документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-03-232007-06-25  

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ
23.03.2004 N 136

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2004 р.за N 490/9089

Про затвердження Правил пожежної безпеки
для суден, які будуються та ремонтуються

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508, наказую:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки для суден, які будуються та ремонтуються (додаються).

2. Начальникам Державного департаменту пожежної безпеки МНС України, Головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести до відома керівного складу територіальних органів управління МНС України і організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів Правил пожежної безпеки для суден, які будуються та ремонтуються, і забезпечити здійснення контролю за їх виконанням.

3. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила пожарной безопасности для строящихся и ремонтируемых судов", затверджені Мінсудпромом СРСР 19.11.85.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Борисова П.Ф.

Міністр Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
23.03.2004 N 136

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2004 р. за N 490/9089

Правила
пожежної безпеки для суден,
які будуються та ремонтуються *

----------------------------------------------

* Далі - Правила.

1. Загальні положення

1.1. Правила пожежної безпеки для суден, кораблів та інших плавучих споруд (далі - судна), які будуються та ремонтуються, установлюють основні вимоги пожежної безпеки під час будівництва, ремонту, переустаткування і модернізації суден на суднобудівельних і судноремонтних підприємствах незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.2. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) забезпечення пожежної безпеки суден покладається на керівників і уповноважених керівниками осіб суднобудівельних та судноремонтних підприємств (далі - підприємства).

1.3. Керівник підприємства має призначити відповідальних за забезпечення пожежної безпеки на суднах на період їх будування, ремонту, спускання та випробувань, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені в посадових документах (посадових інструкціях) відповідно до пункту 2.3 Правил пожежної безпеки в Україні, введених в дію наказом МВС України від 22.06.95 N 400 та зареєстрованих в Мін'юсті України 14.07.95 за N 219/755 (зі змінами та доповненнями) (далі - НАПБ А. 01.001-95).

1.4. Особа, яка призначена наказом керівника підприємства, є відповідальною за забезпечення пожежної безпеки суден, повністю переданих підприємству за актом, і суден, де немає екіпажу.

1.5. Коли судно не передано підприємству за актом і не знято екіпаж, відповідальним за забезпечення пожежної безпеки судна під час ремонту є капітан судна або особа, яка виконує його обов'язки.

1.6. Відповідальним за своєчасну і якісну підготовку судна до поставлення його в ремонт у частині виконання вимог пожежної безпеки є капітан судна або особа, яка виконує його обов'язки.

1.7. Відповідальним за пожежну безпеку під час проведення вогневих, вогненебезпечних робіт у місцях їх вироблення на суднах є безпосередні керівники цих робіт з числа інженерно-технічного персоналу підприємства або особи, які виконують їхні обов'язки.

1.8. Керівник підприємства зобов'язаний уживати (у межах наданих йому прав) відповідні заходи реагування на факти порушень або невиконання посадовими особами, іншими працівниками підприємства, які беруть участь у будівництві та ремонті суден, установленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки та інших нормативних актів, що чинні в цій сфері.

1.9. Посадові та фізичні особи, винні в порушенні правил пожежної безпеки при будівництві та ремонті суден несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.10. Відхилення від цих Правил мають бути узгоджені з органами державного пожежного нагляду згідно з чинним законодавством.

2. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2.1. Горіння - екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) свічення.

2.2. Загоряння - виникнення горіння під впливом джерела запалювання.

2.3. Горючий матеріал - матеріал, що під впливом вогню або високої температури спалахує чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти чи тліти, чи обвуглюватись після ліквідування джерела запалювання.

2.4. Негорючий матеріал - матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється.

2.5. Горюча рідина - рідина, здатна спалахувати під впливом джерела запалювання і самостійно горіти після його видалення.

2.6. Легкозаймиста рідина - горюча рідина з температурою спалаху не більше 61 град. С (у закритому тиглі) або 66 град. С (у відкритому тиглі).

Особливо небезпечними називають легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 град. С.

2.7. Флегматизація - уведення речовини в горючу суміш, що звужує межі її спалахування чи повністю усуває можливість горіння.

2.8. Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум'я - мінімальний (максимальний) вміст горючої речовини в однорідній суміші з окислювальним середовищем, за якого можливе поширення полум'я по суміші на будь-яку відстань від джерела запалювання.

2.9. Пожежа - неконтрольоване горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей і (або) становить загрозу життю і здоров'ю людей.

2.10. Вибух - швидке екзотермічне хімічне перетворення вибухонебезпечного середовища, яке супроводжується виділенням енергії та утворенням стислих газів, здатних виконувати механічну роботу.

2.11. Причина пожежі - явище чи обставини, що безпосередньо спричинюють виникнення пожежі.

2.12. Осередок пожежі - місце початкового виникнення пожежі.

2.13. Небезпечний фактор пожежі - фактор пожежі, вплив якого призводить до травми, отруєння чи загибелі людини, а також до матеріальних збитків.

2.14. Розвиток пожежі - збільшення зони горіння та (чи) ймовірності впливу небезпечних факторів пожежі.

2.15. Пожежобезпека об'єкта - стан об'єкта, за якого з регламентованою імовірністю унеможливлюється виникнення і розвиток пожежі та вплив на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

2.16. Пожежна небезпека - можливість виникнення та (або) розвитку пожежі.

2.17. Показник пожежної небезпеки - величина, що кількісно характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки.

2.18. Вогнезахист - зниження пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій методом спеціальної обробки або нанесення покриття.

2.19. Вогнезахисна речовина (суміш) - речовина (суміш), яка забезпечує вогнезахист.

2.20. Протипожежні вимоги - інженерно-технічні й (або) організаційні заходи, спрямовані на попередження пожежі, запобігання її поширенню і гасіння.

2.21. Пожежна охорона - підрозділи державної і відомчої пожежної охорони, добровільна пожежна дружина і місцева пожежна охорона (населених пунктів або підприємства), що здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм, правил та технічних умов посадовими особами та іншими робітниками під час будівництва та ремонту суден.

2.22. Евакуаційний вихід - вихід із судна чи з приміщення в безпечну зону. Вихід із суднових приміщень, що веде безпосередньо назовні через коридор або через суміжне приміщення, до трапу.

2.23. Евакуація людей під час пожежі - вимушений процес руху людей із зони, де можливий вплив на них небезпечних факторів пожежі.

2.24. Шлях евакуації - шлях, що веде до евакуаційного виходу.

2.25. План евакуації під час пожежі - документ, у якому вказано евакуаційні шляхи та виходи, визначено правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій будівельників і команди на судні під час виникнення пожежі.

2.26. Пожежний пост - місце, де зосереджені пускові пристрої протипожежних систем, первинні засоби пожежогасіння.

2.27. Первинні засоби пожежогасіння - засіб для ліквідації загорянь, пожеж (вогнегасники, пожежний ручний інструмент, відра пожежні, азбестова тканина тощо), які застосовуються до приведення в дію стаціонарних систем і установок пожежогасіння або прибуття пожежних підрозділів.

2.28. Протипожежні системи й обладнання - активні засоби протипожежного захисту, призначені для гасіння пожежі й обмеження його поширення на судні.

2.29. Протипожежне постачання - переносні активні засоби боротьби з пожежами (апарати, інвентар та витратні матеріали).

2.30. Стаціонарні системи пожежогасіння - системи, які призначені для подачі вогнегасної речовини до захищуваних приміщень або безпосередньо в них та конструктивно пов'язані з корпусом судна.

2.31. Протипожежний режим - комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об'єкта (виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки.

2.32. Приміщення - частина міжпалубного простору всередині корпуса судна, що обмежена з усіх боків перегородками або бортами і перегородками.

2.33. Замкнуті приміщення - суднові приміщення, обмежені з усіх боків поверхнею, мають один або декілька люків (лазів) розмірами не менше ніж 600 х 600 мм, які перешкоджають вільному і швидкому проходженню через них, чи група приміщень, з'єднаних між собою люками чи лазами з розмірами 600 х 600 мм або більше.

2.34. Суміжні приміщення і відсіки - приміщення або відсіки, відділені один від одного перегородкою, палубою, платформою чи іншою подібною постійною конструкцією, без вирізів або з вирізами, що мають закриття.

2.35. Важкодоступне приміщення - приміщення, у якому, зважаючи на малі розміри, ускладнено виконання робіт і евакуацію людей, а природний обмін повітря недостатній.

2.36. Відсік - частина внутрішнього простору судна, обмежена днищем, бортами, палубою перегородок та двома сусідніми поперечними водонепроникними перегородками або піковою перегородкою.

2.37. Вигородка - вертикальна чи похила стінка з набором чи без нього, що розділяє приміщення усередині відсіку судна.

2.38. Перегородка - вертикальна стінка з листів та набору, що розділяє внутрішній простір корпусу судна на відсіки чи обмежує надбудови та рубки судна.

2.39. Надбудова - конструкція, утворена продовженням бортових перекриттів основного корпуса судна, палубою та поперечними перегородками, що розміщена вище верхньої палуби.

2.40. Вихід - отвір у перегородці або палубі, обладнаний закриттям і призначений для проходу людей. Тимчасовий вихід (прохід) - отвір у перегородці або палубі, призначений для проходу людей і не обладнаний закриттям.

2.41. Системи технічного забезпечення суден - сукупність спеціалізованих систем, що забезпечують створення певних виробничих умов праці та постачання технологічних і штатних споживачів на судні всіма необхідними видами енергії і середовищами певних параметрів у період будівництва, переустаткування та ремонту суден на будівельних місцях.

2.42. Вогневі роботи - виробничі операції, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням або нагріванням деталей до температур, здатних викликати спалахування матеріалів і конструкцій (газове зварювання, плазмене зварювання, газова різка, електродугове зварювання, пайка, механічна обробка металу з виділенням іскр тощо).

2.43. Вогненебезпечні роботи - роботи із застосуванням легкозаймистих та горючих рідин, газів і матеріалів (мастила, палива, клею, розчинників тощо).

2.44. Вибухозахищене електрообладнання - електрообладнання, у якому передбачені конструктивні заходи щодо усунення можливості спалахування його навколишнього вибухонебезпечного середовища внаслідок експлуатації цього електрообладнання.

2.45. Пожежонебезпечна зона - простір усередині та поза приміщеннями, у межах якого постійно чи періодично обертаються горючі речовини.

2.46. Будівельне місце - ділянка території підприємства, на якому відбувається будівництво судна, його оздоблення та насичення (стапель, елінг, док, добудовна пристань).

2.47. Виконавець - фізична особа, яка безпосередньо виконує роботу. Керівник - фізична особа з числа інженерно-технічних робітників, яка безпосередньо керує проведенням роботи.

3. Скорочення та позначення

ТЗС - системи технічного забезпечення судна; НАПБ - нормативно-правовий акт з питань пожежної безпеки; ЗНА - засоби наочної агітації; ДПД - добровільна пожежна дружина; ЧВС - чергово-вахтова служба; ПУЕ - Правила улаштування електроустановок; ПТЕ - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; ГР - горюча рідина; ЛЗР - легкозаймиста рідина; ЛФМ - лакофарбові матеріали; ГГ - горючі гази; ПММ - пально-мастильні матеріали; ВПБ - вимоги пожежної безпеки; НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я.

4. Організаційні заходи щодо
забезпечення пожежної безпеки суден

4.1. Забезпечення пожежної безпеки на етапах будування чи ремонту судна повинно бути передбачено на стадії технічного проектування.

4.2. Порядок взаємодії адміністрації підприємства із Замовником та екіпажем судна, а також з органами пожежної охорони повинен визначатися договором (контрактом).

4.3. На судні в період будування або ремонту, з урахуванням його пожежної небезпеки, наказом має бути встановлений відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені вимоги щодо:

безпечного зберігання речовин та матеріалів;

проведення тимчасових вогневих та вогненебезпечних робіт;

відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

зберігання промасленого спецодягу та ганчір'я;

прибирання суднових приміщень від відходів будівельних і опоряджувальних матеріалів;

огляду суднових приміщень після закінчення робіт;

місце куріння;

організації експлуатації та обслуговування систем ТЗС, протипожежних систем і обладнання (протипожежного водопроводу, вогнегасників, пожежної сигналізації, аварійно-рятувального майна тощо);

проходження службовими особами навчання й порядок перевірки знань з питань пожежної безпеки, проведення з робітниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних осіб за їх проведення;

дій учасників будівництва і ремонту суден та екіпажів під час виникнення пожежі;

збору членів ДПД та відповідальних службових осіб під час виникнення пожежі, виклику в нічний час, вихідні й святкові дні.

Усі працівники і службовці, які беруть участь у будівництві і ремонті суден, мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах під час проходження пожежно-технічного мінімуму.

4.4. На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки, що враховує умови будівельних місць, протипожежний стан суден, відповідно до додатка 1.

4.5. Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежний інструктаж) відповідно до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом МНС України від 29.09.2003 N 368 та зареєстрованого в Мін'юсті України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003). Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою (виконавці вогневих, вогненебезпечних робіт, електрики тощо), повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки.

4.6. Заняття з пожежно-технічного мінімуму повинні проводитися за спеціальною, затвердженою керівником підприємства програмою проведення протипожежного інструктажу з пожежно-технічного мінімуму з робітниками та службовцями підприємства, погодженою з пожежною охороною, розробленою відповідно до додатка 2 з урахуванням місцевих умов та специфіки суден.

4.7. На кожному судні має бути встановлений порядок оповіщення про пожежу.

4.8. Судна мають бути забезпечені знаками пожежної безпеки, виконаними відповідно до ДСТУ 3237-94 "Кольори сигнальні та знаки пожежної безпеки в суднобудуванні. Загальні положення".

4.9. Старший будівельник, який відповідає за здачу зобов'язаний:

організовувати вивчення і виконання цих Правил усіма інженерно-технічними працівниками, які безпосередньо підлеглі йому і беруть участь у будівництві або ремонті судна;

організовувати проведення протипожежного інструктажу робітників та інженерно-технічних працівників, які беруть участь у будівництві або ремонті судна;

контролювати дотримання встановленого протипожежного режиму технічного мінімуму всіма особами, які беруть участь у будівництві або ремонті судна;

за відсутності екіпажу постійно перевіряти дотримання встановлених протипожежних вимог на судні, наявність та справність засобів пожежогасіння, засобів рятування, уживати необхідних заходів щодо усунення недоліків.

4.10. Посадові особи та працівники, які мають пряме або непряме відношення до виконання робіт на суднах, повинні:

дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги цих Правил та інших нормативно-правових актів, а також накази і розпорядження керівництва підприємства з питань пожежної безпеки;

знати пожежну небезпеку технологічних операцій, речовин та матеріалів, що застосовуються;

знати призначення засобів і систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, зв'язку, місця їх розташування;

забезпечувати справне утримання та постійну готовність до дії всіх наявних на судні, стапелі, в елінгу та інших будівельних місцях первинних засобів пожежогасіння, протипожежних систем і обладнання, пожежного зв'язку та сигналізації;

забезпечувати місця проведення вогневих та вогненебезпечних робіт відповідними знаками безпеки і ЗНА;

забезпечувати щоденне прибирання суднових приміщень, будівельних риштувань, робочих місць;

не припускати захаращення пожежних проїздів до суден, вододжерел, проходів до первинних засобів пожежогасіння;

у разі виникнення (виявлення) пожежі діяти відповідно до вимог розділу 8 даних Правил.

4.11. Судна, що будуються, не рідше одного разу на квартал повинні проходити обстеження комісією, що призначається керівником підприємства із залученням співробітників пожежної охорони підприємства. За результатами обстеження видається наказ по підприємству.

4.12. Системи ТЗС приймаються в експлуатацію комісією, призначеною керівником підприємства. Керівник підприємства зобов'язаний призначити відповідальних за монтаж і експлуатацію систем ТЗС.

4.13. Перед здаванням судна в ремонт підприємству судно має бути обстежене комісією в складі: будівельника, представника пожежної охорони, капітана та старшого механіка.

За результатами обстеження необхідно скласти протокол огляду судна перед постановкою у ремонт (додаток 3), у якому мають бути вказані порушення встановлених протипожежних вимог та заходи щодо їх усунення. Приймання судна в ремонт оформлюється протоколом.

4.14. Перед поставленням у док судно має бути обстежене комісією у складі: старшого будівельника, представників докових служб, служби охорони праці підприємства, пожежної охорони та адміністрації судна.

За результатами обстеження складається акт огляду судна перед постановкою у ремонт (додаток 4).

До моменту постановки в споруду судна необхідно виконати таке:

1. Нанести нумерацію шпангоутів на бортах білилами через 5 шпангоутів.

2. Скласти схему розміщення змінної частини навантаження на момент постановки судна в споруду.

3. У споруді підключитися до пожежної магістралі заводу.

4. Зливання палива і мастильних матеріалів у споруду заводу забороняється.

5. Виробництво вогневих робіт забезпечити вахтою як зовні, так і в середині приміщення.

6. Оформити замовлення на необхідну кількість електроенергії, пари, води в споруді через енергетика цеху.

7. Ознайомити в разі наявності на судні екіпажу з правилами внутрішнього розпорядку під час робіт у споруді.

8. Цистерни з наявністю рідких вантажів мають бути запресовані і не мати вільних поверхонь.

4.15. Перед початком насичення судна горючими речовинами та матеріалами має бути складено акт перевірки готовності судна до проведення вогневих та вогненебезпечних робіт (додаток 5).

5. Загальні протипожежні вимоги до суден,
які будуються та ремонтуються

5.1. Утримання суден, суднових приміщень, виробничого обладнання

5.1.1. На суднах усе технологічне обладнання, інструменти, оснастка, прилади тощо, що застосовуються в процесі виконання робіт, мають бути в пожежобезпечному виконанні.

Робота технологічного обладнання, апаратури й установок та їх навантаження повинні відповідати вимогам паспортних даних.

5.1.2. Розміщення технологічного обладнання повинно здійснюватися відповідно до вимог нормативно-технічної документації і схем ТЗС.

5.1.3. На суднах, що будуються, допускається за погодженням з пожежною охороною улаштування на верхній палубі тимчасових приміщень (укриттів), виготовлених з негорючих матеріалів.

5.1.4. На судні допускається куріння в спеціально відведених місцях, визначених старшим будівельником або капітаном. Місця куріння мають бути позначені знаками або написами, обладнаними урнами з негорючих матеріалів.

5.1.5. Протипожежні системи й обладнання на суднах повинні утримуватися в справному стані. Судна мають бути забезпечені вогнегасниками відповідно до норм оснащення вогнегасниками суден (додаток 6).

5.1.6. Для пожежних насосів, аварійного освітлення, пожежної і охоронної сигналізації, вентиляції під час робіт у замкнених і важкодоступних приміщеннях, а також приміщеннях, пов'язаних із застосуванням вибухонебезпечних і ГГ або ЛЗР, повинні передбачатись резервні незалежні джерела живлення з автоматичним уведенням у дію.

5.1.7. Будівельні риштування, помости та інші пристрої для забезпечення проведення робіт на висоті повинні споруджуватися з негорючих матеріалів. Допускається, за погодженням з пожежною охороною, виготовлення настилів риштувань і помостів з деревини.

5.1.8. Деревина, що використовується для виготовлення помостів риштування, настилів, трапів та інших пристроїв для забезпечення проведення робіт під час будівництва та ремонту суден, повинна підлягати вогнезахисту і відноситись до групи важкогорючих матеріалів.

Після обробки (просочення) антипіренами дерев'яних помостів риштування повинен бути складений акт про проведення роботи підрядною організацією. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки. Після закінчення термінів дії обробки (просочення) та в разі втрати або погіршення вогнезахисних властивостей обробку (просочення) необхідно поновити.

5.1.9. Ефективність вогнезахисту деревини повинна контролюватися проведенням вогневих випробувань згідно з ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащиты для древесины. Методы определения огнезащитных свойств". Результати контролю повинні заноситися до паспорта на кожну партію просоченої деревини.

5.1.10. Нове виготовлене риштування, трапи та інші пристрої для забезпечення проведення робіт на висоті повинні бути прийняті комісією зі складанням акта за участю представників пожежної охорони.

5.1.11. При аварійних розливах ЛЗР, ГР, ПММ необхідно негайно видалити рідину, що розлилася. Роботи можуть бути продовжені після зниження концентрації парів ЛЗР у повітрі до 20% від НКМПП.

5.1.12. Для промивання і знежирювання суднового обладнання, деталей тощо повинні застосовуватися, як правило, негорючі мийні засоби і препарати.

5.1.13. Усі суднові приміщення, відкрита частина палуб і риштування повинні вчасно очищатися від горючого сміття, відходів будівельних матеріалів і постійно утримуватися в чистоті.

5.1.14. Використані обтиральні матеріали необхідно прибирати в металеві ящики з кришками, що щільно закриваються, і щодня після закінчення зміни видаляти із судна. Інші відходи повинні збиратися в контейнери, що можуть розміщуватися на верхній (відкритій) палубі, і в кінці робочого дня прибиратися із судна.

5.1.15. Під час зберігання і використання різноманітних речовин і матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні та фізико-хімічні властивості, а також додержуватися протипожежні вимоги щодо спільного їх зберігання відповідно до додатка 7 ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" або до додатка 4 НАПБ А. 01.001-95.

5.1.16. Заходи щодо захисту від небезпечного впливу статичної електрики, прямих ударів блискавки і вторинних її проявів повинні виконуватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статистичної електрики", ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования", ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление", ГОСТ 12.1.038-82 "ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов" та ОСТ 5 Р. 6109-88 "Устройства грозозащитные и заземления для снятия зарядов статистического электричества с металлических конструкций и деталей. Правила и нормы проектирования".

5.1.17. Під час організації та проведення виробничих процесів, пов'язаних з утворенням статичної електрики, повинні передбачатися заходи щодо захисту від неї, відведення або нейтралізації:

заземлення устаткування та комунікацій, а також забезпечення постійного електричного контакту тіла людини із заземленням;

зменшення питомих об'ємних та поверхових опорів;

використання радіоізотопних, індукційних та інших нейтралізаторів.

5.1.18. На підлозі (підошві) стапеля, елінгу, стапель-палубі і топ-палубі доку, під суднами забороняється влаштовувати різноманітні тимчасові майстерні, комори, а також зберігати ЛЗР, ГР, ГГ та інші горючі матеріали.

5.1.19. Забороняється на суднах, у суднових приміщеннях:

прибирання приміщення і прання одягу із застосуванням ЛЗР і ГР;

розкидати і залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали, зберігати промаслений спецодяг;

захаращувати різноманітними предметами і обладнанням трапи, тамбури, риштування, проходи та виходи;

працювати в промасленому спецодягу;

виконувати роботи будь-якого виду в цистернах, кофердамах та інших замкнутих і важкодоступних суднових приміщеннях (у яких раніше проводилися вогненебезпечні роботи) без попереднього аналізу повітряного середовища і дозволу відповідальної особи за пожежну безпеку судна;

застосовувати в процесі будування або ремонту виробниче обладнання і інструмент, що не відповідає вимогам пожежовибухобезпеки для конкретного техпроцесу;

зберігати ЛФМ і тару з-під них, балони з ГГ і окислювачами в приміщеннях, що не є спеціальними коморами.

5.2. Розміщення суден, що ремонтуються, на суднобудівельних і судноремонтних підприємствах

5.2.1. Розстановка суден на акваторії підприємства-будівельника проводиться відповідно до плану розстановки суден біля причалів і на суднопідіймальних спорудах підприємства, розробленого адміністрацією підприємства і узгодженого з пожежною охороною.

5.2.2. При лінійній розстановці суден (кожне судно встановлюється до причальної стінки бортом) відстань між носом і кормою двох сусідніх суден у межах однієї лінії повинна бути не менше 10 метрів.

5.2.3. У разі групової розстановки суден (судна встановлюються до причальної стінки кормою або носом) відстань між бортами двох сусідніх суден у межах однієї групи повинна бути не менше 5 метрів.

5.2.4. Відстань між двома сусідніми лініями або двома сусідніми групами суден уздовж причалу має бути не менше 16 метрів.

5.2.5. Загальна кількість суден в одній лінії (у разі лінійної розстановки) або в одній групі (у разі групової розстановки) не повинна перевищувати 5 одиниць.

5.2.6. У разі установки в добудованій пристані більше одного судна загальна валова місткість їх у лінії або групі не повинна перевищувати 50 тис. регістрових тонн. У разі, якщо валова місткість одного судна перевищує 50 тис. регістрових тонн, то таке судно слід розглядати як лінію або групу (залежно від установки).

5.2.7. Від риштування судна, що ремонтується, до риштування або борту судна, що стоїть поруч, відстань повинна бути не менше 5 метрів.

5.2.8. Відстань між суднами, які мають надбудову і стоять у доках, повинна бути не менше 2 метрів.

5.2.9. Протипожежні розриви між окремими суднами валовою місткістю менше 300 регістрових тонн у межах однієї групи не нормуються.

5.3. Постановка судна на ремонт

5.3.1. До початку ремонтних робіт капітан зобов'язаний вивчити з усім екіпажем інструкцію підприємства з пожежної безпеки з відміткою в журналі під підпис.

5.3.2. До початку проведення ремонтних робіт на судні необхідно:

виконати заходи, запропоновані комісією і викладені в протоколі огляду судна перед постановкою на ремонт;

звільнити судно від палива, вибухових і горючих речовин, матеріалів, вантажів. За погодженням з будівельником, замовником і представником пожежної охорони дозволяється постановка судна з паливом і мастилом у цистернах на термін докування з оформленням карти-схеми розміщення паливних та мастильних матеріалів (додаток 7);

укомплектувати штатне протипожежне постачання згідно з проектною відомістю комплектації;

вилучити з індивідуального користування всі позаштатні електрообігрівальні прилади (праски, плитки, чайники тощо) і використовувати їх тільки з дозволу пожежної охорони в спеціально обладнаних місцях;

демонтувати позаштатні електричні мережі та арматуру в приміщеннях судна;

забезпечити закриття і пломбування кают після звільнення їх екіпажем, організувати централізоване зберігання ключів від усіх приміщень. Відкривати каюти дозволяється для проведення необхідних робіт;

привести в готовність стаціонарні та первинні засоби пожежогасіння, сигналізацію, аварійне освітлення і засоби оповіщення, скласти акт про їх готовність і контролювати справність цих засобів;

перевірити засоби індивідуального захисту органів дихання і тримати їх у готовності до використання;

перевірити справність протипожежних дверей і заслінок, які не підлягають заводському ремонту.

5.3.3. Командування судна зобов'язана розробити інструкції щодо відбування ЧВС із затвердженням маршрутів обходу приміщень пожежними дозорами і визначенням режиму обходу та діями при виникненні пожежі на судні в період ремонту.

5.3.4. На період ремонту після постановки судна на ремонт капітан і будівельник за погодженням з пожежною охороною повинні намітити місця в корпусних конструкціях для проходу ліній тимчасового водопостачання і трас енергопостачання.

5.3.5. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації електромереж і електрообладнання на суднах, що ремонтуються, є суднові електромеханіки.

5.3.6. Усі електричні мережі й обладнання судна, що ремонтується, які не підлягають використанню у період ремонту, повинні бути відключені на головному, аварійному та групових розподільних щитах, запобіжники цих ділянок зняті, а рубильники опломбовані судновою адміністрацією. Якщо конструкції електророзподільних щитів не дають змоги виконати цю вимогу, то на щитах повинні бути відключені автоматичні вимикачі силових мереж і мереж освітлення, що подають живлення в приміщення, де ремонт не проводиться. Там, де послідовно з автоматичними вимикачами включені запобіжники, останні повинні бути зняті.

5.3.7. На головному розподільному щиті повинно бути вивішено плакат, на якому слід указати, які автоматичні вимикачі дозволено включати у робочий час. Перелік цих автоматичних вимикачів погоджується з представником пожежної охорони за поданням суднового електромеханіка.

5.3.8. Командування судна зобов'язана здійснювати постійне спостереження за всіма роботами, що проводяться підприємством (пов'язаними з можливістю виникнення пожежонебезпечної ситуації), шляхом призначення з числа екіпажу судна забезпечувальних осіб до тих приміщень, де проводяться роботи, а за необхідності - до суміжних.

5.3.9. Наказом по судну повинні бути призначені особи, яким надається право видачі нарядів-допусків на виконання вогневих і вогненебезпечних робіт.

5.4. Стоянка суден у доку

5.4.1. Перед постановкою судна в док старший будівельник та представник суднової адміністрації повинні перевірити стан і комплектність докових систем пожежогасіння.

Системи протипожежного водопостачання доку (елінгу) повинні бути справними і перебувати в постійній експлуатаційній готовності.

5.4.2. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки на території доку (елінгу) є начальник доку (елінгу), а на суднах, що стоять у доку (елінгу), - капітани суден.

5.4.3. Елінги і доки мають бути обладнані телефонним зв'язком з диспетчером пожежної охорони.

5.4.4. Ремонт суден у док-кесоні виконується згідно з вимогами до суден, які ремонтуються в доку. У тих випадках, коли штатні суднові засоби пожежогасіння можуть бути використані для забезпечення пожежної безпеки судна, до нього висуваються вимоги як до судна, що ремонтується на плаву.

5.4.5. Горючі будівельні матеріали і деталі, що необхідні для будівництва та ремонту суден, можуть складатися у стапельних місцях у кількості, яка не перевищує добової потреби на цій ділянці робіт.

5.4.6. У темний час доби територія доку повинна бути освітлена.

5.4.7. Усі судна, що стоять у доку, повинні бути заземлені.

5.4.8. Повинно бути обладнано не менше двох місць сходження із судна, двох місць виходу з кожного ярусу зовнішніх риштувань.

5.4.9. На період ремонту систем пожежогасіння судна необхідно передбачити послідовність виконання робіт, що забезпечує ступінь готовності засобів пожежогасіння.

5.4.10. Під час розбирання і ремонту суднових протипожежних систем слід забезпечити їх дублювання справними або додатковими засобами пожежогасіння.

5.4.11. Забороняється:

викид води, забрудненої залишками палива, на стапель-палубу доку та в акваторію біля доку;

приймання палива під час перебування судна у доку;

проводити вогневі та вогненебезпечні роботи в доку (елінгу) за несправності систем пожежогасіння, відсутності пожежних проїздів і телефонного зв'язку з пожежною охороною.

5.5. Проведення бункерувальних операцій під час будування та ремонту суден

5.5.1. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки під час проведення бункерувальних операцій є старший будівельник (здавальний механік), а за наявності екіпажу - капітан судна (старший механік).

5.5.2. До початку бункерувальних операцій на судні повинні бути встановлені попереджувальні знаки та написи відповідно до пункту 4.9 цих Правил.

5.5.3. Відповідальний за бункерування зобов'язаний:

до початку бункерування перевірити оснащення судна необхідними засобами пожежогасіння (для судна, що будується, - указаними в розділі ВПБ, що входить до складу технічного проекту судна) і підготувати їх до дії;

оголосити про початок приймання бункера, про заборону куріння на судні та про необхідність задраїти ілюмінатори з боку борту приймання бункера;

провести інструктаж щодо забезпечення пожежної безпеки з усім персоналом, який здійснює проведення бункерувальних операцій;

оформити погодження на приймання ПММ на судно (додаток 8) і узгодити його з пожежною охороною напередодні дня проведення бункерувальних операцій;

під час приймання і перекачування палива вжити заходів, що унеможливлюють викид його через вимірювальні та повітряні труби і попадання на нагріті поверхні.

У разі невиконання цих заходів проводити бункерування забороняється.

5.5.4. З метою унеможливлення переливання пального здавальний механік (старший механік) зобов'язаний:

перевірити стан сіток на головках повітряних труб цистерн;

перевірити стан мірних труб цистерн;

перевірити положення всіх клапанів цистерн;

повідомити капітану бункерувальника або на базу підприємства про максимально допустиму подачу палива і допустимий тиск у трубопроводі;

перевірити зв'язок з бункерувальником і з машинним відділенням;

перевірити шпігати на відкритій палубі;

перевірити обтиснення заглушки приймання бункера протилежного борту.

5.5.5. Для запобігання переливу пального під час бункерування судна має бути встановлений контроль за рівнем палива в наповнювальних цистернах з метою вчасного припинення його подачі на судно.

Пролите на палубу паливо слід негайно видалити, протерти клоччям або ганчір'ям. Використане клоччя і ганчір'я прибрати в спеціальний металевий ящик з подальшим видаленням із судна.

5.5.6. До початку бункерування повинні бути завершені вогневі роботи на всіх конструкціях, у які приймають паливо (мастило).

5.5.7. До початку проведення бункерувальних операцій має бути закінчений монтаж і перевірені штатні й тимчасові трубопроводи, що використовуються для бункерування. Під час проведення бункерувальних операцій забороняється проводити ремонтні роботи, працівники, які не беруть участі в бункеруванні, повинні залишити судно.

5.5.8. Перед прийманням пального (мастила) необхідно зробити контрольне надування цистерн спільно зі штатними й тимчасовими трубопроводами, а також перевірити справність шляхових сполучень трубопроводів, що подають пальне (мастило).

5.5.9. Технологічне обладнання, що застосовується під час бункерування, має бути в справному стані, не повинно стикатися з електропровідними кабелями.

5.5.10. Бункерування суден пальним слід виконувати тільки закритим способом через спеціальні суднові приєднувальні пристрої, призначені для цієї мети.

5.5.11. На судні місця приймання пального (мастила) повинні бути забезпечені додатковими засобами пожежогасіння (не менше трьох порошкових вогнегасників).

5.5.12. Інженерно-технічний персонал зобов'язаний постійно вести спостереження за ходом бункерування та станом технологічного обладнання, періодично проводити огляд всіх робочих з'єднань трубопроводу, якими подається пальне (мастило).

5.5.13. Фланці переносних трубопроводів, з'єднувальні муфти переносних шлангів та інструмент, що застосовується під час збирання і розбирання трубопроводу і шлангів, повинні бути виготовлені з матеріалу, що не дає іскор.

5.5.14. Протипожежні заходи під час приймання пального (мастила) повинні бути розроблені відповідним підрозділом підприємства, погоджені з пожежною охороною і включені до інструкції підприємства з пожежної безпеки.

5.6. Спускання суден

5.6.1. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки під час спускання судна є командувач спуску, призначений наказом по підприємству. Перед спусканням командувач повинен мати оформлені акти про готовність судна до спуску. До початку спуску судна призначається ЧВС.

5.6.2. Старший будівельник зобов'язаний оформити заявку в пожежну охорону для забезпечення чергування пожежного автомобіля біля стапеля (сліпа, доку) на весь період проведення спускання.

5.6.3. Перед проведенням робіт з просушування дерев'яних спускових доріжок адміністрація підприємства зобов'язана повідомити про це пожежну охорону і забезпечити встановлення біля них спеціального пожежного поста.

5.6.4. Спускання судна на воду дозволяється тільки при змонтованих штатних або тимчасових системах пожежогасіння і за наявності первинних засобів пожежогасіння. До всіх установлених на судні засобів і систем пожежогасіння повинен бути забезпечений вільний доступ.

5.6.5. Під час спускання судна по всій довжині спускових пристроїв повинні бути встановлені засоби для гасіння пожежі. Схема розстановки засобів пожежогасіння повинна складатися при кожному спусканні нового типу судна, узгоджуватися з пожежною охороною і затверджуватися головним інженером підприємства.

5.6.6. Для забезпечення ефективного та вчасного пожежогасіння на переддоковому майданчику повинен бути прокладений протипожежний водопровід (з тиском, що забезпечує подачу води на всі палуби надбудови) та встановлена (за потреби) станція пінного пожежогасіння, а при докуванні судна в транспортний док повинен бути прокладений тимчасовий протипожежний водопровід, підключений до водної магістралі цеху або пірса.

5.6.7. Підприємство забезпечує оперативним зв'язком під час спуску судна відповідальних осіб з числа адміністративно-технічного персоналу автономними переносними засобами радіозв'язку.

5.6.8. Усі магістралі систем ТЗС, прокладені зі стапеля, елінгу або доку, перед спуском повинні бути від'єднані від судна, що спускається.

5.6.9. Під час спускання судна на воду при підйомі судна на стапель або в док для проведення ремонтних робіт аварійне освітлення повинно бути в справному стані.

5.6.10. На судні повинні бути передбачені рятувальні засоби для гасіння пожежі, аварійне освітлення, аварійний інструмент, засоби для захисту органів дихання і надання першої медичної допомоги.

5.6.11. Адміністрація підприємства або відповідний структурний підрозділ розробляють й узгоджують з пожежною охороною спеціальні заходи в разі евакуації при виникнення пожежі на судні, що спускається.

5.6.12. Забороняється при спусканні судна і на судні, що спустили на воду, проведення добудовчих робіт до завершення швартування до добудованої набережної і підключення його до берегових систем пожежогасіння або до штатних систем пожежогасіння судна.

5.7. Швартовні випробування

5.7.1. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки судна під час проведення швартовних випробувань є відповідальний здавальник, за наявності екіпажу - капітан судна.

5.7.2. Протягом підготовки до проведення швартовних випробувань особи, зараховані у здавальну команду, повинні пройти спеціальну підготовку з пожежної безпеки відповідно до розкладу пожежних тривог, підписаного комісією і пожежною охороною.

5.7.3. Перед швартовними випробуваннями відповідальний здавальник повинен перевірити дотримання вимог пожежної безпеки на судні, а також справність і готовність систем пожежогасіння з укладанням відповідного акта.

5.7.4. Під час приймання пального і мастила, необхідних для проведення швартовних або приймально-здавальних випробувань, необхідно виконувати вимоги підрозділу 5.5 цих Правил.

5.7.5. До початку проведення приймально-здавальних або швартовних випробувань на судні повинні бути закінчені всі вогневі і вогненебезпечні роботи.

5.8. Забезпечення безпечної евакуації

5.8.1. Відповідальним за організацію і проведення евакуації з судна є старший будівельник (за його відсутності - особа, яка координує проведення робіт на судні; на судні, що ремонтується, - капітан).

5.8.2. На кожне судно повинні бути розроблені плани (схеми) евакуації працюючих на судні і суднової команди в разі виникнення пожежі з чіткою вказівкою всіх можливих напрямків руху з приміщень і відсіків, включаючи технологічні вирізи.

5.8.3. Кількість і місця установки планів (схем) шляхів евакуації визначає старший будівельник (відповідальний здавальник) судна, виходячи з конструктивних особливостей судна. Зазначені плани (схеми) повинні розміщуватися на помітних і добре освітлених місцях. На розсуд старшого будівельника, у деяких приміщеннях, вихід з яких у безпечну зону найбільш ускладнений або в яких за технологією будівництва (ремонту) проводиться великий обсяг вогненебезпечних робіт, необхідно вивісити окремі частини загального плану (схеми), що відображають шляхи евакуації тільки з конкретного приміщення.

5.8.4. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають на судні.

5.8.5. Для відпрацювання навичок евакуації людей у разі можливої пожежі на кожному судні повинні проводитися навчання з евакуації працівників. Періодичність проведення навчань визначається провідним будівельником за погодженням з пожежною охороною.

5.8.6. Освітлення шляхів евакуації повинно бути забезпечено цілодобово за допомогою світильників загального (чергового) освітлення з обов'язковим дублюванням їх системою аварійного освітлення.

5.8.7. Шляхи евакуації із суднових приміщень, замкнутих і важкодоступних приміщень повинні бути оснащені вказівними знаками за ДСТУ-3237-94 "Кольори сигнальні та знаки пожежної безпеки в суднобудуванні. Загальні положення", розташованими в зоні ефективної дії аварійних світильників.

5.8.8. Кожне судно повинно бути обладнане не менше ніж двома сходами або виходами на берег. Відстань між трапами не повинна перевищувати 50 метрів. Один трап призначений для виходу працівників, другий - для входу пожежників у разі пожежі. Трапи і майданчики повинні мати справні огорожі з поручнями.

5.8.9. У разі встановлення навколо судна риштування необхідно обладнати не менше двох місць сходження із судна і двох виходів з кожного ярусу риштування на нижній рівень за довжини судна до 100 метрів і не менше трьох виходів для суден довжиною понад 100 метрів.

5.8.10. У разі постановки судна до стінки кормою допускається установлення одного трапа шириною в два проходи. У середній частині судна передбачаються підвісні майданчики для евакуації або понтони, розраховані на необхідну кількість людей, які перебувають на судні.

5.8.11. Кожне замкнуте і важкодоступне приміщення на період проведення в них робіт повинно мати не менше двох штатних виходів (люків, горловин). Якщо за конструктивними міркуваннями влаштування другого виходу неможливе, то необхідно зробити додаткові технологічні вирізи. Під час виконання робіт, пов'язаних із закладанням тимчасових технологічних вирізів і їх підфарбовуванням, допускається наявність тільки одного виходу.

5.8.12. На судні, що будується, згідно з технічним проектом, а на судні, що ремонтується, за погодженням з капітаном в обшивці корпусу, палубах і перегородках судна повинна бути виконана розмітка аварійних вирізів і отворів, у яких може виникнути потреба для евакуації людей, доступу до осередку пожежі та подачі вогнегасних речовин.

5.8.13. Для евакуації працівників на суднах повинен бути створений необхідний запас переносних засобів (мотузкові сходи або шторм-трапи відповідної довжини). Усі працівники на судні й особовий склад команди повинні знати місце зберігання зазначеного інвентарю.

5.8.14. Тип, розміри, кількість і місця розміщення засобів евакуації повинні бути визначені у складі технічного проекту будування (ремонту) судна.

Зберігання шторм-трапів і мотузкових сходів забезпечити таким чином, щоб вони були рівномірно розподілені по всіх місцях можливого виходу працівників на відкриті частини судна.

5.8.15. Для евакуації працівників із загазованих і задимлених приміщень суден необхідно передбачити засоби індивідуального захисту органів дихання. Розміщувати і зберігати їх слід у приміщеннях, у яких за умовами будівництва (ремонту) існує найменша ймовірність виникнення пожежі. Доступ у ці приміщення має бути вільний на будь-якому етапі будівництва (ремонту) судна. Приміщення не повинні закриватися на ключ, а бути опломбовані.

5.8.16. У період проведення робіт з метою забезпечення оперативного розкривання аварійних вирізів має бути організовано постійне чергування газорізальників з пересувною газорізальною установкою.

5.8.17. На судні повинен вестися облік працівників і всіх осіб, які перебувають на ньому під час ремонту або будівництва. Виробничі майстри зобов'язані в разі виникнення пожежі в найкоротший термін визначити точну кількість людей, які перебувають на цей час на судні, їх місцезнаходження, і передати дані відповідальній особі за проведення евакуації.

5.8.18. Під час розроблення технічного проекту побудови судна рекомендується передбачати зони-сховища (відсіки, приміщення тощо, обрані з числа приміщень, передбачених проектом побудови судна), у яких унеможливлене виникнення пожежі або вибуху. Ці зони мають бути забезпечені всіма необхідними засобами забезпечення життєдіяльності людей (ефективна вентиляція, підвищена вогнестійкість конструкцій, герметичне закриття люків, дверей, кришок, наявність засобів індивідуального захисту, медична аптечка) на час до прибуття підрозділів рятівників, але не менше однієї години. Відповідальним за стан і готовність зон-сховищ є старший будівельник судна.

5.8.19. У разі тимчасового демонтажу трапів, що входять до переліку шляхів евакуації, необхідно передбачити додаткові проходи або заборонити проведення робіт у цьому районі до відновлення конструкції.

5.8.20. Забороняється розміщувати на шляхах евакуації обладнання, демонтовані деталі, інвентар і матеріали, що скорочують ширину проходів, а також прокладати системи тимчасового енергопостачання трапами, сходами і перетинання ними настилів риштування.

6. Вимоги до систем технічного забезпечення суден

6.1. Системи електропостачання

6.1.1. Електропостачання суден слід здійснювати за кабельними мережами змінного і постійного струму залежно від наявних на підприємствах джерел живлення і споживачів електричної енергії відповідно до затвердженого проекту тимчасового електропостачання.

6.1.2. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка, профілактичні огляди, ремонт і експлуатація) повинні відповідати вимогам ПУЕ, ПТЕ, затверджених Міненерго СРСР 21.12.84, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Мін'юсті України 10.02.98 за N 93/2533, та інших нормативних документів.

6.1.3. Монтаж електрообладнання і кабелів тимчасових систем електропостачання в замкнутих і важкодоступних приміщеннях суден повинен проводитися після аналізу стану повітряного середовища при роботі припливно-витяжної вентиляції тільки за нарядом-допуском на відповідні роботи (вогневі або вогненебезпечні) не менше ніж двома особами, одна з яких має бути особою, яка спостерігає.

6.1.4. Експлуатація систем тимчасового електропостачання дозволяється тільки після приймання комісією підприємства з укладанням акта, що дозволяє їх пуск і експлуатацію. Під час приймання систем тимчасового електропостачання повинно бути складено паспорт заземлення цих систем.

6.1.5. Керівники підрозділів, що виконують тимчасове електропостачання судна, під час монтажу та експлуатації систем зобов'язані:

забезпечити монтаж і експлуатацію систем електропостачання відповідно до проекту систем ТЗС, розділу ВПБ і цих Правил;

організувати проведення навчання та інструктажу працюючих на судні осіб з питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок;

контролювати відповідність електрообладнання (машин, апаратів, пристроїв), електромереж і кабельних ліній класам вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон, категоріям і групам вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям, а також температурам тління і самоспалахування вибухонебезпечного пилу;

проводити планові профілактичні огляди електрообладнання, перевіряти наявність і дієздатність апаратів захисту і негайно вживати заходів щодо усунення пошкоджень.

6.1.6. Електричні машини, апарати і прилади, світильники, електромережі, струмопроводи та кабельні лінії, електричні вантажопідйомні механізми у вибухонебезпечних зонах повинні відповідати класам вибухонебезпечних зон, категоріям і групам вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям, температурам тління і самоспалахування вибухонебезпечного пилу, мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.

У пожежонебезпечних зонах перераховане електрообладнання може застосовуватися за умови, що його оболонки мають ступінь захисту не менше зазначених у главі 7.4 ПУЕ, залежно від класів пожежонебезпечних зон.

6.1.7. Електророзподільні пристрої повинні розташовуватися в місцях, які зручні для безпечної експлуатації і забезпечують захист від механічних пошкоджень. Проходи до електророзподільних пристроїв мають бути вільними і не повинні захаращуватися.

6.1.8. З'єднання, відгалуження і кільцювання жил проводів і кабелів для запобігання небезпечним у пожежному плані перехідних опорів необхідно проводити за допомогою опресування, зварювання, пайки або спеціальних затискачів.

6.1.9. Переносні світильники повинні бути обладнані захисними скляними ковпаками і сітками. Для цих світильників і іншої переносної електроапаратури слід застосовувати гнучкі кабелі та проводи з мідними жилами, спеціально призначеними для цієї мети, з урахуванням їх захисту від можливих пошкоджень.

6.1.10. Як тимчасові джерела електроосвітлення у вибухонебезпечних приміщеннях (зонах) допускається використовувати переносні акумуляторні ліхтарі вибухозахищеного виконання згідно з главою 7.3 ПУЕ.

6.1.11. Відстань між світильниками з лампами розжарювання і предметами з горючих матеріалів повинно бути не менше 0,5 метра.

У разі неможливості дотримання вказаної відстані до виробів з горючих матеріалів вони повинні бути захищені негорючими теплоізоляційними матеріалами.

6.1.12. Прокладання кабелів тимчасових мереж електропостачання повинно проводитися по підволоку або по перегородках. На відкритих частинах судна кабелі мереж тимчасового електропостачання мають бути прокладені в місцях, найменше схильних до небезпеки механічного впливу та доторкання людей у процесі роботи.

6.1.13. Силові кабелі на суднах повинні щодня оглядатися електриками підприємства, а результати оглядів повинні позначатися в спеціальному журналі.

6.1.14. Освітлювальна арматура аварійного освітлення повинна мати розпізнавальний знак (забарвлення або форму). Для аварійного освітлення допускається застосовувати автономні акумуляторні світильники.

6.1.15. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати можуть установлюватися на горючі основи (конструкції) тільки з підкладкою під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.

6.1.16. На суднах дозволяється застосовувати ручний електроінструмент напругою не вище 36 В (змінного струму), силові електроприймачі та зварювальні агрегати напругою не більше 220 В (постійного струму) і не більше 380 В (змінного струму).

6.1.17. До робіт з електроустановками у вибухонебезпечних і пожежо-небезпечних зонах допускаються електрики, які пройшли спеціальне навчання, склали заліки й отримали посвідчення встановленого зразка.

6.1.18. До початку проведення робіт виконавець зобов'язаний ретельно перевірити електроінструмент зовнішнім оглядом щодо відповідності інструменту умовам роботи, відсутності механічних пошкоджень, справності заземлення та ізоляції проводів (кабелів), відсутності оголених струмопровідних частин.

6.1.19. У разі припинення подавання напруги під час роботи з електроінструментом, а також під час перерв у роботі інструмент необхідно від'єднати від електромережі.

6.1.20. У разі проведення робіт у приміщеннях з підвищеною небезпекою і в особливо небезпечних приміщеннях дозволяється застосовувати ручний електроінструмент тільки на напругу не вище 12 В після газового аналізу повітряного середовища.

6.1.21. Під час будівництва і ремонту суден магістраль заземлення судна повинна бути надійно приєднана до заводської магістралі не менше ніж у двох точках, максимально віддалених одна від одної.

6.1.22. На суднах з корпусом, виготовленим з неметалевих матеріалів, як магістраль заземлення повинні використовуватися спеціально прокладені мідні шини з перерізом від 35 до 70 кв. мм залежно від сумарної потужності джерел живлення або шини з іншого матеріалу, що має провідність не гірше провідності міді.

6.1.23. Приєднання заземлюваних провідників до металевого корпусу судна або до заземлювальної шини повинно проводитися відповідно до робочої документації систем ТЗС.

6.1.24. У всіх приміщеннях незалежно від призначення, що закриваються після роботи і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок і електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, стаціонарних систем пожежогасіння, установок пожежної сигналізації, а також електроустановок, що працюють цілодобово відповідно до вимог технології).

На судні повинен бути встановлений порядок відключення напруги з електрообладнання, силових та контрольних кабелів у разі пожежі. При цьому електроживлення стаціонарних систем пожежогасіння і протипожежного водопостачання та евакуаційного (аварійного) освітлення не повинно відключатися.

6.1.25. Несправності в електромережах і електроапаратурі, що можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормоване нагрівання ізоляції кабелів і проводів мають негайно усуватися черговим персоналом. Пошкоджену електромережу необхідно відключати до приведення її в пожежонебезпечний стан.

6.1.26. Виміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок повинні проводитися в терміни відповідно до вимог ПТЕ.

6.1.27. Забороняється:

проводити на судні роботи, пов'язані з експлуатацією тимчасових систем електропостачання, до виконання захисного заземлення корпусу судна;

прокладати електричні проводи над арматурою трубопроводу палива, мастила тощо, а також спільно прокладати електропроводи з трубопроводом ГР і газів;

експлуатувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією або з ізоляцією, що втратила захисні властивості в процесі експлуатації;

залишати під напругою кабелі і проводи з неізольованими струмопровідними жилами;

подавати живлення від контактних з'єднань і частин електрообладнання, не призначених для цієї мети (губок запобіжників, ножів рубильників тощо);

включати в освітлювальну мережу переносні силові електроприлади та обладнання;

застосовувати несправні переносні світильники і світильники, що не відповідають вимогам пожежовибухобезпеки;

використовувати у світильниках електролампи, потужність яких перевищує проектну;

використовувати для введення кабелів (проводів) люки, лази, двері, ілюмінатори, горловини, а також штатні коробки перегородок, сальники тощо (за винятком зварювального кабелю і переносного освітлення);

експлуатувати несправний електроінструмент;

уносити зміни в конструкцію електроінструмента заводського виготовлення;

залишати без нагляду приєднаний до мережі електроінструмент;

установлювати електророзподільні пристрої в суднових приміщеннях;

установлювати будь-які місцеві вимикачі або штепсельні рознімання в мережах аварійного (евакуаційного) освітлення;

проводити електромонтажні роботи в приміщеннях, де ведуться фарбувальні та інші роботи із застосуванням ЛЗР і ГР, а також у суміжних і сполучених з ними приміщеннях;

застосовувати для опалення приміщень нестандартне (саморобне) електрообігрівальне та технологічне обладнання або лампи розжарювання;

складувати горючі матеріали на відстані менше ніж 1 метр від електрообладнання і під електрощитами.

6.2. Вентиляція й опалення

6.2.1. Виконання й експлуатація систем вентиляції й опалення повинно проводитися в повній відповідності до проекту систем ТЗС, ВПБ і цих Правил. Протипожежні вимоги до місць розміщення обладнання вентиляції суднових приміщень і повітропроводів повинні відповідати РД 5.9971-89 "Техническое обеспечение строящихся, переоборудуемых судов. Системы вентиляции судовых помещений. Правила и нормы проектирования".

6.2.2. Під час експлуатації систем вентиляції повинні бути встановлені терміни профілактичного обслуговування вентиляторів, вентиляційних камер, повітропроводів, фільтрів, клапанів та іншого обладнання, а також визначені дії обслуговувального персоналу в разі виникнення пожежі.

6.2.3. Особа, відповідальна за утримання систем вентиляції й опалення, зобов'язана організувати проведення планових профілактичних оглядів і вжити термінових заходів щодо усунення будь-яких несправностей або порушень режиму роботи, що можуть стати причиною виникнення або поширення пожежі.

6.2.4. Вентиляційні канали та інші пристрої, призначені для системи тимчасової вентиляції, повинні бути газонепроникними.

6.2.5. Вихідні отвори повітропроводів витяжної вентиляції, що обслуговує приміщення з наявністю пожежонебезпечних парів, газів і горючого пилу, повинні виводитися в місця, що унеможливлюють їх спалахування.

6.2.6. У разі змін у технологічних процесах (заміна лакофарбувальних, облицювальних, ізоляційних і зварювальних матеріалів, режимів роботи тощо) слід проводити коригування повітрообміну і конструктивного виконання вентиляційних систем.

6.2.7. Вентиляційні установки систем ТЗС повинні розміщуватися на верхній відкритій палубі судна або добудованій набережній. Розташування обладнання систем вентиляції повинно забезпечувати до нього вільний доступ для обслуговування. Вентиляційні камери, фільтри, повітропроводи повинні своєчасно очищатися від горючого пилу і відходів виробництва.

6.2.8. Усе металеве обладнання вентиляційних пристроїв систем ТЗС має бути заземлено.

6.2.9. Місце забору свіжого повітря для подальшого нагнітання в суднові приміщення повинно унеможливити проникнення шкідливих і вибухонебезпечних парів, газів, попадання іскор і відкритого вогню.

6.2.10. Вогнезатримувальні пристрої, пристрої блокування вентиляційних систем з пожежною сигналізацією і системами пожежогасіння повинні утримуватися в справному стані.

6.2.11. Під час експлуатації вогнезатримувальних пристроїв необхідно:

не рідше одного разу на тиждень перевіряти їх загальний технічний стан;

своєчасно очищувати від забруднення горючим пилом чутливі елементи приведення засувок (легкоплавкі замки, термостійкі елементи тощо).

6.2.12. Включення вентиляції суднових приміщень повинно здійснюватись не менше ніж за 15 хвилин до входу працівників до приміщення.

Після закінчення ізоляційних, облицювальних, фарбувальних та інших робіт із застосуванням розчинників у суднових приміщеннях вентиляція повинна працювати протягом часу, зазначеного в технологічній документації.

Після закінчення зварювальних і газорізальних робіт у суднових приміщеннях вентиляція повинна працювати не менше 20 хвилин.

У разі відключення вентиляції роботи в суднових приміщеннях мають бути негайно припинені, а працівники повинні вийти з приміщення.

6.2.13. У разі виникнення пожежі необхідно негайно відключити вентиляцію. Порядок відключення вентиляційних систем повинен бути наведений в інструкції про заходи пожежної безпеки і вивчений робітниками і службовцями, які беруть участь у будівництві або ремонті судна.

Вентиляційні установки повинні бути готові до негайного дистанційного відключення у разі пожежі.

6.2.14. Місцеві відсмоктувачі вентиляційних систем, що видаляють пожежонебезпечні речовини, мають бути обладнані захисними сітками.

6.2.15. Конструкція і матеріал "завитків" вентиляторів, регулювальних і інших пристроїв вентиляційних систем повинні унеможливлювати іскроутворення.

6.2.16. Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється:

відключати або знімати вогнезатримувальні пристрої;

випалювати накопичені у повітропроводах і зонтах жирові відклади, пил та інші горючі речовини;

закривати витяжні канали отвору і решітки;

припускатися порушення цілісності повітропроводів і їх з'єднань;

одночасне вентилювання різноманітних приміщень, у яких проводяться вогневі і вогненебезпечні роботи, за допомогою однієї вентиляційної установки.

6.2.17. Забороняється застосовувати електричні опалювальні прилади в приміщеннях з пожежонебезпечними технологічними процесами, а також нестандартні (саморобні) електричні опалювальні прилади в приміщеннях судна.

Забороняється встановлювати електричні обігрівальні прилади на дерев'яних настилах риштування.

6.2.18. Опалення акумуляторного приміщення повинно здійснюватися подачею теплого повітря до вентиляційного каналу від калориферного пристрою, розташованого поза акумуляторним приміщенням.

6.2.19. Повітронагрівальні й опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очистки.

Не допускати до експлуатації несправні опалювальні пристрої.

6.3. Засоби зв'язку, сигналізація і системи оповіщення про пожежу

6.3.1. Судна повинні бути забезпечені засобами автоматичної пожежної сигналізації, зв'язку і оповіщення про пожежу і передачі сигналів оповіщення водночас на всьому судні, а за необхідності послідовно або вибірково в окремі його частини (каюти, відсіки тощо).

6.3.2. На судні, що ремонтується, включення і виключення цих систем може проводитися тільки за погодженням з капітаном судна. За наявності штатних систем тимчасові не встановлюються.

6.3.3. Улаштування автоматичної пожежної сигналізації на суднах повинно здійснюватись відповідно до РД 5.0207-89 "Техническое обеспечение строящихся, переоборудуемых и ремонтируемых судов. Общие требования".

6.3.4. Усі приміщення, у які для гасіння пожеж подається газ або пар і в яких у цей час можуть бути люди, повинні мати сигналізацію, що попереджає про введення в приміщення вогнегасної речовини. Весь персонал, що працює в приміщеннях, оснащених автоматичними установками парового, газового або порошкового пожежогасіння, має бути інформований про наявність їх і проінструктований про принципи роботи і правила техніки безпеки.

6.3.5. Сигналізація попередження повинна включатися в дію до моменту введення вогнегасної речовини, щоб люди, які перебувають у цьому приміщенні, встигли покинути його. Цей час повинен бути не менше 1-2 хвилин і визначатися довжиною шляху евакуації від найбільш віддаленої частини приміщення до дверей виходу з нього.

6.3.6. Кількість оповіщувачів про пожежу, їх розставляння на судні та потужність повинні забезпечувати необхідну чутність в усіх місцях перебування людей. Рекомендується сигналізацію оповіщення про пожежу суміщати з авральною сигналізацією, що подає потужні звукові сигнали, які добре чути в усіх приміщеннях судна.

6.3.7. Для передачі текстів оповіщення та керування евакуацією допускається використовувати внутрішні радіотрансляційні мережі та інші мережі мовлення, що є на судні. Текст оповіщення має бути заздалегідь записаний на магнітофон (для іноземців текст оповіщення записується англійською або їх рідною мовою).

6.3.8. Пожежні сповіщувачі повинні бути справними, працювати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. Сповіщувачі мають бути захищені від механічних пошкоджень і хибних спрацьовувань. Заходи захисту не повинні впливати на їх працездатність.

6.3.9. Не допускається встановлювати взамін несправних сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії, а також замикати шлейф сигналізації за відсутності сповіщувача в місці його установлення.

6.3.10. Шлейфи пожежної сигналізації, лінії керування та зв'язку повинні постійно контролюватися на режим "Готовність" та піддаватися періодичним випробовуванням на режими "Тривога" та "Установка спрацювала" згідно з планом-графіком.

6.3.11. Особа, відповідальна за утримання сигналізації, засобів зв'язку і систем оповіщення, зобов'язана організовувати проведення планово-профілактичних оглядів і вживати заходів щодо усунення несправностей.

6.3.12. Перевірка працездатності сигналізації, засобів зв'язку і оповіщення повинна проводитися щодня до початку робіт на судні. Перевірку проводить ЧВС під контролем старшого будівельника судна.

Не менше двох разів на місяць необхідно перевіряти в дії систему пожежної сигналізації. Результати перевірки записувати в спеціальному журналі.

6.3.13. Усі сповіщувачі ручної пожежної сигналізації повинні бути пофарбовані в червоний колір і достатньо освітлені в нормальних і аварійних умовах. Кнопка сповіщувача повинна міститись під склом.

6.3.14. На суднах повинні бути встановлені телефони в легкодоступних приміщеннях (з розрахунку один телефонний апарат на 50 метрів довжини судна, але не менше двох) для виклику пожежної охорони. У разі установлення телефонних апаратів на стаціонарному риштуванні апарати повинні розміщуватися в шумопоглинальних кабінах.

6.3.15. Пости пожежогасіння на суднах мають бути обладнані необхідними засобами зв'язку. Кількість і вид зв'язку встановлюються підприємством - будівельником за погодженням з пожежною охороною.

6.4. Первинні засоби пожежогасіння, тимчасові системи й установки пожежогасіння

6.4.1. Усі судна повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

Кількість первинних засобів пожежогасіння і порядок їх розміщення повинні прийматися з урахуванням особливості ремонту або етапу будівництва цього типу судна і з урахуванням норм оснащення вогнегасниками суден, які будуються та ремонтуються.

6.4.2. Вибір вогнегасних речовин і засобів пожежогасіння для суден здійснює підприємство - розробник технічного проекту судна.

6.4.3. Відповідальним за справність первинних засобів пожежогасіння на судні, що ремонтується, є капітан судна, а на судні, що будується, - старший будівельник.

6.4.4. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння, як правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди, шафи).

На пожежних щитах повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, що можуть застосовуватися в цьому приміщенні, спорудженні тощо.

6.4.5. Вогнегасники слід установлювати (розміщувати) в легкодоступних та помітних місцях, а також поблизу пожежонебезпечних місць, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому вогнегасники повинні бути захищені від попадання прямих сонячних променів, атмосферних опадів та безпосередньої дії опалювальних приладів або інших джерел тепла.

6.4.6. Вогнегасники встановлюють на штатних місцях у спеціальних кронштейнах-утримувачах, що забезпечують надійне кріплення і швидке знімання вогнегасника, на висоті не більше 1,5 метра від палуби до ручки вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відкривання.

6.4.7. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння, виду системи і вогнегасної речовини на суднах слід установлювати вказівні знаки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальне и знаки безопасности" на видних місцях, зручних для прочитання.

Навішення вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах повинні забезпечувати зручність і оперативність користування ними.

6.4.8. Переносні вогнегасники повинні мати сертифікат відповідності і відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 "Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань".

Вогнегасники повинні бути споряджені й упаковані відповідно до інструкції заводу - виробника. Забороняється проводити доопрацювання або змінювання конструкцій вогнегасників, а також знімати з вогнегасників будь-які складові частини.

6.4.9. Вогнегасники, допущені до експлуатації, повинні мати:

облікові (інвентарні) номери за прийнятою на судні системою нумерації;

пломби на пристроях ручного пуску;

бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування.

6.4.10. Використані вогнегасники, вогнегасники, у яких відбувся витік вогнегасної речовини або газу - витискувача більше допустимої величини, вогнегасники з механічними пошкодженнями, у тому числі із зірваними пломбами, повинні бути замінені на справні з числа резервних. Зняті із судна вогнегасники повинні бути направлені на технічне обслуговування.

6.4.11. Забороняється використовувати засоби пожежогасіння і пожежний інвентар для господарських, виробничих і інших потреб, не зв'язаних з пожежогасінням.

6.4.12. На зовнішньому і, за необхідності, на внутрішньому будівельному риштуванні пожежні крани тимчасової системи водяного пожежогасіння повинні встановлюватися на відстані не більше 40 метрів один від одного по горизонталі і через ярус по вертикалі, при цьому обов'язкове установлення їх на першому і верхньому ярусах. Проект розміщення пожежних кранів, установок і систем водяного та пінного гасіння на будівельному місці має бути погоджений з пожежною охороною.

6.4.13. Пожежні крани повинні бути захищені від будь-яких пошкоджень у повсякденних умовах будівництва і ремонту судна.

6.4.14. У зимовий період до пожежних кранів, розташованих на верхній палубі і на зовнішньому риштуванні, для запобігання замерзанню вода не підводиться. На цей період розпорядженням керівника підприємства призначаються особи, відповідальні за забезпечення подачі води у разі необхідності.

6.4.15. Кожний пожежний кран тимчасової системи пожежогасіння повинен бути вкомплектований пожежним рукавом з відповідними з'єднальними головками однакового з ним діаметра, стволом, а також важелем для полегшення відкриття вентиля.

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним "у гармошку" або подвійну скатку і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново.

Пожежні рукави тимчасової системи пожежогасіння на відкритих частинах палуб, надбудов повинні бути захищені від впливу сонячних променів та атмосферних опадів (зберігатися в металевих ящиках).

6.4.16. Один раз на рік проводити гідравлічні випробування пожежних рукавів на максимальний тиск, що створюється в пожежній магістралі, але не менше 1,2 робочого тиску. Рукава, що не витримали випробування, на судні застосовувати забороняється. Результати випробувань необхідно заносити до журналу реєстрації ЧВС.

6.4.17. Розташування пожежних кранів тимчасової водяної системи пожежогасіння має сприяти легкому і швидкому приєднанню до них пожежних рукавів, а кількість їх повинна забезпечувати подавання не менше двох струменів води в будь-яку частину трюму, палуби, приміщення судна.

6.4.18. Пожежні крани тимчасової системи пожежогасіння в приміщеннях судна необхідно розміщувати один від одного на відстані не більше 15-20 метрів, а на відкритих частинах палуб - на відстані не більше 40 метрів.

Установлення пожежних кранів систем пожежогасіння повинно виконуватися на висоті від 0,3 метра до 1,35 метра від палуби.

6.4.19. З'єднувальні головки пожежних кранів і рукавів повинні мати ущільнювачі.

6.4.20. Пожежні крани не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки в спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.

Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання.

6.4.21. Монтаж тимчасових систем пожежогасіння на суднах повинен бути закінчений до початку насичення судна горючими матеріалами.

6.4.22. Випробування і приймання змонтованих тимчасових систем пожежогасіння проводиться комісією, призначеною розпорядженням головного інженера підприємства з обов'язковим залученням представників пожежної охорони.

6.4.23. Тимчасові системи й установки пожежогасіння повинні відповідати проектній документації та вимогам нормативно-технічних документів. Унесення будь-яких змін у конструкцію установки, перекомпонування суднових приміщень, які захищаються, та інші переобладнання допускається здійснювати за згодою з проектною організацією з інформуванням про це пожежної охорони.

6.4.24. Експлуатація тимчасових систем і установок пожежогасіння повинна проводитися відповідно до вимог Правил технічного утримання установок пожежної автоматики, затверджених наказом МВС України від 29.07.2000 N 507 та зареєстрованих у Мін'юсті України 28.09.2000 за N 662/4883 (далі - НАПБ Б.01.004-2000). Усі установки повинні бути в справному стані та утримуватися в постійній готовності. Обслуговувальний і черговий персонал, який виявив несправність установки, зобов'язаний негайно повідомити про це особу, відповідальну за експлуатацію установки, і вжити необхідних заходів щодо усунення виявлених пошкоджень.

6.4.25. Елементи та вузли установок пожежогасіння повинні бути пофарбовані відповідно до вимог чинних стандартів.

6.4.26. Тимчасова система водяного або пінного пожежогасіння повинна забезпечувати необхідний натиск і пропускати розрахункову кількість води або розчину піноутворювача для пожежогасіння в будь-якому районі судна. У разі недостатнього тиску необхідно встановлювати насоси, що підвищують тиск. Насоси-підвищувачі повинні мати основне і резервне живлення. Тимчасове відключення ділянок водопровідної мережі з установленими на них пожежними кранами, а також зменшення натиску мережі нижче необхідного допускається за погодженням з пожежною охороною.

6.4.27. Трубопроводи системи водяного і пінного пожежогасіння, прокладені в місцях, де можливе їх пошкодження, повинні бути захищені знімними металевими кожухами. Прокладка трубопроводу на прохідній частині трапів, сходів і риштування забороняється.

6.4.28. Один раз на квартал повинні проводитись контрольні перевірки стаціонарних систем пожежогасіння відповідно до НАПБ Б.01.004-2000.

Результати перевірки повинні записуватися в журнал ЧВС.

6.4.29. У середині станції пожежогасіння на видному місці повинні бути схема гасіння з указівкою пускових пристроїв, приміщень, що захищаються. Станція пожежогасіння повинна мати аварійне освітлення і бути обладнана прямим телефонним зв'язком з пожежною охороною.

6.4.30. Забороняється у процесі експлуатації установок пожежогасіння :

переводити установки пожежогасіння з автоматичного керування на ручне, за винятком випадків, обумовлених у нормативних документах;

використовувати трубопровід установок для підвішування або кріплення будь-якого устаткування;

приєднувати виробниче, санітарно-технічне устаткування до живильних трубопроводів установки;

установлювати запірну арматуру та фланцеві з'єднання на живильних трубопроводах.

7. Вимоги пожежної безпеки під час проведення
вогневих і вогненебезпечних робіт

7.1. Вогневі роботи. Загальні вимоги. Підготовка та проведення вогневих робіт

7.1.1. Вогневі роботи на суднах є тимчасовими і дозволяються тільки після оформлення наряду-допуску на виконання вогневих робіт (додаток 9).

На судні, що ремонтується, проведення вогневих робіт дозволяє з видачею наряду-допуску старший будівельник, призначений наказом керівника підприємства, за наявності екіпажу - капітан судна або вповноважені ним особи. На судні, що будується, - старший будівельник (будівельник).

На суднах, що ремонтуються, де Замовником є іноземний судновласник, наряд-допуск видається відповідно до умов контракту.

7.1.2. Наряд-допуск на вогневі роботи оформлюється безпосереднім керівником вогневих робіт у двох примірниках і подається для погодження представнику пожежної охорони напередодні дня їх проведення. Як виняток, за рекомендацією старшого будівельника судна допускається оформлення наряду-допуску протягом робочої зміни. Представник пожежної охорони до початку робіт повинен оглянути місце проведення вогневих робіт і суміжні приміщення. За наявності екіпажу на судні, що ремонтується, вогневі роботи повинні бути погоджені із капітаном судна або уповноваженою ним особою і представником пожежної охорони.

7.1.3. Наряд-допуск на виконання вогневих робіт видається тільки на одну зміну і на кожне місце виконання вогневих робіт. Видача виконавцю повністю оформленого наряду-допуску проводиться на судні в день проведення робіт безпосереднім керівником проведення вогневих робіт. Виправлення в наряді-допуску не допускаються.

7.1.4. У разі виконання одних і тих самих вогневих робіт на одному і тому самому місці і одним і тим самим виконавцем протягом декількох змін або днів (але не більш 5 діб) наряд-допуск продовжується за погодженням з пожежною охороною щодня у залежності від ступеня пожежної небезпеки місць виконання вогневих робіт. Під час проведення вогневих робіт одного виду в одному приміщенні декількома виконавцями оформлюється один наряд-допуск, у якому вказуються всі прізвища виконавців. Після закінчення п'яти діб наряд-допуск повинен бути оформлений знову.

7.1.5. До початку насичення судна горючими матеріалами наряд-допуск на вогневі роботи не оформлюється.

7.1.6. Для упорядкування обліку проведення вогневих робіт і видачі наряду-допуску на їх виконання на суднах повинен вестися Журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання вогневих робіт (додаток 10).

7.1.7. Керівник проведення вогневих робіт на судні відповідає за наявність у виконавця оформленого наряду-допуску на ці роботи, забезпечення пожежної безпеки на місці проведення робіт, інструктаж з пожежної безпеки всіх учасників робіт, забезпечення місця проведення вогневих робіт засобами пожежогасіння.

7.1.8. Виконавець вогневих робіт відповідає за справність обладнання, що застосовується, дотримання правил пожежної безпеки і не має права приступати до роботи без наявності оформленого наряду-допуску (крім випадку, зазначеному у пункті 7.1.5).

7.1.9. Проведення вогневих робіт допускається лише після вжиття заходів, які унеможливлюють виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, а за необхідності, тимчасовими системами пожежогасіння. Вид і кількість первинних засобів пожежогасіння, якими має бути забезпечене місце робіт, визначається з урахуванням можливості виникнення і розвитку пожежі та вказується в наряді-допуску.

7.1.10. Під час підготовки суден до вогневих робіт необхідно передбачити можливість перенесення вогневих робіт з небезпечних у пожежному плані місць судна на берег або на відкриту палубу.

7.1.11. Електрозварювальне обладнання (переносні або пересувні електрозварювальні установки) під час ремонту і будівництва суден повинно встановлюватися на березі (пірсі, стапелі, стапель-палубі доку) або тільки на верхній палубі судна поза районами навантажувально-розвантажувальних робіт і падінням іскор. Установки повинні мати технічну документацію, що пояснює призначення агрегатів, апаратури, приладів та електричні схеми.

7.1.12. Газозварювальне обладнання повинно розташовуватися таким чином, щоб виключити попадання на нього відкритого вогню та іскор, які виділяються у процесі роботи.

Тимчасове газопостачання суден може здійснюватися від балонів і по газових магістралях з установленням на борту індивідуальних газорозбірних постів, установка і монтаж яких дозволяється тільки за наявності проекту тимчасового газопостачання. На суднах шириною 30 метрів і більше допускається установка постів по двох бортах.

7.1.13. Експлуатація, зберігання та транспортування балонів на суднах повинні проводитися у відповідності до вимог інструкції підприємства, затвердженої у встановленому порядку.

7.1.14. Для забезпечення пожежної безпеки під час подачі газів необхідно, щоб:

установка газорозбірних постів і розведення газопроводів проводилося на відкритій палубі;

газопровід подавання кожного газу мав вентиль для відключення його подавання, розміщений поза судном;

газопроводи подавання горючих газів та кисню були пофарбовані у відповідні кольори та мали різну з'єднувальну арматуру;

на суднах водотоннажністю 10 тис. тонн і більше передбачалося установлення додаткових вентилів для відключення подавання газу.

7.1.15. Під час проведення вогневих робіт виконавець зобов'язаний вжити заходів до захисту електричних кабелів, горючої ізоляції або опорядження, важкодоступних місць, отворів, технологічних прорізів, механізмів, розподільних щитів, приладів та іншого обладнання від іскор, розплавленого металу і впливу підвищеної температури (за допомогою металевих екранів, покривал з негорючого теплоізоляційного матеріалу або іншими способами).

7.1.16. У приміщеннях, де раніше проводилися вогненебезпечні роботи, застосовувались або зберігалися ЛЗР і ГР, допускається проводити вогневі роботи тільки при працюючій припливно-витяжній вентиляції, що забезпечує утримання парів не вище 20% від НКМПП.

7.1.17. Вогневі роботи на ізольованих конструкціях допускається проводити тільки після видалення горючого покриття навколо місця виконання робіт відповідно до табл. 1.

На суднах, що ремонтуються, необхідна кількість вогнегасників установлюється з урахуванням наявних на судні готових до застосування (перевірених) штатних систем.

Таблиця 1. Радіус оброблення ізоляції на конструкціях

                У міліметрах
------------------------------------------------------------------ | Група | Горючість клею | | горючості |-----------------------------------------------| | ізоляційного | горючий | важко - | негорючий, механічне | | матеріалу | | горючий | кріплення ізоляції | |----------------+-----------+-----------+-----------------------| | Горючі | 200 | 200 | 150 | |----------------+-----------+-----------+-----------------------| | Важкогорючі | 150 | 100 | 100 *) | |----------------+-----------+-----------+-----------------------| | Негорючі | 100 | 100 *) | - | ------------------------------------------------------------------

* Обмазування целалітовим клеєм або інші види захисту обробленої ізоляції можуть не передбачатися.

Оброблення ізоляції проводиться у радіусах (зазначених у таблиці) по обидва боки зварюваної (розрізної) конструкції.

Якщо горючість клею або ізоляційного матеріалу не встановлена, то слід приймати радіус оброблення, рівний 200 мм.

Кромку ізоляції, що залишилася навколо місця зварювання (різання), необхідно захистити азбестом або іншим негорючим матеріалом.

Якщо ізоляція має зашивку, то захист з негорючого матеріалу треба виконувати від металевої конструкції до зашивки.

Якщо захист конструкцій негорючими матеріалами неможливий, то необхідно виконати обмазування целалітовим клеєм у радіусі = 2 R, де R норматив. Товщина шару обмазування має бути не менше 0,5 мм.

7.1.18. Вогневі роботи на свіжопофарбованих конструкціях можуть бути допущені, як виняток, тільки після повного висихання фарби й аналізу повітряного середовища (у замкнутих і важкодоступних просторах).

7.1.19. Дерев'яний настил риштування, що розміщується в районі можливого розльоту крапель розплавленого металу, під час проведення вогневих робіт має бути закритий негорючим матеріалом. До місця проведення вогневих робіт повинен бути прокладений пожежний рукав з приєднаним до нього пожежним стволом.

7.1.20. Під час проведення вогневих робіт на вертикальних поверхнях, очищення нижчележачих палуб і перекриттів від горючих матеріалів слід проводити в радіусі, указаному в табл. 2.

Таблиця 2. Допустима відстань до незахищених горючих
конструкцій, матеріалів і поверхонь

------------------------------------------------------------------
|  Висота точки зварювання  |  Вид вогневих робіт      |
|   (різання) над рівнем   |--------------------------------|
|    палуби (підлоги)    |  зварювання  |  різання  |
|-------------------------------+-----------------+--------------|
|       0        |    5     |    6   |
|-------------------------------+-----------------+--------------|
|       2        |    6     |    8   |
|-------------------------------+-----------------+--------------|
|       5        |    8     |    10   |
|-------------------------------+-----------------+--------------|
|       7        |    10    |    12   |
|-------------------------------+-----------------+--------------|
|       10        |    12    |    14   |
------------------------------------------------------------------

Отвори, що розташовані в межах указаних зон, повинні бути захищені від попадання до них крапель розплавленого металу негорючими матеріалами.

Під час проведення вогневих робіт у середині суднових приміщень на палубах місця робіт повинні бути очищені від горючих матеріалів на відстані не менше 5 метрів під час дугового і газового зварювання і 10 метрів - під час газового різання.

7.1.21. Виконавець вогневих робіт повинен вжити заходів, які виключають попадання розпечених частинок металу в суміжні приміщення. Двері, що з'єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з суміжними приміщеннями, повинні бути зачиненими.

7.1.22. Під час проведення вогневих робіт на конструкціях, що відділяють суміжні приміщення, у яких містяться ємкості з ГГ, ЛЗР та ГР, приміщення повинні бути провентильовані, а ємкості видалені з приміщень у безпечне місце.

7.1.23. Електрозварювальні роботи на суднах повинні проводитися, як правило, зі зворотним проводом, якщо сам корпус судна не є об'єктом зварювання.

7.1.24. До початку вогневих робіт на судні, що ремонтується, виробничі майстри повинні бути ознайомлені старшим будівельником і командуванням судна з улаштуванням і розміщенням виходів з приміщень і відсіків, а також із системами зв'язку, оповіщення і сигналізації на судні (з відповідним записом у вахтовому журналі).

7.1.25. Під час проведення вогневих робіт у приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою для контролю і забезпечення пожежовибухобезпеки повинна призначатися особа (а за необхідності і в суміжні приміщення) з числа осіб команди судна, що ремонтується (або працівників підприємства - за умовами контракту), а на судні, що будується, - з числа працівників підприємства, що пройшли навчання відповідно до програми проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму з робітниками та службовцями підприємства.

7.1.26. Перед початком проведення вогневих робіт безпосередній керівник (капітан) зобов'язаний провести інструктаж з пожежної безпеки з особою з числа команди судна і виконавцем вогневих робіт (з підписом його в наряді-допуску).

7.1.27. Відповідальна особа зобов'язана:

перевірити готовність місця (приміщення) до проведення вогневих робіт;

перевірити зовнішнім оглядом справність і готовність до дії засобів пожежогасіння, фактичну подачу води на пожежний рукав;

стежити за тим, щоб електрозварювальні кабелі та газорізальні шланги в місцях проходу через люки, двері і горловини були захищені від механічних пошкоджень;

у разі виявлення загорання негайно припинити роботи, оголосити тривогу, викликати пожежну охорону і одночасно вжити заходів щодо його гасіння наявними первинними засобами пожежогасіння;

у разі порушення виконавцем заходів пожежної безпеки заборонити подальше проведення робіт і негайно доповісти про це безпосередньому керівнику проведення вогневих робіт (капітану);

після закінчення робіт оглянути місце проведення робіт і суміжні приміщення.

7.1.28. Безпосередній керівник вогневих робіт (капітан) зобов'язаний забезпечити протягом робочої зміни і після закінчення вогневих робіт огляд місця виконання робіт, суміжних приміщень і майданчиків, що розташовані нижче, і встановити періодичний контроль протягом 3-5 годин за цими приміщеннями.

Відповідальна особа може залишити місце робіт після огляду безпосереднім керівником місць проведення вогневих робіт і після отримання дозволу від нього.

7.1.29. Перед проведенням вогневих робіт у машинних, котельних та інших приміщеннях суден поверхні, які раніше торкалися нафти або нафтопродуктів, необхідно ретельно очистити від залишків ПММ і насухо протерти.

7.1.30. Пожежна безпека паливних цистерн, що ремонтуються, танків, кофердамів (у разі проведення вогневих робіт у середині ємкості) повинна забезпечуватися тільки зачищенням і дегазацією до безпечних концентрацій з видаленням твердих залишків.

Якщо в середині цистерн, що ремонтуються, танків, кофердамів ніяких робіт проводитися не буде, то пожежна безпека може бути забезпечена:

зачищенням і дегазацією до концентрації горючих парів і газів не більше 20% від НКМПП;

заповненням внутрішнього об'єму інертними газами до зниження концентрації кисню в об'ємі до 8% і менше при флегматизації двоокису вуглецю, до 6,5% при флегматизації азотом або димовими газами;

заповнення водою до появи її у мірильних трубах за умови, що місце вогневих робіт на 0,8 м нижче рівня води.

7.1.31. Пожежна безпека суміжних цистерн повинна забезпечуватися виконанням вимог пункту 7.1.30.

7.1.32. Пожежну безпеку паливної арматури і трубопроводів слід забезпечувати в комплексі з їх цистернами зачищуванням і дегазацією при відкритих клапанах і заглушках чи заповненням інертним газом до норми, установленої згідно з пунктом 7.1.30.

Ділянки паливних та масляних трубопроводів, на яких планується проведення вогневих робіт, необхідно від'єднати від інших частин трубопроводу, демонтувати і по всій довжині повністю очистити від залишків ГР.

7.1.33. Для флегматизації паливних цистерн і трубопроводів повинні застосовуватися спеціальні станції (установки, системи), що дають змогу забезпечити подавання необхідної кількості інертного газу, обладнані приладами газового контролю.

Інертний газ, що використовується для заповнення паливних цистерн і трубопроводів, повинен уміщувати кисень не більше 5% (об) та мати температуру не більше 65 град. С.

7.1.34. Факт зачищення і флегматизації вантажних танків і паливних цистерн повинен бути засвідчений хімічною лабораторією у довідці-замовленні. Заповнення паливних цистерн водою засвідчується командуванням судна.

7.1.35. Якщо вогневі роботи проводитимуться в середині зачищених ємкостей чи на їх зовнішніх огороджувальних поверхнях, то аналіз повітряного середовища в суміжних ємкостях, що ремонтуються, вантажних танках чи паливних цистернах повинен здійснюватися безпосередньо перед початком робіт.

7.1.36. У разі збільшення вмісту горючих парів і газів у зачищених танках і паливних цистернах або вмісту кисню в зафлегматизованих цистернах вище допустимої норми вогневі роботи повинні бути негайно припинені. Особа, відповідальна за проведення вогневих робіт, зобов'язана встановити причини змінення складу повітряного середовища і вжити заходів щодо їх усунення.

7.1.37. Контроль за утриманням парів і газів у вантажних танках, цистернах слід проводити:

у танках, що ремонтуються, - безперервно;

у суміжних - через кожні три години;

у зачищених - на вимогу особи, відповідальної за проведення вогневих робіт, або представника пожежної охорони.

7.1.38. Концентрацію парів і газів необхідно визначати на двох рівнях за висотою ємкості: нижньому - 0,3 метра від поверхні нафтозалишку чи днища; верхньому - 0,3 метра від верхньої точки ємкості.

У зафлегматизованих ємкостях місця відбору повинні розміщуватися в протилежних кінцях від місця введення інертного газу.

7.1.39. Для безперервного контролю складу газового середовища рекомендується використовувати штатні автоматичні газоаналізатори із записом показів на діаграмну стрічку.

Автоматичні газоаналізатори повинні бути оснащені пристроєм звукової сигналізації, що включається автоматично при досягненні граничнодопустимої концентрації парів і газів, що аналізуються.

7.1.40. Допускається проведення вогневих робіт за зовнішнім контуром цистерни (ємкості) із залишками горючих рідин, заповненої інертними газами. Під час вирізання отвору у контурі цистерни (ємкості) слід забезпечити безперервну подачу інертного газу з безперервним контролем складу середовища.

7.1.41. Забороняється:

працювати несправними приладами;

допускати до зварювальних та інших робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень і не пройшли в установленому порядку перевірку знань;

користуватися одягом і рукавицями з слідами мастил і жирів, бензину, гасу та інших ГР;

допускати зіткнення електричних проводів з балонами зі зрідженими і розчиненими газами;

відігрівати замерзлі газові трубопроводи, вентилі балонів, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами;

переміщуватися із запаленим пальником або різаком по судну за межі робочого місця;

класти гарячий пальник (різак) на горючі предмети і конструкції;

користуватися шлангами, довжина яких менше 10 метрів і більше 40 метрів (застосування шлангів довжиною понад 40 метрів дозволяється у виняткових випадках, за погодженням керівника робіт, який видав наряд-допуск на виконання робіт);

працювати від одного водяного затвора двом і більше зварювальникам;

розміщувати газові балони у внутрішніх приміщеннях судна;

зберігати та ремонтувати газову апаратуру на робочому місці, на судні;

установлювати на дерев'яних настилах риштування газові балони і газозварювальну (газорізальну) апаратуру;

проводити вогневі роботи:

без погодження з пожежною охороною;

під час зарядки акумуляторів;

на трубопроводах і цистернах з ЛЗР і ГР;

за наявності в приміщенні (або суміжних приміщеннях) коробок з хімічною речовиною для регенерації повітря;

у районі гідравлічних систем і комунікацій в період їх випробувань;

у разі небезпеки проникнення в приміщення парів ЛЗР і ГР через отвори в корпусних конструкціях, а також через канали енергокомунікацій;

на посудинах і трубопроводах, що перебувають під тиском, на обладнанні під напругою;

у районі викидів повітря, забрудненого парами пожежонебезпечних речовин.

7.2. Вогненебезпечні роботи

7.2.1. До початку проведення на судні вогненебезпечних робіт керівник підприємства наказом призначає комісію для перевірки готовності систем ТЗС у складі представників служб підприємства і пожежної охорони. За результатами перевірки складається акт.

7.2.2. Наказом керівника підприємства повинна бути призначена особа відповідальна за безпечне проведення вогненебезпечних робіт на судні.

7.2.3. Для контролю та забезпечення пожежної безпеки під час виконання вогненебезпечних робіт на суднах призначаються спостерегачі (вахтові) і представники з пожежної охорони.

7.2.4. Проведення вогненебезпечних робіт на суднах дозволяється тільки після оформлення наряду-допуску на виконання вогненебезпечних робіт (додаток 9).

Наряд-допуск на виконання вогненебезпечних робіт оформлюється у двох примірниках. Проведення вогненебезпечних робіт з видачею наряду-допуску дозволяє старший будівельник (будівельник) судна.

7.2.5. Оформлений наряд-допуск на вогненебезпечні роботи повинен надаватися напередодні дня їх проведення в пожежну охорону для погодження.

При наявності екіпажу на судні, що ремонтується, старший будівельник (будівельник) погоджує вогненебезпечні роботи разом з представником пожежної охорони.

7.2.6. Наряд-допуск на проведення вогненебезпечних робіт виписується тільки на виконавця і не більше як на одну зміну. Продовження наряду-допуску оформлюється особами, які видали наряд-допуск. Під час проведення вогненебезпечних робіт одного виду в одному приміщенні кількома виконавцями оформлюється один наряд-допуск, у якому вказуються всі прізвища виконавців.

Виправлення у тексті наряду-допуску на проведення вогненебезпечних робіт не допускається.

7.2.7. Для упорядкування обліку проведення вогненебезпечних робіт і видачі нарядів-допусків на їх проведення на суднах має вестися Журнал реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання вогненебезпечних робіт (додаток 11).

7.2.8. Відповідальний за безпечне проведення вогненебезпечних робіт зобов'язаний:

оформити наряд-допуск на проведення вогненебезпечних робіт;

контролювати виконання вимог пожежної безпеки і вимог технологічної документації майстрами і виконавцями під час підготовки та проведення вогненебезпечних робіт;

здійснювати зв'язок з будівельниками щодо координації вогненебезпечних робіт з іншими роботами на судні.

7.2.9. До початку вогненебезпечних робіт безпосередній керівник робіт зобов'язаний перевірити забезпечення робочого місця вогнегасниками і вентиляцією, провести інструктаж виконавців щодо засобів пожежної безпеки, а також послідовність виконання вогненебезпечних робіт (з підписом у наряді-допуску) і видати наряд-допуск виконавцю.

7.2.10. При проведенні вогненебезпечних робіт у суднових приміщеннях усе електричне та інше обладнання, не призначене для вогненебезпечних робіт (трансформатори, головний розподільний щит, інше незахищене обладнання), має бути відключене і надійно вкрито від попадання всередину і на його поверхню горючих рідин. Балони з газами та шланги повинні бути винесені за межі цих приміщень. Електрообладнання для фарбувальних робіт і фарборозпилювачі повинні бути заземлені.

7.2.11. Проведення вогненебезпечних робіт у приміщенні судна дозволяється тільки за наявності припливно-витяжної вентиляції з обміном, розрахованим на підтримання у повітрі робочих приміщень концентрацій пожежонебезпечних парів розчинників не вище 20% НКМПП.

7.2.12. Під час проведення вогненебезпечних робіт у замкнених та важкодоступних суднових приміщеннях контроль повітряного середовища повинен проводитися постійно за допомогою автоматичних газоаналізаторів, а за їх відсутності - методом експрес-аналізу. Періодичність проведення експрес-аналізу і місця взяття проб повинна визначати технологічна служба підприємства.

7.2.13. Подача на судно горючих ізоляційних матеріалів дозволяється в кількості не більше півзмінної потреби. Тимчасове зберігання горючих ізоляційних матеріалів допускається тільки на верхній палубі на металевих піддонах.

7.2.14. Інструмент та оснащення, що застосовуються під час проведення вогненебезпечних робіт, повинні бути виготовлені з матеріалів, що виключають утворення іскор.

Промивати інструмент і обладнання, що застосовуються під час виконання робіт з горючими речовинами, слід на відкритій палубі або в приміщенні, що має вентиляцію.

7.2.15. Перед видаванням з комор ручний механічний інструмент, переносні світильники і лакорозпилювачі, а також комплектуючі їх шланги, рукави, кабель, прилади повинні бути оглянуті і перевірена дата їх останнього випробування.

7.2.16. ЛФМ і клей повинні готуватися в спеціальних фарбоготівельних приміщеннях поза судном. На робочі місця ЛФМ повинні надходити в готовому вигляді.

7.2.17. Після закінчення фарбувальних робіт розчинники, що залишилися, розріджувачі і ЛФМ повинні бути прибрані судна і повернені до фарбоготівельного приміщення.

7.2.18. На кожній бочці, бідоні та іншій тарі з ЛФМ, ЛЗР, ГР має бути наклейка або бирка з їх точною назвою і указанням пожежонебезпечних властивостей.

Порожня тара з-під ЛФМ повинна бути закрита і зберігатися на спеціально відведених майданчиках на відстані 25 метрів від судна.

7.2.19. У разі невідповідності параметрів реальної вентиляції проектній вогненебезпечні роботи проводити забороняється, а в випадку відключення вентиляції роботи повинні бути негайно припинені.

7.2.20. Вогненебезпечні роботи необхідно починати з місць, найбільше віддалених від виходів з приміщень, а в коридорах - після завершення робіт у приміщеннях.

7.2.21. Під час використання речовин та матеріалів необхідно дотримуватися вказівок і інструкцій, що додаються до них, з безпечного проведення робіт.

7.2.22. При використанні ГР, ЛЗР і ЛФМ їх кількість на робочому місці не повинна перевищувати півзмінної потреби.

Ємкості з горючими речовинами треба відкривати перед використанням і не тримати відкритими.

7.2.23. Промивання, розконсервування та знежирювання суднового обладнання і механізмів, знежирювання суднових конструкцій під фарбування, облицювання й ізоляція повинні проводитися негорючими рідинами та препаратами. Там, де застосування горючих рідин технологічно необхідне, їх використання допускається, як виняток, за умови дотримання таких протипожежних заходів:

місця проведення робіт повинні бути забезпечені необхідними засобами пожежогасіння;

у приміщенні має бути організований постійний контроль повітряного середовища;

приміщення забезпечується припливно-витяжною вентиляцією з розрахунку, щоб концентрація парів горючих рідин не перевищувала 20% НКМПП;

приміщення, у якому виконуються роботи, повинно мати не менше двох виходів;

у приміщеннях, у яких проводяться роботи, і в суміжних з ними на відкритих ділянках палуби в радіусі 15 метрів виключаються вогневі роботи і куріння;

перед входом у приміщення мають вивішуватися попереджувальні знаки та написи за ДСТУ 3237-94 "Кольори сигнальні та знаки пожежної безпеки в суднобудуванні. Загальні положення";

тимчасове освітлення повинно бути у вибухозахищеному виконанні.

7.2.24. При фарбуванні методом безповітряного розпилення фарборозпилювач, який перебуває під високим тиском ЛФМ, повинен мати на робочому місці попереджувальний напис "Вогненебезпечно! Високий тиск". Сіткові фільтри установок безповітряного розпилення слід вилучати та промивати не рідше одного разу на тиждень.

7.2.25. Сповіщувачі пожежної сигналізації в звичайному виконанні під час фарбування повинні бути відключені й захищені.

7.2.26. Для попередження можливості накопичення електростатичних зарядів під час виконання технологічних операцій з облицювання, ізоляції, випробувань трубопроводів, промивання, обслуговування та розконсервування обладнання із застосуванням ГР мають виконуватися вимоги чинної нормативної, конструкторської та технологічної документації в частині електростатичної іскробезпеки.

7.2.27. У період проведення на судні масових вогненебезпечних робіт підприємством-будівельником повинні бути розроблені, погоджені з пожежною охороною та затверджені додаткові заходи щодо забезпечення пожежної безпеки під час робіт за цих умов.

7.2.28. Забороняється:

розігрівати ЛФМ та інші горючі речовини за допомогою відкритого вогню;

транспортувати на судно ГР і ЛФМ у скляній тарі і в ємкостях без кришок, що щільно закриваються та запобігають розливанню;

залишати працюючі фарбувальні установки без нагляду, прокладати зварювальні кабелі і газові шланги через місця проведення вогненебезпечних робіт;

приступати до роботи в разі несправного обладнання;

ремонтувати на робочому місці обладнання та інструмент;

здійснювати сушку пофарбованих поверхонь електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю;

розміщувати ємкості з вогненебезпечними речовинами поблизу електрообладнання.

7.2.29. Після закінчення вогненебезпечних робіт із застосуванням ЛЗР, ГР суднові приміщення, де ці роботи проводились, а також суміжні з ними повинні ефективно вентилюватися до припинення виділення парів розчинника протягом часу, указаного в технологічній документації.

7.2.30. Безпосередній керівник і виконавець робіт після закінчення вогненебезпечних робіт зобов'язані оглядати місця проведення цих робіт щодо ретельного прибирання від залишків горючих речовин і матеріалів.

7.2.31. Вимоги пожежовибухобезпеки до конкретних виробничих процесів встановлюються нормативною документацією на ці процеси.

8. Порядок дій у разі виникнення пожежі

8.1. При виникненні пожежі дії адміністрації підприємства, учасників будівництва і ремонту, екіпажу (за наявності на борту) і пожежної охорони в першу чергу мають бути спрямовані на забезпечення евакуації людей і матеріальних цінностей, а також гасіння пожежі.

8.2. Кожний працівник на судні у разі пожежі зобов'язаний:

негайно повідомити про це пожежну охорону;

повідомити старшого будівельника судна (на судні, що ремонтується, - капітана), інших посадових осіб підприємства або судна, що ремонтується;

приступити до евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі;

за необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

8.3. Керівництво діями екіпажу судна, що ремонтується, і пожежних підрозділів, що прибули на судно для гасіння пожежі і рятування людей, здійснює капітан судна або особа, яка виконує його обов'язки.

8.4. У разі відсутності на судні екіпажу керівництво діями пожежних підрозділів, що прибули на судно для гасіння пожежі і рятування людей, здійснює керівник підприємства або вповноважена ним особа, а після прибуття старшого начальника Державної пожежної охорони (начальника гарнізону, штабу пожежогасіння або оперативного чергового) передається йому.

Остаточні свої дії щодо гасіння пожежі керівник гасіння погоджує з керівником підприємства або особою, яка виконує його обов'язки.

8.5. Посадова особа підприємства, яка прибула до місця пожежі, зобов'язана:

перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома керівника підприємства;

у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію);

припинити всі роботи, крім робіт, пов'язаних з заходами щодо гасіння пожежі, і вивести з небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з гасінням пожежі;

відключити електроенергію, агрегати, подавання газу, вентиляцію в приміщення, що горять, і в суміжні приміщення, а також виконати інші заходи, що сприяють запобіганню поширенню полум'я;

привести в дію систему оповіщення людей про пожежу, за необхідності привести в дію установки пожежогасіння (якщо такі є на судні);

організувати прибуття до аварійного судна плавзасобів підприємства;

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для підходу до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

установити місце розміщення палива та інших ГР на судні;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

повідомити керівника підрозділу пожежної охорони, який прибув до місця пожежі, про кількість людей, які потребують евакуації, і їх місце перебування, про кількість людей, які беруть участь у гасінні пожежі, про місце, розмір і характер пожежі, ужиті заходи для гасіння пожежі.

8.6. Після прибуття до місця пожежі пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний пропуск їх на територію підприємства.

8.7. Протягом усього часу гасіння пожежі на судні посадова особа підприємства консультує керівника гасіння пожежі про конструктивні та інші особливості судна.

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 1
до пункту 4.4 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

Основні вимоги
до інструкцій про заходи пожежної безпеки

1. Ці Інструкції повинні розроблятися на основі діючих правил та інших нормативно-правових актів з пожежної безпеки, виходячи зі специфіки пожежної небезпеки суден, які будуються та ремонтуються, технологічного та виробничого обладнання.

У цих Інструкціях повинні бути зазначені: порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей і повідомлення про неї пожежної охорони, евакуації людей та матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.

Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей і матеріальних цінностей.

Інструкції про заходи пожежної безпеки розробляються особами, відповідальними за пожежну безпеку, затверджуються керівниками підприємства або особою, яка виконує його обов'язки, узгоджуються з пожежною охороною, вивчаються в системі виробничого навчання і вивішуються на спеціально обладнаних стендах.

2. В інструкціях про заходи пожежної безпеки необхідно відображати такі питання:

вимоги до утримання суден, суднових приміщень, у тому числі до шляхів евакуації і виходів;

місця куріння і вимоги до них;

утримання і зберігання спецодягу;

порядок утримання робочих місць, зберігання та застосування ЛЗР, ГР, горючих речовин і матеріалів;

порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення виробничих відходів, промасленого ганчір'я;

порядок застосування відкритого вогню, проведення вогневих, вогненебезпечних та інших робіт;

вимоги до утримання систем ТЗС;

порядок огляду та відключення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень і робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

обов'язки та дії працівників під час пожежі з указанням:

порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони;

порядку евакуації людей та матеріальних цінностей;

правил застосування засобів пожежогасіння і установок пожежної автоматики;

порядку аварійного відключення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо.

3. Інструкції щодо проведення вогневих та вогненебезпечних робіт, експлуатації технологічних установок і обладнання необхідно розробляти з урахуванням вимог, викладених у розділах 6, 7 цих Правил.

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 2
до пункту 4.6 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

Програма
проведення протипожежного інструктажу
та занять з пожежно-технічного мінімуму
з робітниками та службовцями підприємства

1. Протипожежний інструктаж

Для ознайомлення з правилами пожежної безпеки і діями в разі виникнення пожежі всі робітники та службовці повинні пройти протипожежний інструктаж.

1.1. Увідний протипожежний інструктаж

Увідний протипожежний інструктаж проводиться з усіма робітниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.

Програма для проведення ввідного протипожежного інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) підприємства.

Під час увідного протипожежного інструктажу особи, яких беруть на роботу, мають бути ознайомлені з:

діючими на підприємстві правилами, інструкціями, наказами, положеннями з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо підтримки протипожежного режиму;

можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них;

діями в разі виникнення пожежі (порядок виклику пожежної допомоги, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

правилами використання первинних засобів пожежогасіння;

заходами пожежної безпеки при проведенні робіт з ЛЗР та ГР, клеями, мастиками, полімерними матеріалами, легкими металами;

порядком оформлення і погодження наряду-допуску на проведення вогневих та вогненебезпечних робіт;

виробничими процесами, найбільше небезпечними в пожежному плані;

існуючим на підприємстві порядком (системою) сповіщення людей про пожежу.

1.2. Первинний і повторний протипожежні інструктажі

Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності робітника.

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу, відповідальним за протипожежний стан, або керівником підприємства (його заступником) і погоджується з начальником місцевої пожежної охорони.

Його мають проходити:

усі новоприйняті на роботу (постійну або тимчасову);

робітники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;

особи, які прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у будуванні та ремонті суден;

будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;

учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять.

Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма робітниками не менше ніж один раз на рік.

Під час проведення вступного і повторного інструктажів необхідно ознайомити робітників з:

стислою характеристикою пожежної небезпеки устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються в цьому приміщенні або на судні;

можливими джерелами запалювання, заходами і діями щодо попередження пожежі (у тому числі в процесі роботи та після її завершення);

протипожежним режимом (утримування шляхів евакуації, проходів, виходів, підходів до засобів пожежогасіння, режим куріння інші);

засобами зв'язку та місцезнаходженням найближчого телефону;

призначенням існуючих установок пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;

місцезнаходженням первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання;

діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, сповіщення людей, проведення евакуації тощо).

1.3. Позаплановий і цільовий протипожежний інструктажі

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з робітниками на робочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні:

у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

на вимогу пожежної охорони, якщо виявлено незадовільне знання робітниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою робітників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо, залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.

Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з робітниками перед виконанням ними разових (тимчасових) вогневих робіт, при ліквідації аварії.

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, робляться записи в спеціальних журналах реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (додаток 12).

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).

2. Пожежно-технічний мінімум

2.1. Метою проведення пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних знань робітників, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежної небезпеки процесу будування та ремонту суден, а також більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі, напрацювання навичок використання наявних засобів пожежогасіння.

2.2. Під час розробки конкретних програм з пожежно-технічного мінімуму необхідно враховувати специфіку виробництва робіт, пожежну небезпеку речовин і матеріалів, що впливають на стан пожежної безпеки судна.

Проведення занять з пожежно-технічного мінімуму оголошується наказом керівництва підприємства.

2.3. Під час вивчення теми з пожежно-технічного мінімуму доцільно розповідати про найбільш характерні випадки пожеж на суднах, які будуються та ремонтуються.

Для кращого засвоєння матеріалу слід використовувати з навчальною метою різні навчальні експонати, фотознімки, плакати, макети, технічні засоби.

2.4. Після закінчення занять з програми пожежно-технічного мінімуму в осіб, які навчаються, повинні бути прийняті заліки з оформленням протоколу.

2.5. На заняттях з пожежно-технічного мінімуму доцільно вивчати такі теми:

ТЕМА 1 (2-4 години)
Заходи пожежної безпеки на судні

Стисла характеристика виробництва і пожежна небезпека технологічних процесів. Причини пожеж: порушення технологічних регламентів, несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, порушення правил користування інструментами і електрообігрівальними приладами, порушення під час проведення вогненебезпечних робіт.

Утримання приміщень суден, очищення робочих місць від виробничих відходів, порядок проведення бункерувальних операцій, куріння на судні.

Дії робітників і службовців у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки.

Загальнозаводські інструкції та накази, галузеві правила (з пожежної безпеки).

Порядок організації і роботи ДПД. Пільги і заохочення, установлені для членів ДПД.

ТЕМА 2 (2-4 години)

Заходи пожежної безпеки на робочому місці

Характеристика пожежної небезпеки агрегатів і установок, що використовуються на робочому місці. Дії робітників у разі порушення режиму роботи установок, машин і апаратури. Протипожежний режим на робочому місці особи, яка проходить інструктаж. Правила пожежної безпеки, установлені для робітників, що працюють на судні.

Можливі причини виникнення пожежі і вибуху. Дії у разі пожежі, аварії чи вибуху; правила відключення установок та агрегатів, порядок зняття напруги з електроустановок, виклику аварійної допомоги, правила користування засобами індивідуального і колективного захисту.

Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися, стаючи до роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж.

ТЕМА 3 (1 година)
Оповіщення про пожежу та виклик пожежної допомоги

Установлену на судні систему оповіщення людей про пожежу.

Засоби зв'язку і сигналізації, наявні на судні, місця розташування найближчих апаратів телефонного зв'язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Використання цих засобів у разі виникнення пожежі і порядок передачі повідомлення по телефону.

ТЕМА 4 (2 години)
Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та
інвентар, порядок їх використання під час пожежі

Найменування, призначення та місцезнаходження існуючих на судні засобів пожежогасіння, протипожежних систем і обладнання.

Загальні поняття про пожежну сигналізацію, установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові тощо).

Порядок утримання існуючих на судні засобів пожежогасіння (у літніх і зимових умовах). Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю та обладнання.

ТЕМА 5 (2 години)
Дії під час пожежі

Дії робітників та службовців у разі виявлення пожежі на судні (у приміщенні). Порядок повідомлення про пожежу пожежної охорони та інших аварійних служб, зустріч пожежних підрозділів. Відключення у разі необхідності технологічного обладнання, комунікацій, електроустановок та вентиляції.

Гасіння пожежі існуючими на судні засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, евакуації людей та матеріальних цінностей.

Дії після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння).

Обов'язки членів ДПД за табелем бойової обслуги. Застосування засобів пожежогасіння залежно від фізико-хімічних якостей речовини, що горить. Обмеження подавання води в приміщення, що горить (небезпека крену, диференту, перекидання).

Порядок евакуації робітників з аварійного судна, порядок укриття у відсіках-сховищах. Шляхи евакуації, план евакуації, евакуація осіб, які втратили здатність самостійно пересуватися.

ТЕМА 6 (1-2 години)
Заходи пожежної безпеки в побуті

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках: необережне поводження з вогнем, використання факелів і паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та побутових споживачів електроенергії.

Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів.

Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів.

Виклик пожежної охорони та поведінка громадян у разі виникнення пожежі.

Зазначена тема є додатковою до програми пожежно-технічного мінімуму і вивчається у зв'язку з тим, що основна кількість пожеж із загибеллю людей відбувається в побуті.

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 3
до пункту 4.13 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

               ПРОТОКОЛ
       огляду судна перед постановкою у ремонт

   "____"____________________ 200__ р. м. ______________________
                      ______________________
                       (найменування заводу)

   З метою визначення готовності до постановки до стінки заводу
для проведення ремонту на судні _________________ комісія у складі
_________________, _____________________, ________________________
 (будівельник)    (представник ПО)      (капітан)

_________________________ здійснила огляд протипожежної готовності
  (старший механік)

судна до ремонту і вирішила:
   До постановки  до  стінки  заводу  капітану пропонується
виконувати такі заходи:

   1. Вивчати з екіпажем судна під підпис вимоги пожежної
безпеки під час проведення вогневих і вогненебезпечних робіт на
суднах ___________________________________________________________
             (найменування заводу)
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
   ...
   10. _________________________________________________________


         Будівельник   _____________________
         Представник ПО _____________________
         Капітан     _____________________
         Старший механік _____________________

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 4
до пункту 4.14 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

                АКТ
       огляду судна перед постановкою у ремонт

   "____"____________________ 200__ р. м. ______________________
                      ______________________
                       (найменування заводу)

   Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ____________,
будівельник ____________, представник ПО заводу _________, капітан
судна _______________, докмейстер _______________, старший механік
судна ______________________ склали акт про те, що нами перевірена
готовність судна до докування.
   При цьому встановлено такий стан:
   1. Вода _____________________________________________________
   2. Паливо ___________________________________________________
   3. Масло ____________________________________________________
   4. Легкозаймиста рідина _____________________________________
   5. Паливні відсіки та їх стан _______________________________
   6. Вибухові речовини ________________________________________
   7. Шлюпки, катери ___________________________________________
   8. Стан баласту _____________________________________________
   9. Крен ___________________, диферент _______________________
   10. Стаціонарна система пожежогасіння _______________________
   11. Кількість вогнегасників _________________________________
                    (з указанням типу)

Представник Замовника _____________ Докмейстер __________________
            (прізвище,          (прізвище,
             ім'я,            ім'я,
           по батькові)         по батькові)

Будівельник _______________________ Капітан судна _______________
         (прізвище,             (прізвище,
          ім'я,                ім'я,
         по батькові)            по батькові)

Представник ПО ____________________ Старший механік _____________
         (прізвище,             (прізвище,
          ім'я,                ім'я,
         по батькові)            по батькові)

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 5
до пункту 4.15 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

                АКТ
       перевірки готовності судна до проведення
        вогневих та вогненебезпечних робіт


   ___________ 200_ р.

   Цим актом установлюється, що об'єкт _________________________
                         (судно)

готовий до проведення вогневих і вогненебезпечних робіт, при
цьому:
   судно та пожежні пости підприємства вкомплектовані первинними
засобами пожежогасіння;
   системи пожежогасіння на судні і на добудованій набережній
підприємства (доку) справні;
   план боротьби за живучість у разі аварії під час будівництва
є і відпрацьований;
   приміщення (відсіки,  цистерни  інші)  судна  готові  до
проведення вогневих і вогненебезпечних робіт;
   приміщення судна обладнані випробуваними у дії системами
тимчасової пожежної сигналізації, радіотрансляції, оповіщення,
гучномовним зв'язком.

   Головний (старший) будівельник _____________________________
                     (підпис, прізвище,
                     ім'я, по батькові)

   Представник замовника на підприємстві ______________________
                       (підпис, прізвище,
                       ім'я, по батькові)

   Начальник пожежної охорони підприємства ____________________
                       (підпис, прізвище,
                       ім'я, по батькові)

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 6
до пункту 5.1.5 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

Норми
оснащення вогнегасниками суден,
які будуються та ремонтуються

1. Норми оснащення суден вогнегасниками наведені в табл. 6.1.

Вибір типу і визначення необхідної кількості вогнегасників проводиться залежно від вогнегасної здатності, розмірів можливого осередку пожежі, граничної площі, класу пожежі горючих речовин і матеріалів.

2. Необхідна кількість вогнегасників визначається окремо для кожного приміщення судна, палуби, риштування.

3. Розміщення вогнегасників має проводитися відповідно до вимог ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основне виды. Размещение и обслуживание".

Крім того, у разі вибору місця розміщення необхідно взяти до уваги такі рекомендації:

3.1. Якщо в приміщенні передбачається кілька вогнегасників, частина їх має бути розташована поблизу входів, а решта - у місцях можливого виникнення пожежі в середині приміщення.

3.2. Не допускати розміщення великої кількості вогнегасників в одному місці, тому що це призводить до затримання під час їх розбирання учасниками гасіння.

3.3. У машинних приміщеннях розміщення вогнегасників має бути таким, щоб від будь-якої точки приміщення до найближчого вогнегасника відстань не перевищувала 10 метрів.

4. У разі вибору конкретного типу вогнегасника враховується особливість його експлуатації (при цьому перевага віддається простоті застосування і приведення в дію). Крім того, необхідно керуватися такими правилами:

якщо на судні можливі комбіновані осередки пожежі, то перевага віддається більш універсальному вогнегаснику за галуззю застосування;

вага вогнегасника повинна відповідати фізичним можливостям людей, які його використовуватимуть;

для гасіння електрообладнання застосовують порошкові та вуглекислотні вогнегасники;

приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними та тимчасовими установками пожежогасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50%, виходячи з їх розрахункової кількості.

5. На суднах, що ремонтуються, необхідна кількість вогнегасників установлюється з урахуванням наявних на судні готових до застосування (перевірених) штатних систем.

Таблиця 6.1. Норми оснащення суден вогнегасниками

------------------------------------------------------------------
| Найменування    | Площа, |   Тип вогнегасника     |
| приміщень      | кв. м  | -------------------------  |
|           |     |  кількість вогнегасників   |
|           |     |-------------------------------|
|           |     |порошкові| водні,|вуглекислотні|
|           |     |     | пінні |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|      1     |  2   |  3  |  4 |   5   |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|1. Пости керування  |  50  |  -  | ВПП-9 |  ВВК-5   |
|           |     |     |-------| -------  |
|           |     |     |  1  |   1    |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|2. Приміщення, у яких|  50  |  -  |  - |  ВВК-5   |
|розміщені головні  |     |     |    | -------  |
|навігаційні прилади й|     |     |    |   2    |
|обладнання для    |     |     |    |       |
|керування судном,  |     |     |    |       |
|суднові       |     |     |    |       |
|радіотрансляційні  |     |     |    |       |
|вузли, центральні  |     |     |    |       |
|пожежні пости    |     |     |    |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|3. Акумуляторні або |  50  | ВП-5  |  - |  ВВК-5   |
|агрегатні для радіо |     | ------ |    | -------  |
|або для аварійного  |     |  1   |    |   2    |
|освітлення      |     |     |    |       |
|           |     | ВП-9  |    |       |
|           |     | ------ |    |       |
|           |     |  1   |    |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|4. Приміщення для  |  100  | ВП-5  | ВПП-9 |  ВВК-5   |
|аварійних      |     | ------ |-------| -------  |
|дизель-генераторів  |     |  2   |  2  |   2    |
|і пожежних      |     |     |    |       |
|дизель-насосів    |     |     |    |       |

|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|5. Житлові та    |     |     |    |       |
|службові приміщення: |     |     |    |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|5.1. Каюти для    | на кожні |  -  | ВПП-9 |   -    |
|екіпажу, пасажирів, | 10 м  |     |-------|       |
|виробничого     | довжини |     |  1  |       |
|персоналу, включаючи |коридорів |     |    |       |
|коридори, вестибюлі і|     |     | ВВ-9 |       |
|тамбури. (Не менше 2 |     |     | ------|       |
|вогнегасників на   |     |     |  1  |       |
|коридор)       |     |     |    |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|5.2. Салони,     |  50  |  -  | ВПП-9 |   -    |
|кают-компанії,    |     |     |-------|       |
|їдальні, вітальні,  |     |     |  1  |       |
|ресторани,      |     |     |    |       |
|бібліотеки, читальні |     |     | ВВ-9 |       |
|зали, перукарні,   |     |     | ------|       |
|закриті веранди,   |     |     |  1  |       |
|дитячі кімнати    |     |     |    |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|5.3. Умивальні    |  50  |  -  | ВПП-9 |   -    |
|душові, ванні, лазні,|     |     |-------|       |
|роздягальні, пральні,|     |     |  1  |       |
|інші, а також    |     |     |    |       |
|коридори, що     |     |     | ВВ-9 |       |
|примикають до цих  |     |     | ------|       |
|приміщень      |     |     |  1  |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|6. Господарчі    |  50  |  -  | ВПП-9 |   -    |
|приміщення: камбузи, |     |     |-------|       |
|буфетні, прасувальні,|     |     |  1  |       |
|шевські і швейні   |     |     |    |       |
|майстерні, сушильні |     |     | ВВ-9 |       |
|приміщення,     |     |     | ------|       |
|провізійні комори,  |     |     |  1  |       |
|заготівельні     |     |     |    |       |

|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|7. Суховантажні і  |  100  | ВП-5  | ВПП-9 |   -   |
|рефтрюми, склади для |     | ------ |-------|       |
|промислового     |     |  2   |  1  |       |
|спорядження,     |     |     |    |       |
|консервні,      |     |     |    |       |
|рибообробні,     |     |     |    |       |
|рибоборошняні цехи, |     |     |    |       |
|інші приміщення,   |     |     |    |       |
|відкриті палуби   |     |     |    |       |
|суден, ангари    |     |     |    |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|8. Машинні і котельні|  100  | ВП-5  | ВПП-9 |  ВВК-5   |
|відділення      |     | ------ |-------| -------  |
|           |     |  2   |  2  |   2    |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|9. Приміщення, у яких| на кожне | ВП-5  |  - |  ВВК-5   |
|розміщені головні  |приміщення| ------ |    | -------  |
|електро-двигуни,   |     |  1   |    |   2    |
|електророзподільні  |     |     |    |       |
|щити тощо      |     |     |    |       |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|10. Сховище палива і |  50  |  -  | ВПП-9 |  ВВК-5   |
|мастильних масел   |     |     |-------| -------  |
|           |     |     |  1  |   1    |
|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|11. Насосні     |  50  | ВП-5  | ВПП-9 |  ВВК-5   |
|відділення, вантажні |     | ------ |-------| -------  |
|насосні відділення, |     |  1   |  1  |   1    |
|станція роздавання  |     |     |    |       |
|палива, шлангові   |     |     |    |       |
|приміщення      |     |     |    |       |

|---------------------+----------+---------+-------+-------------|
|12. Стапельні та   |на кожному|  -   | ВПП-9 |   -   |
|будівельні риштування| ярусі  |     |-------|       |
|у суден, які     |риштування|     |  1  |       |
|будуються і     | через  |     |    |       |
|ремонтуються (не   |кожні 40 м|     | ВВ-9 |       |
|менше двох      |     |     | ------|       |
|вогнегасників на   |     |     |  1  |       |
|кожному ярусі    |     |     |    |       |
|риштування)     |     |     |    |       |
------------------------------------------------------------------

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 7
до пункту 5.3.2 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

Карта-схема
розміщення пальних та мастильних матеріалів
Судно _________________________________________

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Місце     |Найменування|Об'єм  |Кількість|
|з/п|та номер  |розташування  |речовини,  |ємкості,|ПММ у  |
|  |ємкості   |ємкості на   |яка     |куб. м |ємкості, |
|  |      |судні, шпангоут|зберігається|    |т    |
------------------------------------------------------------------

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 8
до пункту 5.5.3 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

              ПОГОДЖЕННЯ
на приймання пально-мастильних матеріалів на судно _______________
                         (оформлюється за
                            добу до
                          приймання ПММ)

   _____________ 200_ р.

   1. Видано ___________________________________________________
        (прізвище та ініціали відповідального за приймання
                палива, посада)

про те, що йому дозволено приймання ПММ __________________________
                     (указати пальне, марку,
__________________________________________________________________
  район замовлення, номери цистерн і трубопроводів, дату і час
        початку і закінчення приймання ПММ)

   2. Підтверджуємо, що нами виконані всі підготовчі роботи до
приймання ПММ, у тому числі:
   закінчено вогневі і монтажні роботи в  (на)  цистернах,
трубопроводах, у яких прийматиметься ПММ;
   робітники, які здійснюють приймання ПММ, проінструктовані про
заходи пожежної безпеки, про що підтверджується у погодженні
підписами;
   після узгодження з пожежною охороною на судні припинені всі
вогневі і вогненебезпечні роботи;
   біля виходу на судні вивішені попереджувальні написи;
   перевірено укомплектування  судна  необхідними  засобами
пожежогасіння;
   виконано вимоги пункту 5.4 цих Правил;
   оформлено заявку  в  пожежну  охорону  для  забезпечення
чергування пожежного автомобіля біля судна, що бункерується (на
весь період бункерування);
   підготовлено до  дії  всі  тимчасові  і  штатні  засоби
пожежогасіння;
   металеві фланці переносних трубопроводів і з'єднувальні муфти
переносних шлангів заземлені;
   на судні оголошено про заборону куріння і про приймання
бункера;
   виставлено контрольний пост біля приймальної палубної втулки;
   відключено все електрообладнання на судні в районі приймання
ПММ;
   особи, які  беруть  участь у прийманні ПММ, забезпечені
додатковими засобами пожежогасіння;
   виставлено пости для контролю за обладнанням і щільністю
трубопроводів;
   виконано також такі додаткові вимоги з пожежної безпеки:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Механік             ____________________________
                       (дата, підпис)

   Відповідальний за приймання ПММ ____________________________
                       (дата, підпис)


   3. Учасники з приймання ПММ з вимогами пункту 5.5 цих Правил,
ознайомлені:

__________________________________ ______________________________
 (прізвище та ініціали, посада)      (дата, підпис)
__________________________________ ______________________________
 (прізвище та ініціали, посада)      (дата, підпис)
__________________________________ ______________________________
 (прізвище та ініціали, посада)      (дата, підпис)

   4. Приймання ПММ дозволяю:

   Старший будівельник замовлення ______________________________
                      (дата, підпис)

   5. Погоджено:

   Представник пожежної охорони  ______________________________
                      (дата, підпис)

   6. Підтверджую, що після закінчення приймання ПММ  нами
особисто оглянуті трюми, палуби, розняття трубопроводів, сальники
ущільнення механізмів на предмет протікання ПММ і наявності слідів
ПММ у приміщеннях ________________________________________________
                (результати огляду)

   7. Прийнято вказаного у Погодженні ПММ у кількості __________

   Відповідальний за приймання палива __________________________
                      (дата, підпис)

   Механік              __________________________
                      (дата, підпис)

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 9
до пункту 7.1.1, 7.2.4
Правил пожежної безпеки для
суден, які будуються та
ремонтуються

              НАРЯД-ДОПУСК
    на виконання вогневих або вогненебезпечних робіт *

   Видано ______________________________________________________
         (посада або кваліфікація старшого виконавця,
__________________________________________________________________
       виконавця робіт, прізвище та ініціали)

   На виконання робіт __________________________________________
             (указати конкретно, які вогневі роботи
__________________________________________________________________
       виконуватимуться, їх характер і зміст)

   Місце проведення робіт ______________________________________
                (ділянка або установка, апарат,
__________________________________________________________________
          приміщення, територія тощо)

   Час проведення робіт: початок _______________________________
                       (час, дата)

              закінчення ____________________________
                       (час, дата)

   Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: ____________
__________________________________________________________________
      (заходи, які необхідно виконувати під час
__________________________________________________________________
       підготовки об'єкта до виконання робіт,
__________________________________________________________________
      під час їх проведення і після закінчення)
__________________________________________________________________

   Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення
робіт: ___________________________________________________________
      (посада прізвище та ініціали, підпис, дата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наряд видано _____________________________________________________
         (посада прізвище та ініціали, підпис особи,
__________________________________________________________________
           яка видала наряд-допуск)

                   "___" _______________ 200_ р.

   Проведення робіт узгоджено: _________________________________
                   (дата, підпис, прізвище та
__________________________________________________________________
   ініціали, посада; за необхідності вказуються додаткові
__________________________________________________________________
     заходи, що необхідно виконати для забезпечення
__________________________________________________________________
           пожежної безпеки робіт)

------------------------------------------------------------------
|  Наряд-допуск продовжено    | Проведення робіт узгоджено |
|                 |-----------------------------|
|                 | представник | старший    |
|                 | пожежної  | будівельник  |
|                 |  охорони  | (будівельник) |
|----------------------------------+-------------+---------------|
| Дата, час, прізвище, підпис | |       |        |
|-------------------------------+--+-------------+---------------|
| Дата, час, прізвище, підпис | |       |        |
|-------------------------------+--+-------------+---------------|
| Дата, час, прізвище, підпис | |       |        |
|-------------------------------+--+-------------+---------------|
| Дата, час, прізвище, підпис | |       |        |
------------------------------------------------------------------

   Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком
протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений: ______
__________________________________________________________________
    (підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)
__________________________________________________________________

   Роботи закінчені,  робоче   місце   впорядковано   до
пожежобезпечного стану ___________________________________________
               (час, дата, підпис, прізвище та
                 ініціали виконавця робіт)

   Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи,
перевірив:
__________________________________________________________________
     (час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи,
__________________________________________________________________
        яка відповідає за пожежну безпеку
__________________________________________________________________
          за місцем проведення робіт)

* Наряд-допуск зберігається у виконавця протягом всієї робочої зміни.

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 10
до пункту 7.1.6 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

Журнал
реєстрації нарядів-допусків
на виконання вогневих робіт

             Підприємство    _____________________
             Судно       _____________________
             Видано       "___" _______ 200_ р.
             Здано підприємству "___" _______ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|Но- |Пріз- |Найме-|Прізвище,|Прізвище, |Прізви- |Відмітка|При-|
|мер, |вище, |нуван-|ім'я, по |ім'я, по  |ще,   |про пе- |міт-|
|дата |ім'я, |ня ра-|батькові,|батькові  |ім'я, по|ревірку |ка |
|вида-|по  |йонів,|посада  |виконавця |батькові|місць  |  |
|чі і |бать- |примі-|керівника|вогневих  |та   |вироб- |  |
|строк|кові, |щень, |вогневих |робіт,   |підпис |ництва |  |
|дії |посада|вузлів|робіт,  |спеціаль- |забезпе-|вогневих|  |
|наря-|особи,|і ха- |який   |ність;   |чуваль- |робіт  |  |
|ду- |яка  |рактер|отримав |розряд і  |ного,  |ЧВС   |  |
|до- |офор- |(вид) |наряд-  |підпис про |розписка|після їх|  |
|пуску|мила |вогне-|допуск  |отримання |про от- |закін- |  |
|   |наряд-|вих  |     |наряду-  |римання |чення  |  |
|   |допуск|робіт |     |допуску і |інструк-|    |  |
|   |   |   |     |інструктажу|тажу  |    |  |
|-----+------+------+---------+-----------+--------+--------+----|
| 1 | 2  | 3  | 4   | 5    | 6   | 7   | 8 |
|-----+------+------+---------+-----------+--------+--------+----|
|   |   |   |     |      |    |    |  |
------------------------------------------------------------------

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 11
до пункту 7.2.7 Правил
пожежної безпеки для суден,
які будуються та
ремонтуються

Журнал
реєстрації нарядів-допусків на виконання
вогненебезпечних робіт

            Підприємство     _____________________
            Судно         _____________________
            Видано        "___" _______ 200_ р.
            Здавання підприємству "___" _______ 200_ р.

----------------------------------------------------------------------------
|Да-| Оформлює керівник       |Оформлює | Оформлює відповідна |Від- |
|та | вогненебезпечних робіт    |будівель- |  посадова особа  |мітка|
|за-|                |ник    |           |про |
|пи-|-------------------------------+----------+---------------------|пере-|
|су |Но- |Вид |Дата|Кіль-|Пріз-|Під-|Підтверд- |Вентиля- |Освітлення|вірку|
|  |мери|і  |і  |кість|вище |пис |ження не- |ція    | виконано |місць|
|  |при-|міс-|час |ро- |та  |ке- |обхідності|установ- |     |ви- |
|  |мі- |це |ви- |біт- |іні- |рів-|та    |лена   |     |роб- |
|  |щень|ро- |ко- |ників|ціа- |ника|можливості|     |     |ниц- |
|  |  |боти|нан-|і  |ли, |ро- |робіт у  |     |     |тва |
|  |  |  |ня |необ-|поса-|біт |приміщен- |     |     |вог- |
|  |  |  |ро- |хідна|да  |  |нях    |     |     |нене-|
|  |  |  |біт |кіль-|ке- |  |----------+----------+----------|без- |
|  |  |  |  |кість|рів- |  |пріз-|під-|пріз-|під-|пріз-|під-|печ- |
|  |  |  |  |вент.|ника |  |вище |пис |вище |пис |вище |пис |них |
|  |  |  |  |рука-|ро- |  |   |дата|   |дата|   |дата|робіт|
|  |  |  |  |вів |біт, |  |   |  |   |  |   |  |ЧВС |
|  |  |  |  |   |який |  |   |  |   |  |   |  |після|
|  |  |  |  |   |отри-|  |   |  |   |  |   |  |їх  |
|  |  |  |  |   |мав |  |   |  |   |  |   |  |за- |
|  |  |  |  |   |на- |  |   |  |   |  |   |  |кін- |
|  |  |  |  |   |ряд- |  |   |  |   |  |   |  |чення|
|  |  |  |  |   |до  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|  |  |  |  |   |пуск |  |   |  |   |  |   |  |   |
|---+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
----------------------------------------------------------------------------

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

Додаток 12
до пункту 1.3 додатка 2
Правил пожежної безпеки для
суден, які будуються та
ремонтуються

Журнал
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

------------------------------------------------------------------
| N |Да-|Вид ін-  |Пріз- |Професія,  |Пріз- | Підпис   |При-|
|з/п|та |структажу |вище, |посада   |вище й|-------------|міт-|
|  |  |(увідний, |ім'я |особи, яка |ініці-|особи,|особи,|ки |
|  |  |первинний,|та по |проходить  |али, |яка  |яка  |  |
|  |  |повторний,|бать- |інструктаж |посада|прохо-|прово-|  |
|  |  |позаплано-|кові |(для    |особи,|дить |дить |  |
|  |  |вий) і  |особи,|ввідного  |яка  |ін-  |ін-  |  |
|  |  |назва або |яка  |інструкта- |прово-|струк-|струк-|  |
|  |  |номер   |прохо-|жу - найме- |дить |таж  |таж  |  |
|  |  |інструк- |дить |нування   |ін-  |   |   |  |
|  |  |ції, з  |ін-  |підрозділу, |струк-|   |   |  |
|  |  |якої   |струк-|куди направ-|таж  |   |   |  |
|  |  |отриманий |таж  |ляється   |   |   |   |  |
|  |  |інструктаж|   |особа, яка |   |   |   |  |
|  |  |     |   |проходить  |   |   |   |  |
|  |  |     |   |інструктаж) |   |   |   |  |
|---+---+----------+------+------------+------+------+------+----|
| 1 | 2 | 3    | 4  | 5     | 6  | 7  | 8  | 9 |
|---+---+----------+------+------------+------+------+------+----|
|  |  |     |   |      |   |   |   |  |
------------------------------------------------------------------

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України I.Я.Кріса

^ Наверх
наверх