документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 березня 2004 р. N 226
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 279 від 23 липня 2014
р.)

Про затвердження Положення
про апеляційну регуляторну комісію

Відповідно до статті 22 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про апеляційну регуляторну комісію (додається).

2. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом двох місяців затвердити склади відповідних апеляційних регуляторних комісій за погодженням з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2004 р. N 226

Положення
про апеляційну регуляторну комісію

1. Апеляційна регуляторна комісія (далі - комісія) утворюється в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для розгляду скарг Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади щодо відмови територіальних органів Держпідприємництва в погодженні проектів регуляторних актів.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

З. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Держпідприємництва та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для її роботи;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, територіальних органів Держпідприємництва та інших центральних органів виконавчої влади, про розгляд скарг щодо відмови у погодженні проектів регуляторних актів;

залучати в установленому порядку для консультацій державних службовців (за погодженням з їх керівниками), провідних учених, фахівців, а також представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадськості.

4. До складу комісії входять представники місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, об'єднань громадян та суб'єктів господарювання.

Кількість представників об'єднань громадян та суб'єктів господарювання повинна становити не менше ніж третину загальної кількості членів комісії.

Персональний склад комісії, в тому числі голова та заступник, затверджується відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Держпідприємництвом.

5. Голова комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань, визначає обов'язки заступника голови, членів комісії.

6. Строк розгляду скарги встановлюється комісією, але не може бути більшим ніж один місяць з дня її одержання.

7. Протягом трьох робочих днів з дати надходження скарги комісія визначає дату засідання, на якому буде розглядатися скарга, та забезпечує ознайомлення членів комісії з матеріалами скарги.

8. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

9. Головує на засіданнях комісії її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

10. За результатами розгляду скарги комісія простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні, приймає рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

11. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

12. Копія протоколу наступного дня після засідання комісії надсилається розробнику проекту регуляторного акта, територіальному органу Держпідприємництва, Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міському управлінню юстиції, якщо цей регуляторний акт підлягає державній реєстрації в органах юстиції.

У разі прийняття рішення про задоволення скарги проект регуляторного акта повертається розробнику для затвердження або подання іншому органу, до компетенції якого належить розгляд або прийняття цього регуляторного акта, без погодження з територіальним органом Держпідприємництва.

У разі прийняття рішення про відмову в задоволенні скарги проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання, після якого акт подається на повторне погодження з територіальним органом Держпідприємництва.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

^ Наверх