документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-10-152006-11-082008-07-022011-08-31  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 жовтня 2004 р. N 1374
Київ

Про затвердження Методики визначення початкової
ціни продажу на аукціоні спеціального
дозволу (ліцензії) на право користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1374

Методика
визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу
(ліцензії) на право користування надрами

1. Згідно з цією Методикою визначається початкова ціна продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами (далі - дозвіл) у межах України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

2. Об'єктом обчислення початкової ціни продажу дозволу на аукціоні є визначене Держкомприродресурсів родовище або ділянка надр.

3. Початкова ціна продажу дозволу (ПЦл) - це частка від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки надр, яка обчислюється відповідно до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117, за формулою

             Т    (Дt - Bt) - Пt
ПЦл = ( (сума) --------------------- -
t = 1 (1 + Е)(в ступені t)

Т Kt
- (сума) --------------------- ) х к(л),
t = 1 (1 + Е)(в ступені t)

де Е - норма дисконту; Дt - річний дохід від реалізації товарної продукції в t-му році; Bt - експлуатаційні витрати в t-му році, за винятком амортизаційних відрахувань; Пt - розмір податків і платежів у t-му році, що не входять до експлуатаційних витрат; Kt - капітальні вкладення в промислове будівництво в t-му році, включаючи придбання геологічної інформації; Т - строк використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; к(л) - коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу.

4. У разі геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, капітальні вкладення збільшуються на вартість геологорозвідувальних робіт, яка визначається виходячи з нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, встановлених у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 115, та обсягу запасів і ресурсів родовища або ділянки надр.

Для родовищ нафти і газу вартість геологорозвідувальних робіт визначається на основі середніх по Україні витрат на підготовку одиниці розвіданих запасів, що склалися за попередні 5 років до закінчення геологорозвідувальних робіт.

5. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни продажу дозволу є результати раніше проведених геолого-економічних оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3), протоколи затвердження запасів корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин, державні баланси запасів корисних копалин, протоколи затвердження прогнозних ресурсів наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств та фактичні техніко-економічні показники діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів.

При розрахунках початкової ціни продажу дозволу на аукціоні ціна газу, нафти і газоконденсату приймається як середньозважена ціна реалізації цих вуглеводнів для всіх категорій споживачів, яка склалася за останній рік перед оголошенням аукціону, з урахуванням індексу інфляції (за даними Держкомстату за цей рік).

6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу становить:

1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів корисних копалин:

розвіданих родовищ нафти і газу (запаси С1) - 0,05;

відкритих, але не завершених розвідкою родовищ (запаси С1 + С2) - 0,04;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з підготовленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими перспективними ресурсами нафти і газу (ресурси С3) - 0,03;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з виявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (ресурси Д1 + Д2) - 0,02;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, невиявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт, але з оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (ресурси Д1 + Д2) - 0,01;

2) для об'єктів підземних вод - 0,05;

3) для інших об'єктів - 0,02.

При цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу не може бути меншою 1 відсотка сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища або ділянки надр.

7. У разі відсутності раніше проведених геолого-економічних оцінок і неможливості оцінки родовища або ділянки надр за даними об'єктів-аналогів початкова ціна продажу дозволу становить 0,25 відсотка вартості товарної продукції за весь період експлуатації.

8. Початкова ціна продажу дозволу на розвідку родовища твердих корисних копалин становить 10 відсотків початкової ціни продажу дозволу на видобування корисних копалин.

^ Наверх