документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
з метою стимулювання концесійної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 15 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено (побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації".

2. У Законі України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362):

1) у статті 3:

а) у частині п'ятій слова "у тому числі" виключити;

б) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено (побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації";

2) у частині четвертій статті 7:

а) в абзаці першому слово "дев'яноста" замінити словами "сорока п'яти";

б) в абзаці другому слово "п'ятнадцять" замінити словом "десять";

3) у статті 8:

а) абзаци четвертий-дев'ятий частини другої виключити;

б) частину третю і четверту викласти у такій редакції:

"3. Концесієдавець або уповноважений ним орган за зверненням претендента подає додаткову інформацію про умови концесійної діяльності щодо:

умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для концесійної діяльності;

обсягу робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

обсягу товарів (робіт, послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує концесіонер;

обсягу відомостей про концесіонера;

основних обов'язків концесіонера;

фінансових та інших гарантій концесієдавця;

особливих вимог з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

Концесієдавець або уповноважений ним орган подає також іншу інформацію, яка необхідна претенденту для участі у концесійному конкурсі.

4. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються протягом шістдесяти днів з дня оголошення конкурсу, а в разі надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг - протягом ста двадцяти днів з дня оголошення конкурсу";

в) абзац шостий частини п'ятої виключити;

4) у статті 10:

а) в абзаці дев'ятому частини першої слова "технологій, техніки" виключити;

б) у частині третій слова "або акт про надання земельної ділянки у користування додаються" замінити словом "додається";

5) частину першу статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після введення об'єкта в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору".

3. У частині першій статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6):

1) пункт 35, внесений до частини першої статті 7 Законом України від 19 червня 2003 року N 980-IV ( 980-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6), вважати пунктом 35-1;

2) доповнити пунктом 40 такого змісту:

"40) страхування майна, переданого у концесію".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1414-IV

^ Наверх