документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250; із змінами, внесеними законами України від 4 березня 2004 року N 1593-IV, від 4 червня 2004 року N 1751-IV та N 1752-IV) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "60.702.390,9", "47.925.483,4" та "12.776.907,5" замінити відповідно цифрами "65.204.662,8", "51.399.642" та "13.805.020,8";

у частині другій цифри "64.192.219", "51.626.712,3" та "12.565.506,7" замінити відповідно цифрами "72.179.687,6", "58.530.331,2" та "13.649.356,4";

у частині третій:

в абзаці другому цифри "1.830.755,1" та "1.238.678,8" замінити відповідно цифрами "1.764.859,8" та "1.172.783,5";

в абзаці третьому цифри "1.770.459,4", "463.449,9" та "1.307.009,5" замінити відповідно цифрами "2.210.068,9", "937.679,4" та "1.272.389,5";

у частині четвертій цифри "3.429.532,4", "2.926.000" та "503.532,4" замінити відповідно цифрами "7.420.233,9", "6.895.585,1" та "524.648,8".

2. У статті 2:

пункт 2 виключити;

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України";

доповнити пунктом 38-1 такого змісту:

"38-1) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України".

3. У статті 5:

після слів "експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів" доповнити словами "та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати ставки вивізного мита на недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72-81 УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ), на кокс та напівкокс з кам'яного вугілля, кокс з лігніту (бурого вугілля), кокс з торфу, кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713 УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) та на мінеральні добрива (група 31 УКТ ЗЕД ( 2371б-14 )".

4. Статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2004 році заборгованість, визначену частиною другою статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ).

Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, отримані Національним банком України як дохід відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ), а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 1.209.000 тис. гривень. Кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, перераховуються Національним банком України до бюджету одночасно із сплатою зазначених коштів Міністерством фінансів України, з них 230.000 тис. гривень спрямовуються на: збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк" (100.000 тис. гривень), збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (80.000 тис. гривень), формування статутного капіталу Державної іпотечної установи (50.000 тис. гривень)".

5. У статті 9:

в абзаці десятому слова "та нових інвестиційних проектів у технологічних парках" замінити словами "здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням обласних державних адміністрацій";

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції)";

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України";

доповнити абзацом такого змісту:

"операції з ввезення на митну територію України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00, 1803 10 00 90 відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, обкладаються за нульовою ставкою ввізного мита".

6. Частину першу статті 12 після слів "1 січня 2004 року" доповнити словами "(крім заборгованості по товарах, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00)"; цифри і слова "1 листопада 2003 року" замінити цифрами і словами "1 червня 2004 року", слова і цифру "на 1 січня" замінити словами і цифрами "на день введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

7. У статті 14:

пункт 19 доповнити словами "по загальному фонду Державного бюджету України";

доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України".

8. У частині другій статті 18 слова "щодо яких прийнято рішення" замінити словами "та крім державних підприємств, які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" щодо яких прийнято рішення".

9. Частину першу статті 21 доповнити такими словами "до 1 липня 2004 року. У разі неприйняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у визначений термін зазначений порядок приймається Кабінетом Міністрів України".

10. У статті 22:

у пункті 2 цифри "97" замінити цифрами "99";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду".

11. У статті 23:

у пункті 2 цифру та слово "3 відсотки" замінити цифрою та словом "1 відсоток";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) кошти, які надійшли і залишилися не використаними у минулих роках від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів".

12. У статті 26 цифри та слова "2.136.580 тис. гривень" замінити цифрами та словами "5.215.580 тис. гривень".

13. В частині п'ятій статті 27 слова "здійснення фінансової підтримки будівництва морських суховантажних суден через механізм здешевлення кредитів" виключити.

14. Статті 28-41 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 14.108.908,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 3.658.159,2 тис. гривень;

відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб - 2.484.305,1 тис. гривень;

виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числі 378.916,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;

допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.794.617,8 тис. гривень;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.659.228,1 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис. гривень - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;

поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;

соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - 326.466,4 тис. гривень;

щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 140.131,9 тис. гривень;

надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 136.876,3 тис. гривень;

здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, - 70.828,1 тис. гривень;

реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 81.118,2 тис. гривень;

створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 29.486,7 тис. гривень;

надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем - 19.009,7 тис. гривень.

Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис. гривень, з них: за рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис. гривень, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 200.000 тис. гривень.

Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 3.212.417,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 2.065.113,7 тис. гривень, з них:

поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 162.160,1 тис. гривень;

безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет - 163.000 тис. гривень;

здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;

проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис. гривень;

профілактика та лікування СНІДу - 43.609,3 тис. гривень;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані в першу чергу в сільській місцевості, - 437.200 тис. гривень;

державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 450.035,2 тис. гривень;

забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 312.382,7 тис. гривень.

Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 6.997.406,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

Національна доктрина розвитку освіти - 6.362.995 тис. гривень;

забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 166.869,6 тис. гривень;

державна програма "Шкільний автобус" - 63.450 тис. гривень;

державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис. гривень.

Стаття 31. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 1.687.118,7 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 767.855,2 тис. гривень;

науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 512.352,3 тис. гривень;

комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис. гривень.

Стаття 32. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 757.923,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 264.503,4 тис. гривень;

державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 118.340,5 тис. гривень;

державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень;

загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень;

державна підтримка вітчизняного книговидання - 43.610 тис. гривень.

Стаття 33. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 305.992,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 144.369,9 тис. гривень;

підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, - 130.000 тис. гривень;

фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 29.310,5 тис. гривень.

Стаття 34. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.122.161,9 тис. гривень - за такими пріоритетними напрямами:

програма "Українське вугілля" - 4.212.148 тис. гривень, з них:

державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.218.141,8 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 651.412 тис. гривень;

реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості - 784.044,1 тис. гривень;

часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;

створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, - 107.358,5 тис. гривень;

охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів, - 55.000 тис. гривень;

гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах - 157.066,4 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств, що спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки працівникам вуглевидобувних підприємств, крім тих, що ліквідуються, - 721.275,6 тис. гривень;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - 9.849,6 тис. гривень;

програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" - 768.678,1 тис. гривень, у тому числі:

будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач, атомних електростанцій України - 667.088,8 тис. гривень;

заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 80.000 тис. гривень;

реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 21.589,3 тис. гривень.

Стаття 35. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 2.109.729,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, - 540.489,5 тис. гривень;

розвиток мінерально-сировинної бази - 298.200 тис. гривень;

Загальнодержавна (Національна) космічна програма ( 203-15 ) - 89.700 тис. гривень;

програма розвитку промисловості України - 84.100 тис. гривень.

Стаття 36. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.936.770,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 2.645.089 тис. гривень;

підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 37. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Житлово-комунальне господарство" у сумі 807.104,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис. гривень;

модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис. гривень;

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 26.250 тис. гривень.

Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 3.987.465,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

програма "Зерно України" на 2001-2004 роки - 927.599,5 тис. гривень;

програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва - 524.136,9 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів - 120.000 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів - 100.000 тис. гривень;

комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 456.513,7 тис. гривень;

програма "Ліси України" - 140.231,1 тис. гривень;

заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 357.000 тис. гривень;

комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України - 2.434 тис. гривень.

Стаття 39. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 905.403,2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 284.107,9 тис. гривень;

Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис. гривень;

державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 52.312,4 тис. гривень;

програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 31.629,9 тис. гривень;

Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР ) - 14.228,7 тис. гривень;

державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 25.550 тис. гривень;

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів ( 2333-14 ) - 7.500 тис. гривень;

Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами ( 1947-14 ) - 3.533,6 тис. гривень;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України ( 1989-14 ) - 2.141 тис. гривень.

Стаття 40. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" у сумі 6.351.388,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення обороноздатності країни - 4.018.988,7 тис. гривень;

Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності) - 368.169,5 тис. гривень;

заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 125.281,1 тис. гривень;

розвідувальна діяльність у сфері військової оборони - 120.129,7 тис. гривень;

мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України - 16.568,1 тис. гривень;

заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис. гривень;

програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 32.300 тис. гривень.

Стаття 41. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 7.343.717,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.708.288 тис. гривень;

забезпечення безпеки держави - 900.764,8 тис. гривень;

реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 754.310,5 тис. гривень;

судова влада - 712.331,5 тис. гривень;

здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобігання пожежам - 665.563,2 тис. гривень;

охорона державного кордону - 553.400,2 тис. гривень;

нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 286.294,2 тис. гривень;

державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 61.378 тис. гривень;

забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу, - 113.906,5 тис. гривень".

15. Статтю 47 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами 8-10 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цих установ".

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою.

16. Пункт 8 статті 50 викласти у такій редакції:

"8) повернення коштів, наданих у 2003 році на закупівлю сільськогосподарської продукції".

17. У статті 51:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі відшкодування "Укрзалізниці" вартості робіт по реалізації проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 14 цього Закону).

При цьому 40 відсотків загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, зокрема 80.000 тис. гривень на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя";

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону, з них 200.000 тис. гривень на закупівлю зерна та світлих нафтопродуктів, та за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 14 цього Закону";

пункт 26 після слів і цифр "визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону" доповнити словами і цифрами "але не більше 71.818,4 тис. гривень";

доповнити пунктом 40 такого змісту:

"40) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 14 цього Закону)";

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 23 цього Закону)".

18. У статті 53 цифри "1001030" замінити цифрами "1001020".

19. У статті 55:

у пункті 1 частини першої слова "(крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування)" виключити;

у частині третій слова "крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України" виключити.

20. У статті 58:

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 75.000 тис. гривень";

доповнити частинами п'ятою і шостою такого змісту:

"Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям у місячний термін здійснити розподіл додаткової дотації з державного бюджету на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними та міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і подати його в установленому порядку Верховній Раді Автономної Республіки Крим та відповідним місцевим радам для прийняття рішення сесії про внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет на 2004 рік.

Дозволити в межах економії коштів субвенції з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, здійснювати розрахунки з підприємствами-постачальниками вказаних послуг з метою погашення заборгованості, яка утворилася у 2002 році та не погашена станом на 1 липня 2004 року, за пільгами, наданими згідно з законами України окремим категоріям працівників (за професійною ознакою)".

21. Абзац четвертий частини першої статті 63 доповнити словами "(за винятком податку на додану вартість на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції 50 відсотків)".

22. У статті 66 абзац третій частини четвертої виключити.

23. Частину першу статті 71 доповнити словами "випадків, визначених у законах України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ) та "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію" ( 554-15 ).

24. У частині шостій статті 75:

слова "фізичної культури та спорту" виключити;

доповнити словами "а також закладів фізичної культури та спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

25. У статті 78:

у частині третій слова "безоплатного встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею" виключити;

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Пільги в частині безоплатного користування квартирою з опаленням та освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) надаються за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот".

26. У статті 80:

1) у частині першій:

у пункті 5 слова "та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням)" виключити;

у пункті 8 слова та цифри "та частини другої статті 29" виключити;

у пункті 12 слова "абзацу першого частини четвертої" виключити;

пункт 37 виключити;

доповнити пунктом 37-1 такого змісту:

"37-1) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272)";

пункт 42 виключити;

у пункті 44 слова "а також з фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх перебування у довготерміновому закордонному відрядженні" виключити;

у пункті 49:

цифри і слова "5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва)" виключити;

після слів "крім продажу путівок на санаторно-курортне лікування дітей" доповнити словами "та продажу путівок на відпочинок дітей у літній період з дня набрання чинності Законом України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" по 1 вересня 2004 року";

цифри і слова "5.1.17, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації житлового фонду)" виключити;

після цифр "5.1.20" доповнити словами "(крім продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам для його використання як місця проживання, якщо до 1 січня 2004 року житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов'язання покупця або інвестора та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати)";

у пункті 50 слово та цифри "підпунктів 7.13.5, 7.13.7" замінити словом та цифрами "підпункту 7.13.5";

доповнити пунктом 60 такого змісту:

"60) статті 1 Закону України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781) у частині встановлення ставок ввізного мита на товари, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00 (група 15 розділу III) та 1803 10 00 90 (група 18 розділу IV)";

2) доповнити частинами такого змісту:

"Установити, що у 2004 році особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), не застосовуються у випадку ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому, що виробляється вітчизняними підприємствами, та у випадку ввезення сировини та комплектуючих.

У пункті 11.5 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 300; 2004 р., N 10, ст. 105, ст. 110):

1) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році термін погашення податкового векселя з податку на додану вартість може бути продовжений на строк до 2 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для:

підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 );

підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії;

підприємств з виробництва броньованих бойових машин;

підприємств концерну "Бронетехніка України";

підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" ( 2660-14 );

суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України";

2) останній абзац доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році дія цього абзацу не поширюється на суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України".

27. Статтю 86 після слів "які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт" доповнити словами "членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти)".

28. Статтю 89 викласти у такій редакції:

"Стаття 89. Установити з 1 січня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 вересня 2004 року - 237 гривень на місяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 205 гривень, а з 1 вересня 2004 року - виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень".

29. Статтю 104 доповнити словами "звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання".

30. Статтю 107 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії".

31. Статтю 109 викласти у такій редакції:

"Стаття 109. Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, спрямовуються на завершення розпочатого до 2004 року житлового будівництва та придбання житла на вторинному ринку.

Порядок придбання житла на вторинному ринку визначається Кабінетом Міністрів України".

32. Доповнити Закон статтями 3-1, 21-1, 109-1, 109-2, 109-3, 109-4, 109-5, 109-6, 109-7, 109-8 такого змісту:

"Стаття 3-1. Установити, що у 2004 році продаж нафти та газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 21-1. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів";

"Стаття 109-1. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за 2000 рік цієї компанії по перерахуванню до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, виконати роботи в обсязі 200.000 тис. гривень з будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів, з них 40.000 тис. гривень на будівництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених розрахунків та перелік таких об'єктів за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 109-2. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2004 році проводити погашення заборгованості перед Чеською Республікою у грошовій та/або товарній формі за Угодою від 30 червня 1997 року між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня 1985 року за рахунок коштів, передбачених на погашення державного боргу України.

Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 109-3. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону, спрямовуються:

у пріоритетному порядку на погашення заборгованості із заробітної плати збанкрутілим та ліквідованим підприємствам агропромислового комплексу станом на 1 січня 2004 року;

на умовах повернення підприємствам державної форми власності для погашення заборгованості із заробітної плати, яка утворилася станом на 1 січня 2004 року та не погашена на момент введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";

на збільшення пенсій та інших соціальних виплат;

на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень;

на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Міністерством праці та соціальної політики України на користь працівників бюджетних установ;

в обсязі 3 відсотки від таких надходжень на заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку підприємництва в Україні в 2004 році;

для компенсації сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3, 4 до Закону.

Стаття 109-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ, який видобувається в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства.

Стаття 109-5. Установити, що затверджені в Державному бюджеті України на 2004 рік видатки у сумі 23.500 тис. гривень на централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення працівників установ соціального захисту населення розподіляються в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 109-6. З метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України акціонерним та холдинговим компаніям з державною часткою понад 50 відсотків, які є прибутковими та за результатами фінансово-господарської діяльності сплачують дивіденди до загального фонду Державного бюджету України, у 2004 році заборонити зменшувати державну частку у статутному фонді.

Стаття 109-7. Установити, що виручка Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її структурних підрозділів від реалізації товарів (робіт, послуг) зараховується на окремий рахунок органів Державного казначейства України та спрямовується у розмірі не менше 20 відсотків від такої виручки на сплату відповідних загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, з наступним перерахуванням залишку виручки на банківські рахунки цих підприємств. Кабінету Міністрів України розробити порядок реалізації цієї статті.

Стаття 109-8. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та повернення позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП "Запорізька АЕС" в сумі 53.000 тис. гривень) у порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України".

33. Додатки N 1, 3, 4, 5, 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) викласти у новій редакції відповідно до додатків* N 1, 3, 4, 5, 7 до цього Закону.

34. Внести зміни до додатків N 2, 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) відповідно до додатків* N 2, 6 до цього Закону.

35. У додатку N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) у примітці "*Для руд підземного видобутку в Криворізькому басейні не встановлюється" слова "в Криворізькому басейні" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім абзаців другого, третього і четвертого пункту 2, пункту 7, абзаців восьмого та дев'ятого пункту 17 та абзацу дев'ятого пункту 26, які вводяться в дію з 1 січня 2004 року, та абзаців шостого, одинадцятого і п'ятнадцятого пункту 26, які вводяться з 1 липня 2004 року.

2. Внести до статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2001 р., N 4, ст. 18, N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267) такі зміни:

1) після слів "Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" доповнити словами "(з урахуванням статті 2 цього Закону)";

2) цифри і слова:

"2204       Вина  виноградні натуральні, 0,25 грн. за 1 л"
(крім 2204 10, включаючи вина з доданням
2204 21 10 00, спирту та міцні (з
2204 29 10 00) урахуванням статті 2 цього
Закону)

замінити цифрами і словами:

"2204       Вина виноградні натуральні з 0,25 грн. за 1 л";
(крім 2204 10, вмістом цукру не більш як
2204 21 10 00, 0,3 г/100 куб. см (сухі) та
2204 29 10 00) марочні кріплені

3) цифри і слова:

"2204       Тільки  вина   виноградні 0,92 грн. за 1 л"
(крім 2204 10, натуральні з доданням цукру
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

замінити цифрами і словами:

"2204       Вина виноградні натуральні із 0,92 грн. за 1 л
(крім 2204 10, вмістом цукру більш як
2204 21 10 00, 0,3 г/100 куб. см (напівсухі,
2204 29 10 00) напівсолодкі)

2204       Вина виноградні з доданням 0,10 грн. за
(крім 2204 10, спирту та міцні (кріплені), 1 об'ємний
2204 21 10 00, крім марочних кріплених відсоток спирту
2204 29 10 00) в 1 літрі";

4) цифри і слова:

"2206       Інші зброджені напої (сидр 2,6 грн. за 1 л"
яблучний та грушевий,
грушівка (перрі), напій
медовий), напої змішані, які
містять алкоголь та суміші
алкогольних напоїв з
безалкогольними

замінити цифрами і словами:

"2206 00     Зброджені плодові та ягідні 0,10 грн. за
напої (сидр, перрі та інші) з 1 об'ємний
доданням спирту, напої відсоток спирту в
змішані, які містять алкоголь 1 літрі
та суміші алкогольних напоїв (тимчасово до
з безалкогольними (крім 1 січня 2006
зброджених плодових та року - 0,07 грн.
ягідних напоїв (сидру, перрі об'ємний відсоток
та інших) без додання спирту) спирту в 1 літрі)

2206 00 Тільки зброджені плодові та 1,2 грн. за 1 л";
ягідні напої (сидр, перрі та
інші) без додання спирту

5) цифри та слова:

"2208 20 89 00  Тільки спирт коньячний       0"

замінити цифрами і словами:

"2208 20 89 00  Тільки спирт коньячний     16 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту".

3. Кабінету Міністрів України подати Верховній Раді України проект Закону України про систему громадського харчування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 червня 2004 року
N 1801-IV

_______________ * Додатки готуються до введення.

З додатками до Закону можна ознайомитись звернувшись до відділу "Консультант".

^ Наверх
наверх