документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-03-182006-03-16  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 2453-VI від 07.07.20
10 )

Про порядок обрання на посаду та звільнення
з посади професійного судді Верховною Радою України

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Питання, які регулюються цим Законом

Цей Закон регулює порядок:

1) обрання Верховною Радою України професійного судді (далі - судді) безстроково, термін повноважень якого на посаді судді закінчився;

2) обрання Верховною Радою України суддею безстроково особи, яка раніше уже обіймала посаду судді не менше п'яти років, але на час розгляду питання про обрання не займає посаду судді;

3) обрання Верховною Радою України судді, раніше обраного безстроково, до суду іншого рівня або до суду того ж рівня, але іншої спеціалізації;

4) звільнення Верховною Радою України з посади судді, який обіймає посаду судді безстроково.

Стаття 2. Порядок обрання кандидата на посаду судді безстроково

Обрання кандидата на посаду судді безстроково відбувається в такому порядку:

1) звернення кандидата на посаду судді безстроково до державної судової адміністрації, а суддів Верховного Суду України та суддів спеціалізованих судів - до голів цих судів щодо рекомендації їх для обрання суддями безстроково;

2) підготовка матеріалів щодо обрання кандидата суддею безстроково з повідомленням про це в місцевих засобах масової інформації, газеті "Голос України" та направлення їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) надання рекомендації про можливість обрання кандидата на посаду судді безстроково Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

4) подання Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду до Верховної Ради України матеріалів про обрання кандидата суддею безстроково;

5) розгляд Комітетом Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково (далі - Комітет Верховної Ради України), подання про обрання кандидата суддею безстроково, прийняття рішення щодо рекомендації або нерекомендації кандидата на посаду судді безстроково та внесення цього рішення на розгляд Верховної Ради України;

6) прийняття Верховною Радою України рішення щодо обрання кандидата або відмови йому в обранні на посаду судді безстроково.

Стаття 3. Порядок звільнення з посади судді, обраного безстроково

Звільнення з посади судді, обраного безстроково, відбувається в такому порядку:

1) ініціювання перед Вищою радою юстиції питання про звільнення з посади судді в порядку, передбаченому статтею 17 цього Закону;

2) розгляд питання Вищою радою юстиції та прийняття рішення щодо внесення подання до Верховної Ради України про звільнення судді, обраного безстроково;

3) подання Вищої ради юстиції до Верховної Ради України матеріалів про звільнення судді, обраного безстроково;

4) розгляд подання Вищої ради юстиції відповідним Комітетом Верховної Ради України і прийняття рішення по суті цього подання;

5) розгляд подання Вищої ради юстиції та висновку Комітету Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України і прийняття Верховною Радою України рішення стосовно звільнення судді з посади.

Стаття 4. Суб'єкти звернення до Верховної Ради України з
питань обрання та звільнення з посади судді,
обраного безстроково

Суб'єктами звернення до Верховної Ради України з питань обрання та звільнення з посади судді, обраного безстроково, є:

1) Голова Верховного Суду України - щодо судді загального суду у випадках, передбачених пунктами 1-3 статті 1 цього Закону;

2) голова відповідного вищого спеціалізованого суду - щодо судді відповідного спеціалізованого суду у випадках, передбачених пунктами 1-3 статті 1 цього Закону;

3) Вища рада юстиції - щодо судді суду загальної юрисдикції з питання, передбаченого пунктом 4 статті 1 цього Закону.

Глава II. Підстави і порядок розгляду подання про
обрання кандидата на посаду судді безстроково
Верховною Радою України

Стаття 5. Підстави для розгляду матеріалів про обрання
кандидата на посаду судді безстроково

Підставами для розгляду матеріалів щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково є:

особиста заява кандидата;

рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подання Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду.

Стаття 6. Вимоги до подання про обрання кандидата на посаду
судді безстроково

У поданні про обрання кандидата на посаду судді безстроково зазначаються: рівень, місцезнаходження, спеціалізація та назва суду, до якого має бути обраний кандидат.

До подання додається особова справа кандидата на обрання суддею безстроково, яка повинна містити:

1) письмову заяву кандидата, написану власноручно;

2) рішення про рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково з обов'язковим зазначенням дотримання кандидатом вимог, передбачених статтею 127 Конституції України ( 254к/96-ВР );

3) протокол кваліфікаційної атестації (якщо перерва в роботі на посаді судді перевищує п'ять років, до протоколу кваліфікаційної атестації додається висновок про складення іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи);

4) копію документа, що посвідчує громадянство;

5) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію кандидата;

6) копію диплома про освіту, наявність вченого ступеня або вченого звання;

7) виписку з трудової книжки;

8) характеристику з місця (або з останнього місця) роботи;

9) довідку про показники роботи судді за останні п'ять років за підписами голови відповідного суду та начальника територіального управління державної судової адміністрації. При цьому в довідці зазначаються: інформація щодо кількості розглянутих справ по роках і категоріях, кількості скасованих, змінених вироків, рішень, ухвал, постанов; підстави скасування, зміни вироків, рішень і ухвал, кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) біографічну довідку про роботу кандидата в минулому відповідно до даних трудової книжки та інших документів, які підтверджують трудовий стаж;

11) копії рішень уповноважених державних органів про призначення та переведення суддів на посади;

12) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата;

13) декларацію про доходи за останній рік за встановленою Міністерством фінансів України формою.

Стаття 7. Подання про переведення судді з одного суду до
іншого у порядку обрання

Подання про переведення судді з одного суду до іншого у порядку обрання Голова Верховного Суду України або голова відповідного вищого спеціалізованого суду вносить до Верховної Ради України. До подання додається особова справа судді, яка складається з документів, зазначених у статті 6 цього Закону.

Стаття 8. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду
судді безстроково Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України

Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає питання, пов'язані з обранням кандидата на посаду судді безстроково, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування судді на посаді.

Подання Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково та іншими матеріалами вноситься до Верховної Ради України не пізніш як через один місяць після надходження висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до голів цих судів.

Народний депутат України має право бути присутнім, отримувати відповідні матеріали та брати участь під час розгляду питання про обрання кандидата на посаду судді на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Стаття 9. Перевірка Комітетом Верховної Ради України звернень
громадян та інших матеріалів стосовно діяльності
кандидата, який обирається суддею безстроково

Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статті 7 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), а також перевірку звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ, органів державної влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування (далі - звернень) щодо діяльності кандидата.

У разі якщо розгляд звернень потребує додаткової перевірки, Комітет Верховної Ради України приймає рішення про направлення їх до Верховного Суду України, відповідного вищого спеціалізованого суду, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України або кваліфікаційних комісій суддів.

Строк розгляду таких звернень та надання відповіді Комітету Верховної Ради України обчислюється відповідно до положень, передбачених законом про звернення громадян.

За необхідності Комітет Верховної Ради України може провести безпосередню перевірку звернень, доручивши її здійснення члену цього Комітету (за його згодою).

Кандидат, який обирається на посаду судді безстроково, має право ознайомитися з матеріалами звернень щодо його діяльності, запитів Комітету Верховної Ради України по них та відповідей, наданих Комітету Верховної Ради України.

Секретаріат Комітету Верховної Ради України у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів України через Апарат Верховної Ради України списки кандидатів, які пропонуються для обрання суддями безстроково чи звільнення суддів, обраних безстроково, із займаних посад, із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України.

На засідання Комітету Верховної Ради України запрошуються також уповноважені представники Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вищих спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, а також кандидат на посаду судді, присутність якого на засіданні є обов'язковою.

На засідання Комітету Верховної Ради України на вимогу народних депутатів України можуть бути запрошені представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадськості.

Особи, зазначені в частині сьомій цієї статті, повідомляються про день і час засідання письмово не пізніш як за три дні до його початку.

Стаття 10. Розгляд подання про обрання кандидата на посаду
судді безстроково на засіданні Комітету Верховної
Ради України

Комітет Верховної Ради України розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково в місячний строк з дня їх надходження. У разі необхідності перевірки фактів, які не дають можливості прийняти рішення, цей строк може бути продовжений цим Комітетом, але не більше ніж на два місяці, за винятком випадків, коли строк продовження перевірки припадає на міжсесійний період роботи Верховної Ради України.

Розгляд подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково проводиться на засіданні Комітету Верховної Ради України колегіально щодо кожного кандидата окремо.

Під час обговорення члени Комітету Верховної Ради України, запрошені особи мають право ставити запитання доповідачу та безпосередньо кандидату.

Рішення Комітету Верховної Ради України про рекомендацію або нерекомендацію щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково після обговорення кандидатури та розгляду поданих звернень стосовно його діяльності проголошується в присутності кандидата.

Рішення Комітету Верховної Ради України про нерекомендацію кандидата на обрання суддею безстроково не є перешкодою для розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Стаття 11. Обов'язковість рішення Комітету Верховної Ради
України про обрання кандидатів на посаду суддів
безстроково Верховною Радою України

За наявності рішення про рекомендацію або нерекомендацію щодо обрання суддів безстроково Комітет Верховної Ради України вносить пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України питання стосовно обрання цих суддів.

Верховна Рада України на пленарних засіданнях обирає або відмовляє в обранні суддів безстроково за наявності рішення відповідного Комітету Верховної Ради України.

Стаття 12. Порядок обговорення питання про обрання кандидата
на посаду судді безстроково на пленарному
засіданні Верховної Ради України

Обговорення питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді визначеного Комітетом Верховної Ради України доповідача.

Якщо при розгляді питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково у відповідному Комітеті Верховної Ради України були висловлені зауваження до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, доповідач має поінформувати про це народних депутатів України.

Кожний народний депутат України має право ставити запитання доповідачу та безпосередньо кандидату, який обирається на посаду судді безстроково, висловлювати свою думку щодо цієї кандидатури.

За наявності зауважень до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, висловлених на пленарному засіданні Верховної Ради України, що потребують додаткової перевірки відповідним Комітетом Верховної Ради України, голосування щодо цього кандидата не проводиться. Повторний розгляд подання щодо нього здійснюється Верховною Радою України за умови прийняття рішення цього Комітету відповідно до вимог статті 9 цього Закону.

Запитання можуть бути також поставлені до голови відповідного суду - суб'єкта подання.

Стаття 13. Порядок прийняття рішення про обрання кандидата на
посаду судді безстроково на пленарному засіданні
Верховної Ради України

Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається шляхом відкритого фіксованого голосування більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково оформляється постановою Верховної Ради України.

У разі, якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою радою юстиції вноситься подання про звільнення цього кандидата з посади судді.

Стаття 14. Повторна рекомендація кандидатури на обрання судді
безстроково

Якщо кандидата не було обрано суддею безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України у зв'язку з нововиявленими обставинами, повідомленими у виступах народних депутатів України, Комітет Верховної Ради України приймає рішення про звернення до Вищої ради юстиції, відповідної кваліфікаційної комісії суддів щодо перевірки цих обставин або доручає народним депутатам України - членам цього Комітету внести подання про проведення такої перевірки, погоджує термін її проведення і за результатами перевірки приймає рішення про повторне внесення раніше відхилених кандидатур на пленарне засідання Верховної Ради України.

Результати проведеної перевірки вищезазначеними органами розглядаються на засіданні Комітету Верховної Ради України з урахуванням вимог, визначених статтею 10 цього Закону.

Внесення двічі відхилених Верховною Радою України кандидатур на обрання судді безстроково не допускається.

Стаття 15. Порядок переведення судді з одного суду до іншого
шляхом обрання

Переведення судді з одного суду до іншого шляхом обрання відбувається в такому порядку:

1) звернення судді до територіального управління державної судової адміністрації щодо переведення з одного суду до іншого;

2) підготовка державною судовою адміністрацією матеріалів та направлення їх до Верховного Суду України або відповідного вищого спеціалізованого суду;

3) внесення Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду подання до Верховної Ради України.

Переведення судді з одного суду до іншого шляхом обрання здійснюється на пленарному засіданні Верховної Ради України за наявності висновку відповідного Комітету Верховної Ради України без обговорення. Присутність такого судді в залі засідань Верховної Ради України є обов'язковою.

Доповідач Комітету Верховної Ради України оголошує висновок цього Комітету стосовно переведення судді до іншого суду.

Голосування щодо переведення судді з одного суду до іншого здійснюється в порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону.

Глава III. Підстави і порядок розгляду матеріалів
про звільнення з посади судді, обраного безстроково

Стаття 16. Підстави розгляду питання про звільнення з посади
судді, обраного безстроково

Суддя, обраний безстроково, звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Вищої ради юстиції у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Стаття 17. Ініціювання питання про звільнення з посади судді,
обраного безстроково

Ініціювання питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, відповідно до пунктів 1-3, 6-9 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ) відбувається в такому порядку:

1) у випадках, передбачених пунктами 1-3 та пунктом 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), суддя з відповідною заявою звертається до територіального управління державної судової адміністрації, а суддя Верховного Суду України чи вищого спеціалізованого суду - до голови відповідного суду;

2) подання про звільнення судді з підстав, передбачених пунктами 1-3, 6-9 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), вноситься територіальним управлінням державної судової адміністрації до відповідної кваліфікаційної комісії суддів, а щодо судді Верховного Суду України та судді спеціалізованого суду - головами цих судів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) пропозиція про прийняття подання про звільнення суддів вноситься відповідною кваліфікаційною комісією суддів до Вищої ради юстиції;

4) Вища рада юстиції за пропозицією відповідної кваліфікаційної комісії суддів або за власною ініціативою вносить подання про звільнення судді до Верховної Ради України.

Ініціювання питання про звільнення суддів з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відбувається в такому порядку:

1) відповідна кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада юстиції розглядають та перевіряють звернення Комітету Верховної Ради України, депутатські звернення, звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, звернення інших посадових осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування, громадян, якщо в них містяться відомості про наявність підстав для звільнення судді, передбачених пунктами 4 і 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР );

2) відповідна кваліфікаційна комісія суддів або член Вищої ради юстиції вносить до Вищої ради юстиції пропозиції про прийняття подання про звільнення судді;

3) Вища рада юстиції розглядає пропозицію про звільнення судді в порядку, передбаченому законом;

4) Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді до Верховної Ради України.

Стаття 18. Вимоги до подання про звільнення з посади судді,
обраного безстроково

У поданні про звільнення судді, обраного безстроково, зазначаються: дата внесення подання, повне ім'я, рік народження, відомості про перебування на посаді судді, назва суду, підстава внесення подання про звільнення, визначена частиною п'ятою статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), фактичні обставини (у разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин, визначених статтею 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).

До подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді, обраного безстроково, додається особова справа з матеріалами, що свідчать про наявність підстав для звільнення, а також пропозиція члена Вищої ради юстиції, який ініціював питання про звільнення судді, або висновок відповідної кваліфікаційної комісії суддів про звільнення з посади судді відповідного суду чи висновок Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення з посади суддів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та Апеляційного суду України.

Стаття 19. Порядок розгляду Комітетом Верховної Ради України
подання про звільнення з посади судді, обраного
безстроково

Подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, розглядається Комітетом Верховної Ради України в місячний строк з дня його надходження.

Цей строк може бути продовжений Комітетом Верховної Ради України для перевірки фактів, що мають значення для прийняття рішення, але не більше ніж на один місяць.

Секретаріат Комітету Верховної Ради України у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів України через Апарат Верховної Ради України список суддів, які пропонуються для звільнення із займаних посад, із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку звернень громадян або інших повідомлень щодо діяльності судді, які надійшли до Комітету Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України може направити звернення для додаткової перевірки до Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, відповідного вищого спеціалізованого суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України або до відповідної кваліфікаційної комісії суддів.

Про результати перевірки відповідні органи письмово повідомляють Комітет Верховної Ради України у встановлений ним строк, але не пізніш як через 15 днів із часу отримання ними доручення про перевірку.

Про час та місце засідання Комітету Верховної Ради України повідомляється суддя, обраний безстроково, щодо якого порушено питання про звільнення його з посади.

Стаття 20. Порядок розгляду Комітетом Верховної Ради України
питання про звільнення з посади судді, обраного
безстроково

У засіданні Комітету Верховної Ради України у розгляді питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, можуть брати участь народні депутати України, представники Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, а також представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.

Участь судді, обраного безстроково, стосовно якого розглядається подання про звільнення його з посади, у засіданні Комітету Верховної Ради України є обов'язковою, крім випадків, зазначених у пунктах 2, 3, 6, 7, 8 і 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

У разі повторної неявки без поважних причин судді, стосовно якого розглядається подання про звільнення його з посади, з установленням Комітетом Верховної Ради України факту отримання цією особою повідомлення про час і місце засідання розгляд питання щодо цього судді проводиться за його відсутності. Комітет Верховної Ради України надає оцінку поважності причин неявки. Таким же чином провадиться і розгляд питань стосовно суддів, які письмово відмовилися від участі в засіданні Комітету Верховної Ради України або стосовно яких є письмове повідомлення про їх відмову від участі в засіданні цього Комітету.

На засіданні Комітету Верховної Ради України розгляд подання про звільнення судді починається з доповіді головуючого.

Члени Комітету Верховної Ради України та інші народні депутати України можуть ставити запитання судді щодо матеріалів перевірки, а також за фактами, зазначеними у зверненнях громадян.

Суддя має право ознайомитися з матеріалами, довідками та висновком Комітету Верховної Ради України, що стосуються його звільнення.

Стаття 21. Внесення Комітетом Верховної Ради України на
пленарне засідання Верховної Ради України
пропозиції про звільнення з посади судді, обраного
безстроково

Комітет Верховної Ради України вносить на пленарне засідання Верховної Ради України пропозицію про рекомендацію або нерекомендацію щодо звільнення з посади судді, обраного безстроково, і представник цього Комітету доповідає із зазначеного питання.

Стаття 22. Запрошення осіб для розгляду питання про
звільнення з посади судді, обраного безстроково

На пленарне засідання Верховної Ради України для розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, запрошуються Голова Верховного Суду України, Голова Вищої ради юстиції, голова відповідного вищого спеціалізованого суду, Голова Державної судової адміністрації України.

Присутність судді на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), є обов'язковою. Неявка на засідання не є перешкодою для розгляду питання по суті.

Стаття 23. Порядок розгляду питання про звільнення з посади
судді, обраного безстроково, на пленарному
засіданні Верховної Ради України

Кожна кандидатура для звільнення з посади судді, обраного безстроково, персонально представляється на пленарному засіданні Верховної Ради України представником Комітету Верховної Ради України.

У разі якщо суддя не згоден з поданням про звільнення, його пояснення заслуховується обов'язково.

Народні депутати України можуть ставити запитання судді щодо його діяльності.

Якщо при обговоренні питання на пленарному засіданні Верховної Ради України виникає необхідність здійснити перевірку звернень громадян щодо діяльності судді або витребувати додаткову інформацію, Верховна Рада України доручає відповідному Комітету Верховної Ради України здійснити таку перевірку.

Стаття 24. Прийняття Верховною Радою України рішення про
звільнення судді, обраного безстроково, з посади

З підстав, визначених частиною п'ятою статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Верховна Рада України приймає рішення про звільнення судді з посади.

Рішення приймається шляхом відкритого нефіксованого голосування більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення про звільнення судді оформляється постановою Верховної Ради України.

Глава IV. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 22, ст. 142, N 26, ст. 203; 1995 р., N 34, ст. 268; 1999 р., N 50, ст. 434; 2000 р., N 10, ст. 79, N 13, ст. 102, N 38, ст. 322; 2001 р., N 33, ст. 180):

частину другу статті 9 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України визначається Законом України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" ( 1625-15 );

статтю 38 виключити;

2) у Законі України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180):

у частині п'ятій статті 59 та частині третій статті 62 слова "цим Законом" замінити словом "законом";

статтю 61 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Порядок обрання на посаду та звільнення з посади судді безстроково Верховною Радою України визначається Законом України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" ( 1625-15 );

частину першу статті 126 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) оприлюднює інформацію щодо ініціювання питання про обрання суддів безстроково";

3) статтю 3.2.5 Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР ) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Рішення про обрання на посаду судді безстроково приймається шляхом відкритого фіксованого голосування більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України".

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 14 травня 1997 року "Про порядок розгляду питання про обрання на посаду судді безстроково" ( 253/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 22, ст. 164, N 26, ст. 180) з дня набрання чинності цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України внести до Верховної Ради України у тримісячний строк з дня опублікування Закону України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" проект Закону України про внесення змін до інших законів у зв'язку з прийняттям цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1625-IV

^ Наверх
наверх