документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-11-272004-06-302010-07-08  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку із запровадженням державного фінансування
політичних партій в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118):

1) доповнити розділом IV-1 такого змісту:

"Розділ IV-1
Державне фінансування політичних партій

Стаття 17-1. Форми державного фінансування політичних партій

За рахунок коштів Державного бюджету України фінансується статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також відшкодовуються витрати політичних партій, у тому числі й тих, що входили до виборчих блоків політичних партій, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України.

У разі поділу Державного бюджету України на загальний та спеціальний фонди витрати, передбачені частиною першою цієї статті, провадяться із загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 17-2. Обсяг державного фінансування статутної
діяльності політичних партій в Україні

Щорічний обсяг фінансування статутної діяльності політичних партій (партій, що входили до виборчих блоків політичних партій) з Державного бюджету України становить 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів, помноженого на кількість громадян, включених до списку виборців на останніх чергових виборах народних депутатів України.

Стаття 17-3. Право політичної партії на отримання державного
фінансування статутної діяльності

Політична партія має право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових виборах народних депутатів України виборчий список кандидатів у депутати від цієї партії отримав чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

Якщо на час проведення останніх чергових виборів народних депутатів України політична партія входила до складу виборчого блоку політичних партій, виборчий список кандидатів у депутати від якого отримав чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, така політична партія має право на державне фінансування своєї статутної діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

Стаття 17-4. Право політичної партії на відшкодування
витрат, пов'язаних з фінансуванням передвиборної
агітації

Політична партія має право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, якщо на останніх чергових виборах народних депутатів України виборчий список кандидатів у депутати від цієї партії отримав чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, на підставах та в порядку, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ).

Якщо на час проведення останніх чергових виборів народних депутатів України політична партія входила до складу виборчого блоку політичних партій, виборчий список кандидатів у депутати від якого отримав чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, така політична партія має право на відшкодування витрат на підставах та в порядку, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ).

Стаття 17-5. Порядок виділення та розподілу коштів на
фінансування статутної діяльності політичних
партій

Кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, розподіляються Міністерством юстиції України між політичними партіями, у тому числі і тими, які входили до складу виборчих блоків політичних партій, у випадках, передбачених статтями 17-3, 17-4 цього Закону, пропорційно до кількості голосів виборців, поданих за списки кандидатів у депутати від таких політичних партій та виборчих блоків політичних партій відповідно до інформації про офіційні результати виборів, яка надається Міністерству юстиції України Центральною виборчою комісією.

Кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій, що входили до складу виборчого блоку політичних партій, розподіляються між такими політичними партіями відповідно до статті 17-6 цього Закону.

Політичні партії, зазначені у статті 17-3 цього Закону, отримують право на фінансування державою їхньої статутної діяльності з дня набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання. Право на державне фінансування статутної діяльності політичних партій припиняється у день набуття повноважень Верховною Радою України нового скликання, якщо тільки такі політичні партії не здобули це право повторно.

Міністерство юстиції України забезпечує щоквартальне перерахування коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, на рахунки відповідних політичних партій. Кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, перераховуються на рахунки політичних партій авансом на початку кожного кварталу.

Фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік відповідного скликання Верховної Ради України починається у період з 1 червня з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право за час, що минув з дня набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання.

Стаття 17-6. Порядок розподілу коштів Державного бюджету
України, виділених на фінансування статутної
діяльності політичних партій, між політичними
партіями, які входили до складу виборчого блоку
політичних партій

Порядок розподілу коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, між політичними партіями, які входили до складу виборчого блоку політичних партій, визначається з'їздом таких політичних партій.

З'їзд політичних партій проводиться не пізніше 7 днів з моменту офіційного оприлюднення результатів виборів. Про прийняте на з'їзді політичних партій рішення щодо порядку розподілу коштів між політичними партіями уповноважена з'їздом особа протягом 3 днів з дня прийняття відповідного рішення зобов'язана офіційно повідомити Міністерство юстиції України.

У разі, якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк з'їздом політичних партій, які входили до виборчого блоку політичних партій, не буде визначено порядок розподілу коштів на державне фінансування статутної діяльності таких політичних партій, рішення про розподіл коштів приймається Міністерством юстиції України у шістдесятиденний строк з моменту офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України. В такому випадку кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій, що входили до складу виборчого блоку політичних партій, в межах коштів, виділених блоку відповідно до частини першої статті 17-5 цього Закону, розподіляються Міністерством юстиції України пропорційно до кількості народних депутатів України від кожної з політичних партій, що входили до списку блоку.

Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені уповноваженою особою політичної партії, яка входила до складу виборчого блоку політичних партій, до суду.

Стаття 17-7. Підстави та порядок припинення або зменшення
розміру державного фінансування статутної
діяльності політичних партій

Підставами для припинення державного фінансування статутної діяльності політичних партій є:

1) реорганізація (крім злиття і приєднання до інших політичних партій), ліквідація (саморозпуск) політичної партії, заборона діяльності політичної партії, анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії в порядку, встановленому цим та іншими законами України;

2) встановлення судом за поданням Міністерства юстиції України фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, були використані політичною партією на фінансування участі у виборах до органів державної влади або місцевого самоврядування, або на цілі, не пов'язані із здійсненням статутної діяльності.

Рішення про припинення фінансування статутної діяльності політичної партії з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, приймається Міністерством юстиції України. Це рішення може бути оскаржене до суду у встановленому законом порядку уповноваженою особою партії, позбавленої права на державне фінансування статутної діяльності.

При реорганізації шляхом злиття або приєднання політичної партії, яка відповідно до цього Закону має право на державне фінансування, політична партія - правонаступник політичної партії, що припинила свою діяльність, отримує право на державне фінансування статутної діяльності в межах коштів, які виділялися з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, яка припинила діяльність шляхом реорганізації.

Стаття 17-8. Державний контроль за цільовим використанням
політичною партією коштів, виділених з
Державного бюджету України на фінансування її
статутної діяльності

Державний контроль за використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснює Рахункова палата, Головне контрольно-ревізійне управління України.

Перевірка обсягу та напрямів використання політичними партіями бюджетних коштів Головним контрольно-ревізійним управлінням України здійснюється у межах і у формах, встановлених Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Перевірка обсягу та напрямів використання політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснюється Головним контрольно-ревізійним управлінням України у період з 1 лютого по 1 березня року, наступного за роком, в якому було виділено кошти на підтримку статутної діяльності політичної партії.

Якщо у ході перевірки буде виявлено факти, які свідчать про те, що кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, були використані нею на фінансування участі у виборах до органів державної влади або місцевого самоврядування, або на цілі, не пов'язані із статутною діяльністю, Головне контрольно-ревізійне управління України звертається до суду щодо припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії з повідомленням про це Міністерства юстиції України. Рішення суду про припинення фінансування статутної діяльності політичної партії може бути оскарженим уповноваженою особою такої політичної партії в порядку, встановленому законом.

Стаття 17-9. Порядок відшкодування витрат політичних партій,
партій, що входили до складу виборчих блоків
політичних партій, пов'язаних з фінансуванням
передвиборної агітації

Порядок відшкодування витрат політичних партій, партій, що входили до складу виборчих блоків політичних партій, пов'язаних з фінансуванням передвиборної агітації під час виборів народних депутатів України, визначається Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 );

2) у статті 17:

частину першу статті після слів "доходи і видатки" доповнити словами "звіт про обсяг та напрями використання коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії";

після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"Кожна політична партія, яка отримала державне фінансування статутної діяльності, публікує щорічний звіт про обсяг та напрями використання коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування її статутної діяльності в порядку, встановленому розділом IV-1 цього Закону, в офіційних загальнодержавних друкованих засобах масової інформації "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Звіт політичної партії про обсяг та напрями використання коштів повинен бути переданий для опублікування в офіційному загальнодержавному друкованому засобі масової інформації не пізніше 1 квітня року, наступного за роком, в якому з Державного бюджету України було виділено кошти на фінансування статутної діяльності політичної партії. Зазначений засіб масової інформації зобов'язаний опублікувати цей звіт протягом 15 днів з моменту отримання.

Якщо звіт політичної партії про обсяг та напрями використання коштів не буде переданий без поважних на те причин політичною партією для опублікування в офіційному загальнодержавному друкованому виданні до 1 квітня року, наступного за роком, в якому з Державного бюджету України було виділено кошти на фінансування статутної діяльності політичної партії, Міністерство юстиції України приймає рішення про зупинення перерахування коштів на фінансування статутної діяльності політичної партії на рахунок відповідної політичної партії. Фінансування відновлюється з початку кварталу, наступного за кварталом, у якому політична партія опублікує свій звіт. Втрачені політичною партією внаслідок зупинення державного фінансування кошти не повертаються і не відшкодовуються".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою;

3) частину першу статті 18 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) Рахункова палата, Головне контрольно-ревізійне управління України за використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності";

4) статтю 19 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі припинення державного фінансування статутної діяльності політичних партій заходи, передбачені частиною першою цієї статті, не застосовуються".

2. Закон України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 51-52, ст. 265; 2002 р., N 9, ст. 69) доповнити статтею 78-1 такого змісту:

"Стаття 78-1. Відшкодування витрат партій (блоків),
пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної
агітації

1. Партії (блоки), виборчі списки яких отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, отримують право на відшкодування за рахунок Державного бюджету України витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, у розмірі фактично здійснених витрат, але в межах граничної суми витрат виборчого фонду партії (блоку), встановленої цим Законом.

2. Кошти, призначені на відшкодування виборчим блокам політичних партій витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, розподіляються Центральною виборчою комісією між партіями, що входять до складу блоку, пропорційно до внесків цих партій до виборчого фонду блоку.

3. Центральна виборча комісія на підставі фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку), поданого в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 35 цього Закону, не пізніше як на 10 день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів приймає рішення про відшкодування витрат партії (блоку), пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні.

4. Підставою для відмови у відшкодуванні витрат партії (блоку), пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, є виявлення Центральною виборчою комісією під час перевірки відомостей, що містяться у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку), фактів, що свідчать про порушення партією (блоком) встановлених цим Законом вимог до порядку формування виборчого фонду партії (блоку) або про використання коштів виборчого фонду партії (блоку) на цілі, не пов'язані з передвиборною агітацією.

5. Рішення Центральної виборчої комісії про відшкодування партії (блоку) витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні повідомляється партії (блоку), якої воно стосується, не пізніше як на 5 день з дня прийняття цього рішення.

6. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову у відшкодуванні витрат партії (блоку), пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, може бути оскаржене в суді.

7. Кошти для відшкодування партіям (блокам) витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, передбачаються законом про Державний бюджет України на рік, наступний за роком проведення виборів народних депутатів України. Головним розпорядником коштів для відшкодування партіям (блокам) витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, є Центральна виборча комісія.

8. Кошти, призначені на відшкодування партії (блоку) витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, на підставі відповідного рішення Центральної виборчої комісії, перераховуються Центральною виборчою комісією на рахунок відповідної партії або партій, що входили до блоку, не пізніше як на 30 день з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, у якому, відповідно до частини шостої цієї статті, передбачаються кошти на відшкодування партіям або блокам витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації".

3. Статтю 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (733/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 5, ст. 17; 2003 р., N 29, ст. 234) доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) приймає рішення про відшкодування або про відмову у відшкодуванні за рахунок коштів Державного бюджету України витрат, пов'язаних з фінансуванням передвиборної агітації під час проведення виборів народних депутатів України, політичним партіям, у тому числі тим, що входили до складу виборчих блоків політичних партій, які мають право на таке відшкодування відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ); забезпечує перерахування на рахунки відповідних політичних партій коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням передвиборної агітації, у порядку, встановленому Законом України "Про вибори народних депутатів України".

4. Пункт 20 статті 87 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) доповнити словами "державне фінансування політичних партій".

5. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117; 2003 р., N 30, ст. 247):

1) статтю 8 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Контроль за використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснює Головне контрольно-ревізійне управління України".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

2) статтю 10 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) входити з поданням до Міністерства юстиції України про припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, якщо в ході проведення перевірки або ревізії фінансової діяльності такої політичної партії буде виявлено факти, які свідчать про те, що кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування її статутної діяльності, були використані на фінансування участі цієї політичної партії у виборах до органів державної влади чи місцевого самоврядування або на цілі, не пов'язані із здійсненням статутної діяльності";

3) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Особливості проведення ревізій та перевірок
політичних партій

Ревізія або перевірка політичної партії, що отримує з Державного бюджету України кошти на фінансування її статутної діяльності, проводиться на підставі документа, підписаного начальником Головного контрольно-ревізійного управління України.

Ревізія або перевірка політичної партії проводиться один раз на рік у період з 1 лютого по 1 березня.

При проведенні ревізії або перевірки політичної партії службові особи Головного контрольно-ревізійного управління України зобов'язані пред'явити документ на право проведення ревізії або перевірки".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Фінансування статутної діяльності політичних партій (блоків) розпочинається з 1 січня року, що слідує за роком проведення наступних чергових виборів до Верховної Ради України.

Відшкодування витрат політичних партій (партій, що входили до виборчих блоків партій), пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час виборів народних депутатів України, розпочинається за результатами наступних чергових виборів до Верховної Ради України.

4. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 27 листопада 2003 року
N 1349-IV

^ Наверх
наверх