документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-02-072004-06-292006-10-052010-12-022015-11-26  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про особливості правового режиму майнового
комплексу Національної академії наук України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 30, ст.205 )

Цей Закон визначає особливості правового режиму управління державним майном, яке закріплено за Національною академією наук України, а також установами, організаціями та підприємствами, які перебувають у віданні Національної академії наук України.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного використання майнового комплексу Національної академії наук України з урахуванням її загальнодержавного статусу та необхідності задоволення державних і суспільних потреб.

Стаття 1. Загальнодержавний статус Національної академії
наук України

Національна академія наук України є вищою державною науковою організацією України, яка організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також координує проведення фундаментальних досліджень у наукових установах та організаціях України.

Національна академія наук України заснована на державній власності та фінансується з Державного бюджету України, з інших не заборонених законодавством України джерел фінансування.

У віданні Національної академії наук України перебувають установи, організації, підприємства (далі - організації, що віднесені до відання Національної академії наук України) згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України.

Стаття 2. Правовий режим майнового комплексу Національної
академії наук України

Майновий комплекс Національної академії наук України складають усі матеріальні та нематеріальні активи (далі - об'єкти майнового комплексу), що обліковуються на балансах відповідно Національної академії наук України та організацій, віднесених до відання Національної академії наук України, та які закріплені державою за Національною академією наук України в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законом.

Об'єкти майнового комплексу Національної академії наук України належать Національній академії наук України на праві господарського відання та передаються нею організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук України, на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Безоплатна передача майна, яке перебуває на балансі однієї організації, на баланс іншої організації, що віднесені до відання Національної академії наук України, здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Національної академії наук України.

Стаття 3. Управління об'єктами майнового комплексу
Національної академії наук України

Національна академія наук України, здійснюючи повноваження з управління об'єктами майнового комплексу Національної академії наук України, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з ефективним їх використанням та розпорядженням у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Національна академія наук України:

створює, реорганізує, ліквідує організації, що перебувають у віданні Національної академії наук України, виступає засновником підприємств із змішаною формою власності, дає дозвіл організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук України, на створення підприємств, до статутних фондів яких передаються належні їм майнові права;

затверджує статути (положення) організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України, здійснює контроль за їх дотриманням;

обирає відповідно до свого статуту директорів наукових установ, укладає і розриває контракти з керівниками інших організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України;

веде облік об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України, здійснює контроль за ефективністю використання таких об'єктів;

надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України;

надає дозвіл на безоплатну передачу майна, яке перебуває на балансі однієї організації, на баланс іншої організації, що віднесені до відання Національної академії наук України;

вносить пропозиції щодо передачі об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об'єктів комунальної власності у державну власність та віднесення їх до майнового комплексу Національної академії наук України;

виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що передано державою у безстрокове користування Національній академії наук України;

надає дозвіл організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук України, на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансах їх організацій;

надає дозвіл на продаж майна організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України;

приймає рішення про розміщення організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України, в адміністративних будинках і нежилих приміщеннях організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України, та визначає розмір плати за користування цими будинками і приміщеннями, що не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання;

здійснює інші повноваження з управління, передбачені законодавством України, щодо об'єктів державної власності, які належать до майнового комплексу Національної академії наук України.

Кошти, що отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук України та організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України.

Стаття 4. Особливості відчуження об'єктів майнового комплексу
Національної академії наук України

Об'єкти майнового комплексу Національної академії наук України використовуються відповідно до законодавства України, а також статуту Національної академії наук України та статутів організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України.

Національна академія наук України та організації, що віднесені до відання Національної академії наук України, мають право використовувати належне їм майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах їх цивільної правоздатності.

Вилучення земельних ділянок Національної академії наук України може здійснюватися лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

На нерухоме майно Національної академії наук України та організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

Відчуження нерухомого майна Національної академії наук України та організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Продаж основних засобів Національної академії наук України та організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України, здійснюється лише на конкурсних засадах.

Кошти, отримані від використання та реалізації майна Національної академії наук України та організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України, спрямовуються на виконання їх статутних завдань.

Стаття 5. Відповідальність за порушення цього Закону

За порушення вимог цього Закону особи підлягають кримінальній, адміністративній, дисциплінарній чи цивільно-правовій відповідальності згідно із законами України.

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони України та інші нормативно-правові акти, введені в дію до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48, ст. 411; 2002 р., N 2, ст. 5):

статтю 1 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України" ( 3065-14 ).

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

абзац другий статті 5 доповнити словами "крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України";

2) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 22, ст. 172, N 32, ст. 260, N 43, ст. 363, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 15, ст. 74, N 20, ст. 96, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст.68) доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) установи, організації та підприємства, що віднесені до відання Національної академії наук України";

3) частину одинадцяту статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20) замінити двома частинами такого змісту:

"Національна академія наук України здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та свого статуту, який затверджується загальними зборами Національної академії наук України та реєструється Міністерством юстиції України.

Галузеві академії наук України здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та своїх статутів, які приймаються загальними зборами академій. Статути галузевих академій наук затверджуються Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою.

4. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3065-III

^ Наверх
наверх