документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2000 р., N 32, ст. 257; 2003 р., N 37, ст. 300):

1) у статті 2:

в абзаці шостому:

після слова "одночасної" доповнити словами "або наступної";

доповнити абзац словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"позичання матеріальних цінностей з державного резерву - відпуск матеріальних цінностей з державного, резерву на договірних засадах з наступним поверненням до державного резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей або, у разі неможливості їх повернення, - з відшкодуванням за рішенням Кабінету Міністрів України грошової вартості на час повернення, але не менше, ніж на час відпуску, з наступним спрямуванням одержаних коштів на закладення відповідної кількості матеріальних цінностей";

доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:

"стратегічні потреби держави - потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки держави, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

самовільне відчуження матеріальних цінностей державного резерву - використання або реалізація відповідальним зберігачем матеріальних цінностей державного резерву, що перебувають у нього на відповідальному зберіганні, без відповідного рішення на це центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом";

2) абзац третій статті 3 доповнити словами "та участь у виконанні міждержавних договорів";

3) у пункті 3 статті 4:

перше речення доповнити словами "та іншим видам відчуження";

друге речення викласти в такій редакції: "Передача майна, необхідного для забезпечення зберігання матеріальних цінностей державного резерву і закріпленого за цими підприємствами, установами і організаціями, у тому числі в оренду, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, іншого майна - на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, відповідно до законодавства";

4) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Фінансування системи державного резерву

1. Утримання і розвиток системи державного резерву здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів, одержаних від допоміжної фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій системи державного резерву.

2. Фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження, позичання та розбронювання.

3. Фінансування витрат підприємств, установ і організацій, пов'язаних з обслуговуванням і зберіганням, списання збитків від уцінки і природних втрат матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від позичання матеріальних цінностей державного резерву, а також коштів, одержаних від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

4. Фінансування витрат на капітальне будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, установ і організацій системи державного резерву, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджету";

5) пункт 4 статті 8 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи із стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринку".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

6) статтю 9 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Придбання зерна з метою закладення його до державного резерву здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї статті, а також шляхом укладання угод купівлі-продажу на акредитованих біржах";

7) у пункті 5 статті 12:

в абзаці першому слова "на строк понад шість місяців та з незнижуваного запасу" виключити;

абзац другий виключити;

в останньому реченні абзацу третього слова "або фінансової гарантії відповідно органів місцевого самоврядування або органів державної влади" виключити;

8) у статті 14:

у назві статті слова "Майнова відповідальність" замінити словом "Відповідальність";

пункти 8 і 10 викласти в такій редакції:

"8. За несвоєчасне повернення до державного резерву позичених матеріальних цінностей одержувач сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості неповернених матеріальних цінностей виходячи з ринкових цін, що діють на день повернення, але не менше, ніж на день відпуску, і пеню за кожний день прострочення до повного виконання зобов'язання.

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо відшкодування грошової вартості позичених матеріальних цінностей штраф і пеня сплачуються виходячи з їх ринкової ціни на день перерахування коштів, але не менше, ніж на день відпуску, до повного відшкодування вартості зазначених цінностей";

"10. У разі незабезпечення збереження матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі самовільного відчуження, з юридичних осіб, на відповідальному зберіганні яких перебувають ці цінності, стягується штраф у розмірі 100 відсотків вартості виходячи з їх ринкової ціни на день виявлення факту відсутності (самовільного відчуження), а також пеня з вартості відсутнього їх обсягу за кожний день до повного повернення матеріальних цінностей.

У разі недоцільності закладення і зберігання зазначених матеріальних цінностей або виключення їх з номенклатури, скасування мобілізаційного чи іншого спеціального завдання зазначені юридичні особи за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, відшкодовують вартість відсутніх матеріальних цінностей державного резерву виходячи з їх ринкової ціни на день виявлення факту відсутності (самовільного відчуження) із сплатою пені до повного відшкодування вартості матеріальних цінностей".

2. Частину першу статті 268 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, стосовно виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ).

3. Підпункт 3 частини першої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити реченням такого змісту: "Вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом".

4. У частині другій статті 13 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258) слова "Державним агентом із проведення інтервенційних операцій" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

5. Пункт 40 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1997 р., N 18, ст. 131) викласти в такій редакції:

"40) Державний комітет України з державного матеріального резерву, установи та організації системи державного резерву - за позовами щодо виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ).

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 статті 1 і статті 2, які набирають чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 12 травня 2004 року
N 1713-IV

^ Наверх
наверх