначення та надання їм страхових виплат і соціальних послуг;

обліку коштів Фонду, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;

медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих;

зберігання справ потерпілих на виробництві про страхові виплати та соціальні послуги;

2) затверджує структуру робочих органів виконавчої дирекції Фонду, типові положення про структурні підрозділи робочих органів виконавчої дирекції Фонду, граничну чисельність працівників та розмір видатків на утримання робочих органів виконавчої дирекції Фонду, а також їх витрати на страхування від нещасного випадку в межах виділених на це коштів бюджету Фонду;

3) визначає порядок участі робочих органів виконавчої дирекції Фонду у виконанні програми робіт Фонду, інших заходів у сфері страхування від нещасного випадку;

4) розглядає пропозиції робочих органів виконавчої дирекції Фонду, що потребують вирішення виконавчою дирекцією Фонду;

5) регулярно одержує від робочих органів виконавчої дирекції Фонду інформацію про їх діяльність, заслуховує звіти керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду з визначених виконавчою дирекцією Фонду питань;

6) за результатами ревізій та перевірок роботи робочих органів виконавчої дирекції Фонду вживає необхідних заходів;

7) у разі неналежного виконання керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду покладених на нього завдань має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності;

8) у разі прийняття робочим органом виконавчої дирекції Фонду рішення, що суперечить законам України, постановам правління Фонду, наказам виконавчої дирекції Фонду, іншим законодавчим та нормативно-правовим актам, скасовує його;

9) роз'яснює населенню через засоби масової інформації права та обов'язки суб'єктів страхування від нещасного випадку, передбачені законодавством, надає на безоплатній основі страхувальникам і застрахованим консультації з питань страхування від нещасного випадку, регулярно інформує громадськість про свою діяльність.

4. Організація діяльності виконавчої
дирекції Фонду

4.1. Виконавчу дирекцію Фонду очолює директор виконавчої дирекції Фонду, який призначається на посаду та звільняється з посади правлінням Фонду.

Директор виконавчої дирекції Фонду:

1) керує роботою виконавчої дирекції Фонду, спрямовує її на виконання програми робіт та бюджету Фонду, затверджених правлінням Фонду, інших завдань, покладених на виконавчу дирекцію Фонду;

2) призначає керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду;

3) самостійно вирішує питання діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом Фонду до компетенції правління Фонду;

4) діє без довіреності від імені виконавчої дирекції Фонду, представляє її в усіх установах та організаціях, у тому числі міжнародних;

5) розпоряджається коштами в межах затвердженого правлінням Фонду бюджету та майном Фонду відповідно до чинного законодавства;

6) укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті;

7) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази Фонду, створення сприятливих умов для плідної праці фахівців виконавчої дирекції Фонду;

8) у разі потреби приймає разом з іншими центральними органами влади спільні акти;

9) взаємодіє у питаннях, що належать до компетенції Фонду, з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, об'єднаннями громадян, фондами з інших видів соціального страхування;

10) забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць працівників виконавчої дирекції Фонду, автоматизацію процесу обробки, зберігання та передачі інформації в сфері страхування від нещасного випадку, створення єдиного реєстру підприємств-страхувальників і реєстру інвалідів праці;

11) здійснює на договірних засадах співробітництво з відповідними організаціями інших країн з питань, що належать до компетенції Фонду;

12) спрямовує, координує та контролює діяльність заступників директора виконавчої дирекції Фонду, керівників структурних підрозділів центрального апарату виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, дає їм доручення та вказівки, обов'язкові до виконання цими посадовими особами;

13) входить із поданням до правління Фонду про створення, реорганізацію чи ліквідацію структурних підрозділів центрального апарату виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів;

14) вносить на розгляд правлінню Фонду кандидатури на посади заступників директора виконавчої дирекції Фонду, керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду, визначає ступінь їх відповідальності;

15) попередньо розглядає проекти рішень правління та виконавчої дирекції Фонду, вживає заходів щодо удосконалення системи страхування від нещасного випадку;

16) бере участь у роботі правління Фонду з правом дорадчого голосу;

17) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення системи страхування від нещасного випадку;

18) вживає заходів дисциплінарної відповідальності до керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду, а також до працівників структурних підрозділів центрального апарату виконавчої дирекції Фонду;

19) організовує захист прав і законних інтересів Фонду, у тому числі в суді;

20) забезпечує конфіденційність одержаних у результаті діяльності Фонду відомостей про страхувальників, застрахованих і осіб, які мають право на одержання страхових виплат;

21) щорічно, а також на вимогу правління Фонду звітує перед ним про свою діяльність;

22) виконує інші повноваження, передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку.

Директор виконавчої дирекції Фонду несе відповідальність перед правлінням Фонду за діяльність виконавчої дирекції Фонду в цілому, а також за виконання завдань Фонду, передбачених Статутом Фонду.

4.2. Перший заступник та заступники директора виконавчої дирекції Фонду:

1) визначають способи забезпечення реалізації програми робіт та бюджету Фонду у закріплених за ними напрямах і сферах діяльності;

2) згідно з розподілом повноважень спрямовують, координують та контролюють діяльність робочих органів виконавчої дирекції Фонду, а також управлінь та самостійних відділів центрального апарату виконавчої дирекції Фонду щодо виконання завдань, визначених програмою робіт та бюджетом Фонду, дають в оперативному порядку обов'язкові до виконання доручення та вказівки;

3) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію виконавчої дирекції Фонду з правлінням Фонду, наглядовою радою Фонду, представниками Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства фінансів, які здійснюють державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку;

4) керують за дорученнями правління Фонду або директора виконавчої дирекції Фонду відповідними колегіальними консультативно-дорадчими органами (радами, комісіями тощо);

5) попередньо розглядають і погоджують шляхом візування проекти рішень виконавчої дирекції Фонду, вживають заходів щодо удосконалення системи страхування від нещасного випадку;

6) організують згідно з розподілом повноважень:

професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників виконавчої дирекції Фонду та підприємств, які безпосередньо займаються питаннями страхування від нещасного випадку, узагальнюють та поширюють прогресивні форми і методи цієї роботи;

розробку та виконання розпорядчих і нормативно-правових актів Фонду, а також розробку та затвердження в установленому порядку державної статистичної звітності про страхування від нещасного випадку, внесення змін до неї при необхідності;

аналіз звернень до Фонду підприємств і громадян, узагальнення та використання їх пропозицій щодо поліпшення діяльності виконавчої дирекції Фонду;

захист прав і законних інтересів потерпілих, у тому числі в суді, з питань надання їм страхових виплат і соціальних послуг;

7) виконують інші повноваження та функції, визначені актами правління та директора виконавчої дирекції Фонду.

Перший заступник директора виконавчої дирекції Фонду виконує обов'язки директора виконавчої дирекції Фонду у разі його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Заступники директора виконавчої дирекції Фонду несуть відповідальність перед правлінням Фонду та директором виконавчої дирекції Фонду за стан справ у закріплених за ними напрямах і сферах діяльності.

4.3. Виконавча дирекція Фонду видає у межах своєї компетенції обов'язкові для виконання усіма страхувальниками та застрахованими нормативно-правові акти з питань профілактики нещасних випадків, реабілітації потерпілих, відшкодування шкоди застрахованим та членам їх сімей, фінансування системи страхування від нещасного випадку.

Акти виконавчої дирекції Фонду видаються у формі наказів виконавчої дирекції Фонду.

Виконавча дирекція Фонду організує та контролює виконання нормативно-правових актів безпосередньо або через свої робочі органи.

Акти виконавчої дирекції Фонду можуть бути скасовані за рішенням правління Фонду, наглядової ради Фонду, органів, що здійснюють державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку.

Акти виконавчої дирекції Фонду або окремі положення таких актів, у разі їх невідповідності чинному законодавству, можуть бути визнані незаконними у судовому порядку за заявами чи позовами громадян або юридичних осіб.

Акти виконавчої дирекції Фонду, які мають нормативно-правовий характер, після підписання директором виконавчої дирекції Фонду направляються Міністерству юстиції для державної реєстрації та публікуються в журналах Фонду, інших періодичних виданнях.

4.4. Виконавча дирекція Фонду на запити наглядової ради Фонду, а також представників Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства фінансів, які здійснюють державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку, надає їм статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну їм для виконання завдань, функцій та повноважень, встановлених чинним законодавством.

Виконавча дирекція Фонду не рідше ніж два рази на рік звітує перед наглядовою радою Фонду, представниками Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства фінансів про виконання нею її статутних завдань і використання страхових коштів, організує реалізацію рішень зазначених вище органів.

Звіти наглядовій раді Фонду, представникам Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства фінансів робить директор виконавчої дирекції Фонду.

Виконавча дирекція Фонду на одержані від наглядової ради Фонду, представників Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства фінансів відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про страхування від нещасного випадку, розглядає ці матеріали та клопотання, вживає в межах своєї компетенції необхідних заходів та інформує про них зазначені вище органи.

4.5. Виконавча дирекція Фонду для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень може утворювати постійні колегіальні органи (ради, комісії тощо).

Для підготовки пропозицій щодо вирішення окремих питань діяльності Фонду, розроблення проектів рішень, а також для виконання окремих доручень правління Фонду, наглядової ради Фонду чи представників Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства фінансів, які здійснюють державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку, виконавча дирекція Фонду може утворювати тимчасові комісії, інші робочі та консультативні органи.

До участі в таких постійних та тимчасових органах залучаються державні службовці, науковці та інші фахівці на громадських засадах за їх згодою.

У разі необхідності таким органам для роботи надаються приміщення, оргтехніка та допоміжний персонал з числа працівників виконавчої дирекції Фонду чи спеціально найнятих для цього осіб.

Права, функції та персональний склад цих органів визначаються директором виконавчої дирекції Фонду.

4.6. Повноваження структурних підрозділів і посадових осіб виконавчої дирекції Фонду визначаються відповідними положеннями та посадовими інструкціями, що затверджуються директором виконавчої дирекції Фонду або його заступниками згідно з розподілом обов'язків.

4.7. Структура та гранична чисельність працівників виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників та адміністративні витрати Фонду затверджуються правлінням Фонду за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством праці та соціальної політики.

Штатний розпис центрального апарату виконавчої дирекції Фонду в межах граничної чисельності виконавчої дирекції Фонду затверджує директор виконавчої дирекції Фонду.

4.8. При виконавчій дирекції Фонду створюється спеціальна комісія, яка за бажанням страхувальника чи застрахованого розглядає спори щодо суми страхових внесків, розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань. До складу комісії на паритетних громадських засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі самі комісії на тих самих засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекції Фонду із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

Положення про діяльність і персональний склад цих комісій затверджується правлінням Фонду.

4.9. Виконавча дирекція Фонду на підставі письмового запиту одержує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію для здійснення покладених на Фонд завдань.

5. Соціальне забезпечення працівників
виконавчої дирекції Фонду

5.1. Оплата праці працівників виконавчої дирекції Фонду здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду.

5.2. Умови оплати праці працівників виконавчої дирекції Фонду, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат, премій і матеріальної допомоги визначаються Положенням про умови оплати праці працівників виконавчої дирекції Фонду, що затверджується правлінням Фонду за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством праці та соціальної політики.

5.3. Працівникам виконавчої дирекції Фонду надаються щорічні відпустки та призначаються пенсії за віком згідно з законодавством.

5.4. Директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники, начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду забезпечуються персональним службовим автомобілем.

^ Наверх
наверх