документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-11-012004-07-152008-08-142012-04-042016-07-27  

Документ втратив чиннiсть!


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 743 від 15.07.97
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 року за N 361/2165

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 499 від 10.04.20
18)

Про затвердження Положення
про комісію з приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 1697 від 15.08.20
00
N 2009 від 01.11.20
01
N 1859 від 15.07.20
04 )

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) наказую:

1. Затвердити Положення про комісію з приватизації, що додається.

2. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 8 вересня 1992 р. N 371 "Про затвердження Положення про комісії з приватизації".

3. Департаменту реформування власності подати це Положення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. заступника Голови Фонду С.Лєдомську.

В. о. Голови Фонду В.Лановий

Затверджено
наказом Фонду державного
майна України
15.07.1997 р. N 743

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 року за N 361/2165

Положення
про комісію з приватизації

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) і визначає порядок створення та діяльності комісії з приватизації.

I. Порядок створення комісії з приватизації

1.1. Комісія з приватизації (надалі - комісія) створюється Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, представництвами, органами приватизації Автономної Республіки Крим.

1.2. Комісія з приватизації створюється протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта.

1.3. Орган приватизації письмово інформує організації, установи та осіб, які зазначені в пункті 1.5 цього розділу Положення, про рішення щодо створення комісії та необхідність делегування до комісії своїх представників. Інформація та запит щодо делегування представників надсилається листом з повідомленням про одержання.

1.4. У випадку, коли у п'ятиденний термін з дня одержання повідомлення про прийняте органом приватизації рішення щодо створення комісії відповідні органи та особи не делегували своїх представників до складу комісії, орган приватизації видає наказ про затвердження складу комісії без цих представників.

1.5. До складу комісії входять за принципом однакового представництва представники:

господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується, в тому числі й від представницького органу трудового колективу (профспілкового комітету або іншого уповноваженого ним органу);

осіб (або безпосередньо особи), які подали заяву на приватизацію;

місцевої ради;

територіального підрозділу фінансового органу за місцезнаходженням об'єкта;

державного органу приватизації;

центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів; ( Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1859 від 15.07.2004 )

центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; ( Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1859 від 15.07.2004 )

Антимонопольного комітету України або його територіального відділення;

органу, уповноваженого до прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним державним майном.

1.6. Персональний склад комісії затверджується наказом відповідного органу приватизації. Цим же наказом призначається голова комісії (далі - голова) та встановлюється термін подання проекту плану приватизації. При цьому:

головою комісії призначається працівник органу приватизації;

термін подання проекту плану приватизації не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.

1.7. Представники, які увійшли до складу комісії, діють на підставі доручення, що оформлене належним чином та видане відповідним органом чи особою, які їх направили для роботи в комісії.

1.8. Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі комісії можуть брати участь народні депутати України згідно із статтею 13 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).

II. Основні завдання та функції комісії з приватизації

2.1. Основними завданнями комісії є:

контроль за проведенням інвентаризації майна об'єкта приватизації;

розробка проекту плану приватизації об'єкта та подання його на затвердження органу приватизації;

визначення розміру статутного фонду господарського товариства та розробка акта оцінки; ( Абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2009 від 01.11.2001 )

( Абзац п'ятий підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1697 від 15.08.2000 )

розробка, при необхідності, рекомендацій щодо реорганізації об'єктів;

( Абзац сьомий підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1697 від 15.08.2000 )

( Абзац восьмий підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1697 від 15.08.2000 )

діяльність комісії припиняється після видання наказу про затвердження плану приватизації. ( Підпункт 2.1 пункту 2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Фонду державного майна N 2009 від 01.11.2001 )

2.2. У разі звернення керівництва підприємства, що є в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства згідно з вимогами Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), комісія розглядає представлені документи та надає державному органу приватизації відповідні пропозиції. ( Пункт II доповнено підпунктом 2.2 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1697 від 15.08.2000 )

III. Права комісії з приватизації

3.1. Для виконання поставлених завдань комісія має право:

зобов'язати адміністрацію підприємства, що приватизується, здійснити у встановлені терміни інвентаризацію державного майна;

давати розпорядження, обов'язкові для адміністрації об'єкта приватизації, що пов'язані з розробкою проекту плану приватизації;

залучати до роботи експертів, консультантів, радників, спеціалізовані аудиторські фірми, консалтингові організації та фірми з правом дорадчого голосу на засіданнях комісії.

IV. Організація діяльності комісії

4.1. Голова керує комісією та організовує її діяльність.

4.2. Голова комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

дає розпорядження, обов'язкові для членів комісії та посадових осіб об'єкта, що приватизується;

представляє комісію у відносинах з іншими органами та організаціями.

4.3. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення та розпорядження голови.

4.4. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії.

4.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів.

4.6. У випадку рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

4.7. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і є правомочними при наявності не менше як 2/3 складу комісії. Дата проведення засідання визначається головою.

4.8. На засіданнях комісії ведеться протокол. Протокол засідання і рішення комісії оформлюються протягом двох днів після засідання. Протокол підписується головою комісії.

( Пункт V вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1697 від 15.08.2000 )

"Офіційний вісник України" 1997, N 36, стор.201

^ Наверх
наверх