документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 345) такі зміни:

1. У статті 1:

1) абзаци другий та третій пункту 1.8 виключити;

2) доповнити пунктами 1.12-1 і 1.12-2 такого змісту:

"1.12-1. Пенсійний внесок - кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ). Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

1.12-2. Пенсійний вклад - кошти, внесені на пенсійний рахунок, відкритий за договором пенсійного вкладу відповідно до закону";

3) у пункті 1.15:

в абзаці першому слова "фізична особа чи нерезидент або його представництво" замінити словами "фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи";

в абзаці другому слова "зокрема, є фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "зокрема, є фізична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну діяльність".

2. У пункті 3.5 статті 3 слова "до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів" замінити словами "до Пенсійного фонду України та внесків до фондів".

3. У статті 4:

1) у пункті 4.2:

підпункти 4.2.4 та 4.2.5 викласти у такій редакції:

"4.2.4. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;

б) одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;

в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень у розрахунку за такий місяць за сукупністю всіх таких внесків;

4.2.5. сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, у випадках та розмірах, визначених підпунктом 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 цього Закону";

доповнити підпунктом 4.2.17 такого змісту:

"4.2.17. доходи, які становлять позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду";

2) у пункті 4.3:

у підпункті 4.3.1:

в абзаці першому:

слова "державної адресної допомоги" замінити словами "державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону";

після слова "компенсацій" доповнити словами "(включаючи допомогу по вагітності та пологах)";

слова "Пенсійного фонду України" виключити;

підпункт "д" після слова "пенсій" доповнити словами "або щомісячного довічного грошового утримання";

у підпункті 4.3.5:

абзац перший доповнити словами "з урахуванням норм пункту 9.7 статті 9 цього Закону";

підпункт "в" після слів "неприбутковими організаціями" доповнити словами "(крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ)";

підпункт "а" підпункту 4.3.21 викласти у такій редакції:

"а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою";

підпункт 4.3.33 викласти у такій редакції:

"4.3.33. сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя, сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплат за договором пенсійного вкладу, визначені у порядку, встановленому підпунктом 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 цього Закону".

4. У підпункті 5.3.5 пункту 5.3 статті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

"5.3.5. суму витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування)";

абзац другий після слів "платника податку" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю";

абзац третій після слів "ступеня споріднення" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Якщо платник податку або члени його сім'ї першого ступеня споріднення були застраховані їх працедавцями або працедавці є вкладниками недержавних пенсійних фондів чи пенсійних депозитних рахунків на їх користь, згідно з підпунктом "в" підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, то гранична сума, встановлена підпунктом "а" або "б" цього підпункту, зменшується для відповідної застрахованої особи або учасника недержавного пенсійного фонду на суму страхових внесків або внесків до недержавних пенсійних фондів чи на пенсійні депозитні рахунки, сплачених її працедавцем протягом такого звітного податкового року";

абзац п'ятий після слів "страховим договором" доповнити словами "або він є вкладником недержавного пенсійного фонду за окремим пенсійним контрактом";

абзац сьомий після слів "суму страхових" доповнити словом "(пенсійних)", а після слів "страховим договором" - словами "чи пенсійним контрактом".

5. У статті 6:

1) у пункті 6.1:

у підпункті "е" підпункту 6.1.2 слова "військовослужбовцем строкової служби" виключити;

у підпункті 6.1.3 підпункт "а" викласти у такій редакції:

"а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави";

підпункт "б" доповнити словами "на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

2) підпункт 6.5.1 пункту 6.5 викласти у такій редакції:

"6.5.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадках та розмірах, передбачених підпунктами "а" - "в" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування".

6. У статті 7:

1) пункт 7.2 викласти у такій редакції:

"7.2. Ставка податку становить 5 відсотків від об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як:

процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок);

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

процент на вклад (внесок) до кредитної спілки, створеної відповідно до закону;

інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;

дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю, відповідно до закону;

в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього Закону";

2) пункт 7.3 після слів "(крім у державну лотерею у грошовому виразі)" доповнити словами "на користь резидентів або нерезидентів", а слова "або будь-яких" замінити словами "та від будь-яких".

7. Підпункт 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 доповнити словами "або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність".

8. У статті 9:

1) у пункті 9.2:

абзац перший підпункту 9.2.1 викласти у такій редакції:

"9.2.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні (сплаті) на його користь доходів, визначених у пункті 7.2 статті 7 цього Закону, є особа, яка здійснює таке нарахування (сплату)";

в абзаці першому підпункту 9.2.2 слова "вкладу (депозиту)" замінити словами "банківського вкладного (депозитного) або поточного (у тому числі карткового) рахунку";

2) у пункті 9.3:

підпункт 9.3.3 після слів "податковий розрахунок" доповнити словами "про нараховані дивіденди";

у підпункті 9.3.4 слова "які виплачуються платнику податку" замінити словами "які нараховані платнику податку";

3) у пункті 9.5:

підпункт 9.5.1 викласти у такій редакції:

"9.5.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь доходу у вигляді призів, виграшів у лотерею (крім державних лотерей), інших розіграшів або виграшів в азартних іграх, є особа, яка здійснює таке нарахування.

При нарахуванні доходів у вигляді виграшів у лотерею (крім державних лотерей) або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати, понесені платником податку у зв'язку з одержанням такого доходу.

При нарахуванні доходу, отриманого у вигляді виграшу в азартних іграх в казино, інших гральних місцях чи домах (далі - гральний заклад), за винятком гри в тоталізатор, враховуються витрати платника податку, понесені ним у зв'язку з отриманням такого доходу протягом робочого дня (зміни).

При нарахуванні доходу, отриманого у вигляді виграшу в азартних іграх в тоталізатор, враховуються витрати платника податку, понесені ним у зв'язку з отриманням такого доходу протягом періоду з початку прийняття ставки до завершення розіграшу.

Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.

Порядок податкового обліку доходів та витрат платників податків - гравців у гральних закладах встановлюється центральним податковим органом";

підпункт 9.5.2 доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі якщо такі персоніфіковані відомості були надані платнику податку, то податковий орган має право на отримання цих відомостей у податкового агента";

4) підпункт 9.6.10 пункту 9.6 викласти у такій редакції:

"9.6.10. Норми цього пункту не поширюються на придбання або продаж (погашення) платником податку цінних паперів у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю";

5) у пункті 9.7:

в абзаці першому підпункту 9.7.3 слова "мінімального прожиткового рівня" замінити словами "суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону";

підпункт 9.7.4 доповнити абзацом такого змісту:

"До запровадження системи загальнообов'язкового медичного страхування норми підпункту "а" підпункту 9.7.4 цього пункту поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених у цьому пункті обмежень)";

6) пункт 9.8 викласти у такій редакції:

"9.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів

9.8.1. Податковим агентом платника податку - отримувача виплати чи викупної суми є страховик-резидент, який здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя.

Податковим агентом платника податку - вкладника за договором пенсійного вкладу, учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, який здійснює нарахування виплат за договором пенсійного вкладу та за договором з недержавним пенсійним фондом.

9.8.2. Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього Закону, від:

а) 60 відсотків суми:

одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи при її дожитті до закінчення строку такого договору;

виплат пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, що визначені законодавством;

б) 60 відсотків сум:

регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, визначених у підпункті "а" підпункту 9.8.3 цього пункту;

в) викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору довгострокового страхування життя;

г) суми коштів, яка виплачується вкладнику з його пенсійного рахунку у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу;

ґ) суми одноразових пенсійних виплат учаснику недержавного пенсійного фонду, за винятком одноразових виплат, передбачених у підпункті "в" підпункту 9.8.3 цього пункту.

9.8.3. Не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті) страховиком-резидентом або адміністратором недержавних пенсійних фондів та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку звітних податкових періодів, встановлених законом:

а) суми регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, виплат пенсій на визначений строк або довічних пенсій, одержувані платником податку - резидентом, що має вік, не менший 70 років;

б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність I групи;

в) сума виплат за договором пенсійного вкладу, виплат пенсії на визначений строк, довічних або одноразових пенсій, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримує інвалідність I групи.

9.8.4. Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що сплачується спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими статтею 13 цього Закону для оподаткування спадщини;

9.8.5. Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають оподаткуванню відповідно до підпунктів 9.8.2 та 9.8.4 цього пункту, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року";

7) перше речення абзацу першого підпункту 9.11.3 пункту 9.11 викласти у такій редакції:

"9.11.3. Якщо зазначені у підпункті 9.11.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом - фізичною або юридичною особою, то такий резидент вважається податковим агентом такого нерезидента стосовно таких доходів".

9. У статті 13:

1) підпункти "в", "г" і "д" пункту 13.1 викласти у такій редакції:

"в) об'єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею;

г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу;

д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю";

2) у пункті 13.2:

у підпункті 13.2.1:

в абзаці другому підпункту "а" слова "у підпунктах "а", "б", "г", "д" замінити словами "у підпунктах "а", "б", "д";

у підпункті "б":

в абзаці другому слова "у підпунктах "а", "б", "г" замінити словами "у підпунктах "а", "б";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вартості власності, визначеної у підпункті "г" пункту 13.1 цієї статті, у разі успадкування її членом подружжя спадкодавця".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

підпункт "в" після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вартості власності, визначеної у підпункті "г" пункту 13.1 цієї статті, що успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

10. У пункті 15.2 статті 15:

слова "то невикористана сума такого" замінити словами "то невикористана відповідно до пункту 15.1 цієї статті сума такого";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Про суму здійснених виплат страхового відшкодування страховики повідомляють податкові органи у складі податкової звітності за черговий податковий період".

11. У статті 22:

1) у пункті 22.1:

підпункт 22.1.3 виключити;

підпункт 22.1.4 викласти у такій редакції:

"22.1.4. Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 цього Закону у частині включення до загального місячного оподатковуваного доходу доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат та підпункти 9.2.1 і 9.2.2 пункту 9.2 статті 9 цього Закону у частині оподаткування процентів набирають чинності з 1 січня 2005 року";

2) абзац перший пункту 22.4 доповнити словами "крім випадків, передбачених підпунктом 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 цього Закону";

3) пункт 22.6 викласти у такій редакції:

"22.6. Доходи платника податку, нараховані за наслідками податкових періодів до 1 січня 2004 року, оподатковуються за ставками, що діяли до 1 січня 2004 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)";

4) абзаци перший та другий пункту 22.8 замінити шістьма абзацами такого змісту:

"Не підлягають оподаткуванню цим податком (не відображаються в його річній податковій декларації) та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, передбачених законом, такі доходи:

доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону;

кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку;

кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу або до пенсійного вкладу, якщо виплати з нього здійснюються на користь членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення.

Оподаткування коштів, які були внесені на пенсійні вклади до набрання чинності цим Законом, здійснюється за правилами, які діяли на момент внесення цих коштів.

Оподаткування коштів фондів банківського управління, створених відповідно до закону, пенсійних та цільових виплат з таких фондів здійснюється за правилами, встановленими для оподаткування операцій з пенсійними вкладами".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом сьомим;

5) абзац четвертий підпункту "б" пункту 22.11 виключити.

12. У тексті Закону слова "недержавне пенсійне страхування" в усіх відмінках замінити словами "недержавне пенсійне забезпечення" у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1958-IV

^ Наверх
наверх