документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-12-232010-07-08  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо оподаткування сільськогосподарських
підприємств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р., N 40, ст. 339; 2001 р., N 11, ст. 50; 2004 р., N 15, ст. 219, N 49, ст. 528):

1) продовжити до 1 січня 2006 року дію підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та пунктів 11.21 і 11.29 статті 11;

2) призупинити до 1 січня 2006 року дію статті 8-1.

2. У Законі України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 9-10, ст. 69; 2000 р., N 37, ст. 308; 2003 р., N 26, ст. 191, N 46, ст. 365; 2004 р., N 49, ст. 528):

1) у частині другій статті 1:

а) абзаци восьмий, дев'ятий, десятий виключити;

б) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"збору за спеціальне водокористування";

2) у статті 2:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Особи можуть бути зареєстровані як платники ФСП, якщо такі особи є сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.

Якщо особа створюється шляхом злиття, приєднання, поділу (виділу), перетворення або виділу згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України ( 435-15 ), то норма щодо дотримання не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу від реалізації (поставки) сільськогосподарської продукції (супутніх послуг) протягом останнього податкового періоду поширюється на:

усіх осіб солідарно, які зливаються або приєднуються;

кожну окрему особу, створену шляхом поділу або виділу;

особу, створену шляхом перетворення";

б) абзаци другий та п'ятий частини третьої виключити;

в) частину п'яту виключити;

г) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні або інноваційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, в умовах технологічних парків, реалізують інноваційні проекти відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) або зареєстровані платниками єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва";

ґ) доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:

"7. У разі, коли у звітному податковому періоді валовий доход від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу, підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.

8. Зміна порядку сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) протягом звітного (податкового) року не допускається";

3) у частині третій статті 3:

а) в абзаці другому цифри "0,5" замінити цифрами "0,15";

б) в абзаці третьому цифри "0,3" замінити цифрами "0,09";

в) в абзаці четвертому цифри "1,5" замінити цифрами "0,45";

4) у частині першій статті 4:

а) в абзаці другому цифри "0,3" замінити цифрами "0,09";

б) в абзаці третьому цифри "0,1" замінити цифрами "0,03";

5) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого
сільськогосподарського податку до бюджетів

Платники податку перераховують у визначений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки";

6) абзаци дев'ятий, десятий, одинадцятий, тринадцятий частини четвертої статті 9 виключити.

3. Абзац сьомий пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49; 1999 р., N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 49, ст. 528) викласти в такій редакції:

"Для платників фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування визначається окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування. Спеціальна ставка встановлюється у 2005-2006 роках у розмірі 20 відсотків від ставки, встановленої абзацом другим цього пункту, та підлягає щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування".

4. У розділі XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; 2004 р., N 49, ст. 528):

1) підпункт 5 пункту 8 викласти в такій редакції:

"5) платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують страхові внески, що перераховуються до солідарної системи за найманих працівників за спеціальною ставкою, визначеною Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР );

2) підпункт 8 пункту 14 викласти в такій редакції:

"8) щорічно передбачати у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік за рахунок його загального фонду кошти для компенсації Пенсійному фонду України суми втрат від застосування спеціальної ставки платниками фіксованого сільськогосподарського податку у сумі різниці між коштами, сплаченими за спеціальною ставкою, та коштами, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ). Для визначення сум такої компенсації та обчислення коефіцієнта заробітної плати (доходу) страхувальник (застрахована особа) розраховує суму страхового внеску як за загальною ставкою, так і за спеціальною ставкою, що відображається в обов'язковій звітності, та сплачує страховий внесок за спеціальною ставкою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 грудня 2004 року
N 2287-IV

^ Наверх
наверх