документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-12-142010-07-08  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (у сфері вищої освіти)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 8, ст. 67, N 23, ст. 323):

1) частину другу статті 51 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів";

2) частину другу статті 85 доповнити словами "вищих навчальних закладів державної форми власності. При цьому фінансування зазначених навчальних закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у разі перевиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету";

3) пункт 2 статті 89 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";

4) підпункт "в" пункту 2 статті 90 викласти в такій редакції:

"в) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів".

2. У статті 84 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 8, ст. 67):

1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної форми власності";

2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності".

3. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) доповнити словами "(у тому числі студентські бази, табори відпочинку та структурні підрозділи вищого навчального закладу, які забезпечують діяльність цього закладу)".

4. Абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) викласти в такій редакції:

"Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Зазначені витрати включаються до валових витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду".

5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "(крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)" замінити словами "(крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності)".

6. Частину третю статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 8, ст. 67) доповнити абзацом такого змісту:

"підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації".

7. У частині першій статті 64 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад можуть фінансувати вищі навчальні заклади державної форми власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі про державний бюджет".

8. Частину першу статті 59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити словами "за винятком коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу I, яким вносяться зміни до статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), який набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 грудня 2004 року
N 2229-IV

^ Наверх
наверх