документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
з метою забезпечення врахування екологічних
вимог у процесі приватизації

З метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі приватизації Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р,, N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273; 2003 р., N 24, ст. 160, N 30, ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 13, ст. 181, N 19, ст. 253):

1) частину третю статті 7 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"укладають у випадках, передбачених законодавством, угоди щодо проведення екологічного аудиту об'єктів приватизації".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим;

2) статтю 11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення у випадках, передбачених законодавством, екологічного аудиту об'єкта приватизації".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

3) частину третю статті 12 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"об'єкт приватизації знаходиться в заповідній зоні, або розташований у прибережних захисних смугах морів, річок, озер на відстані ближче ніж 100 метрів від них";

4) абзац перший частини другої статті 13 після слів "державного органу приватизації" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів";

5) у статті 14:

частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів";

частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі проведення відповідно до законодавства екологічного аудиту об'єкта приватизації до проекту плану приватизації додається висновок про проведення екологічного аудиту".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

6) абзац тринадцятий частини другої статті 27 замінити трьома абзацами такого змісту:

"До договору купівлі-продажу об'єкта приватизації також включаються:

відомості про розподіл відповідальності за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу внаслідок господарської діяльності підприємства до проведення його приватизації;

вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства до користування об'єктом".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим.

2. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2000 р., N 41, ст. 342):

1) частину першу статті 8 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"замовляють у разі потреби проведення екологічного аудиту".

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

2) частину першу статті 15 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд, сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності), інші екологічні відомості".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим.

3. У статті 2 Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243):

після слів "Аудиторська діяльність" доповнити словами "у сфері фінансового контролю";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством".

4. У статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546):

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"З метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації чи корпоратизації об'єктів права державної власності, іншої зміни форми власності чи зміни суб'єктів права власності на об'єкти, а також для потреб екологічного страхування, оренди майна, набуття права власності на майно та земельні ділянки, створення, функціонування і сертифікації систем управління навколишнім природним середовищем, при здійсненні іншої діяльності в Україні проводиться добровільний чи обов'язковий екологічний аудит".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою і викласти її в такій редакції:

"Порядок екологічного страхування та екологічного аудиту визначається законодавством України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ).

2. Кабінету Міністрів України:

розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1863-IV

^ Наверх
наверх