документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 2004 р. N 694
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 828 від 30.08.20
05
)

Про затвердження Порядку проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій)
на право користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 р. N 694

Порядок
проведення аукціонів з продажу спеціальних
дозволів (ліцензій) на право користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціонах спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Перелік ділянок надр, дозволи на користування якими підлягають продажу на аукціоні, визначає уповноважений орган.

У разі коли законодавчими актами передбачені інші випадки надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр, зазначені дозволи надаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1540 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2100).

2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - спосіб продажу спеціальних дозволів (ліцензій) шляхом проведення відкритих торгів за участю продавця, організатора аукціону та покупців;

дозвіл - спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування певними ділянками надр, який видається у порядку, визначеному законодавством, і надає суб'єкту господарювання або фізичній особі право на користування певною ділянкою надр із зазначеною у дозволі метою;

крок аукціону - надбавка, на яку в ході торгів підвищується початкова та кожна подальша ціна продажу виставленого на торги дозволу;

організатор аукціону - юридична особа, з якою продавцем укладено договір про проведення аукціону з продажу дозволів;

покупець - юридична або фізична особа, яка згідно із законодавством має право на отримання дозволу;

початкова ціна продажу дозволу - ціна продажу дозволу, що визначається відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр (далі - уповноважений орган), з якої розпочинаються торги;

продавець - уповноважений орган;

угода про умови користування ділянкою надр - письмова угода між продавцем та переможцем аукціону, яка є невід'ємною частиною договору і визначає умови користування ділянкою надр.

3. Питання продажу дозволів уповноважений орган погоджує з органами місцевого самоврядування (у межах території Автономної Республіки Крим - з Верховною Радою Автономної Республіки Крим) та Мінприроди, а також з:

Держнаглядохоронпраці - у разі продажу дозволів з метою видобування корисних копалин;

МОЗ - у разі продажу дозволів з метою видобування природних лікувальних ресурсів;

спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони державного кордону, безпеки судноплавства, рибного господарства - у разі продажу дозволів на користування ділянкою надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

4. Продаж дозволів на аукціонах може здійснюватися через організатора аукціону, вимоги до якого затверджуються уповноваженим органом.

5. Аукціон проводиться згідно з цим Порядком та регламентом аукціону, що затверджується уповноваженим органом.

Уповноважений орган вміщує у газеті "Урядовий кур'єр" оголошення про проведення аукціону з продажу дозволів (далі - оголошення), яке повинне містити такі відомості:

назва ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

початкова ціна продажу дозволу;

дата і місце проведення аукціону;

дата кінцевого строку подання заявок;

адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про ділянки надр та умови проведення аукціону;

вартість інформації про ділянку надр;

розмір плати за участь в аукціоні;

прізвище посадової особи уповноваженого органу, яка відповідає за приймання заявок;

номер телефону для довідок.

6. Аукціони проводяться за рахунок потенційних покупців, що оплачують вартість інформації про ділянку надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон, та витрати на участь в аукціоні (далі - грошові внески).

Інформація про ділянку надр - це документація, яка містить відомості про об'єкт надрокористування, кваліфікаційні вимоги до покупців і умови користування цим об'єктом, проект відповідної угоди та геологічна інформація.

7. Кваліфікаційні вимоги до покупців визначаються уповноваженим органом при проведенні кожного аукціону і видаються потенційним покупцям у письмовій формі разом з інформацією про ділянку надр.

До кваліфікаційних належать, зокрема, вимоги щодо наявності:

постійно працюючих фахівців відповідної кваліфікації;

фінансової можливості для провадження відповідної діяльності з користування надрами, яка повинна підтверджуватися відповідними документами;

матеріально-технічної бази та технологічних можливостей для провадження відповідної діяльності з користування надрами.

У покупців не повинно бути простроченого податкового боргу та активів у податковій заставі.

8. До участі в аукціоні не допускаються покупці, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також у разі, якщо:

юридична особа перебуває у стані ліквідації, або проти якої порушено справу про банкрутство;

майно, яке покупець передбачає застосовувати для користування відповідною ділянкою надр, є предметом застави або об'єктом стягнення чи арешту за рішеннями судів, податкових та інших уповноважених органів державної влади.

9. Розмір оплати покупцем витрат на участь в аукціоні визначається згідно з кошторисом, до якого включаються витрати на підготовку та проведення аукціону, експертизу поданих матеріалів, розміщення оголошення у пресі, послуги зв'язку, тиражування матеріалів, проведення переговорів тощо.

Вартість інформації про ділянку надр визначається з урахуванням витрат на її створення згідно з кошторисом. Геологічна інформація надається уповноваженим органом згідно з Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220), без права передачі іншим юридичним та фізичним особам.

Кошти за інформацію про ділянку надр покупець сплачує юридичній або фізичній особі, яка має право розпорядження такою інформацією, а за участь в аукціоні - уповноваженому органу.

Кошти, сплачені за участь в аукціоні, використовуються уповноваженим органом на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням аукціону.

Грошові внески покупцям не повертаються.

10. Для участі в аукціоні покупець подає заявку, яка повинна містити:

заяву про намір взяти участь у певному аукціоні;

відомості про покупця (найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), адресу, номер телефону, телефаксу, прізвище та посаду керівника (для юридичної особи), копію документа про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), копії статутних документів (для юридичних осіб), копію паспорта та довідки про ідентифікаційний код (для фізичних осіб), чисельність працюючих, основні види діяльності, досвід роботи у сфері надрокористування;

інформацію про фінансові можливості покупця (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені керівником підприємства копії балансу та фінансового звіту за попередній рік, відомості щодо наявності порушених згідно із законодавством процедур банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру);

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують покупця (назва, адреса);

інформацію про виробничу діяльність (довідку про діяльність покупця, технології, виробничі потужності, що використовуватимуться покупцем під час роботи на об'єкті надрокористування);

відомості про юридичних та фізичних осіб, які залучатимуться покупцем для виконання робіт з користування ділянкою надр;

документи, що підтверджують внесення плати за участь у аукціоні та за інформацію про ділянку надр;

проект угоди про умови користування ділянкою надр;

відомості про відповідність покупця кваліфікаційним вимогам;

письмове погодження умов проведення аукціону.

11. Заявка подається до уповноваженого органу на паперовому та електронному носіях у конверті. Заявка на паперовому носії та додані до неї документи підписуються уповноваженою особою покупця із зазначенням дати та вихідного номера і засвідчуються печаткою покупця (якщо покупцем є фізична особа, робиться позначка "Печатка відсутня"). На конверті зазначається адреса уповноваженого органу, найменування об'єкта надрокористування та покупця з його адресою і робиться позначка: "Заявка про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами (із зазначенням об'єкта надрокористування)".

12. Кінцевий строк подання заявки визначається окремо за кожним об'єктом надрокористування, але не пізніше ніж за 30 календарних днів до оголошеної дати проведення аукціону. Заявки, що надійшли пізніше 16 год цієї дати, повертаються без розгляду.

Приймання заявок розпочинається з дня опублікування оголошення.

13. Для розгляду заявок уповноважений орган утворює робочу групу та затверджує положення про неї та склад.

Робоча група проводить розкриття конвертів із заявками, перевіряє відповідність поданих документів пункту 10 цього Порядку, встановлює відповідність покупців кваліфікаційним вимогам та виконує інші завдання згідно з положенням про неї.

Для вирішення питання стосовно допуску покупців до участі в аукціоні робочою групою також враховується стан виконання робіт на ділянках надр, на право користуванням якими їм уже надано дозволи. У разі встановлення фактів невиконання програм робіт або виявлення порушень правил надрокористування, зафіксованих в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів і не усунутих в установлені строки, покупці не допускаються до участі в аукціоні.

Перелік допущених до участі в аукціоні покупців, які відповідають вимогам, установленим у цьому Порядку, оформляється протоколом, що підписується всіма членами робочої групи.

14. Уповноважений орган не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку аукціону на підставі протоколу робочої групи сповіщає потенційних покупців про допуск до участі в аукціоні та подає їх перелік організатору аукціону (в разі його залучення до проведення аукціону).

15. До початку аукціону кожен з потенційних покупців підписує з продавцем угоду про умови користування ділянкою надр, яка набирає чинності, якщо покупця визнано переможцем аукціону, з дня підписання договору купівлі-продажу дозволу. У разі непідписання угоди до дня проведення аукціону покупець не допускається до участі в ньому.

16. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш як два покупці.

17. Початкова ціна дозволу, не проданого на аукціоні, може бути зменшена, але не більше ніж на 50 відсотків, в установленому уповноваженим органом порядку. Дозвіл із зменшеною початковою ціною виставляється на повторний аукціон.

Розмір кроку аукціону встановлюється у його регламенті.

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

18. У разі коли дозвіл на повторному аукціоні не продано, уповноважений орган знімає його з торгів і приймає рішення про подальше використання відповідно до законодавства.

19. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну за виставлений на торги дозвіл, уклав з продавцем договір купівлі-продажу і угоду про умови користування певною ділянкою надр.

Договір купівлі-продажу укладається з покупцем, якого визнано переможцем, у день проведення аукціону.

Переможець аукціону протягом 10 банківських днів (не рахуючи дня проведення аукціону) проводить розрахунок за придбаний на аукціоні дозвіл у національній валюті України. У разі участі в аукціоні нерезидентів, які не мають можливості провести оплату у національній валюті України, розрахунки здійснюються в іноземній валюті за курсом Національного банку на день внесення платежу.

20. Дозволи видаються уповноваженим органом переможцю аукціону після повного його розрахунку згідно з договором купівлі-продажу та набрання чинності угодою про умови користування ділянкою надр.

21. Покупець - переможець аукціону:

не має права дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати надані йому права на користування надрами будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів суб'єктів господарювання, а також для провадження спільної діяльності;

здійснює права та обов'язки надрокористувача, передбачені законодавством.

^ Наверх
наверх