документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 5067-VI від 5 липня 2012 ро
ку )

( Дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом
N 489-V від 19.12.20
06, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 )

( Дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV від 20.12.
2005)

Про забезпечення молоді, яка отримала вищу
або професійно-технічну освіту, першим
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.40 )

Цей Закон спрямований на забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом надання дотації роботодавцю.

Стаття 1. Законодавство про забезпечення молоді першим
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю

Законодавство про забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю базується на Конституції України (254к/96-ВР ) та складається з Кодексу законів про працю України (322-08 ), цього Закону, законів України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (2998-12 ), "Про зайнятість населення" (803-12 ), про Державний бюджет України на відповідний рік, "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (1533-14 ), інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення молоді першим робочим місцем, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про забезпечення молоді першим робочим місцем, то застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 2. Органи, що забезпечують молодь першим робочим
місцем з наданням дотації роботодавцю

Забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю здійснює державна служба зайнятості.

Стаття 3. Умови надання дотації роботодавцю

Дотація надається роботодавцю в разі прийняття на роботу за направленням державної служби зайнятості молоді, якій надається перше робоче місце за отриманою відповідною професією (спеціальністю), строком на два роки та за умови відсутності в нього протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується молодий громадянин.

Державна служба зайнятості може надавати роботодавцю дотацію для забезпечення молоді першим робочим місцем з дня прийняття її на роботу.

Перелік професій та спеціальностей, щодо яких може надаватися дотація роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем, визначається Кабінетом Міністрів України.

Надання роботодавцю дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем здійснюється в межах асигнувань Державного бюджету України, передбачених на такі цілі, та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, які стягуються як фінансові санкції з підприємств, установ і організацій відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ). Можливості та обсяги надання дотацій визначаються щорічно правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з фінансових можливостей Фонду та з урахуванням асигнувань Державного бюджету України.

Стаття 4. Обов'язки роботодавця, якому надано дотацію

Роботодавець, якому надано дотацію, зобов'язаний забезпечити гарантії зайнятості прийнятих з дотацією осіб та не розривати трудовий договір з ними за скороченням чисельності або штату працівників протягом двох років.

У разі розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим з наданням роботодавцю дотації, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників, невиконанням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору надана дотація має бути повернута роботодавцем у повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції.

Стаття 5. Розмір дотації роботодавцю

Дотація надається роботодавцю щомісячно протягом року в розмірі фактичних витрат на основну та додаткову заробітну плату прийнятої з наданням роботодавцю дотації молоді (але не вище середньої заробітної плати, що склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць) та сум внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що сплачують роботодавці відповідно до закону.

Стаття 6. Порядок та строки надання дотації роботодавцю

Порядок та строки надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 7. Державний нагляд за дотриманням законодавства про
надання дотації роботодавцю

Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом надання дотації роботодавцю здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Метою державного нагляду є контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом надання дотації роботодавцю.

Державна служба зайнятості та роботодавці зобов'язані надавати посадовим особам органу державного нагляду документи, необхідні для здійснення ними контролю.

Стаття 8. Обов'язковість проведення перевірки окремих
роботодавців

Якщо є письмове звернення фізичної або юридичної особи про факти порушення роботодавцем умов надання дотації, відомості, заявлені одержувачем дотації, підлягають негайній перевірці в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики відповідно до Закону України "Про звернення громадян" (393/96-ВР ).

Стаття 9. Громадський контроль

Державна служба зайнятості співпрацює з професійними спілками та організаціями роботодавців для забезпечення дотримання умов надання дотації та поширення інформації про надання дотації.

Уповноваженим органом можуть передаватися професійним спілкам та організаціям роботодавців окремі функції щодо поширення інформації про надання дотації із забезпеченням фінансування.

Інформація про обсяги наданої дотації є загальнодоступною і підлягає вільному поширенню та публікації в засобах масової інформації.

Професійні спілки та організації роботодавців мають право вимагати від державної служби зайнятості інформацію про дотримання умов надання дотації, у тому числі про окремі випадки надання дотації.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізіції цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Починаючи з 2006 року в Законі України про Державний бюджет України щороку передбачати кошти для фінансування витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2150-IV

^ Наверх
наверх