документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 39, ст. 357; 2000 р., N 13, ст. 103, N 20, ст. 149, N 23, ст. 177, N 43, ст. 363, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 31, ст. 214; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 346, N 37, ст. 460, N 43-44, ст. 493; із змінами, внесеними Законом України від 1 липня 2004 року N 1965-IV доповнити пунктом 5.14 такого змісту:

"5.14. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України культурних цінностей згідно з кодами УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених п'ятдесят і більше років тому, які ввозяться з метою їх подальшої передачі музеям, галереям, виставковим центрам, архівам, державним або комунальним установам культури або освіти.

Операції з подальшого продажу зазначених культурних цінностей юридичними та фізичними особами оподатковуються відповідно до законодавства.

Звільнення від оподаткування, передбачене цим пунктом, поширюється на операції з культурними цінностями, які ввозяться в Україну і внесені до Державного реєстру культурних цінностей України. Порядок створення і ведення цього реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України".

2. У розділі XXI Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43-44, ст. 493) цифри і слова:

"9701 10 00 00 - картини, живопис       0     5    шт.
та малюнки
9701 90 00 00 - інші 0 5 -
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, 0 5 шт.
естампів та
літографій
9703 00 00 00 Оригінали скульптур 0 5 шт.
або статуеток з
будь-якого матеріалу
9704 00 00 00 Марки поштові, 0 5 -
гербові марки, знаки
поштової оплати
гашені, у тому числі
першого дня гашення,
поштовий папір,
гербовий папір та
аналогічні предмети,
використані або,
якщо не використані,
то не знаходяться в
обігу або не нового
випуску в країні,
для якої вони
призначені
9705 00 00 00 Колекції та предмети 0 5 -
колекціонування
зоологічні,
ботанічні, з
мінералогії,
анатомії або
предмети для таких
колекцій, що
становлять
історичний,
археологічний,
палеонтологічний,
етнографічний чи
нумізматичний
інтерес
9706 00 00 00 Предмети 0 5 -"
антикваріату віком
понад 100 років

замінити цифрами і словами:

"9701 10 00 00|- картини, живопис |   |  0   |  0   | шт.
|та малюнки | | | |
9701 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | -
9702 00 00 00 |Оригінали гравюр, | | 0 | 0 | шт.
|естампів та | | | |
|літографій | | | |
9703 00 00 00 |Оригінали скульптур | | 0 | 0 | шт.
|або статуеток з | | | |
|будь-якого матеріалу| | | |
9704 00 00 00 |Марки поштові, | | 0 | 0 | -
|гербові марки, знаки| | | |
|поштової оплати | | | |
|гашені, у тому числі| | | |
|першого дня гашення,| | | |
|поштовий папір, | | | |
|гербовий папір та | | | |
|аналогічні предмети,| | | |
|використані або, | | | |
|якщо не використані,| | | |
|то не знаходяться в | | | |
|обігу або не нового | | | |
|випуску в країні, | | | |
|для якої вони | | | |
|призначені | | | |
9705 00 00 00 |Колекції та предмети| | 0 | 0 | -
|колекціонування | | | |
|зоологічні, | | | |
|ботанічні, з | | | |
|мінералогії, | | | |
|анатомії або | | | |
|предмети для таких | | | |
|колекцій, що | | | |
|становлять | | | |
|історичний, | | | |
|археологічний, | | | |
|палеонтологічний, | | | |
|етнографічний чи | | | |
|нумізматичний | | | |
|інтерес | | | |
9706 00 00 00 |Предмети | | 0 | 0 | -".
|антикваріату віком | | | |
|понад 100 років | | | |

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 164-14 такого змісту:

"Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом процедур; застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі оформлення тендерної документації з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та методиці оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, що міститься у тендерній документації, укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам тендерної документації; неоприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, недотримання умов захисту вітчизняного ринку; неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-13" замінити цифрами "164-5 - 164-14";

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12)" слово і цифри "(стаття 164-12)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14)";

в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 188-19)" слово і цифри "(статті 164-12, 188-19)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14, 188-19)";

доповнити абзацом такого змісту:

"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 164-14)";

4) у другому реченні статті 286 слово і цифри "статтею 51" замінити словом і цифрами "статтями 51, 164-12, 164-14", а слова "про дрібне розкрадання" виключити.

4. У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181):

1) в абзаці другому преамбули слова "у цій сфері" замінити словами "у сфері державних закупівель, недопущення корупції у цій сфері";

2) у статті 1:

абзац другий доповнити словами "при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю";

абзац четвертий доповнити словами "при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється";

в абзаці шостому слова "суб'єкт господарювання" виключити, а після слів "у процедурі закупівлі та" доповнити словами "подає чи";

абзац десятий доповнити словами "визначеного замовником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг";

в абзаці одинадцятому слова "що призначається замовником" замінити словами "замовника, призначена" і доповнити словами "яка має відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про щорічне проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель";

в абзаці двадцятому слово "підприємництва" замінити словом "господарювання";

доповнити абзацами двадцять другим та двадцять третім такого змісту:

"частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою чи місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку, в межах єдиної процедури закупівлі, учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж дві;

електронні державні закупівлі - здійснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупівель за допомогою інформаційної системи в мережі Інтернет з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису";

3) у статті 2:

у частині першій цифру "2" замінити цифрою "5";

цифри "100" замінити цифрами "20";

у частині третій:

абзац четвертий доповнити словами "у тому числі поштові марки";

абзац п'ятий після слова "мобільного" доповнити словами "та Інтернет-послуг";

4) у статті 3:

у частині другій:

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення державних закупівель";

в абзаці шістнадцятому слово "видання" замінити словами "контроль за виданням";

у частині третій:

абзац другий і шостий виключити;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Контроль за діяльністю уповноваженого органу здійснює Верховна Рада України та інші органи державної влади відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України";

5) доповнити статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Прозорість здійснення державних закупівель та оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

1. Замовник зобов'язаний забезпечити прозорість здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної інформації, передбаченої цим Законом щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет, а саме розмістити:

оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації;

звіт про результати здійснення процедури закупівлі, включаючи всі додатки до нього;

оголошення про результати проведеної процедури закупівлі;

інформацію, що стосується розгляду скарги, у разі її надходження (інформацію про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги).

2. Інформаційна система в мережі Інтернет у визначенні цього Закону є сукупністю програмних засобів з власною адресою в мережі Інтернет, зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, яка забезпечує доступ до інформаційних ресурсів і відповідає таким обов'язковим вимогам: забезпечує збирання, накопичення, передачу та обробку інформації щодо державних закупівель замовників з усіх адміністративно-територіальних одиниць України; відповідає встановленим законодавством вимогам щодо захисту державної інформації; надає можливість здійснення електронних державних закупівель.

3. Строки висвітлення інформації, передбаченої у частині першій цієї статті, повинні відповідати строкам здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, передбачених Законом.

4. Замовник оприлюднює інформацію, передбачену цим Законом, в інформаційних системах в мережі Інтернет шляхом її направлення до таких систем у паперовому або електронному вигляді.

5. Замовник має право здійснити закупівлю за процедурами, зазначеними в статті 13 цього Закону (крім процедури закупівлі в одного постачальника (учасника), шляхом здійснення електронних державних закупівель, з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.

6. Оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в інформаційних системах у мережі Інтернет, передбаченої в частині першій цієї статті, не вважається здійсненням електронних державних закупівель.

7. Вибір інформаційних систем у мережі Інтернет здійснюється замовником самостійно на конкурентних засадах та має відповідати вимогам до таких систем, встановленим у частині другій цієї статті. Підтвердженням відповідності інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам частини другої цієї статті є витяг з Реєстру відповідно до законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та документ, який підтверджує правомірність використання таких об'єктів права інтелектуальної власності. Втручання у вибір замовником інформаційних систем у мережі Інтернет інших розпорядників державних коштів, а також неправомірне використання інформаційних систем у мережі Інтернет забороняються.

8. Замовник зобов'язаний на звернення Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України надавати повну інформацію, що стосується здійснення державних закупівель";

6) абзац перший частини першої статті 6 доповнити словами "за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суми, еквівалентної";

7) у статті 8:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікуються у "Віснику державних закупівель", в інших друкованих засобах масової інформації, а також в інформаційних системах у мережі Інтернет, у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною третьою цієї статті";

частину другу після слів "Віснику державних закупівель" доповнити словами "та в інформаційних системах у мережі Інтернет";

в абзаці першому частини третьої слова "чи міжнародній мережі електронного зв'язку" замінити словами "та в інформаційних системах у мережі Інтернет";

8) статтю 12 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути членами тендерного комітету";

9) у статті 14:

в абзаці другому частини другої цифри "100" замінити цифрами "20";

у частині третій слова "торгів (тендера)" замінити словами "відкритих торгів";

10) абзац сьомий частини першої статті 15 після слова "аналогічних" доповнити словами "за предметом закупівлі";

11) частину сьому статті 16 доповнити реченням такого змісту: "Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі не повинен перевищувати 15 календарних днів";

12) у статті 17:

частину другу виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Строк зберігання документів щодо здійснення процедур закупівель має становити три роки";

13) частину першу статті 18 доповнити реченням такого змісту: "У разі коли процедурі відкритих торгів передувала попередня кваліфікація учасників, замовник запрошує учасників, які її пройшли, шляхом розсилання запрошення відповідно до статті 19 цього Закону";

14) у частині першій статті 19:

в абзаці десятому слова "(якщо цього вимагає замовник)" виключити;

доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет";

15) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Тендерна документація надається (надсилається) учаснику торгів протягом трьох робочих днів з моменту її оплати. Документ для оплати тендерної документації надсилається або надається учаснику в триденний термін з дня отримання від нього відповідного запиту. Надання тендерної документації, визначення її вартості та порядок розрахунків здійснюються відповідно до положень цивільного законодавства";

частину третю виключити;

16) в абзаці дванадцятому частини першої статті 21 слова "чи проекту договору про закупівлю" виключити;

17) у статті 23:

у частині першій слово "форми" виключити;

у частині другій слова "не повинен перевищувати одного відсотка" замінити словами "становить один відсоток", слова "п'яти відсотків" замінити словами "п'ять відсотків";

18) у частині другій статті 24 слова "у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією" виключити;

19) у статті 25:

у частині першій слова "має право вимагати" замінити словом "вимагає";

у частині другій слова "не може перевищувати" замінити словом "становить";

20) у статті 26:

частини дев'яту і десяту викласти в такій редакції:

"9. Замовник має право запросити від будь-якого учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам згідно із статтею 15 цього Закону чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних підприємств, установ, організацій, а також ціни його тендерної пропозиції. У разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам згідно із статтею 15 цього Закону або факту надання у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації замовник має відхилити тендерну пропозицію цього учасника і визначити переможця торгів серед тих учасників, які залишилися.

10. Для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти на договірних засадах між замовником та ними відповідно до положень цивільного законодавства, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі. Взаємовідносини та порядок розрахунків між сторонами договору та учасниками визначаються в тендерній документації";

частину одинадцяту виключити;

21) у статті 28:

абзац другий частини першої доповнити словами "щодо предмета закупівлі, визначеного замовником у тендерній документації";

в абзаці першому частини другої слова "можуть визнаватися" замінити словом "визнаються";

22) у статті 29:

у частині другій:

абзац перший після слів "про результати торгів" доповнити словами "(у тому числі через інформаційні системи в мережі Інтернет)";

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Всі витрати, пов'язані з укладанням договору, можуть покладатися на учасника - переможця процедури закупівлі, на умовах, визначених у тендерній документації, та відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 )";

частину третю після слова "надсилає" доповнити словами "або передає";

23) абзаци третій і четвертий частини першої статті 30 виключити;

24) у статті 31:

абзац четвертий частини першої виключити;

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі не повинен перевищувати 15 календарних днів";

25) у статті 32:

у частині першій цифри "20" замінити цифрами "10";

у частині другій слово "трьом" замінити на слово "п'яти";

частину шосту після слова "Замовник" доповнити словами "протягом 14 робочих днів з дня визначення переможця";

26) частину другу статті 34 доповнити реченням такого змісту: "Всі витрати, пов'язані з укладанням договору (у тому числі витрати, пов'язані з його нотаріальним посвідченням), можуть покладатися на учасника - переможця процедури закупівлі виключно на умовах, визначених у тендерній документації, та відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 )";

27) у статті 37:

частини третю і п'яту викласти в такій редакції:

"3. Надходження скарги замовнику відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів. У разі надходження скарги уповноваженому органу процедура закупівлі призупиняється за його вимогою на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів";

"5. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник або уповноважений орган у строк, зазначений у частині третій цієї статті, приймає обґрунтоване рішення, в якому необхідно зазначити:

у разі якщо скаргу не задоволено, - причини такого рішення;

у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково, - причини такого рішення та заходи, які вживатимуться для врегулювання конфлікту";

28) у статті 38 слова "замовники, організатори торгів та їх учасники" замінити словами "посадові особи замовників та учасників торгів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2188-IV

^ Наверх
наверх