документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення

щодо адміністративної відповідальності
за порушення правил перебування іноземців
та осіб без громадянства в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Статтю 203 викласти в такій редакції:

"Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства
правил перебування в Україні і транзитного
проїзду через територію України

Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чинність цієї статті не поширюється на випадки, коли іноземці чи особи без громадянства з наміром набути статусу біженця незаконно перетнули державний кордон України і перебувають на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання їм статусу біженця відповідно до Закону України "Про біженців" ( 2557-14 ).

2. У статті 204:

1) назву після слів "порядку працевлаштування" доповнити словами "прийняття на навчання";

2) абзац перший викласти в такій редакції:

"Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання";

3) в абзаці другому слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від п'ятдесяти до двохсот".

3. В абзаці другому статті 205 слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до тридцяти".

4. Статтю 206 викласти в такій редакції:

"Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам
без громадянства житла, транспортних засобів та
сприяння в наданні інших послуг

Надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

5. Доповнити Кодекс статтею 206-1 у такій редакції:

"Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без
громадянства територією України

Перевезення водіями іноземців та осіб без громадянства на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним перетинанням осіб через державний кордон України, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обладнання власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихованими або замаскованими місцями, які використовуються для перевезення нелегальних мігрантів, -

тягне за собою накладення штрафу на власників транспортних засобів або посадових осіб підприємств, установ, організацій, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного засобу чи без такої і на водіїв - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або групою осіб, або щодо кількох іноземців та осіб без громадянства, а так само перевезення іноземців та осіб без громадянства в обладнаних власниками транспортних засобів або водіями спеціальних схованках для перевезення людей, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортних засобів чи без такої".

6. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "204-1" замінити словами та цифрами "частиною першою статті 203, статтями 204 - 206-1".

7. У частині першій та абзаці першому пункту 1 частини другої статті 222 відповідно слова "правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України іноземців і осіб без громадянства" та цифри "203, 204, 205, 206" виключити.

8. Частину першу статті 222-1 викласти у такій редакції:

"Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207)".

9. У статті 255:

1) у пункті 1 частини першої:

а) абзац другий після цифр "189-196" доповнити словами та цифрами "частина перша статті 203, статті 204, 205 - 206-1";

6) абзац "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, 204-1)" викласти у такій редакції:

"органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204 - 206-1)";

2) у пункті 16 частини другої цифри "203, 204, 205, 206" виключити.

10. У частині другій статті 262:

1) пункт 1 після слів "використання тваринного світу" доповнити словами "при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України";

2) пункт 2 після слів "виключній (морській) економічній зоні України" доповнити словами "порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України".

11. Частину четверту статті 263 доповнити новим реченням такого змісту: "Іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, може бути затримано до розгляду справи суддею або посадовою особою органу Державної прикордонної служби України".

12. Статтю 265 доповнити новою частиною такого змісту:

"При вчиненні порушень, передбачених частиною другою статті 206-1 цього Кодексу, працівник міліції вилучає транспортний засіб до вирішення питання по суті судом. При вилученні транспортного засобу робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення. Вилучення транспортного засобу проводиться відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України".

13. У частині другій статті 277 цифри "204-1" замінити цифрами "203 206-1".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1299-IV

^ Наверх
наверх