документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-09-112010-07-082010-12-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань професійно-технічної освіти

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84):

1) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:

"1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації";

2) у статті 41:

а) назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади

1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:

професійно-технічне училище відповідного профілю;

професійне училище соціальної реабілітації;

вище професійне училище;

професійний ліцей;

професійний ліцей відповідного профілю;

професійно-художнє училище;

художнє професійно-технічне училище;

вище художнє професійно-технічне училище;

училище-агрофірма;

вище училище-агрофірма;

училище-завод;

центр професійно-технічної освіти;

центр професійної освіти;

навчально-виробничий центр;

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

навчально-курсовий комбінат;

навчальний центр;

інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";

б) у частині третій слова "за державним контрактом" замінити словами "за державним замовленням";

в) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або декілька підприємств (установ, організацій) - замовників підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених угод";

г) у частині п'ятій слова "дітей, які залишилися без піклування батьків" замінити словами "дітей, позбавлених батьківського піклування";

є) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).

Випускникам вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня може присвоюватися кваліфікація "молодший спеціаліст" тільки з акредитованого напряму (спеціальності)";

3) у статті 47:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду";

б) частину другу виключити;

4) у частині першій статті 48:

а) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"професійно-технічні навчальні заклади";

б) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"науково-методичні центри професійно-технічної освіти".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

5) абзац третій частини четвертої статті 53 викласти в такій редакції:

"П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи";

6) у тексті Закону ( 1060-12 ) слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінити словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку.

2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 37, ст. 300):

1) у статті 3:

а) назву та частини першу, другу і третю викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Професійно-технічна освіта

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах.

Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг.

Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації";

б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

в) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності";

2) статтю 4 після слова "підпорядкування" доповнити словами "що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти" та після слів "навчально-методичних" доповнити словами "науково-методичних";

3) частини другу та шосту статті 5 викласти в такій редакції:

"Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі";

"Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";

4) у частині першій статті 7:

а) абзац шостий викласти в такій редакції:

"ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві";

б) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій";

в) частину доповнити абзацами такого змісту:

"формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти;

забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти";

5) абзац восьмий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

"організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах";

6) у частині першій статті 9:

а) абзац другий доповнити словами "міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти";

б) абзац сьомий доповнити словами "сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів";

7) частину другу статті 10 доповнити реченням такого змісту:

"На регіональному рівні міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

8) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі
професійно-технічної освіти

Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі";

9) статтю 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити словами "очно-заочною, дистанційною, екстернатною";

10) у статті 13:

а) частину першу після слів "складністю професій" доповнити словами "та освітньо-кваліфікаційним рівнем";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками";

11) у статті 15:

а) у частині першій слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";

б) частину другу після слів "вищому професійному училищі" доповнити словами "центрі професійно-технічної освіти" та слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";

12) у статті 16:

а) у частині першій слово "кваліфікацію" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"Випускнику вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України";

13) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів

До професійно-технічних навчальних закладів належать:

професійно-технічне училище відповідного профілю;

професійне училище соціальної реабілітації;

вище професійне училище;

професійний ліцей;

професійний ліцей відповідного профілю;

професійно-художнє училище;

художнє професійно-технічне училище;

вище художнє професійно-технічне училище;

училище-агрофірма;

вище училище-агрофірма;

училище-завод;

центр професійно-технічної освіти;

центр професійної освіти;

навчально-виробничий центр;

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

навчально-курсовий комбінат;

навчальний центр;

інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";

14) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:

"У професійно-технічних навчальних закладах можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування";

15) частину четверту статті 24 доповнити абзацом такого змісту:

"разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту";

16) у статті 26:

а) частину першу після слова "поточний" доповнити словом "тематичний";

б) абзац четвертий частини другої виключити;

в) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнів, слухачів".

У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати відповідно частинами четвертою - тринадцятою;

г) частину четверту після слова "поточного" доповнити словами "та тематичного";

є) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Проміжний контроль передбачає:

семестрові заліки;

семестрову атестацію;

річні підсумкові заліки;

річну підсумкову атестацію;

кваліфікаційну атестацію;

індивідуальні завдання учням, слухачам";

д) частину восьму викласти в такій редакції:

"Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:

кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;

захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює";

17) у статті 29:

а) частину першу після слів "навчальних закладів" доповнити словом "оплачувані";

б) частину другу після слів "умов праці" доповнити словами "та оплату праці";

в) у частині четвертій слова "мають право" замінити словом "зобов'язані";

18) доповнити статтею 29-1 такого змісту:

"Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення
професійно-технічних навчальних закладів

Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти";

19) у статті 32:

а) у частині другій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника";

в абзаці четвертому слова "з виробничого навчання" замінити словами "з професійно-практичної підготовки";

б) у частині третій слова "Державні стандарти" та "розробляються" замінити відповідно словами "Державний стандарт" та "розробляється";

в) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";

20) у назві та тексті статті 33 слово "кваліфікаційна" замінити словами "освітньо-кваліфікаційна";

21) у статті 34:

а) у частині третій слова "з виробничого навчання" замінити словами "з професійно-практичної підготовки";

б) у частині четвертій слова "кваліфікаційної характеристики" замінити словами "освітньо-кваліфікаційної характеристики";

в) частину п'яту після слова "розробляє" доповнити словами "і затверджує";

г) частину шосту доповнити словами "та затверджують у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти";

22) статтю 37 доповнити абзацом такого змісту:

"пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

23) частину п'яту статті 39 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"станом здоров'я;

переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

24) частину другу статті 42 після слова "здійснюється" доповнити словами "за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів державного замовлення";

25) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:

"До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу";

26) у частині другій статті 46 слова "відповідну педагогічну" замінити словами "відповідну психолого-педагогічну";

27) частину шосту статті 49 виключити;

28) частину дев'яту статті 50 викласти в такій редакції:

"П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи".

3. У Законі України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134):

1) частину першу статті 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац сьомий частини першої статті 9 після слова "заклад" доповнити словами "вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти мають право".

4. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):

1) частину другу статті 85 доповнити словами "за винятком державних професійно-технічних навчальних закладів";

2) пункт 3 статті 91 доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів".

5. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) у статті 84:

а) частину третю доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами";

б) частину четверту доповнити підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами".

6. Пункт "б" статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 15, ст. 117; 1999 р., N 40, ст. 361) викласти в такій редакції:

"б) навчальні заклади державної та комунальної форм власності, які фінансуються з відповідних бюджетів, стосовно транспортних засобів, за умови використання їх відповідно до статутної діяльності".

7. Абзац четвертий підпункту 7.11.2 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88) доповнити словами "у тому числі доходів державних професійно-технічних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з їх основною, статутною діяльністю".

8. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1) слова "(крім населення)" замінити словами "(крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)".

9. Абзац перший частини четвертої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 4, ст. 34) викласти в такій редакції:

"4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, до закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочка втрачає силу".

10. Частину третю статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98) доповнити абзацом такого змісту:

"професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах".

11. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86):

1) пункт 27 статті 2 після слів "крім військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів";

2) пункт 16 статті 10 після слів "військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів";

3) частину першу статті 41 доповнити словами "за винятком державних професійно-технічних навчальних закладів";

4) перше речення частини четвертої статті 55 доповнити словами "державні професійно-технічні навчальні заклади, на земельних ділянках яких знаходяться приміщення, що надаються в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Пункт 4 розділу I, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу України (2542-14 ), пункт 6 розділу I, яким вносяться зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ), та пункт 7 розділу I, яким вносяться зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), набирають чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 вересня 2003 року
N 1158-IV

^ Наверх
наверх