документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-06-062003-07-09  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік"
та деяких інших
законодавчих актів

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1068-IV від 09.07.20
03 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними законами України від 6 березня 2003 року N 630-IV та від 3 квітня 2003 року N 653-IV такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "50.020.875,9", "39.463.422" та "10.557.453,9" замінити відповідно цифрами "52.959.040,4", "41.916.465" та "11.042.575,4";

у частині другій цифри "52.055.801,1", "40.373.422" та "11.682.379,1" замінити відповідно цифрами "54.993.965,6", "42.826.465" та "12.167.500,6";

2) у статті 2:

пункт 10 після слів "природний газ" доповнити словами "газовий конденсат";

після пункту 29 доповнити двома пунктами такого змісту:

"30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету".

У зв'язку з цим пункт 30 вважати пунктом 32;

3) статтю 3 викласти у такій редакції:

"Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну";

4) у статті 4:

абзац третій частини першої доповнити словами "крім української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний"-Броди-Західний кордон України";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний"-Броди-Західний кордон України діють до 31 грудня 2003 року";

5) у статті 5 цифри "700.000" замінити цифрами "1.255.000";

6) у статті 10:

пункти 1 та 7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 24 вважати пунктом 1 та пункт 23 вважати пунктом 7;

7) абзац другий частини четвертої статті 25 доповнити словами "крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 );

8) у статті 36:

пункт 1 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, але не більше 225.000 тис. гривень)";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 10 цього Закону)";

у пункті 18 цифри і слово "90 відсотків" виключити;

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону)";

пункт 20 викласти у такій редакції:

"20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 10 цього Закону)";

у пункті 21 цифру "24" замінити цифрою "1";

пункт 34 вважати пунктом 1;

9) у статті 40:

пункт 5 частини першої після слів "ветеранам внутрішніх справ" доповнити словами "реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами";

доповнити частинами п'ятою - шостою такого змісту:

"Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) - у сумі 438.070 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими бюджетами";

10) статтю 52 викласти у такій редакції:

"Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) державні некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Для державних сільськогосподарських підприємств, які постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень";

11) у частині п'ятій статті 55:

після слів "в частині щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України" доповнити словами "крім тих закладів, до яких ця норма не застосовується за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";

після цифр "5-1" доповнити словами "(в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств)";

12) пункт 3 статті 63 викласти у такій редакції:

"3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92)";

13) абзаци другий - п'ятий частини четвертої статті 65 доповнити словами "без урахування залишку за попередній рік";

14) доповнити статтями 10-1, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 52-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 72-9, 72-10, 72-11 такого змісту:

"Стаття 10-1. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) ( 2371а-14 ) 200 тис. тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2003 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 37-1. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею 5 цього Закону.

Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів України без нарахування та сплати податку на додану вартість.

Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1 вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.

Стаття 37-2. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації продукції Державного комітету України з державного матеріального резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні операції із зерном на ринку України.

Стаття 37-3. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до 10 червня 2003 року.

Стаття 37-4. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 52-1. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України. З них на:

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;

реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;

будівництво адміністративного будинку Верховної Ради України - в сумі 60.000 тис. гривень;

придбання обладнання для діагностичного центру в місті Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі - в сумі 14.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення екологічних проблем, завершення будівництва регіональних онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого складу державних судоходних судноплавних компаній";

"Стаття 72-1. Кабінету Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного банку відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

Стаття 72-2. З метою проведення розрахунків за вкладами фізичних осіб кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" в сумі до 30,5 млн. гривень.

Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку, використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський".

Стаття 72-3. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких об'єктів.

Стаття 72-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства.

Стаття 72-5. Заборонити підприємствам державної форми власності, в тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 72-6. Установити, що кошти від продажу акцій, які належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як доходи від операцій з капіталом.

Стаття 72-7. З метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору, в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

Стаття 72-8. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом.

Стаття 72-9. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 72-10. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб.

Стаття 72-11. З метою погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України 1999 - 2000 років ( 378-14, 1458-14 ) та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року N 1953 ( 1953-98-п ), дозволити Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами хімічної галузі";

15) внести зміни у додатки N 1, 3, 4 і 5, виклавши їх у новій редакції (Додатки готуються до введення).

II. У статті 1 Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 6, ст. 54) цифри і слова "з 1 липня 2003 року" замінити цифрами і словами "з 1 грудня 2003 року".

III. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2001 р., N 4, ст. 18, N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365):

1) у назві слова "і ввізного мита" виключити;

2) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої:

   ---------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14, | | у гривнях з
2371б-14, | | одиниці товару
2371в-14 | |
2371г-14 ) | |
----------------------------------------------------------------------

2204 Вина виноградні натуральні, 0,25 грн. за 1 л
(крім 2204 10, включаючи вина з доданням
2204 21 10 00, спирту та міцні (з
2204 29 10 00) урахуванням статті 2 цього
Закону)

2204 Тільки вина виноградні 0,92 грн. за 1 л
(крім 2204 10, натуральні з доданням цукру
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

2204 30 Тільки виноматеріали 0
(виноградне сусло) для
виробництва коньячного спирту
та ігристих вин

2204 10, Вина ігристі 1,6 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00

2205 Вермути та інші вина 2,6 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних екстрактів

2206 Інші зброджені напої (сидр 2,6 грн. за 1 л
яблучний та грушевий,
грушівка (перрі), напій
медовий), напої змішані, які
містять алкоголь та суміші
алкогольних напоїв з
безалкогольними

2207 Спирт етиловий 16 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-
концентрацією алкоголю не відсоткового
менш як 80 відсотків об'єму, спирту
спирт етиловий та інші спирти
денатуровані будь-якої
концентрації

2208 Спирт етиловий 16 грн. за 1 л
(крім 2208 20) неденатурований з 100-
концентрацією спирту менш як відсоткового
80 відсотків об'єму, спиртові спирту
настоянки, лікери та інші
спиртові напої:

2208 20 Спиртові напої, одержані 16 грн. за 1 л
(крім перегонкою виноградного вина 100-
2208 20 12 00, або вичавок винограду відсоткового
2208 20 29 00 - спирту
тільки бренді,
2208 20 89 00 -
тільки спирт
коньячний)

2208 20 12 00 Коньяк 3 грн. за 1 л
100-
відсоткового
спирту

2208 20 29 00 Тільки бренді 3 грн. за 1 л
100-
відсоткового
спирту

2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 0";

3) статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:

на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) ( 2371а-14 ), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції 1,0 гривні за 1 літр;

тимчасово до 1 січня 2004 року тільки на вина виноградні натуральні з доданням спирту (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92 гривні за 1 літр" ( 2371а-14 );

4) у статті 3:

а) у частині першій слова "та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі" виключити;

б) у частині другій слово "пектину" виключити;

в) частину четверту викласти у такій редакції:

"Встановити на спирт етиловий, що використовується Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, для виготовлення марочних виноградних вин, ставку акцизного збору у розмірі 2,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту";

г) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 180 календарних днів".

У зв'язку з цим частини сьому - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - шістнадцятою;

є) після частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"При отриманні спирту етилового в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, що використовується вітчизняними виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення етилацетату та Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" для виготовлення марочних виноградних вин, призначених для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається після підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі митної території України".

У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту і шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою і сімнадцятою;

д) доповнити статтю частиною вісімнадцятою такого змісту:

"Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами";

5) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Установити тимчасово до вступу України у Світову організацію торгівлі ставки акцизного збору на алкогольні напої, що імпортуються в Україну:

   ------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14, | | у гривнях з
2371б-14, | | одиниці товару
2371в-14 | |
2371г-14 ) | |
------------------------------------------------------------------

2204 Вина виноградні натуральні, 3 грн. за 1 л
(крім 2204 10, включаючи вина з доданням
2204 21 10 00, спирту та міцні
2204 29 10 00)

2204 10, Вина ігристі 5 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00

2204 30 Тільки виноматеріали 0
(виноградне сусло) для
виробництва коньячного спирту
та ігристих вин

2205 Вермути та інші вина 5 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних екстрактів

2206 Інші зброджені напої (сидр 5 грн. за 1 л
яблучний та грушевий, грушівка
(перрі), напій медовий), напої
змішані, які містять алкоголь
та суміші алкогольних напоїв з
безалкогольними

2208 20 Спиртові напої, одержані 16 грн. за 1 л
перегонкою виноградного вина 100-
або вичавок винограду відсоткового
спирту";

6) статтю 8 виключити.

IV. У Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125):

1) назву викласти у такій редакції:

"Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби";

2) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:

   ------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
з УКТ ЗЕД | | збору у | збору у
( 2371а-14, | | твердих |процентах
2371б-14, | | сумах з |до обороту
2371в-14 | | одиниці | з
2371г-14 ) | |реалізованого|реалізації
| | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------

2401 Тютюнова сировина 0 0
Тютюнові відходи

2402 10 00 00 сигари, включаючи сигари 20 гривень 5%
з відрізаними кінцями, за 100 шт.
та сигарили [тонкі
сигари], з вмістом
тютюну

2402 20 90 10 сигарети без фільтру з 5 гривень 5%
тютюну (цигарки) за 1000 шт.

2402 20 90 20 сигарети з фільтром з 11,5 гривні 5%
тютюну за 1000 шт.

2403 (крім Тютюн та замін- 0 0
2403 99 10 00 ники тютюну, інші,
2403 10) промислового виробництва;
тютюн "гомогенізований"
або "відновлений";
тютюнові екстракти та
есенції

2403 10 Тютюн для паління, з 10 гривень 5%
вмістом або без вмісту за 1 кг
замінників у будь-якій
пропорції

2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 10 гривень 5%";
тютюн за 1 кг

3) статтю 3 виключити.

V. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" ( 18-92 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1995 р., N 44, ст. 318; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356, N 52, ст. 469; 2000 р., N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36, N 10, ст. 44, N 20, ст. 97; 2002 р., N 33, ст. 236):

1) у пункті "в" частини першої статті 3 слово "митна" виключити;

2) у частині першій статті 4 абзаци другий - шостий замінити двома абзацами такого змісту:

"товарів, що вироблені на митній території України, - виходячи з їх вартості, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами на товари, які він виробляє, без податку на додану вартість та акцизного збору;

товарів, що імпортуються на митну територію України, - виходячи з їх вартості, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на додану вартість та акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум ввізного мита без податку на додану вартість та акцизного збору)";

3) доповнити статтю 4 пунктом "в" такого змісту:

"в) одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)";

4) частину першу статті 5 замінити трьома частинами такого змісту:

"Стаття 5. Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією.

Акцизний збір не справляється з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку із звільненням, передбаченим для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для переробки під митним контролем. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банківської гарантії чи інша вимога, така вимога застосовується і для цілей акцизного збору. Акцизний збір справляється органами митної служби України з таких товарів, якщо пізніше щодо них виникає зобов'язання із сплати податку на додану вартість".

У зв'язку з цим частини другу - десяту вважати відповідно частинами четвертою - дванадцятою;

5) статтю 6 доповнити частинами такого змісту:

"Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари здійснюється виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін.

Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари подається відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України у формі, спільно визначеній цими органами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики.

У декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари, що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари, що імпортуються ним в Україну, а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни.

Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у декларації максимальних роздрібних цін.

У прийнятті декларації відмовляється виключно, якщо:

декларація подається пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у ній максимальних роздрібних цін;

декларація подається у формі іншій, ніж та, що спільно визначена центральним органом державної податкової служби України та центральним органом державної митної служби України.

Декларація подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера, при цьому один з примірників декларації у день її подання повертається виробнику або імпортеру з відміткою про дату прийняття та реєстраційний номер прийнятої декларації, засвідчені печаткою центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари запроваджуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідну декларацію було подано відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, і діють до їх зміни у порядку, передбаченому цим Законом.

У разі необхідності зміни будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, виробник або імпортер повинен подати до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України нову декларацію.

Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, може здійснюватися не частіше одного разу протягом календарного місяця.

У суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, у місці торгівлі такими товарами на видному місці повинні бути розміщені засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, що були подані їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари можуть наноситись на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва".

VI. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45, ст. 287; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 50, ст. 365):

1) абзац третій статті 1 викласти у такій редакції:

"плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору. Розмір плати за марки акцизного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 3:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ( 18-92 );

у частині другій слова "митна вартість" замінити словами "вартість та обсяги";

3) статтю 4 виключити;

4) частини другу, третю, четверту та шосту статті 6 виключити;

5) у статті 7:

а) у частині шостій слова "фактичних обсягів та цін реалізації" замінити словами "фактичних обсягів реалізації та максимальних роздрібних цін";

б) у абзаці першому частини десятої слово "контрактної" виключити;

в) у абзаці першому частини чотирнадцятої слово "митної" виключити;

г) частину п'ятнадцяту доповнити словами "і засвідченої імпортером копії декларації про встановлені ним чинні максимальні роздрібні ціни на алкогольні напої або тютюнові вироби".

VII. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 30, ст. 240, N 50, ст. 365):

1) у частині першій статті 4:

а) у абзаці другому цифри "10 000" та "2 100" замінити відповідно цифрами "25 000" та "5 000";

б) у абзаці третьому цифри "10 000" замінити цифрами "25 000";

в) у абзаці четвертому цифри "1 700" замінити цифрами "4 000";

2) абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 після цифр "0,25" доповнити цифрами "0,33";

3) у статті 15:

а) у частині другій:

у абзаці другому цифри "170 000" замінити цифрами "250 000";

у абзаці третьому цифри "1 700" замінити цифрами "3 000";

у абзаці четвертому цифри "5 000" замінити цифрами "50 000";

б) у частині сьомій цифри "1 700", "850", "340", "170" замінити відповідно цифрами "4 000", "2 000", "500", "250";

4) у частині другій статті 17:

а) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі, - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень";

б) доповнити абзацом такого змісту:

"роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта підприємницької діяльності тютюнових виробів, але не менше 1000 гривень".

VIII. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2000 р., N 30, ст. 240):

1) статтю 8 доповнити пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів";

2) статтю 10 доповнити пунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів".

IX. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 25, ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 31, ст. 153; 2002 р., N 12-13, ст. 92):

1) пункт 8 статті 1 виключити;

2) пункт 7 статті 2 виключити;

3) пункт 9 статті 4 виключити.

X. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 967-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86):

1) у пункті 1:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити;

2) у пункті 2:

а) у абзаці четвертому цифру "7" виключити;

б) абзаци п'ятий - сьомий виключити;

3) у пункті 4:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити.

XI. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365) доповнити цифрами і словами:

"3811 19 00 00

 
Високооктанові кисневмісні
домішки
до бензинів
(ТУУ
30183376.001-
2000) 
0"

 
XII. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 5-6, ст. 39, ст. 42, N 7, ст. 47, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 10-11, ст. 87):

1) у статті 1:

а) перше речення частини третьої після слів "за винятком особливих видів мита" доповнити словами "та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію";

б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію".

XIII. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88):

1) абзац десятий підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 доповнити словами "а також сум збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію";

2) абзац перший підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 після слів "та рентні платежі" доповнити словами "а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію".

XIV. Абзац другий частини першої статті 2, статтю 3-2, частину другу статті 6, статтю 7-1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 36, ст. 231; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 38, ст. 345; 2002 р., N 14, ст. 93) виключити.

XV. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців третього - шостого пункту 2, абзацу другого пункту 6 і пункту 12 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2003 року; розділів III, IV (крім пункту 2), XI, які вводяться в дію з 1 липня 2003 року; пункту 2 розділу IV, розділів V, VI (крім пункту 1), пункту 4 розділу VII (в частині наявності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі), розділів VIII, IX і X, які вводяться в дію з 1 січня 2004 року, розділу XIV, який вводиться в дію з 1 жовтня 2003 року. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV від 09.07.2003 )

Зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" діють відповідно до терміну дії Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ). Зміни до інших законів України є складовою частиною цих законів і діють відповідно до терміну дії цих законів.

2. Установити, що:

1) тимчасово з 1 липня 2003 року до 1 січня 2004 року ставка акцизного збору на сигарети з фільтром становить 11,5 гривні за 1000 штук;

2) максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, на які з 1 січня 2004 року встановлюються ставки у відсотках до обороту, повинні бути задекларовані не пізніше 15 грудня 2003 року.

3. З метою забезпечення виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) Кабінету Міністрів України щомісячно інформувати Верховну Раду України про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів усіх видів.

4. Центральному органу державної податкової служби України спільно з центральним органом державної митної служби України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики, до 1 грудня 2003 року прийняти та оприлюднити форму декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 травня 2003 року
N 849-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003
рік"
та деяких інших законодавчих актів"

"Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 )

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

---------------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний
|згідно з бюджетною | | фонд | фонд
|класифікацією | | |
---------------------------------------------------------------------------

100000 Податкові надходження 34 132 413,1 32 270 421,7 1 861 991,4
110000 Податки на доходи, 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості
110200 Податок на прибуток 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0
підприємств

130000 Збори за спеціальне 754 445,0 754 445,0 0,0
використання природних
ресурсів
130100 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду
130101 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0
використання лісових
ресурсів державного
значення
130200 Збір за спеціальне 320 300,0 320 300,0 0,0
використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту
130300 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0
надрами
130301 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0
надрами
загальнодержавного
значення
130400 Збір за 300 000,0 300 000,0 0,0
геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету
130700 Плата за використання 1 245,0 1 245,0 0,0
інших природних ресурсів

140000 Внутрішні податки на 18 559 474,0 16 947 045,7 1 612 428,3
товари та послуги
140100 Податок на додану 13 652 000,0 13 652 000,0 0,0
вартість
140200 Акцизний збір із 4 226 804,0 2 978 790,8 1 248 013,2
вироблених в Україні
товарів
140300 Акцизний збір із 552 900,0 188 484,9 364 415,1
ввезених на територію
України товарів
140600 Плата за ліцензії на 127 770,0 127 770,0 0,0
певні види господарської
діяльності
140602 Плата за видачу ліцензій 34 500,0 34 500,0 0,0
та сертифікатів
140605 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0 0,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів
140606 Плата за ліцензії на 600,0 600,0 0,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового
140607 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0 0,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
140608 Плата за видачу дозволу 100,0 100,0 0,0
на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів
140610 Плата за ліцензії на 35 500,0 35 500,0 0,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
140612 Грошовий (ліцензійний) 4 000,0 4 000,0 0,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення
140614 Плата за видачу ліцензій 20 000,0 20 000,0 0,0
на використання
радіочастот
140615 Плата за ліцензії, 7 500,0 7 500,0 0,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики

150000 Податки на міжнародну 2 975 454,1 2 855 891,0 119 563,1
торгівлю та зовнішні
операції
150100 Ввізне мито 2 582 500,0 2 483 100,0 99 400,0
150101 Мито на товари, що 2 290 500,0 2 290 500,0 0,0
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
150102 Мито на товари, які 150 000,0 150 000,0 0,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами
150105 Мито на нафтопродукти, 142 000,0 42 600,0 99 400,0
транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами

150200 Вивізне мито 180 594,1 180 594,1 0,0
150201 Мито на товари, що 180 594,1 180 594,1 0,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
150300 Кошти, отримані за 204 360,0 184 196,9 20 163,1
вчинення консульських
дій
150400 Інші надходження від 8 000,0 8 000,0 0,0
зовнішньоекономічної
діяльності

160000 Інші податки 175 300,0 45 300,0 130 000,0
160200 Надходження плати за 10 300,0 10 300,0 0,0
надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон
160300 Податки, не віднесені до 35 000,0 35 000,0 0,0
інших категорій
160600 Збір на розвиток 130 000,0 0,0 130 000,0
виноградарства,
садівництва і хмелярства

200000 Неподаткові надходження 15 603 102,4 7 113 131,3 8 489 971,1
210000 Доходи від власності та 5 933 190,0 5 397 520,0 535 670,0
підприємницької
діяльності
210100 Частина прибутку 400 000,0 400 000,0 0,0
(доходу) державних
підприємств, що
вилучається до бюджету
210200 Надходження від 1 255 000,0 1 255 000,0 0,0
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України
210300 Надходження від грошово- 75 000,0 75 000,0 0,0
речових лотерей
210500 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств
210501 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності
210600 Рентна плата 3 312 520,0 3 312 520,0 0,0
210601 Рентна плата за нафту, 306 420,0 306 420,0 0,0
що видобувається
в Україні
210602 Рентна плата за 554 350,0 554 350,0 0,0
природний газ та
газовий конденсат, що
видобуваються в Україні
210605 Рентна плата за транзит 2 243 250,0 2 243 250,0 0,0
природного газу через
територію України
210606 Рентна плата за 190 000,0 190 000,0 0,0
транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами
210607 Рентна плата за 18 500,0 18 500,0 0,0
транспортування аміаку
через територію України
аміакопроводом
210800 Інші надходження 580 670,0 45 000,0 535 670,0
220000 Адміністративні збори та 1 015 151,3 967 151,3 48 000,0
платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу
220600 Плата за надання послуг 2 600,0 2 600,0 0,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ
220700 Виконавчий збір 96 000,0 48 000,0 48 000,0
220800 Плата за оренду цілісних 265 551,3 265 551,3 0,0
майнових комплексів та
іншого державного майна
220900 Державне мито 66 000,0 66 000,0 0,0
221000 Митні збори 540 000,0 540 000,0 0,0
221100 Єдиний збір, який 45 000,0 45 000,0 0,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України
230000 Надходження від штрафів 283 800,0 283 800,0 0,0
та фінансових санкцій
230100 Суми, стягнені з винних 1 000,0 1 000,0 0,0
осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації
230200 Перерахування 200,0 200,0 0,0
підприємцями частки
вартості виготовленої
нестандартної продукції,
з дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів
щодо якості продукції,
виданого Державним
комітетом України по
стандартизації,
метрології та
сертифікації
230300 Адміністративні штрафи 281 000,0 281 000,0 0,0
та інші санкції
230400 Надходження штрафних 1 600,0 1 600,0 0,0
санкцій за порушення
правил пожежної безпеки
240000 Інші неподаткові 3 686 922,2 464 660,0 3 222 262,2
надходження
240100 Надходження коштів від 30 000,0 30 000,0 0,0
реалізації
конфіскованого майна
240300 Надходження сум 10 000,0 10 000,0 0,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності
240400 Надходження коштів від 6 500,0 0,0 6 500,0
реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України
240500 Надходження коштів від 722 431,6 196 350,0 526 081,6
реалізації надлишкового
озброєння, військової
та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань
240600 Інші надходження 151 650,0 118 310,0 33 340,0
240602 Збори за послуги, 6 050,0 6 050,0 0,0
пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність
240603 Інші надходження 83 000,0 83 000,0 0,0
240605 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0 0,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв
240614 Збір за використання 22 000,0 22 000,0 0,0
радіочастотного ресурсу
240615 Надходження до 15 000,0 3 000,0 12 000,0
Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях
240617 Портовий 22 600,0 2 260,0 20 340,0
(адміністративний) збір
240618 Надходження до 1 000,0 0,0 1 000,0
страхового фонду безпеки
авіації
240800 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці
240810 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах
241100 Доходи від операцій з 30 340,6 30 000,0 340,6
кредитування та надання
гарантій
241102 Плата за користування 30 000,0 30 000,0 0,0
позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою
241104 Відсотки за користування 340,6 0,0 340,6
пільговим довгостроковим
державним кредитом,
наданим молодим сім'ям
та одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію)
та придбання житла
241200 Кошти, нараховані у 70 000,0 0,0 70 000,0
складі ціни продажу
електричної енергії
у вигляді цільової
надбавки в розмірі
0,75 відсотка до діючого
тарифу на електричну
енергію, що продається
виробниками електричної
енергії на оптовому
ринку електричної
енергії України
241300 Кошти, нараховані 833 000,0 0,0 833 000,0
у складі ціни продажу
електричної та теплової
енергії у вигляді
цільової надбавки
до діючого тарифу на
електричну та теплову
енергію
241400 Додаткові збори на 1 753 000,0 0,0 1 753 000,0
виплату пенсій
241401 Сплата збору 1 061 700,0 0,0 1 061 700,0
з купівлі-продажу валюти
241402 Сплата збору з торгівлі 6 100,0 0,0 6 100,0
ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння
241403 Сплата збору при 228 000,0 0,0 228 000,0
відчуженні легкових
автомобілів
241404 Сплата збору з 190 800,0 0,0 190 800,0
виробництва та імпорту
тютюнових виробів
241405 Сплата збору з операцій 70 100,0 0,0 70 100,0
купівлі-продажу
нерухомого майна
241406 Сплата збору з послуг 196 300,0 0,0 196 300,0
стільникового рухомого
зв'язку
250000 Власні надходження 4 684 038,9 0,0 4 684 038,9
бюджетних установ
250100 Плата за послуги, що 4 628 433,9 0,0 4 628 433,9
надаються бюджетними
установами
250200 Інші джерела власних 55 605,0 0,0 55 605,0
надходжень бюджетних
установ

300000 Доходи від операцій з 489 050,0 134 000,0 355 050,0
капіталом
310000 Надходження від продажу 56 000,0 56 000,0 0,0
основного капіталу
310100 Надходження коштів від 50 000,0 50 000,0 0,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі
310200 Надходження коштів від 6 000,0 6 000,0 0,0
Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння
320000 Надходження від 405 050,0 50 000,0 355 050,0
реалізації державних
запасів товарів
320100 Надходження від 355 050,0 0,0 355 050,0
реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву
320200 Надходження від 50 000,0 50 000,0 0,0
реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву
330000 Надходження від продажу 28 000,0 28 000,0 0,0
землі і нематеріальних
активів

400000 Офіційні трансферти 145 562,9 0,0 145 562,9
420000 Від урядів зарубіжних 145 562,9 0,0 145 562,9
країн та міжнародних
організацій
420100 Надходження від 145 562,9 0,0 145 562,9
секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях

500000 Цільові фонди 190 000,0 0,0 190 000,0
500700 Платежі до Фонду України 120 000,0 0,0 120 000,0
соціального захисту
інвалідів
500800 Збір за забруднення 70 000,0 0,0 70 000,0
навколишнього природного
середовища

Разом доходів (без 50 560 128,4 39 517 553,0 11 042 575,4
урахування міжбюджетних
трансфертів)

400000 Офіційні трансферти 2 398 912,0 2 398 912,0 0,0
410101 Кошти, що надходять до 2 398 912,0 2 398 912,0 0,0
Державного бюджету з
інших бюджетів

ВСЬОГО ДОХОДІВ 52 959 040,4 1 916 465,0 11 042 575,4

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003
рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

------------------------------------------------------------------------------
Код |Код |Найменування згідно|Загальний фонд
про- |функ- | з програмною |-------------------------------------------
грамної|ціо- | класифікацією | Всього |поточні | з них: |
класи- |наль- |видатків державного| | |--------------------|
фікації|ної | бюджету | | |оплата |комунальні|
видат- |кла- | | | |праці |послуги та|
ків |сифі- | | | | |енергоно- |
держав-|кації | | | | |сії |
ного |видат-| | | | | |
бюджету|ків | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

0110000 Апарат Верховної 201 628,0 150 577,9 59 523,0 2 170,8
Ради України

0111000 Апарат Верховної 201 628,0 150 577,9 59 523,0 2 170,8
Ради України

0111010 0111 Здійснення 115 753,1 73 282,4 36 365,5 0,0
законотворчої
діяльності
Верховної Ради
України

0111020 0111 Організаційне, 25 720,3 23 814,3 16 009,9 0,0
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної Ради
України

0111030 0111 Організація та 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
здійснення
офіційних прийомів
Верховною Радою
України

0111040 0113 Візити народних 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0
депутатів
України за кордон

0111050 0111 Обслуговування 23 751,7 22 454,3 6 534,0 2 170,8
діяльності
Верховної Ради
України

0111060 0111 Створення 4 935,9 4 260,9 0,0 0,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
законодавчої влади

0111070 0734 Фінансова підтримка 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0
санаторно-
курортного
комплексу
Управління
справами
Верховної Ради
України

0111080 0831 Висвітлення 8 936,0 4 985,0 613,6 0,0
діяльності
народних депутатів
України через
засоби телебачення
і радіомовлення

0111090 0832 Фінансова підтримка 5 481,0 5 481,0 0,0 0,0
видання газети
"Голос України" та
додатків до неї
мовами національних
меншин, журналу
"Віче"

0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 0,0 0,0 0,0
житлового фонду
Верховної Ради
України

0300000 Державне управління 231 516,9 187 389,6 61 898,5 10 630,9
справами

0301000 Апарат Державного 201 715,8 159 340,5 55 357,2 10 392,5
управління справами

0301010 0111 Організаційне, 32 449,6 24 621,2 12 654,8 31,6
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента
України

0301020 0111 Організація та 5 402,1 5 402,1 0,0 0,0
здійснення
офіційних прийомів
Президентом України

0301030 0111 Обслуговування 28 681,8 22 240,5 7 582,0 3 188,0
діяльності
Президента України

0301040 0113 Візити Президента 3 158,6 3 158,6 0,0 0,0
України за кордон

0301050 0133 Виготовлення 4 094,5 4 094,5 0,0 0,0
державних
нагород та
пам'ятних знаків

0301060 0734 Фінансова підтримка 20 422,3 20 154,8 3 645,9 2 489,3
санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами

0301070 0140 Фундаментальні 1 147,2 1 147,2 764,4 0,0
дослідження у сфері
державного
управління

0301080 0140 Фундаментальні 7 148,8 6 748,8 3 882,5 59,5
дослідження із
стратегічних
проблем внутрішньої
і зовнішньої
політики

0301090 0150 Прикладні розробки 434,4 434,4 285,1 0,0
у сфері державного
управління

0301110 0960 Оздоровлення і 14 850,0 14 850,0 364,9 88,2
відпочинок дітей в
дитячих оздоровчих
таборах Державного
управління справами
та МДЦ "Артек"

0301120 0942 Підготовка кадрів 2 983,0 2 983,0 1 440,7 410,5
для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Острозька
академія"

0301130 0950 Підготовка кадрів, 14 588,6 14 588,6 7 019,6 801,1
підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Українською
Академією
державного
управління при
Президентові
України

0301140 0520 Збереження 1 481,8 1 481,8 1 057,7 12,8
природно-
заповідного
фонду в Азово-
Сиваському
національному
природному парку
та Кримському
природному
заповіднику

0301160 0111 Створення 2 000,0 100,0 0,0 0,0
автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента
України

0301170 0731 Стаціонарне медичне 24 671,0 21 705,0 9 428,1 2 363,0
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади

0301180 0724 Надання швидкої та 0,0 0,0 0,0 0,0
невідкладної
медичної допомоги
народним депутатам
України та
керівному складу
органів державної
влади

0301190 0721 Поліклінічно- 15 555,4 14 633,1 6 777,9 909,0
амбулаторне
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади

0301200 0740 Державний 776,7 776,7 440,4 39,5
санітарно-
епідеміологічний
нагляд в
лікувально-
оздоровчих
закладах
Державного
управління
справами та на
об'єктах органів
державної влади

0301220 0763 Централізована 1 851,9 202,1 0,0 0,0
закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
лікувально-
оздоровчих
закладів
Державного
управління
справами

0301230 0950 Підвищення 18,1 18,1 13,2 0,0
кваліфікації
середнього
медичного
персоналу в
системі
лікувально-
оздоровчих
закладів
Державного
управління
справами

0301250 0731 Закупівля 20 000,0 0,0 0,0 0,0
діагностичного
та лікувального
обладнання для
клінічної
лікарні
"Феофанія"


0302000 Рада національної 9 581,3 8 898,3 4 750,2 195,4
безпеки і оборони
України

0302010 0350 Інформаційно- 4 404,1 3 874,4 1 995,5 0,0
аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності у сфері
національної
безпеки і оборони

0302020 0140 Фундаментальні 1 079,3 970,5 618,4 0,0
дослідження у сфері
національної
безпеки

0302030 0370 Прикладні розробки 4 097,9 4 053,4 2 136,3 195,4
у сфері
національної
безпеки

0303000 Представництво 707,9 612,9 257,1 0,0
Президента України
в Автономній
Республіці Крим

0303010 0111 Здійснення 707,9 612,9 257,1 0,0
повноважень
постійним
представником
Президента
України в
Автономній
Республіці
Крим

0304000 Національна служба 2 693,4 2 619,4 1 304,5 33,2
посередництва і
примирення України

0304010 0412 Сприяння 2 544,7 2 470,7 1 304,5 33,2
врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів)

0304020 0481 Прикладні розробки 55,7 55,7 0,0 0,0
з питань
посередництва і
примирення при
вирішенні
колективних
трудових
спорів
(конфліктів)

0304030 0950 Підготовка та 93,0 93,0 0,0 0,0
підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників та
арбітрів у
вирішенні
трудових
спорів

0306000 Національний 1 837,5 937,5 0,0 0,0
комплекс
"Експоцентр
України"

0306020 0822 Фінансова 778,5 778,5 0,0 0,0
підтримка
Державного
камерного
ансамблю
"Київські
солісти"

0306030 0829 Фінансова 900,0 0,0 0,0 0,0
підтримка на
утримання,
ремонт і
облаштування
Палацу
мистецтв
"Український
Дім"

0306040 0829 Проведення 159,0 159,0 0,0 0,0
загальнодержавних,
галузевих та
регіональних
виставкових
заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України"


0307000 Фонд сприяння 581,0 581,0 229,5 9,8
місцевому
самоврядуванню
України

0307010 0133 Надання науково- 581,0 581,0 229,5 9,8
методичної та
консультативної
підтримки
розвитку
місцевого
самоврядування

0309000 Державне 14 400,0 14 400,0 0,0 0,0
авіапідприємство
"Україна"

0309010 0133 Перевезення вищих 14 400,0 14 400,0 0,0 0,0
посадових осіб
держави
авіаційним
транспортом

0410000 Господарсько- 88 106,7 57 735,1 17 492,8 1 574,2
фінансовий
департамент
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України

0411000 Секретаріат 88 106,7 57 735,1 17 492,8 1 574,2
Кабінету
Міністрів
України

0411010 0111 Організаційне, 32 032,2 26 628,2 12 672,8 0,0
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Кабінету
Міністрів
України

0411020 0111 Організація та 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
здійснення
офіційних
прийомів
керівництвом
Кабінету
Міністрів
України

0411030 0111 Обслуговування 28 505,6 12 523,7 4 820,0 1 574,2
діяльності
Кабінету
Міністрів
України

0411040 0111 Створення 8 985,7 0,0 0,0 0,0
інтегрованої
телекомунікативної,
інформаційно-
аналітичної
системи Будинку
Уряду

0411050 0113 Візити за кордон 13 612,0 13 612,0 0,0 0,0
урядових
делегацій та
працівників
органів
виконавчої влади
за рішенням
Кабінету
Міністрів
України

0411060 0950 Підвищення 12,0 12,0 0,0 0,0
кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

0411070 0832 Фінансова підтримка 2 959,2 2 959,2 0,0 0,0
газет "Урядовий
кур'єр" та
"Робітнича газета"

0500000 Державна судова 400 982,7 348 507,7 182 865,4 14 358,2
адміністрація
України

0501000 Апарат Державної 400 982,7 348 507,7 182 865,4 14 358,2
судової
адміністрації
України

0501010 0330 Організаційне 5 305,8 4 741,8 2 424,0 264,4
забезпечення
діяльності
судів та установ
судової системи

0501020 0330 Здійснення 58 078,0 48 314,6 19 650,4 1 756,6
правосуддя
місцевими
господарськими
судами

0501030 0330 Здійснення 73 487,2 67 994,1 38 267,1 1 546,7
правосуддя
Апеляційним судом
України та
апеляційними
судами

0501040 0330 Здійснення 213 708,1 185 783,8 102 806,2 8 629,9
правосуддя
місцевими
судами

0501050 0330 Здійснення 7 667,9 7 427,9 4 357,6 161,0
правосуддя
військовими
судами

0501080 0330 Здійснення 31 038,4 26 028,1 11 111,7 1 269,7
правосуддя
апеляційними
господарськими
судами

0501090 0370 Прикладні розробки 97,3 97,3 26,2 0,0
у сфері розвитку
господарського
судочинства

0501110 0950 Підвищення 90,1 90,1 0,0 0,0
кваліфікації
суддів та
спеціалістів
господарських
судів

0501120 0950 Перепідготовка 803,1 602,1 330,0 15,1
осіб для
зайняття посад
професійних
суддів, підвищення
кваліфікації
суддів та
працівників
апаратів судів
Академією
суддів України

0501130 0370 Фінансова підтримка 400,0 0,0 0,0 0,0
технічного
забезпечення у
сфері
удосконалення
законодавства

0501140 0330 Здійснення 10 306,8 7 427,9 3 892,2 714,8
правосуддя
Касаційним
судом України


0600000 Верховний Суд 26 179,4 24 174,6 9 570,8 228,0
України

0601000 Апарат Верховного 26 179,4 24 174,6 9 570,8 228,0
Суду України

0601010 0330 Здійснення 26 119,8 24 115,0 9 570,8 228,0
правосуддя
Верховним Судом
України

0601020 0950 Підвищення 59,6 59,6 0,0 0,0
кваліфікації
суддів та
працівників
апарату
Верховного
Суду України

0700000 Вищий господарський 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0
суд України

0701000 Вищий господарський 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0
суд України

0701010 0330 Здійснення 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0
правосуддя
Вищим
господарським
судом України

0750000 Вищий 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9
адміністративний
суд України

0751000 Апарат Вищого 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9
адміністративного
суду України

0751010 0330 Здійснення 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9
правосуддя
Вищим
адміністративним
судом України

0800000 Конституційний Суд 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6
України

0801000 Конституційний Суд 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6
України

0801010 0330 Забезпечення 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6
конституційної
юрисдикції
в Україні

0900000 Генеральна 218 519,0 206 834,9 134 723,5 7 913,4
прокуратура
України

0901000 Генеральна 218 519,0 206 834,9 134 723,5 7 913,4
прокуратура
України

0901010 0360 Нагляд органів 207 743,6 201 743,6 132 077,5 7 567,4
прокуратури за
додержанням
законів та
представницькі
функції в суді

0901020 0942 Підготовка кадрів 10 775,4 5 091,3 2 646,0 346,0
та підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих
кадрів Академією
прокуратури
України

1000000 Міністерство 1794 822,5 1697 585,5 1 360 209,9 79 516,2
внутрішніх справ
України

1001000 Апарат Міністерства 1486 537,5 1399 206,5 1 177 438,3 60 749,0
внутрішніх справ
України

1001010 0310 Керівництво та 16 738,6 16 738,6 14 686,8 0,0
управління
діяльністю органів
внутрішніх справ

1001020 0310 Забезпечення 28 409,0 28 409,0 0,0 0,0
виготовлення
документів, що
засвідчують особу,
та їх видача

1001030 0310 Створення Єдиної 15 000,0 0,0 0,0 0,0
державної
автоматизованої
паспортної системи

1001040 0310 Участь органів 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
внутрішніх справ у
боротьбі з нелега-
льною міграцією

1001050 0310 Забезпечення 1151 489,7 1151 489,7 1 028 007,7 45 076,0
захисту прав і
свобод громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань, охорона
громадського
порядку

1001060 0310 Централізоване 0,0 0,0 0,0 0,0
матеріально-
технічне
забезпечення
органів внутрішніх
справ

1001070 0380 Участь органів 12 362,3 12 362,3 11 000,0 0,0
внутрішніх справ
у міжнародних
миротворчих
операціях

1001080 0942 Підготовка кадрів 84 456,0 84 435,0 66 518,9 8 500,0
для органів
внутрішніх справ
вищими закладами
освіти III і IV
рівнів акредитації

1001100 0721 Амбулаторне ліку- 5 515,0 5 515,0 3 462,0 345,0
вання працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ

1001110 0731 Стаціонарне ліку- 61 787,0 61 787,0 34 983,0 6 000,0
вання працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ

1001130 0910 Дошкільна освіта 7 020,9 7 020,9 3 451,9 568,0
дітей осіб рядового
і начальницького
складу органів
внутрішніх справ

1001140 0960 Позашкільна освіта 1 794,0 1 794,0 475,0 260,0
та заходи із
позашкільної роботи
з дітьми
працівників, осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх справ

1001160 0310 Забезпечення захо- 11 605,0 11 605,0 0,0 0,0
дів спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх
справ України

1001180 0310 Забезпечення 15 050,0 15 050,0 14 853,0 0,0
особистої безпеки
суддів і членів
їх сімей, охорони
приміщень суду,
громадського
порядку під час
здійснення
правосуддя

1001190 1062 Будівництво 72 310,0 0,0 0,0 0,0
(придбання) житла
для осіб рядового
і начальницького
складу органів
внутрішніх справ


1003000 Головне управління 304 785,0 294 879,0 182 771,6 18 767,2
внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України

1003010 0310 Керівництво та 7 427,1 7 427,1 5 111,1 0,0
управління
внутрішніми
військами

1003020 0310 Участь внутрішніх 235 030,4 235 030,4 141 394,1 16 203,1
військ в охороні
громадського
порядку та боротьбі
із злочинністю,
конвоювання
арештованих і
засуджених та
охорона підсудних
під час судових
процесів

1003030 0380 Охорона особливо 29 149,5 29 149,5 23 113,5 1 141,7
важливих державних
об'єктів,
дипломатичних та
консульських
представництв
іноземних держав на
території України,
супроводження
перевезення ядерних
матеріалів по
території України

1003070 0942 Підготовка кадрів 19 381,7 19 381,7 11 369,0 832,4
для внутрішніх
військ МВС України
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

1003080 0731 Стаціонарне 3 890,3 3 890,3 1 783,9 590,0
лікування
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України у
власних медичних
закладах

1003090 1062 Будівництво 9 906,0 0,0 0,0 0,0
(придбання)
житла для
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України

1004000 Державний 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент
пожежної безпеки
Міністерства
внутрішніх справ
України

1004010 0320 Керівництво та 0,0 0,0 0,0 0,0
управління
державною пожежною
охороною

1004020 0320 Заходи із гасіння 0,0 0,0 0,0 0,0
пожеж та участь
у ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій

1004030 0320 Централізоване 0,0 0,0 0,0 0,0
матеріально-
технічне
забезпечення
Державної пожежної
охорони

1004040 0942 Підготовка кадрів 0,0 0,0 0,0 0,0
для державної
пожежної охорони
вищими навчальними
закладами освіти
III та IV рівнів
акредитації

1004050 0370 Дослідження в 0,0 0,0 0,0 0,0
галузі пожежної
безпеки

1005000 Фізкультурно- 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
спортивне
товариство "Динамо"

1005020 0810 Розвиток фізичної 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
культури і спорту
серед працівників і
військовослужбовців
правоохоронних
органів

1100000 Міністерство палива 3106 636,0 1774 517,2 24 468,1 5 421,8
та енергетики
України

1101000 Апарат Міністерства 339 592,0 269 369,0 24 468,1 5 421,8
палива та
енергетики України

1101010 0434 Загальне 8 472,7 8 472,7 5 141,2 243,0
керівництво та
управління у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу

1101020 0483 Розробка 2 910,9 2 910,9 0,0 0,0
Енергетичної
стратегії України
на період
до 2030 року та
подальшу
перспективу

1101030 0483 Розробки 350,0 350,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101040 0483 Державні науково- 733,0 733,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу

1101050 0732 Спеціалізоване 30 445,9 30 445,9 16 622,7 3 186,0
медичне
обслуговування
працівників атомної
енергетики і
промисловості та
населення міст-
супутників

1101060 0740 Державний 2 231,0 2 231,0 1 237,1 120,6
санітарно-
епідеміологічний
нагляд на об'єктах
атомної енергетики
і промисловості

1101070 0513 Підтримка у 247 956,5 207 956,5 0,0 0,0
безпечному стані
енергоблоків та
об'єкта "Укриття"
Чорнобильської АЕС
та виведення її з
експлуатації

1101090 0942 Підготовка фахівців 4 740,0 4 740,0 1 467,1 1 872,2
для підприємств
ядерно-промислового
комплексу
Севастопольським
інститутом ядерної
енергії та
промисловості

1101100 0513 Внесок України до 33 428,0 5 420,0 0,0 0,0
Чорнобильського
фонду "Укриття" на
реалізацію
програми SIP

1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0 0,0 0,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101140 0434 Фізичний захист 7 909,0 5 909,0 0,0 0,0
ядерних установок
та ядерних
матеріалів

1101150 0433 Будівництво 0,0 0,0 0,0 0,0
енергоблоків
атомних та
гідроакумулюючих
електростанцій
України

1101160 0432 Реалізація проекту 215,0 0,0 0,0 0,0
будівництва першої
черги установки
конгенерації на
компресорній
станції
Богородичани УМГ
"Прикарпаттрансгаз"
ДК "Укртрансгаз"

1102000 Державний 2767 044,0 1505 148,2 0,0 0,0
департамент
вугільної
промисловості

1102020 0483 Прикладні розробки 4 204,1 4 204,1 0,0 0,0
у сфері розвитку
вугільної галузі

1102030 0483 Державні науково- 1 615,0 1 615,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
вугільної
промисловості

1102040 0483 Розробки 240,0 240,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері вугільної
промисловості

1102060 0431 Реструктуризація 654 089,1 554 089,1 0,0 0,0
вугільної та
торфодобувної
промисловості

1102080 0320 Гірничо-рятувальні 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0
заходи на
вугледобувних
підприємствах

1102090 0431 Державна підтримка 830 000,0 830 000,0 0,0 0,0
вугледобувних
підприємств на
часткове покриття
витрат із
собівартості
продукції

1102100 0431 Державна підтримка 1100 895,8 0,0 0,0 0,0
будівництва та
технічного
переоснащення
підприємств з
видобутку кам'яного
вугілля, лігніту
(бурого вугілля)
і торфу

1102120 0431 Охорона праці та 80 000,0 40 000,0 0,0 0,0
підвищення техніки
безпеки на
вугледобувних
підприємствах

1102130 0431 Участь у придбанні 21 000,0 0,0 0,0 0,0
високопродуктивного
енергозберігаючого
компресорного
обладнання для
оснащення вугільних
шахт

1106000 Національна атомна 0,0 0,0 0,0 0,0
енергогенеруюча
компанія
"Енергоатом"

1106600 0433 Добудова атомних 0,0 0,0 0,0 0,0
електростанцій на
території України

1200000 Міністерство 63 918,4 63 191,8 22 551,7 747,0
економіки та з
питань європейської
інтеграції України

1201000 Апарат 36 099,4 35 380,8 12 140,4 545,6
Міністерства
економіки та з
питань
європейської
інтеграції
України

1201010 0132 Керівництво та 19 447,8 19 447,8 10 466,0 296,9
управління у сфері
загальнодержавного
планування і
прогнозування
економіки

1201020 0411 Внески України до 856,5 856,5 0,0 0,0
бюджету ГАТТ/СОТ

1201030 0411 Забезпечення 3 314,6 3 314,6 0,0 0,0
двостороннього
співробітництва
України з
іноземними
державами та
міжнародними
організаціями

1201050 0481 Прикладні розробки 4 028,3 3 983,3 233,0 30,0
у сфері розвитку
економіки
і торгівлі

1201060 0487 Державні науково- 1 071,4 1 071,4 0,0 0,0
технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
загальноекономічног
спрямування

1201070 0481 Розробки 2 375,8 2 375,8 0,0 0,0
найважливіших
новітніх
технологій та
фінансова
підтримка
підготовки
наукових
кадрів у сфері
економіки і
торгівлі

1201080 0487 Проведення науково- 250,0 250,0 0,0 0,0
практичних
конференцій і
семінарів з
економічних
проблем

1201090 0942 Підготовка кадрів 1 468,4 1 468,4 627,0 200,0
та підвищення
кваліфікації в
Українській
академії
зовнішньої
торгівлі

1201100 0950 Підвищення 281,2 281,2 123,4 0,0
кваліфікації
державних
службовців у Центрі
перепідготовки
кадрів при Науково-
дослідному
економічному
інституті та Вищих
курсах іноземних
мов

1201110 0950 Перепідготовка 951,6 951,6 0,0 0,0
управлінських
кадрів для сфери
підприємництва

1201120 0832 Фінансова підтримка 52,9 52,9 0,0 0,0
журналу "Економіка
України" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетеня "Вісник
державних
закупівель"

1201130 0411 Реалізація 1 078,9 1 063,9 691,0 18,7
повноважень
державного
органу з питань
банкрутства

1201600 0460 Розвиток 922,0 263,4 0,0 0,0
інфраструктури
надання
інформаційних
послуг через
Інтернет


1204000 Державна інспекція 11 225,1 11 217,1 7 058,9 139,5
по контролю за
цінами

1204010 0411 Керівництво та 11 225,1 11 217,1 7 058,9 139,5
управління у
сфері контролю за
цінами

1205000 Державний комітет 16 593,9 16 593,9 3 352,4 61,9
України з
енергозбереження

1205010 0434 Керівництво та 5 144,1 5 144,1 3 352,4 61,9
управління у сфері
енергозбереження

1205020 0483 Державні науково- 3 950,0 3 950,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері
енергозбереження

1205030 0483 Розробки 459,8 459,8 0,0 0,0
найважливіших
новітніх
технологій у сфері
енергозбереження

1205040 0434 Міжгалузеві 7 040,0 7 040,0 0,0 0,0
енергозберігаючі
заходи

1400000 Міністерство 565 143,1 501 896,9 155 839,0 10 508,6
закордонних
справ України

1401000 Апарат Міністерства 565 143,1 501 896,9 155 839,0 10 508,6
закордонних справ
України

1401010 0113 Керівництво та 18 251,7 16 239,3 7 357,2 482,6
управління у сфері
державної політики
щодо зовнішніх
відносин

1401020 0113 Внески України до 153 440,7 153 440,7 0,0 0,0
бюджету ООН,
органів і
спеціальних
установ системи
ООН та інших
міжнародних
організацій

1401030 0113 Функціонування 334 429,3 310 975,6 147 912,2 10 026,0
закордонних
дипломатичних
установ України

1401040 0113 Розширення мережі 38 195,7 415,6 0,0 0,0
власності України
за кордоном у
вигляді нерухомого
майна для потреб
дипломатичних
установ України

1401050 0113 Реалізація 6 770,0 6 770,0 0,0 0,0
Міністерством
закордонних справ
України повноважень
з проведення
зовнішньої політики
України за
кордоном,
організація і
контроль за
діяльністю
закордонних
дипломатичних
установ України

1401070 0113 Внески до установ і 3 349,8 3 349,8 0,0 0,0
організацій СНД

1401080 0113 Забезпечення 6 800,0 6 800,0 0,0 0,0
перебування в
Україні іноземних
делегацій,
пов'язаних з
офіційними
візитами

1401090 0113 Виконання 412,8 412,8 0,0 0,0
зобов'язань
Уряду України щодо
функціонування
бюро інформації
Ради Європи та
інформаційного
офісу ГУУАМ

1401100 0950 Підготовка та 1 090,1 1 090,1 569,6 0,0
підвищення
кваліфікації
кадрів для сфери
міжнародних
відносин
Дипломатичною
академією України
та на Вищих курсах
іноземних мов

1401110 0832 Фінансова підтримка 2 153,0 2 153,0 0,0 0,0
пропаганди за
кордоном
українського
надбання та
висвітлення в
Україні
діяльності
міжнародних
організацій

1401120 0950 Підвищення 250(0 250,0 0,0 0,0
кваліфікації
працівників
дипломатичної
служби, які
віднесені до
посад п'ятої -
сьомої категорій
державних
службовців

1700000 Державний комітет 111 768,1 95 912,0 33 243,1 6 153,3
телебачення і
радіомовлення
України

1701000 Апарат Державного 111 768,1 95 912,0 33 243,1 6 153,3
комітету
телебачення і
радіомовлення
України

1701010 0831 Керівництво та 2 454,9 2 389,9 1 423,0 138,0
управління у
сфері телебачення
і радіомовлення

1701020 0840 Прикладні розробки 469,6 469,6 0,0 0,0
у сфері засобів
масової інформації

1701040 0950 Підвищення 441,2 392,6 263,1 17,9
кваліфікації
працівників
засобів
масової
інформації в
Укртелерадіо-
інституті

1701050 0824 Фінансова підтримка 134,0 134,0 0,0 0,0
творчих спілок у
сфері засобів
масової інформації

1701060 0833 Облік, 829,9 829,9 500,7 122,0
комплектування і
зберігання всієї
друкованої
продукції та
впровадження
стандартів з
видавничої справи

1701070 0834 Інформаційно- 303,0 264,0 106,8 5,4
культурне
забезпечення
населення Криму
у відродженні та
розвитку культур
народів Криму

1701080 0831 Виробництво 71 230,5 63 527,0 30 949,5 5 870,0
телерадіопрограм
для державних
потреб

1701090 0831 Створення 8 000,0 0,0 0,0 0,0
Національного
супутникового
мовлення

1701100 0832 Фінансова 1 850,8 1 850,8 0,0 0,0
підтримка преси

1701110 0833 Видання книжкової 19 900,0 19 900,0 0,0 0,0
продукції за
програмою
випуску соціально
значущих видань

в тому числі кошти 5 600,0 5 600,0 0,0 0,0
видавництву
"Наукова думка" на
видання повного
зібрання творів
Тараса Шевченка

1701120 0834 Збирання, обробка 6 045,0 6 045,0 0,0 0,0
та розповсюдження
офіційної
інформаційної
продукції

1701130 0829 Державні стипендії 109,2 109,2 0,0 0,0
видатним діячам
інформаційної
галузі, дітям
журналістів, які
загинули або стали
інвалідами у
зв'язку з
виконанням
службових
обов'язків

1800000 Міністерство 288 352,4 224 713,0 52 800,7 6 791,3
культури і
мистецтв України

1801000 Апарат Міністерства 257 638,4 209 578,9 46 851,2 5 709,9
культури і мистецтв
України

1801010 0829 Керівництво та 3 108,8 2 594,8 1 367,9 75,0
управління у сфері
культури і мистецтв

1801020 0840 Прикладні розробки 1 010,6 1 010,6 707,6 3,0
у сфері розвитку
культури і
мистецтва

1801030 0921 Надання загальної 1 483,0 1 383,0 699,7 189,9
та спеціальної
художньої освіти у
Державній художній
школі імені
Т.Г. Шевченка

1801040 0922 Надання загальної 7 891,1 6 891,1 4 134,2 483,6
та спеціальної
музичної освіти у
загальноосвітніх
спеціалізованих
школах-інтернатах

1801050 0941 Підготовка кадрів 1 684,2 1 484,2 719,6 199,0
для сфери
хореографічного
мистецтва та
кіновиробництва
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

1801060 0942 Підготовка кадрів 49 307,0 47 107,0 27 574,5 2 947,0
для сфери культури
і мистецтва вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

в тому числі 13 180,3 12 680,3 7 180,1 811,0
підготовка для
сфери культури
мистецтва Київським
національним
університетом
культури і мистецтв

1801070 0950 Підвищення 1 038,4 1 038,4 602,7 67,0
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів та
підготовка
науково-
педагогічних
кадрів у сфері
культури і
мистецтва
Державною
академією
керівних кадрів
культури і
мистецтв

1801080 0990 Методичне 171,4 100,4 69,4 0,0
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів у
галузі культури
і мистецтва

1801090 0990 Підготовка кадрів 264,8 264,8 162,7 2,6
акторської
майстерності для
національних
мистецьких та
творчих колективів

1801100 0824 Фінансова підтримка 4 341,0 4 341,0 0,0 0,0
національних
творчих спілок у
сфері культури і
мистецтва

1801110 0821 Фінансова підтримка 38 758,8 30 958,8 0,0 0,0
національних
театрів

1801120 0822 Фінансова підтримка 40 195,1 34 695,1 0,0 0,0
національних та
державних художніх
колективів,
концертних і
циркових
організацій

1801130 0829 Гранти Президента 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
України молодим
діячам мистецтва
для створення
творчих колективів

1801140 0829 Державні та 1 496,0 1 496,0 0,0 0,0
галузеві премії і
стипендії за
видатні досягнення
у галузі культури,
літератури і
мистецтва

1801150 0829 Поповнення 2 960,0 2 960,0 0,0 0,0
експозицій музеїв
та репертуарів
театрів і
концертних
організацій

1801160 0829 Фінансова підтримка 800,0 800,0 0,0 0,0
гастрольної
діяльності

1801170 0829 Здійснення 20 693,3 20 693,3 0,0 0,0
концертно-
мистецьких та
культурологічних
загальнодержавних
заходів і державна
підтримка
регіональних
культурних
ініціатив та
аматорського
мистецтва

в тому числі 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
підготовка та
реалізація програми
"Крок до зірок"

1801180 0829 Заходи щодо 5 000,0 0,0 0,0 0,0
зміцнення
матеріально-
технічної бази
закладів культури
системи
Міністерства
культури і
мистецтв України

в тому числі 2 000,0 0,0 0,0 0,0
реконструкція
стадіону в
м. Вінниця

1801190 0825 Бібліотечна справа 21 897,8 12 604,3 4 787,4 731,3

1801200 0826 Музейна справа та 21 436,2 15 255,2 5 614,0 905,0
виставкова
діяльність

в тому числі 500,0 0,0 0,0 0,0
реконструкція
Державного музею
народної
архітектури та
побуту України

1801220 0960 Підготовка кадрів 78,8 78,8 57,5 0,0
Дитячою
хореографічною
школою при
Національному
заслуженому
академічному
ансамблі
танцю України
ім. Вірського

1801230 0823 Фінансова підтримка 18 807,2 18 807,2 0,0 0,0
виготовлення і
розповсюдження
кінопродукції

1801240 0829 Здійснення 963,3 763,3 354,0 106,5
культурно-
інформаційної та
культурно-
просвітницької
діяльності

1801260 0829 Заходи з 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
відтворення
культури
національних
меншин

1801270 0829 Заходи щодо 145,8 145,8 0,0 0,0
встановлення
культурних
зв'язків з
українською
діаспорою

1801290 0829 Заходи 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Всеукраїнського
товариства
"Просвіта"

1801300 0832 Фінансова підтримка 605,8 605,8 0,0 0,0
культурологічних
видань

1801310 0825 Комплексні заходи з 10 000,0 0,0 0,0 0,0
всебічного розвитку
української мови


1802000 Державна служба 375,7 375,7 123,0 10,0
контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний кордон
України

1802010 0829 Керівництво та 235,7 235,7 123,0 10,0
управління у
сфері контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний
кордон України

1802020 0829 Заходи щодо 140,0 140,0 0,0 0,0
запобігання
незаконному
переміщенню
культурних
цінностей через
державний кордон
України, сприяння
їх поверненню
державам, яким
вони належали

1803000 Комітет з 1 045,8 980,8 73,4 0,0
Національної премії
України імені
Тараса Шевченка

1803010 0829 Конкурсний відбір 205,5 140,5 73,4 0,0
та присудження
Національної премії
України імені
Тараса Шевченка

1803020 0829 Національні премії 840,3 840,3 0,0 0,0
імені Тараса
Шевченка у галузі
культури,
літератури і
мистецтва

1805000 Державна служба 29 292,5 13 777,6 5 753,1 1 071,4
охорони культурної
спадщини

1805010 0829 Керівництво та 524,7 400,3 219,6 0,0
управління у сфері
збереження
культурної
спадщини

1805020 0827 Збереження 28 585,6 13 195,1 5 533,5 1 071,4
історико-культурної
спадщини

1805030 0829 Заходи, пов'язані з 182,2 182,2 0,0 0,0
охороною пам'яток
історії та культури

1900000 Державний комітет 116 849,9 114 844,9 74 465,6 1 478,9
лісового
господарства
України

1901000 Апарат Державного 116 849,9 114 844,9 74 465,6 1 478,9
комітету лісового
господарства
України

1901010 0422 Керівництво та 2 316,3 2 311,3 1 326,6 82,3
управління у сфері
лісового
господарства

1901020 0140 Фундаментальні 180,0 180,0 131,2 0,0
дослідження у сфері
екологічної безпеки
в лісовому
господарстві

1901030 0482 Прикладні розробки 1 606,1 1 606,1 1 053,5 63,9
у сфері розвитку
лісового
господарства

1901040 0482 Фінансова підтримка 77,3 77,3 19,3 10,1
підготовки наукових
кадрів у сфері
лісового
господарства

1901050 0941 Підготовка кадрів 7 264,5 7 264,5 4 108,9 783,0
для лісового
господарства
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

1901060 0422 Ведення лісового 94 419,5 92 419,5 63 590,6 457,5
господарства і
мисливства, охорона
і захист лісів у
держлісфонді

1901070 0511 Створення захисних 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
лісових насаджень
та полезахисних
лісових смуг

1901080 0520 Збереження 6 986,2 6 986,2 4 235,5 82,1
природно-
заповідного фонду

2100000 Міністерство 3363 740,4 3086 276,2 2 070 115,8 260 009,8
оборони України

2101000 Апарат Міністерства 3360 614,3 3085 646,3 2 069 693,1 260 000,0
оборони України

2101010 0210 Керівництво та 34 219,4 34 219,4 31 271,4 995,0
військове
управління
Збройними Силами
України

2101020 0210 Утримання особового 819 883,9 819 883,9 1 703 366,8 0,0
складу Збройних Сил
України

2101030 0210 Матеріально- 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0
технічне
забезпечення
бойової,
оперативної та
фізичної підготовки
військ

2101040 0113 Верифікаційна 84,7 84,7 0,0 0,0
діяльність
за кордоном

2101050 0210 Тилове 364 593,5 364 593,5 0,0 0,0
забезпечення
Збройних Сил
України

2101060 0210 Утримання, 261 705,0 261 705,0 0,0 259 005,0
експлуатація,
обслуговування
казарменно-
житлового фонду,
будівель, споруд
та об'єктів, що
належать Збройним
Силам України

2101070 0210 Забезпечення 20 345,3 20 345,3 0,0 0,0
Збройних Сил
України зв'язком,
створення та
розвиток командних
пунктів та
автоматизованих
систем управління

2101080 0260 Медичне лікування 115 377,5 115 377,5 82 877,0 0,0
та обслуговування
особового складу
Збройних Сил
України

2101090 0260 Фінансова підтримка 2 142,7 2 142,7 2 142,7 0,0
санаторно-курортних
закладів та
утримання
реабілітаційних
центрів
Міністерства
оборони

2101100 0240 Підготовка громадян 231 906,5 231 906,5 211 587,9 0,0
на посади осіб
офіцерського
складу, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських кадрів,
початкова військова
підготовка молоді

2101110 0210 Проведення 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
мобілізаційної
роботи,
забезпечення
діяльності
військкоматів,
організація і
проведення
призову
молодого
поповнення на
військову
службу

2101120 0260 Культурно-виховна 19 458,1 19 458,1 16 403,5 0,0
робота з особовим
складом та
членами сімей
військовослужбовців
Збройних Сил
України

2101140 0210 Реформування та 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0
розвиток Збройних
Сил України

2101150 0210 Закупівля озброєння 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0
та військової
техніки
Міністерством
оборони
України

2101160 0250 Прикладні 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0
дослідження у сфері
військової оборони
держави

2101170 0210 Відновлення 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0
боєздатності,
утримання,
експлуатація,
ремонт озброєння та
військової техніки

2101180 0210 Будівництво і 16 200,0 16 200,0 0,0 0,0
капітальний
ремонт військових
об'єктів

2101190 1062 Будівництво 274 968,0 0,0 0,0 0,0
(придбання)
житла для
військовослужбовців
Збройних Сил
України

2101200 0210 Забезпечення 4 600,0 4 600,0 0,0 0,0
живучості та
вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і
складів озброєння
ракет і боєприпасів
Збройних Сил
України

2101210 0512 Утилізація 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
звичайних видів
боєприпасів,
непридатних для
подальшого
зберігання та
використанння

2101220 0210 Ліквідація 0,0 0,0 0,0 0,0
наслідків
військової
діяльності

2101230 0210 Забезпечення участі 22 910,5 22 910,5 21 762,5 0,0
у міжнародних
миротворчих
операціях

2101240 0210 Забезпечення 18 313,1 18 313,1 281,3 0,0
виконання
міжнародних угод у
військовій сфері

2101250 0240 Підготовка 11 606,1 11 606,1 0,0 0,0
призовників для
Збройних Сил
України та інших
військових
формувань
Товариством
сприяння обороні
України

2101270 0210 Підготовка 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
курсантів льотних
спеціалізацій для
Збройних Сил
України
Харківським
аероклубом
Товариства
сприяння
обороні України


2103000 Національний 3 126,1 629,9 422,7 9,8
координаційний
центр адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів

2103010 1070 Соціальна та 3 126,1 629,9 422,7 9,8
професійна
адаптація
військово-
службовців,
що звільняються
в запас або
відставку

2200000 Міністерство освіти 2592 912,4 2388 435,2 1 128 477,6 222 132,8
і науки України

2201000 Апарат Міністерства 2489 327,1 2284 989,9 1 075 788,9 214 144,6
освіти і науки
України

2201010 0990 Керівництво та 4 046,2 4 046,2 2 671,6 101,0
управління у сфері
освіти і науки

2201020 0140 Фундаментальні 45 940,6 45 940,6 32 781,1 165,0
дослідження у вищих
навчальних закладах

2201030 0140 Надання грантів 9 293,1 9 293,1 145,8 0,0
Фондом
фундаментальних
досліджень

2201040 0980 Прикладні розробки 13 639,0 13 639,0 9 755,5 52,7
за напрямами
науково-технічної
діяльності вищих
навчальних закладів

2201050 0150 Державні науково- 8 945,6 8 945,6 0,0 0,0
технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм з
пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки

2201060 0150 Розробки 5 663,1 5 663,1 0,0 0,0
найважливіших
новітніх
технологій
науковими
установами

2201070 0150 Виконання 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0
зобов'язань України
у сфері
міжнародного
науково-технічного
співробітництва

2201080 0150 Державні стипендії 1 510,0 1 510,0 0,0 0,0
в галузі науки і
техніки

2201090 0980 Фінансова підтримка 1 749,8 1 749,8 0,0 0,0
розвитку наукової
інфраструктури
вищих навчальних
закладів

2201100 0922 Надання загальної 12 037,0 11 937,0 4 778,5 2 075,3
та поглибленої
освіти з фізики і
математики,
фізкультури і
спорту
загальноосвітніми
спеціалізованими
школами-інтернатами

2201110 0923 Надання освіти у 9 127,0 8 517,0 3 503,2 1 640,7
загальноосвітніх
школах соціальної
реабілітації

2201120 0960 Надання 14 229,0 14 179,0 3 079,4 458,0
позашкільної
освіти державними
позашкільними
навчальними
закладами та
заходи з
оздоровлення та
відпочинку дітей

2201130 0930 Підготовка 725 147,8 718 647,8 333 701,1 77 627,9
робітничих кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах

2201140 0930 Підготовка 4 146,4 4 056,4 1 953,3 579,0
робітничих кадрів
у професійно-
технічних
навчальних
закладах
соціальної
реабілітації

2201150 0941 Підготовка кадрів 273 513,2 272 828,2 140 619,6 25 385,0
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

2201160 0942 Підготовка кадрів 932 394,3 929 994,3 469 506,5 90 792,6
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

2201170 0970 Виготовлення 33 700,0 33 700,0 0,0 0,0
випускних
документів
про освіту

2201180 0990 Проведення 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
всеукраїнських та
міжнародних
олімпіад у
сфері освіти

2201190 0970 Інформатизація 93 000,0 8 100,0 0,0 0,0
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
комп'ютеризація
сільських шкіл

2201200 0990 Пільговий проїзд 17 100,0 17 100,0 0,0 0,0
студентів і учнів у
залізничному
транспорті

2201210 0990 Державне пільгове 15 000,0 0,0 0,0 0,0
довгострокове
кредитування на
здобуття освіти

2201220 0240 Підготовка 1 250,6 1 250,6 817,4 0,0
призовників
військово-технічних
спеціальностей для
Збройних Сил
України у
професійно-
технічних
навчальних
закладах

2201230 0970 Видання, придбання, 96 100,0 5 005,0 0,0 0,0
зберігання і
доставка
підручників і
посібників для
студентів вищих
навчальних
закладів та
учнів
загальноосвітніх і
професійно-
технічних
навчальних
закладів

2201240 0990 Методичне 14 372,2 13 292,2 6 219,6 269,0
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів

2201260 0721 Амбулаторне медичне 61,2 61,2 39,8 3,0
обслуговування
працівників
Кримської
астрофізичної
обсерваторії

2201270 0826 Функціонування 485,9 485,9 160,3 65,0
Педагогічного
музею України та
Державного
музею авіації

2201280 0832 Фінансова підтримка 31,2 31,2 0,0 0,0
науково-
освітянської
преси

2201290 0473 Дослідження на 6 408,3 6 408,3 381,6 20,0
антарктичній
станції
"Академік
Вернадський"

2201300 0350 Спецінформації 838,5 838,5 0,0 0,0

2201310 0810 Фізична і спортивна 14 930,0 14 745,8 3 416,7 843,2
підготовка
учнівської та
студентської
молоді

2201320 0950 Підвищення 1 377,3 1 377,3 997,4 18,1
кваліфікації та
перепідготовка
керівних
працівників і
спеціалістів
харчової і
переробної
промисловості

2201330 0140 Фундаментальні 29 542,6 29 423,3 18 043,7 4 157,8
дослідження в
наукових установах

2201340 0150 Фінансова підтримка 4 227,9 3 627,9 0,0 0,0
розвитку
інфраструктури
наукових установ

2201350 0150 Прикладні розробки 3 689,3 3 414,3 1 996,2 222,0
в наукових
установах

2201360 0980 Фінансова підтримка 503,5 0,0 0,0 0,0
технічного
забезпечення
вищих навчальних
закладів
2201370 0942 Підготовка фахівців 17 269,6 17 269,6 8 408,2 2 724,8
Національною
юридичною
академією імені
Ярослава
Мудрого

2201400 0481 Виконання 1 202,6 1 202,6 11,9 212,3
зобов'язань
Уряду щодо
функціонування
науково-
технологічного
центру

2201410 0942 Підготовка кадрів 7 769,9 7 769,9 4 110,3 732,2
для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"

2201420 0980 Прикладні розробки, 1 260,7 1 215,5 117,4 0,0
що здійснюються
Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"

2201430 0942 Підготовка кадрів 57 323,7 57 223,7 28 572,8 6 000,0
Національним
технічним
університетом
"Київський
політехнічний
інститут"

2202000 Державний 6 918,4 6 918,4 562,2 24,5
департамент
інтелектуальної
власності

2202010 0411 Керівництво та 868,4 868,4 562,2 24,5
управління у сфері
інтелектуальної
власності

2202020 0411 Заходи, пов'язані 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0
з охороною
інтелектуальної
власності

2204000 Державна інспекція 692,4 692,4 456,7 0,0
навчальних закладів

2204010 0990 Керівництво та 692,4 692,4 456,7 0,0
управління у сфері
навчальних закладів

2205000 Комітет з державних 2 955,8 2 955,8 73,4 0,0
премій України в
галузі науки і
техніки

2205010 0150 Присудження 146,8 146,8 73,4 0,0
державних премій в
галузі науки і
техніки

2205020 0150 Відзначення 2 809,0 2 809,0 0,0 0,0
державними преміями
і державними
стипендіями в
галузі
науки і техніки

2206000 Київський 93 018,7 92 878,7 51 596,4 7 963,7
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

2206010 0140 Фундаментальні 14 390,5 14 280,5 8 968,3 0,0
дослідження у
сфері природничих
і технічних,
гуманітарних і
суспільних наук

2206020 0980 Прикладні розробки 1 230,9 1 200,9 826,6 0,0
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка з
пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки

2206030 0980 Державна підтримка 593,0 593,0 0,0 0,0
технічного
оснащення
наукової бази
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка

2206040 0980 Проведення з'їздів, 170,0 170,0 0,0 0,0
симпозіумів,
конференцій
і семінарів
Київським
національним
університетом
імені
Тараса Шевченка

2206050 0942 Підготовка кадрів 76 634,3 76 634,3 41 801,5 7 963,7
Київським
національним
університетом
імені Тараса
Шевченка


2300000 Міністерство 1247 924,6 1127 738,5 332 746,1 44 204,1
охорони
здоров'я України

2301000 Апарат Міністерства 1235 128,4 1114 948,3 332 306,9 44 204,1
охорони здоров'я
України

2301010 0763 Керівництво та 4 991,8 3 826,8 1 960,3 408,0
управління у сфері
охорони здоров'я

2301020 0140 Фундаментальні 1 569,4 1 569,4 1 144,8 0,0
дослідження у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301030 0750 Прикладні розробки 7 348,2 7 348,2 4 812,3 80,0
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301040 0750 Державні науково- 6 139,1 6 139,1 2 190,3 50,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301050 0750 Розробки 948,6 948,6 427,1 0,0
найважливіших
новітніх
технологій та
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів у
сфері охорони
здоров'я

2301060 0750 Фінансова підтримка 155,4 124,4 0,0 14,0
розвитку
інфраструктури
наукової діяльності
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301070 0942 Підготовка і 104 615,3 104 615,3 63 107,5 1 632,9
підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації

2301080 0950 Підвищення 21 328,5 21 028,5 13 129,3 1 932,9
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка
наукових і
науково-
педагогічних
кадрів у
сфері охорони
здоров'я

2301090 0990 Методичне 258,9 158,9 116,1 0,0
забезпечення
діяльності
медичних
(фармацевтичних)
вищих
навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти

2301100 0731 Стаціонарне медичне 19 157,5 18 917,5 8 424,0 1 614,1
обслуговування
працівників
водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості

2301110 0732 Спеціалізована та 79 368,2 77 318,2 31 637,4 8 469,1
високо-
спеціалізована
медична допомога,
що надається
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301170 0732 Діагностика і 16 783,3 16 544,0 6 316,6 1 914,1
лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках науково-
дослідних установ
та в вищих
навчальних
медичних
закладах
Міністерства
охорони здоров'я
України

2301180 0734 Санаторне лікування 43 466,1 42 480,5 12 815,3 5 353,0
хворих на
туберкульоз

2301190 0734 Санаторне лікування 28 701,8 27 971,8 10 797,5 3 334,0
дітей та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім туберкульозу)

2301200 0722 Спеціалізована 6 605,4 6 325,4 3 325,2 332,1
консультативна
амбулаторно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-
дослідними
установами та
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301230 0723 Надання послуг у 6 652,1 6 587,1 3 280,9 309,9
стоматологічних
поліклініках
вищих навчальних
медичних закладів
та інших
загальнодержавних
стоматологічних
закладах

2301250 0740 Державний 268 401,4 267 592,2 165 743,1 18 386,2
санітарно-
епідеміологічний
нагляд та
дезинфекційні
заходи

2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
з епідеміями

2301270 0740 Програми і 101 598,7 101 598,7 0,0 0,0
централізовані
заходи з
імунопрофілактики

2301280 0763 Централізована 31 355,0 31 355,0 0,0 0,0
закупівля
кардіостимуляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення

в тому числі на 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
закупівлю
ендопротезів


2301290 0763 Централізована 59 745,9 0,0 0,0 0,0
закупівля
високовартісного
обладнання для
закладів
охорони здоров'я

2301310 0763 Централізовані 8 692,4 5 692,4 0,0 0,0
заходи з
трансплантації
органів та тканин

2301340 0763 Державний контроль 1 292,4 1 292,4 775,1 125,0
за якістю
лікарських засобів

2301350 0763 Організація і 3 400,8 3 400,8 1 406,7 113,5
регулювання
діяльності
установ та
окремі заходи у
системі охорони
здоров'я

2301360 0763 Лікування громадян 900,0 900,0 0,0 0,0
України за кордоном

2301370 0763 Програми і 54 886,7 54 886,7 0,0 0,0
централізовані
заходи по боротьбі
з туберкульозом

2301380 0763 Програми і 13 664,5 12 416,0 0,0 0,0
централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу

2301390 0763 Забезпечення 114 650,0 105 650,0 0,0 0,0
медичних заходів
державної програми
"Онкологія"

2301400 0763 Забезпечення 60 894,5 34 894,0 0,0 0,0
медичних заходів
окремих державних
програм та
комплексних
заходів
програмного
характеру

в тому числі 13 500,0 4 400,0 0,0 0,0
на оснащення центру
кардіохірургії
немовлят Інституту
серцево-судинної
хірургії АМН Україн

2301410 0825 Функціонування 1 638,1 1 488,0 497,6 56,5
Державної наукової
медичної
бібліотеки

2301420 0826 Функціонування 870,4 830,4 399,8 78,8
Національного
музею
медицини

2301430 0763 Закупівля 14 000,0 0,0 0,0 0,0
обладнання для
забезпечення
попередження
і розслідування
надзвичайних
екологічних
ситуацій
хімічного
походження та
масового
отруєння

2301450 0763 Забезпечення 132 000,0 132 000,0 0,0 0,0
медичних заходів
Комплексної
програми "Цукровий
діабет"

2301600 0763 Заходи з подолання 14 048,0 14 048,0 0,0 0,0
епідемії
туберкульозу та
СНІДу

2302000 Державний 681,4 675,4 439,2 0,0
департамент з
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і виробів
медичного
призначення

2302010 0763 Керівництво та 681,4 675,4 439,2 0,0
управління у сфері
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і виробів
медичного
призначення

2304000 Національний 10 514,7 10 514,7 0,0 0,0
комітет Товариства
Червоного Хреста
України

2304020 0763 Фінансова підтримка 10 514,7 10 514,7 0,0 0,0
служб Товариства
Червоного Хреста
України та внесок
до Міжнародної
федерації
Товариств
Червоного Хреста
та Червоного
Півмісяця

2305000 Українська науково- 1 600,1 1 600,1 0,0 0,0
виробнича асоціація
по виробництву
медтехніки та
інструментів
"Укрмедприлад"

2305020 0750 Державні науково- 1 600,1 1 600,1 0,0 0,0
технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері розробки
нових видів
медичного
обладнання


2400000 Міністерство 349 513,0 335 767,7 57 258,1 2 094,8
екології та
природних ресурсів
України

2401000 Апарат Міністерства 345 070,1 331 365,7 54 697,8 1 924,8
екології та
природних ресурсів
України

2401010 0540 Загальне 3 738,0 3 738,0 2 038,1 130,0
керівництво та
управління у
сфері екології та
природних ресурсів

2401020 0540 Управління та 29 741,8 29 666,8 20 132,5 586,5
контроль у сфері
екології та
природних
ресурсів на
регіональному
рівні

2401030 0530 Прикладні наукові 1 783,2 1 783,2 0,0 0,0
та науково-
технічні розробки
з пріоритетних
напрямів у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища

2401040 0530 Державні науково- 1 083,0 1 083,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
природоохоронної
діяльності

2401050 0530 Прикладні наукові 2 115,0 2 115,0 1 386,2 124,5
та науково-
технічні розробки
з пріоритетних
напрямів у сфері
гідрометеорології

2401070 0530 Розробки 27,9 27,9 6,2 0,0
найважливіших
новітніх
технологій у сфері
гідрометеорології,
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів

2401080 0530 Державні науково- 678,5 678,5 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних
цільових програм
у сфері технічного
переоснащення
системи
гідро-
метеорологічних
спостережень,
прогнозування та
досліджень клімату

2401090 0950 Підвищення 178,7 178,7 130,2 0,0
кваліфікації кадрів
у сфері екології

2401100 0444 Розвиток 250 000,0 237 000,0 0,0 0,0
мінерально-
сировинної бази

2401120 0511 Гідрометеорологічна 35 536,8 35 536,8 23 749,0 945,3
діяльність

2401130 0411 Загальнодержавні 3 051,8 3 051,8 0,0 0,0
геодезичні та
картографічні
роботи

2401140 0511 Розвиток споруд 1 046,3 732,4 0,0 0,0
і засобів
гідро-
метеорологічних
спостережень і
прогнозування на
річках і водоймах

2401150 0511 Геолого-екологічні 4 780,9 4 780,9 0,0 0,0
дослідження та
заходи

2401160 0520 Заходи із створення 11 060,7 10 818,2 7 193,1 138,5
і збереження
природно-
заповідного фонду,
ведення кадастрів
тваринного і
рослинного
світу,
Червоної книги

2401170 0540 Забезпечення 247,5 174,5 62,5 0,0
вимірів речовин та
аналіз проб під
час проведення
інспекцій
Організацією по
забороні хімічної
зброї

2401180 0540 Розробка та 0,0 0,0 0,0 0,0
впровадження
заходів і
механізмів
формування умов
екологічно-
збалансованого
(сталого) розвитку

2401190 0540 Сприяння 0,0 0,0 0,0 0,0
екологічній освіті,
випуску та
поширенню
екологічної
інформації

2401200 0540 Забезпечення 0,0 0,0 0,0 0,0
державного контролю
за додержанням
вимог
природоохоронного
законодавства

2401210 0511 Моніторинг 0,0 0,0 0,0 0,0
навколишнього
природного
середовища,
створення
систем і банків
екологічної
інформації

2401220 0511 Запобігання та 0,0 0,0 0,0 0,0
зниження рівня
забруднення
навколишнього
природного
середовища

2401230 0513 Очистка стічних вод 0,0 0,0 0,0 0,0

2401240 0540 Міжнародне 0,0 0,0 0,0 0,0
співробітництво у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища

2401250 0512 Поводження з 0,0 0,0 0,0 0,0
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами

2401260 0520 Формування 0,0 0,0 0,0 0,0
національної
екологічної
мережі

2401290 0511 Підвищення якості 0,0 0,0 0,0 0,0
атмосферного
повітря

2401300 0540 Підготовка та 0,0 0,0 0,0 0,0
проведення 5-ї
Всеєвропейської
конференції
міністрів
навколишнього
середовища
"Довкілля для
Європи"


2402000 Державна екологічна 1 613,4 1 613,4 922,4 87,0
інспекція

2402010 0511 Керівництво та 1 613,4 1 613,4 922,4 87,0
управління у сфері
екологічного
контролю

2403000 Державна служба 711,8 670,9 404,1 23,4
заповідної справи

2403010 0520 Керівництво та 711,8 670,9 404,1 23,4
управління у сфері
заповідної справи

2404000 Державна служба 494,9 494,9 281,1 26,6
геодезії,
картографії та
кадастру

2404010 0540 Керівництво та 494,9 494,9 281,1 26,6
управління у сфері
геодезії,
картографії та
кадастру

2405000 Державна 580,5 580,5 351,4 0,0
гідрометеорологічна
служба

2405010 0540 Керівництво та 580,5 580,5 351,4 0,0
управління у сфері
гідрометеорології

2406000 Державна геологічна 862,9 862,9 509,5 33,0
служба

2406010 0540 Керівництво та 862,9 862,9 509,5 33,0
управління у сфері
геологічного
вивчення та
використання
надр

2407000 Національна комісія 179,4 179,4 91,8 0,0
з радіаційного
захисту населення

2407010 0513 Керівництво та 179,4 179,4 91,8 0,0
управління у сфері
радіаційного
захисту населення

2500000 Міністерство праці 554 243,7 543 829,1 22 020,7 7 048,8
та соціальної
політики України

2501000 Апарат Міністерства 205 785,6 197 032,2 12 519,9 6 354,5
праці та соціальної
політики України

2501010 0412 Керівництво та 6 994,7 4 904,7 2 589,0 444,2
управління у сфері
праці та соціальної
політики

2501020 0481 Прикладні розробки 9 331,7 9 331,7 2 496,4 131,2
у сфері економіки
праці та соціальної
політики

2501030 1080 Прикладні розробки 122,1 122,1 0,0 0,0
у сфері адаптації
сліпих

2501040 1080 Державні науково- 304,4 304,4 0,0 0,0
технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері виробництва
засобів
реабілітації
інвалідів

2501050 0941 Підготовка кадрів 3 558,3 3 558,3 1 420,8 405,3
для галузі
соціального
забезпечення та
соціального
захисту вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації

2501060 0950 Підвищення 198,4 198,4 98,2 42,0
кваліфікації
працівників
органів
соціального
захисту і
соціального
забезпечення

2501070 0732 Спеціалізована 2 706,7 2 196,7 676,0 272,5
протезно-
ортопедична
та медично-
реабілітаційна
допомога
інвалідам у
клініці Науково-
дослідного
інституту
протезування,
протезобудування
та відновлення
працездатності

2501080 0734 Санаторне лікування 21 293,1 21 193,1 5 239,5 5 059,3
інвалідів та
ветеранів війни
(крім хворих на
туберкульоз)

2501090 1090 Виготовлення 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бланків посвідчень
для інвалідів,
ветеранів війни
та праці, нагрудних
знаків та
посвідчень до них
для працівників
системи соціального
захисту

2501110 1040 Заходи із 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
соціального
захисту дітей

2501120 1010 Фінансова підтримка 13 048,0 13 048,0 0,0 0,0
громадських
організацій
інвалідів

2501130 1020 Допомога 1 640,0 1 640,0 0,0 0,0
малозабезпеченим
пенсіонерам

2501140 1090 Створення і 9 205,4 3 208,0 0,0 0,0
програмно-технічне
забезпечення
системи
інформаційно-
аналітичної
підтримки та
інформаційно-
методичне
забезпечення
установ системи
Міністерства
праці та соціальної
політики України

2501150 1030 Щорічна разова 116 311,5 116 311,5 0,0 0,0
грошова допомога
ветеранам війни

2501160 1030 Довічні державні 286,3 286,3 0,0 0,0
стипендії для
учасників бойових
дій у період
Великої Вітчизняної
війни та громадян
України, які
зазнали
переслідувань за
правозахисну
діяльність у
колишньому СРСР

2501170 1010 Розробка нових 4 450,4 4 394,4 0,0 0,0
видів протезів та
обслуговування
інвалідів у
стаціонарах при
протезних
підприємствах

2501180 1070 Соціальний захист 2 434,6 2 434,6 0,0 0,0
працівників, що
вивільняються у
зв'язку з
виведенням з
експлуатації
Чорнобильської АЕС

2501190 0481 Соціологічні 300,0 300,0 0,0 0,0
дослідження у сфері
трудових відносин
та соціальної
політики

2501600 1090 Розробка та 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
впровадження
моделей
соціального
інвестування


2503000 Державний 8 077,6 7 319,5 4 796,0 60,0
департамент
нагляду за
додержанням
законодавства
про працю

2503010 0412 Керівництво та 8 077,6 7 319,5 4 796,0 60,0
управління у
сфері нагляду за
додержанням
законодавства
про працю

2504000 Державний центр 9 552,5 9 552,5 0,0 0,0
зайнятості
населення

2504020 1050 Участь держави у 9 552,5 9 552,5 0,0 0,0
наданні соціальних
послуг та
матеріальному
забезпеченні
безробітних з
числа
незастрахованих
осіб

2505000 Державний комітет 6 532,9 5 659,8 934,1 564,4
України у справах
ветеранів

2505010 1030 Керівництво та 845,8 845,8 449,8 8,3
управління у сфері
соціального
захисту ветеранів

2505020 0734 Санаторне лікування 3 150,1 2 277,0 484,3 556,1
ветеранів та
інвалідів війни,
хворих на
туберкульоз

2505030 1030 Відвідування 114,0 114,0 0,0 0,0
військових
поховань та
військових
пам'ятників

2505050 1030 Фінансова 2 363,0 2 363,0 0,0 0,0
підтримка
громадських
організацій
ветеранів

2505060 1070 Звільнення та 60,0 60,0 0,0 0,0
повернення на
Батьківщину
військовополонених

2507000 Фонд України 235 237,6 235 207,6 3 770,7 69,9
соціального
захисту інвалідів

2507010 1010 Керівництво та 6 400,3 6 370,3 3 770,7 69,9
управління у
сфері соціального
захисту інвалідів

2507030 1010 Забезпечення 33 000,0 33 000,0 0,0 0,0
інвалідів
автомобілями

2507040 1010 Компенсаційні 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0
виплати інвалідам
на бензин, ремонт,
техобслуговування
автотранспорту та
транспортне
обслуговування

2507050 0734 Санаторно-курортне 30 243,7 30 243,7 0,0 0,0
оздоровлення
інвалідів

2507060 1010 Встановлення 6 956,0 6 956,0 0,0 0,0
телефонів інвалідам
I і II груп

2507070 1010 Одноразова 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0
матеріальна
допомога
інвалідам

2507080 1010 Соціальна, трудова 60,0 60,0 0,0 0,0
та професійна
реабілітація
інвалідів

2507090 1010 Забезпечення 136 577,6 136 577,6 0,0 0,0
інвалідів протезно-
ортопедичними
виробами, засобами
пересування та
реабілітації

2508000 Пенсійний фонд 89 057,5 89 057,5 0,0 0,0
України

2508010 1020 Відшкодування на 0,0 0,0 0,0 0,0
виплату пенсій
військовослужбовцям
рядового,
сержантського та
старшинського
складу строкової
служби

2508040 1020 Відшкодування на 89 057,5 89 057,5 0,0 0,0
виплату надбавок та
підвищень до
пенсій,
призначених за
різними пенсійними
програмами

2508050 1020 Компенсація різниці 0,0 0,0 0,0 0,0
у пенсійному
забезпеченні
наукових
працівників

2508070 1020 Відшкодування на 0,0 0,0 0,0 0,0
виплату пенсій
особам, вивільненим
у зв'язку із
закриттям
Чорнобильської АЕС


2600000 Міністерство 114 235,8 96 225,3 3 856,8 479,7
промислової
політики України

2601000 Апарат Міністерства 114 235,8 96 225,3 3 856,8 479,7
промислової
політики України

2601010 0442 Загальне 7 342,7 7 342,7 3 754,2 451,8
керівництво та
управління у сфері
промислової
політики

2601020 0484 Прикладні розробки 3 430,6 3 430,6 0,0 0,0
з проблем розвитку
основних
галузей обробної
промисловості

2601030 0484 Розробки 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері
промисловості

2601040 0484 Фінансова підтримка 400,0 400,0 0,0 0,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері
промисловості

2601050 0825 Функціонування 201,9 191,4 80,7 21,0
Центральної
державної
науково-
технічної
бібліотеки

2601060 0826 Функціонування 52,4 52,4 21,9 6,9
Державного
металургійного
музею України

2601070 0442 Створення і 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
впровадження у
виробництво
сучасних видів
цивільної продукції
на підприємствах
машинобудівного
комплексу

2601080 0513 Консервація 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
виробничих
потужностей
промислових
підприємств

2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 5 000,0 0,0 0,0
підприємств з
підземного
видобутку
залізної руди

2601100 0513 Обов'язкові 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0
природоохоронні
роботи у зоні
діяльності
Яворівського ДГХП
"Сірка",
Стебницького
ДГХП "Полімінерал",
Роздільського ДГХП
"Сірка", ДП
"Подорожнянський
рудник"

2601110 0442 Заходи спеціального 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
призначення
підприємств та
організацій
оборонного
комплексу

2601120 1010 Часткове покриття 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
витрат на виплату
заборгованості
гірникам з
регресних позовів
та одноразової
допомоги по втраті
професійної
працездатності

2601130 0484 Державні науково- 5 152,0 5 152,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері
промисловості

2601140 0484 Наукові розробки 706,2 706,2 0,0 0,0
у сфері
стандартизації та
сертифікації
промислової
продукції

2601150 0442 Фінансова підтримка 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
вітчизняного
виробника
калійних добрив

2601160 0442 Державна підтримка 10 000,0 5 000,0 0,0 0,0
вітчизняного
машинобудування для
агропромислового
комплексу

2601170 0442 Повернення коштів, 0,0 0,0 0,0 0,0
наданих
підприємствам
машинобудування для
здійснення заходів,
пов'язаних із
збільшенням обсягів
виробництва та
розвитком ринку
техніки для
агропромислового
комплексу

2601180 0433 Заходи по 0,0 0,0 0,0 0,0
реалізації
Комплексної
програми
будівництва
вітрових
електростанцій

2601190 0441 Забезпечення 3 000,0 0,0 0,0 0,0
життєдіяльності
Криворізького
гірничо-
збагачувального
комбінату
окисних руд та
відновлення
будівництва
його об'єктів

2601220 0421 Фінансова підтримка 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
виробництва та
створення нових
вітчизняних засобів
захисту рослин і
регуляторів росту
рослин, їх державне
випробування та
реєстрація через
механізм
здешевлення
кредитів
комерційних
банків


2800000 Міністерство 2034 371,1 897 950,0 360 409,8 30 278,1
аграрної політики
України

2801000 Апарат Міністерства 1596 228,1 560 925,1 195 307,6 15 177,8
аграрної політики
України

2801010 0421 Загальне 10 523,3 6 223,3 3 075,5 408,7
керівництво та
управління у
сфері
агропромислового
комплексу

2801030 0482 Прикладні розробки 5 264,0 5 264,0 1 192,4 0,0
у сфері розвитку
сільсько-
господарського
виробництва

2801050 0482 Розробки 2 044,4 2 044,4 322,0 0,0
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері розвитку
агропромислового
комплексу,
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів

2801060 0482 Наукові розробки 1 198,4 1 198,4 0,0 0,0
у сфері
стандартизації та
сертифікації
сільсько-
господарської
продукції

2801070 0960 Оздоровлення та 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
відпочинок дітей
працівників
агропромислового
комплексу

2801080 0941 Підготовка кадрів 101 584,3 101 584,3 56 762,7 6 724,1
для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

2801100 0942 Підготовка кадрів 110 730,4 110 730,4 62 336,6 4 756,2
для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

2801130 0930 Підготовка, 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0
перепідготовка та
підвищення
кваліфікації
робітничих кадрів
агропромислового
комплексу

2801140 0950 Підвищення 2 044,7 2 044,7 1 340,4 131,6
кваліфікації
кадрів
агропромислового
комплексу
закладами
післядипломної
освіти

2801150 0828 Культурно-освітня 1 562,8 1 562,8 1 139,1 0,0
діяльність для
працівників
агропромислового
комплексу

2801160 1062 Державне пільгове 20 000,0 0,0 0,0 0,0
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників

2801170 0421 Докорінне 3 650,0 3 650,0 0,0 0,0
поліпшення земель
підприємств
агропромислового
комплексу

2801180 0421 Агрохімічна 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
паспортизація
земель сільсько-
господарського
призначення

2801190 0421 Селекція в 70 500,0 70 500,0 0,0 0,0
тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового
комплексу

2801200 0421 Заходи по боротьбі 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
з шкідниками та
хворобами
сільсько-
господарських
рослин

2801210 0421 Фінансова підтримка 191 500,0 191 500,0 0,0 0,0
виробництва
продукції
тваринництва та
рослинництва

2801220 0421 Селекція в 39 400,0 39 400,0 0,0 0,0
рослинництві

2801230 0421 Фінансова підтримка 10 000,0 2 000,0 0,0 0,0
селянських
(фермерських)
господарств

2801240 0421 Здійснення 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0
фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу
через механізм
здешевлення
кредитів відповідно
до законодавства

2801250 0421 Погашення 0,0 0,0 0,0 0,0
заборгованості із
закупівлі
сільськогоспо-
дарської продукції
за державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 рр.

2801260 0422 Заходи з охорони і 10 030,0 10 030,0 5 136,4 0,0
захисту,
раціонального
використання лісів,
наданих в постійне
користування
агропромисловим
підприємствам

2801270 0482 Розробка зразків 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
техніки для
сільського
господарства,
харчової та
переробної
промисловості

2801280 0421 Фінансова підтримка 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
агропромислових
підприємств, що
знаходяться в
особливо складних
кліматичних умовах

2801290 0421 Проведення 3 000,0 1 000,0 0,0 0,0
державних
виставкових заходів
у сфері
агропромислового
комплексу

2801300 0620 Розвиток 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0
комунального
господарства у
сільській
місцевості

2801310 0421 Організація і 69 091,1 68 288,1 46 001,4 1 757,2
регулювання
діяльності установ
в системі
агропромислового
комплексу

2801320 0482 Дослідження і 26 561,1 26 361,1 17 367,4 1 400,0
експериментальні
розробки
в системі
агропромислового
комплексу

2801330 0421 Створення і 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
забезпечення
страхового запасу
сортового та
гібридного
насіння

2801340 0421 Запобігання 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
розповсюдженню
збудників
інфекційних хвороб
тварин

2801350 0421 Закладення і нагляд 0,0 0,0 0,0 0,0
за молодими садами,
виноградниками та
ягідниками

2801360 0482 Державні науково- 1 843,6 1 843,6 633,7 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
сільського
господарства

2801380 0421 Повернення 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетних позичок,
наданих на
закупівлю
сільськогосподар-
ської продукції за
державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 років

2801400 0421 Повернення 0,0 0,0 0,0 0,0
кредитів, наданих
селянським
(фермерським)
господарствам

2801410 0421 Повернення коштів, 0,0 0,0 0,0 0,0
наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників

2801420 0490 Програма розвитку 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
виробництва
біодизеля

2801430 0421 Часткова 0,0 0,0 0,0 0,0
компенсація
вартості складної
сільськогосподар-
ської техніки
вітчизняного
виробництва

2801440 0421 Здійснення заходів 716 000,0 716 000,0
з подолання
наслідків
стихійного лиха в
сільському
господарстві та
розвитку аграрного
ринку

2801450 0421 Здійснення 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0
фінансової
підтримки заставних
та інтервенційних
операцій з зерном


2802000 Державний 223 098,5 222 748,5 113 909,4 5 650,6
департамент
ветеринарної
медицини

2802010 0421 Керівництво та 40 643,8 40 643,8 20 559,6 1 950,6
управління у сфері
ветеринарної
медицини

2802020 0421 Протиепізоотичні 50 450,0 50 300,0 2 300,0 200,0
заходи та участь у
Міжнародному
епізоотичному бюро

2802030 0421 Організація і 132 004,7 131 804,7 91 049,8 3 500,0
регулювання
діяльності установ
в системі
ветеринарної
медицини

2803000 Державний 1 655,5 1 637,5 953,6 27,3
департамент
продовольства

2803010 0442 Керівництво та 828,6 828,6 474,4 27,3
управління у сфері
продовольства

2803020 0484 Державні науково- 98,4 98,4 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку харчової
промисловості

2803040 0828 Функціонування 570,0 570,0 415,5 0,0
культурно-освітніх
закладів Державного
департаменту
продовольства

2803050 0829 Методично- 158,5 140,5 63,7 0,0
бібліотечне
забезпечення
переробної
промисловості

2804000 Державний 46 538,8 45 486,8 17 938,1 3 347,9
департамент
рибного
господарства

2804010 0423 Керівництво та 787,4 787,4 474,4 18,2
управління у сфері
рибного
господарства

2804030 0482 Прикладні розробки 2 827,4 2 827,4 0,0 0,0
у сфері рибного
господарства

2804040 0941 Підготовка кадрів 4 164,6 4 164,6 2 086,4 667,9
для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

2804050 0942 Підготовка кадрів 4 011,4 3 859,4 2 047,1 661,8
для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

2804070 0423 Відтворення та 33 408,0 32 508,0 13 330,2 2 000,0
охорона водних
живих ресурсів і
регулювання
рибальства

2804080 0423 Селекція у рибному 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0
господарстві

2804090 0423 Міжнародна 0,0 0,0 0,0 0,0
діяльність у галузі
рибного
господарства

2806000 Національна 95 000,0 0,0 0,0 0,0
акціонерна компанія
"Украгролізинг"

2806020 0421 Заходи по операціях 95 000,0 0,0 0,0 0,0
фінансового лізингу
вітчизняної
сільськогосподар-
ської техніки

2806030 0421 Повернення коштів в 0,0 0,0 0,0 0,0
частині
відшкодування
вартості
сільськогосподар-
ської техніки,
переданої
суб'єктам
господарювання
на умовах
фінансового
лізингу

2806040 0421 Придбання 0,0 0,0 0,0 0,0
сільськогосподар-
ської техніки на
умовах фінансового
лізингу та заходи
по операціях
фінансового лізингу

2806050 0421 Кошти, що надійдуть 0,0 0,0 0,0 0,0
в рахунок погашення
заборгованості за
кредитами,
залученими державою
або під державні
гарантії і наданими
для закупівлі
сільськогосподар-
ської техніки
іноземного
виробництва,
переданої
сільгоспвиробникам
та іншим суб'єктам
господарювання


2807000 0 Фізкультурно- 5 000,0 4 900,0 0,0 0,0
спортивне
товариство "Колос"

2807020 0810 Розвиток фізичної 5 000,0 4 900,0 0,0 0,0
культури і спорту
серед сільського
населення

2808000 0 Державна служба з 11 790,9 11 570,9 4 337,0 1 254,7
охорони прав на
сорти рослин

2808010 0421 Керівництво та 268,8 268,8 158,1 11,9
управління у сфері
охорони прав на
сорти рослин

2808020 0421 Організація і 8 072,1 7 852,1 4 178,9 1 242,8
регулювання
діяльності установ
в системі охорони
прав на сорти
рослин

2808030 0421 Докорінне 350,0 350,0 0,0 0,0
поліпшення земель
сортодослідних
станцій та опорних
пунктів

2808040 0421 Селекція в галузі 2 450,0 2 450,0 0,0 0,0
сортовипробування

2808050 0421 Участь у 650,0 650,0 0,0 0,0
міжнародному Союзі
з охорони прав
нових сортів рослин
(УПОВ)

2809000 Національний 55 059,3 50 681,2 27 964,1 4 819,8
аграрний
університет

2809020 0140 Фундаментальні 558,2 540,7 369,6 0,0
дослідження
Національного
аграрного
університету у
сфері
сільськогосподар-
ських наук

2809030 0482 Прикладні розробки 3 419,3 3 319,3 2 261,9 5,0
Національного
аграрного
університету у
сфері
сільськогосподар-
ських наук

2809040 0941 Підготовка кадрів 9 279,7 9 279,7 4 773,7 1 109,8
для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
Національного
аграрного
університету

2809050 0942 Підготовка кадрів 41 247,5 36 986,9 20 229,1 3 605,0
для
агропромислового
комплексу
Національним
аграрним
університетом

2809060 0950 Підвищення 554,6 554,6 329,8 100,0
кваліфікації кадрів
Інститутом
післядипломної
освіти керівників і
спеціалістів
агропромислового
комплексу
Національного
аграрного
університету

3000000 Державний комітет 119 940,1 118 840,1 73 684,7 2 398,2
статистики України

3001000 Апарат Державного 119 940,1 118 840,1 73 684,7 2 398,2
комітету статистики
України

3001010 0132 Керівництво та 102 533,3 102 533,3 70 739,9 2 398,2
управління у сфері
статистики

3001020 0132 Статистичні 12 527,5 11 877,5 2 939,9 0,0
спостереження та
переписи

3001030 1090 Обстеження умов 1 560,0 1 560,0 0,0 0,0
життя
домогосподарств

3001040 0150 Прикладні розробки 778,1 778,1 0,0 0,0
у сфері державної
статистики

3001050 0150 Державні 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері реформування
державної
статистики

3001060 0950 Підвищення 20,4 20,4 0,0 0,0
кваліфікації
працівників органів
державної
статистики

3001070 0132 Створення та 1 000,0 550,0 0,0 0,0
розвиток
інтегрованої
інформаційно-
аналітичної
системи
державної
статистики

3001080 0150 Фінансова підтримка 20,8 20,8 4,9 0,0
підготовки наукових
кадрів у сфері
державної
статистики

3001600 0132 Реформування 500,0 500,0 0,0 0,0
державної
статистики

3100000 Міністерство 200 041,7 196 715,1 104 365,3 20 086,8
транспорту України

3101000 Апарат Міністерства 22 032,4 22 032,4 11 273,1 1 721,5
транспорту України

3101010 0455 Загальне 2 810,3 2 810,3 1 670,9 180,0
керівництво та
управління у сфері
транспорту


3101020 0485 Прикладні розробки 694,2 694,2 0,0 0,0
у сфері
функціонування
транспортної
системи

3101030 0485 Державні 749,0 749,0 0,0 0,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
національної
транспортної мережі

3101040 0485 Розробки 70,0 70,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
транспортного
комплексу

3101050 0941 Підготовка кадрів 861,2 861,2 545,5 0,0
для сфери
автомобільного
транспорту вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

3101060 0942 Підготовка кадрів 16 385,9 16 385,9 8 801,4 1 541,5
для сфери
залізничного
транспорту вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації

3101080 0828 Культурно-освітня 350,3 350,3 255,3 0,0
діяльність для
працівників
транспортної галузі

3101090 0950 Підвищення 111,5 111,5 0,0 0,0
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій
у сфері транспорту

3102000 Державний 510,8 510,8 263,6 0,0
департамент
автомобільного
транспорту

3102010 0451 Керівництво та 510,8 510,8 263,6 0,0
управління у сфері
автомобільного
транспорту

3103000 Державний 23 980,0 20 680,0 0,0 0,0
департамент
морського і
річкового
транспорту

3103010 0452 Керівництво та 0,0 0,0 0,0 0,0
управління у сфері
морського і
річкового
транспорту

3103020 0452 Навігаційно- 9 230,0 9 230,0 0,0 0,0
гідрографічне
забезпечення
безпеки
мореплавства у
водах України

3103030 0452 Підтримка 14 750,0 11 450,0 0,0 0,0
експлуатаційно
безпечного стану
внутрішніх водних
шляхів та
судноплавних шлюзів

3104000 Державна 151 366,8 151 340,2 91 460,3 18 365,3
адміністрація
залізничного
транспорту

3104020 0941 Підготовка кадрів 8 829,2 8 829,2 4 835,6 314,1
для сфери
залізничного
транспорту вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

3104030 0990 Методичне 105,2 105,2 74,1 2,5
забезпечення
діяльності вищих
навчальних закладів
Державної
адміністрації
залізничного
транспорту

3104040 0731 Стаціонарне медичне 129 354,7 129 328,1 78 381,1 16 837,2
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту

3104050 0762 Створення банків 1 477,9 1 477,9 876,0 98,2
крові та її
компонентів для
лікування
працівників
залізничного
транспорту

3104060 0721 Амбулаторно- 11 599,8 11 599,8 7 293,5 1 113,3
поліклінічне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту

3105000 Державний 2 151,7 2 151,7 1 368,3 0,0
департамент
авіаційного
транспорту

3105010 0454 Керівництво та 0,0 0,0 0,0 0,0
управління у сфері
авіаційного
транспорту

3105020 0731 Стаціонарне медичне 989,3 989,3 631,4 0,0
обслуговування та
сертифікація
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту

3105030 0721 Передпольотний та 1 162,4 1 162,4 736,9 0,0
передзмінний
контроль льотно-
диспетчерського
складу працівників
авіаційного
транспорту та
надання первинної
медичної допомоги
пасажирам

3105040 0454 Страховий фонд 0,0 0,0 0,0 0,0
безпеки авіації

3110000 Державна служба 2 609,4 2 609,4 1 193,4 0,0
автомобільних доріг
України

3111000 Апарат Державної 2 609,4 2 609,4 1 193,4 0,0
служби
автомобільних доріг
України

3111010 0456 Керівництво та 2 609,4 2 609,4 1 193,4 0,0
управління у сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних доріг

3111020 0456 Розвиток мережі і 0,0 0,0 0,0 0,0
утримання
автомобільних
доріг загального
користування


3200000 Міністерство 1849 022,1 1753 797,8 295 770,8 31 829,0
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201000 Апарат Міністерства 750 289,7 1656 695,4 292 009,6 31 498,6
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201010 0320 Керівництво та 14 741,5 14 411,5 7 655,3 329,3
управління у сфері
надзвичайних
ситуацій та
соціального
захисту населення
від наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201020 0530 Розробки 60,0 60,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
попередження
надзвичайних
ситуацій
кліматичного і
технічного
походження

3201030 1070 Доплати за роботу 126 639,0 126 639,0 0,0 0,0
на радіоактивно
забруднених
територіях,
збереження
заробітної плати
при переведенні на
нижчеоплачувану
роботу та у зв'язку
з відселенням,
виплати підвищених
стипендій та
надання
додаткової
відпустки
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201040 1070 Компенсація сім'ям 293 152,0 293 152,0 0,0 0,0
з дітьми та видатки
на безплатне
харчування дітей,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201050 1070 Щомісячна грошова 289 200,0 289 200,0 0,0 0,0
допомога у зв'язку
з обмеженням
споживання
продуктів
харчування
місцевого
виробництва та
компенсації за
пільгове
забезпечення
продуктами
харчування
громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201080 1070 Пільги на медичне 60 871,0 60 871,0 0,0 0,0
обслуговування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201090 1070 Компенсації за 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
втрачене майно та
оплата витрат у
зв'язку з переїздом
на нове місце
проживання
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201100 1070 Компенсації за 6 440,0 6 440,0 0,0 0,0
шкоду, заподіяну
здоров'ю, та
допомоги на
оздоровлення
у разі звільнення з
роботи громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201110 1070 Оздоровлення 155 500,0 155 500,0 0,0 0,0
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201120 1010 Допомога по 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
тимчасовій
непрацездатності
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201130 0832 Інформування 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
громадськості з
питань ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та
цивільного захисту
населення

3201140 1020 Пенсійне 0,0 0,0 0,0 0,0
забезпечення осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесених до
категорії I

3201150 1020 Відшкодуванння на 0,0 0,0 0,0 0,0
виплату пенсій
особам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесеним до
категорій II, III
і IV, та
непрацездатним
пенсіонерам, які
проживають у зонах
радіоактивного
забруднення

3201170 1070 Компенсація за 4 007,0 4 007,0 0,0 0,0
втрату годувальника
та допомога
на поховання
громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201190 0512 Будівництво 12 000,0 0,0 0,0 0,0
пускового комплексу
"Вектор"

3201200 1062 Забезпечення житлом 50 000,0 0,0 0,0 0,0
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201210 0763 Комплексне медико- 28 390,0 28 390,0 0,0 0,0
санітарне
забезпечення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201220 0513 Радіологічний 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0
захист населення та
екологічне
оздоровлення
території,
що зазнала
радіоактивного
забруднення

3201230 0530 Наукове 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
забезпечення робіт
та інформаційні
системи щодо
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201240 0512 Виконання робіт у 9 200,0 9 200,0 0,0 0,0
сфері поводження з
радіоактивними
відходами
неядерного циклу та
ліквідація
радіаційних
аварій

3201250 0220 Забезпечення 12 283,2 12 283,2 7 969,2 1 017,1
навчально-
методичних функцій
та діяльності служб
у сфері цивільного
захисту

3201260 0320 Авіаційні роботи з 13 460,1 13 450,1 3 835,5 436,4
пошуку та рятування

3201270 0320 Створення Урядової 3 840,0 3 840,0 0,0 0,0
інформаційно-
аналітичної
системи з питань
надзвичайних
ситуацій

3201280 0220 Забезпечення особо- 82 937,0 82 065,7 53 144,5 7 964,4
вого складу військ
Цивільної оборони

3201290 0220 Бойова підготовка 30,0 30,0 0,0 0,0
військ Цивільної
оборони та її
матеріально-
технічне
забезпечення


3201300 0721 Медичне 1 000,0 840,0 0,0 0,0
забезпечення
працівників та
військовослужбовців
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи і
здійснення
санітарних та
протиепідемічних
заходів

3201320 0734 Санаторно-курортне 428,0 428,0 0,0 0,0
лікування
військовослужбовців
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи і членів
їх сімей

3201330 0220 Закупівля озброєння 5 565,6 5 565,6 0,0 0,0
та військової
техніки для потреб
військ Цивільної
оборони
3201340 0250 Прикладні 3 639,2 3 589,2 2 360,9 241,0
дослідження і
розробки та
науково-дослідні
роботи у сфері
цивільного захисту
і пожежної безпеки

3201350 0512 Знешкодження 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0
вибухонебезпечних
предметів, що
залишилися з часів
Другої світової
війни в районі міст
Севастополя та
Керчі

3201360 0950 Підготовка і 17 075,4 17 075,4 9 917,3 1 562,0
перепідготовка
керівних кадрів і
спеціалістів у
сфері цивільного
захисту і пожежної
безпеки

3201370 0490 Державні капітальні 24 780,0 0,0 0,0 0,0
вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми

3201380 1070 Погашення 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0
заборгованості із
соціальних виплат
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201390 0540 Проведення 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
непередбачуваних
видатків на заходи,
пов'язані з
ліквідацією
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201400 1070 Забезпечення 500,0 500,0 0,0 0,0
автомобілями
громадян,
віднесених до
категорії 1 осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201410 1070 Обслуговування 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
банківських позик,
наданих на
пільгових умовах до
1999 року
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201420 0763 Здійснення окремих 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
заходів
Всеукраїнською
громадською
організацією "Союз
Чорнобиль України"
та іншими
громадськими
організаціями по
соціальному захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201430 0763 Матеріально- 1 000,0 26,0 0,0 0,0
технічне
забезпечення
мобільного
госпіталю

3201440 0512 Пошук та 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
знешкодження
залишків хімічної
зброї, затопленої у
виключній
(морській)
економічній зоні
України

3201450 1062 Будівництво 4 319,0 0,0 0,0 0,0
(придбання) житла
для
військовослужбовців
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201460 0320 Заходи із гасіння 279 681,7 279 581,7 207 126,9 19 948,4
пожеж та участь у
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій

3202000 Адміністрація зони 65 231,0 65 231,0 211,0 0,0
відчуження і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3202010 0513 Керівництво та 378,0 378,0 211,0 0,0
управління
діяльністю у зоні
відчуження і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3202030 0513 Підтримка 64 853,0 64 853,0 0,0 0,0
екологічно
безпечного стану у
зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3203000 Державний 5 363,3 4 850,4 2 386,9 206,8
департамент
страхового фонду
документації

3203010 0320 Керівництво та 2 514,2 2 264,2 868,8 45,8
управління
діяльністю у сфері
створення
страхового фонду
документації

3203020 0320 Створення і 2 849,1 2 586,2 1 518,1 161,0
зберігання
страхового фонду
документації

3204000 Головний штаб 18 177,1 18 177,1 0,0 0,0
Державної
аварійно-
рятувальної служби

3204020 0320 Аварійно-рятувальні 18 177,1 18 177,1 0,0 0,0
заходи на
загальнодержавному
і регіональному
рівнях при
надзвичайних
ситуаціях

3205000 Державна пошуково- 4 090,0 2 972,9 1 163,3 123,6
рятувальна служба
на водних об'єктах

3205020 0320 Функціонування 4 090,0 2 972,9 1 163,3 123,6
аварійно-
рятувальних
формувань на воді

3206000 Спеціалізована 5 871,0 5 871,0 0,0 0,0
воєнізована
аварійно-
рятувальна
служба

3206020 0320 Аварійно-рятувальні 5 871,0 5 871,0 0,0 0,0
роботи у зонах
нафтових і газових
фонтанів


3400000 Державний комітет 107 382,7 42 931,9 1 848,6 267,8
України у справах
сім'ї та молоді

3401000 Апарат Державного 26 612,4 25 541,0 1 415,0 240,7
комітету України у
справах сім'ї та
молоді

3401010 1040 Загальне 1 302,1 1 202,1 734,4 84,4
керівництво та
управління у сфері
молодіжної та
сімейної політики

3401020 0960 Надання 891,0 769,6 447,5 155,0
позашкільної освіти
в МДЦК "Золотий
ключик"

3401050 0950 Підвищення 114,4 114,4 64,0 1,3
кваліфікації
працівників
державних органів,
установ і
організацій у
справах сім'ї,
жінок, молоді та
дітей

3401070 1040 Здійснення 11 867,4 11 017,4 0,0 0,0
державними органами
централізованих
заходів з питань
дітей, молоді,
жінок та сім'ї

3401170 1040 Державна підтримка 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0
молодіжних
організацій на
виконання
загальнодержавних
програм і заходів
стосовно дітей,
молоді, жінок,
сім'ї

3401180 1080 Прикладні розробки 437,5 437,5 169,1 0,0
у сфері сім'ї та
молоді

3402000 Державний центр 10 000,0 7 920,0 258,0 27,1
соціальних служб
для молоді

3402020 1040 Реалізація програм 10 000,0 7 920,0 258,0 27,1
та здійснення
заходів Державного
центру соціальних
служб для молоді

3403000 Державний 270,3 240,9 175,6 0,0
департамент з
питань молодіжної
політики

3403010 1040 Керівництво та 270,3 240,9 175,6 0,0
управління у сфері
молодіжної політики

3408000 Державний Фонд 70 500,0 9 230,0 0,0 0,0
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву

3408020 1062 Надання пільгового 70 500,0 9 230,0 0,0 0,0
довгострокового
державного кредиту
та часткова
компенсація
відсоткової ставки
кредитів
комерційних банків
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла

3408030 1062 Повернення коштів, 0,0 0,0 0,0 0,0
наданих для
кредитування
молодих сімей та
одиноких молодих
громадян на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла


3500000 Міністерство 4338 274,2 4235 053,8 203 396,4 10 282,9
фінансів України

3501000 Апарат Міністерства 4027 018,3 3978 818,2 65 779,8 3 935,9
фінансів України

3501010 0112 Керівництво та 143 980,0 120 387,5 59 580,0 2 696,6
управління у сфері
фінансів

3501020 0112 Створення 20 000,0 0,0 0,0 0,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи фінансових
органів

3501030 0150 Прикладні наукові 1 981,3 1 981,3 0,0 0,0
розробки у сфері
розвитку державних
фінансів

3501040 0941 Підготовка кадрів 3 756,8 3 537,8 1 795,4 529,8
для сфери
фінансової системи
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

3501050 0942 Підготовка кадрів 5 742,6 5 571,5 2 978,7 488,0
для сфери
фінансової системи
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

3501060 0950 Підвищення 500,0 500,0 0,0 0,0
кваліфікації кадрів
фінансової системи

3501070 0826 Функціонування 142,9 113,1 27,4 10,2
Музею коштовного і
декоративного
каміння

3501080 0832 Фінансова підтримка 140,0 140,0 0,0 0,0
журналу "Фінанси
України"

3501090 0829 Підтримка 954,6 613,3 183,7 98,5
культурно-
оздоровчих заходів
фінансової системи

3501100 0490 Забезпечення 3 657,1 592,1 59,2 47,2
державних
виробничих та
соціально-
культурних
потреб у
дорогоцінних
металах і
дорогоцінному
камінні

3501110 0150 Підготовка наукових 94,3 94,3 57,4 0,0
кадрів у сфері
фінансів

3501120 0150 Прикладні розробки 1 710,7 1 670,7 965,9 25,6
у сфері фінансів,
кредиту і грошового
обігу

3501140 0113 Внески до 66 251,9 66 251,9 0,0 0,0
міжнародних
організацій

3501150 0411 Погашення 238 345,1 238 345,1 0,0 0,0
реструктуризованої
заборгованості
перед комерційними
банками

3501160 1070 Поступова 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0
компенсація
громадянам втрат
від знецінення
грошових заощаджень

3501170 0171 Обслуговування 353 288,3 353 288,3 0,0 0,0
внутрішнього
державного боргу

3501180 0172 Обслуговування 2684 291,3 2684 291,3 0,0 0,0
зовнішнього
державного боргу

3501200 0150 Науково-методичне 495,0 440,0 132,1 40,0
забезпечення у
сфері виробництва і
використання
дорогоцінного і
напівдорогоцінного
каміння

3501210 0487 Державні науково- 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
технології,
матеріалів і
устаткування для
виробництва бланків
цінних паперів і
документів суворого
обліку

3501220 0487 Фінансова підтримка 50,0 0,0 0,0 0,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері збереження
дорогоцінного
каміння

3501230 0490 Створення 0,0 0,0 0,0 0,0
потужностей з
переробки брухту та
відходів
дорогоцінних
металів

3501600 0411 Розвиток 0,0 0,0 0,0 0,0
муніципального
кредитного ринку

3501610 0411 Заходи щодо 636,4 0,0 0,0 0,0
розвитку фінансових
послуг у
сільськогосподар-
ських регіонах

3503000 Державна пробірна 1 265,8 1 265,8 702,8 37,0
служба

3503010 0411 Керівництво та 1 135,8 1 135,8 702,8 37,0
управління у сфері
державного
пробірного контролю

3503020 0487 Наукове 130,0 130,0 0,0 0,0
забезпечення
державного
пробірного контролю

3503030 0411 Фінансова підтримка 0,0 0,0 0,0 0,0
державного
пробірного контролю

3504000 Державне 208 239,2 157 491,5 75 276,0 4 448,6
казначейство
України

3504010 0112 Керівництво та 201 739,2 155 661,5 75 276,0 4 448,6
управління
казначейським
обслуговуванням
бюджету

3504600 0112 Створення 6 500,0 1 830,0 0,0 0,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
Державного
казначейства

3505000 Головне 97 069,6 95 282,7 61 140,0 1 849,4
контрольно-
ревізійне
управління України

3505010 0112 Керівництво та 96 769,6 94 982,7 61 140,0 1 849,4
управління у сфері
контролю за
витрачанням
бюджетних коштів

3505020 0950 Підвищення 300,0 300,0 0,0 0,0
кваліфікації
працівників
контрольно-
ревізійної служби
України

3506000 Державний 4 681,3 2 195,6 497,8 12,0
департамент
фінансового
моніторингу

3506010 0112 Керівництво та 4 681,3 2 195,6 497,8 12,0
управління у сфері
фінансового
моніторингу

3510000 Міністерство 13392389,9 12963872,5 2 654,8 1 237,3
фінансів України
(загальнодержавні
видатки)


3511000 Міністерство 13392389,9 12963872,5 2 654,8 1 237,3
фінансів України
(загальнодержавні
видатки)

3511010 0220 Мобілізаційна 16 568,1 15 939,3 2 654,8 1 237,3
підготовка галузей
національної
економіки України

3511020 0490 Державні капітальні 175 000,0 0,0 0,0 0,0
вкладення

3511030 0133 Резервний фонд 320 000,0 0,0 0,0 0,0

3511050 0180 Дотації 5512 577,0 5512 577,0 0,0 0,0
вирівнювання з
державного бюджету
обласним бюджетам,
районним бюджетам,
міським бюджетам
міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та
Севастопольському
міському бюджету

3511060 0180 Субвенція на 10 000,0 0,0 0,0 0,0
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Закарпатській
області

3511100 0180 Субвенція з 2170 515,5 2170 515,5 0,0 0,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
ветеранам війни і
праці, ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ,
реабілітованим
громадянам, які
стали інвалідами
внаслідок репресій
або є пенсіонерами,
та субсидій
населенню на оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот

3511150 0180 Субвенція з 1624 617,8 1624 617,8 0,0 0,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виплату допомоги
сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям та інвалідам
з дитинства і
дітям-інвалідам

3511160 0180 Субвенція на 501 166,7 501 166,7 0,0 0,0
пільги ветеранам
війни і праці,
військ. служби,
органів внутр.
справ з послуг
зв'язку і інших
(крім пільг на
одержання ліків,
зубопротезування,
оплату
електроенергії,
природного і
скрапленого газу,
твердого та рідкого
пічного побутового
палива, послуг
тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот)
та компенсацію за
пільговий проїзд
окремих категорій
громадян

3511170 0180 Субвенція з 141 854,1 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво та
придбання житла
військовослужбов-
цям, учасникам
бойових дій в
Афганістані та
воєнних конфліктів
у зарубіжних
країнах, членам
сімей військовосл.,
які загинули під
час виконання ними
службових
обов'язків, а також
військовослужбов-
цям, звільненим у
запас або відставку
за станом здоров'я,
віком, вислугою
років та у зв'язку
із скороченням
штатів, які
перебувають на
квартирному обліку
за місцем
проживання

3511190 0180 Субвенція з 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0
державного бюджету
обласному бюджету
Закарпатської
області на
погашення основної
суми боргу за
кредитами, наданими
у 1999 році
відкритим
акціонерним
товариством
"Державний ощадний
банк України"
Закарпатській
обласній державній
адміністрації на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха

3511220 0180 Субвенція з 352 624,4 352 624,4 0,0 0,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
ветеранам війни і
праці, ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ та
субсидій населенню
на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і
скрапленого газу

3511230 0180 Субвенція з 0,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Харкова на
ліквідацію
наслідків аварії на
очисних спорудах

3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0
шкоди, завданої
громадянинові
незаконними діями
органів дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури, суду

3511260 1020 Пенсійне 2019 541,0 2019 541,0 0,0 0,0
забезпечення
військовослужбовців
та осіб
начальницького і
рядового складу

3511270 0180 Субвенція з 5 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
обласному бюджету
Івано-Франківської
області на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Івано-Франківській
області

3511370 0180 Субвенція з 128 827,0 128 827,0 0,0 0,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, на
оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
транспортних
послуг, послуг
зв'язку та на
придбання твердого
і рідкого
побутового палива
особам, які
проживають в
будинках, що не
мають центрального
опалення

3511380 0180 Субвенція з 0,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
інвестиційних
проектів

3511390 0180 Додаткова дотація з 137 993,8 137 993,8 0,0 0,0
державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим та
обласним бюджетам
на зменшення
фактичних
диспропорцій між
місцевими бюджетами
через
нерівномірність
мережі бюджетних
установ

3511410 0180 Субвенція з 32 000,0 32 000,0 0,0 0,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Севастополя
на компенсацію
втрат доходів
внаслідок
розміщення на
території міста
Чорноморського
Флоту

3511420 0180 Субвенція з 3 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Одеси на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста Одеси

3511430 0180 Субвенція з 5 600,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Львова на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Львова

3511440 0180 Субвенція з 15 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим на
виконання
інвестиційних
проектів,
спрямованих на
розвиток соціальної
інфраструктури
Автономної
Республіки Крим

3511460 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
Бахмацькому
районному бюджету
Чернігівської
області на програму
збереження пам'яток
Державного
історико-
культурного
заповідника
"Гетьманська
столиця"

3511470 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Глухова
Сумської області на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Глухова

3511480 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Кам'янець-
Подільський
Хмельницької
області на розвиток
Національного
історико-
архітектурного
заповідника
"Кам'янець"

3511490 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
Збаразькому
районному бюджету
Тернопільської
області на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Збаража

3511500 0180 Субвенція з 1 000,0 0,0 0,0 0,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Мелітополя
Запорізької області
на розвиток
державного
історико-
археологічного
заповідника
"Кам'яна Могила"


3511510 0180 Додаткова дотація з 438 070,0 438 070,0 0,0 0,0
державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим,
обласним бюджетам,
районним бюджетам,
міським бюджетам
міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та Київському і
Сеастопольському
міським бюджетам на
забезпечення
виконання норм
Закону України "Про
встановлення
розміру мінімальної
заробітної плати на
2003 рік"
( 372-15 )

3511520 0133 Придбання у 555 000,0 0,0 0,0 0,0
державну власність
майна АК АПБ
"Україна"

3511620 0490 Фінансування 0,0 0,0 0,0 0,0
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою

3511630 0490 Повернення позик, -811 565,5 0,0 0,0 0,0
наданих для
фінансування
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою

3600000 Міністерство 150 239,8 140 926,7 83 837,7 3 623,5
юстиції України

3601000 Апарат Міністерства 149 580,9 140 267,8 83 470,5 3 623,5
юстиції України

3601010 0380 Керівництво та 128 053,0 124 008,0 79 630,5 3 415,0
управління у сфері
юстиції

3601020 0380 Функціонування 1 525,2 1 500,2 237,9 7,5
Центру правової
реформи і
законопроектних
робіт, Центру
перекладів актів
європейського
права, Центру
порівняльного права

3601070 0330 Проведення судової 4 968,6 3 890,5 1 965,4 130,0
експертизи

3601080 0370 Прикладні розробки 1 923,8 1 923,8 1 369,4 45,0
у сфері методики
проведення судових
експертиз

3601090 0950 Підвищення 581,5 456,5 267,3 26,0
кваліфікації
працівників органів
юстиції та судів

3601110 0380 Заходи, пов'язані з 4 000,0 0,0 0,0 0,0
веденням Єдиного
державного реєстру
виконавчих
проваджень

3601140 0370 Дослідження 250,0 250,0 0,0 0,0
документів та
вироблення
історичного
висновку щодо
діяльності ОУН-УПА

3601150 0133 Забезпечення 8 278,8 8 238,8 0,0 0,0
захисту прав та
інтересів України
під час розгляду у
закордонних
юрисдикційних
органах

3601600 0411 Створення системи 0,0 0,0 0,0 0,0
реєстрації прав
власності

3603000 Державний комітет 658,9 658,9 367,2 0,0
України у справах
релігій

3603010 0850 Керівництво та 575,4 575,4 367,2 0,0
управління у сфері
релігій

3603020 0829 Заходи, пов'язані 83,5 83,5 0,0 0,0
із забезпеченням
свободи совісті та
релігії

5000000 Державний комітет 355 241,8 349 480,8 120 932,1 104 812,4
України по водному
господарству

5001000 Апарат Державного 355 241,8 349 480,8 120 932,1 104 812,4
комітету України по
водному
господарству

5001010 0421 Керівництво та 1 901,5 1 551,5 1 009,9 26,4
управління у сфері
водного
господарства

5001020 0482 Прикладні розробки 704,3 704,3 0,0 0,0
у сфері розвитку
водного
господарства

5001030 0530 Розробки 50,0 50,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
екологічного
оздоровлення водних
ресурсів

5001040 0950 Підвищення 447,7 447,7 326,5 0,0
кваліфікації кадрів
у сфері водного
господарства

5001050 0421 Експлуатація 301 270,1 296 159,1 119 595,7 104 786,0
загальнодержавних і
міжгосподарських
державних
меліоративних
систем

5001060 0511 Ведення державного 4 826,0 4 526,0 0,0 0,0
моніторингу
поверхневих вод,
водного кадастру,
паспортизація,
управління водними
ресурсами

5001070 0511 Захист від 32 042,2 32 042,2 0,0 0,0
шкідливої дії вод
сільських населених
пунктів і
сільськогосподар-
ських угідь

5001080 0511 Комплексний 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0
протипаводковий
захист в басейні
р. Тиса у
Закарпатській
області

5100000 Державний комітет 117 447,0 114 447,0 54 876,8 200,0
України по
земельних ресурсах

5101000 Апарат Державного 117 447,0 114 447,0 54 876,8 200,0
комітету України по
земельних ресурсах

5101010 0421 Керівництво та 77 986,4 76 486,4 54 876,8 200,0
управління у сфері
земельних ресурсів

5101020 0950 Підвищення 19,6 19,6 0,0 0,0
кваліфікації
працівників
Держкомзему

5101030 0421 Проведення 35 641,0 34 141,0 0,0 0,0
земельної реформи

5101040 0511 Створення 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0
протиерозійних
гідротехнічних
споруд та
рекультивація
порушених земель

5101600 0421 Видача державних 0,0 0,0 0,0 0,0
актів на право
приватної власності
на землю та їх
реєстрація

5120000 Державний комітет 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6
України з
державного
матеріального
резерву

5121000 Апарат Державного 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6
комітету з
державного
матеріального
резерву

5121010 0220 Керівництво та 3 605,0 3 569,2 1 395,4 135,6
управління у сфері
державного
матеріального
резерву

5121020 0220 Обслуговування 8 036,1 8 036,1 4 003,2 2 481,0
державного
матеріального
резерву
організаціями
Державного комітету
України з
державного
матеріального
резерву

5121030 0220 Відшкодування 0,0 0,0 0,0 0,0
підприємствам,
установам та
організаціям
витрат, пов'язаних
з обслуговуванням
цінностей
матеріального
резерву

5121040 0220 Накопичення 410 000,0 1 700,0 0,0 0,0
(приріст) та
зберігання
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву

5160000 Державна митна 419 240,0 386 699,5 200 383,8 10 357,7
служба України

5161000 Апарат Державної 419 240,0 386 699,5 200 383,8 10 357,7
митної служби
України

5161010 0112 Керівництво та 330 684,1 325 913,6 194 919,1 9 595,6
управління у сфері
митної справи

5161020 0112 Розбудова та 71 800,0 45 300,0 0,0 0,0
модернізація
об'єктів митної
системи

5161030 0942 Підготовка кадрів 10 085,2 8 855,2 4 580,8 644,4
для митної служби

5161040 0950 Підвищення 1 670,7 1 630,7 883,9 117,7
кваліфікації
працівників органів
державної митної
служби

5161050 0150 Прикладні 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
дослідження і
розробки у сфері
митної служби


5270000 Державний комітет 4 646,5 4 477,6 2 313,7 91,0
ядерного
регулювання України

5271000 Апарат Державного 4 646,5 4 477,6 2 313,7 91,0
комітету ядерного
регулювання України

5271010 0434 Керівництво та 3 840,5 3 671,6 2 313,7 91,0
управління у сфері
ядерного
регулювання

5271020 0530 Прикладні 785,1 785,1 0,0 0,0
дослідження у сфері
ядерного
регулювання

5271030 0950 Підвищення 20,9 20,9 0,0 0,0
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
ядерного
регулювання

5300000 Державний комітет 20 416,9 11 242,3 2 619,1 289,2
України з
будівництва та
архітектури

5301000 Апарат Державного 20 020,8 10 846,2 2 564,0 277,2
комітету України з
будівництва та
архітектури

5301010 0443 Керівництво та 1 954,9 1 934,9 1 138,4 20,0
управління у сфері
будівництва та
архітектури

5301020 0484 Прикладні розробки 957,5 957,5 0,0 0,0
у сфері будівництва

5301040 0484 Державні науково- 116,8 116,8 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
будівництва

5301050 0484 Наукові розробки із 500,1 500,1 0,0 0,0
стандартизації у
сфері будівництва

5301060 0824 Фінансова підтримка 20,0 20,0 0,0 0,0
творчих спілок у
сфері архітектури

5301070 0825 Функціонування 291,2 286,2 112,0 36,3
Державної
науково-технічної
бібліотеки

5301080 0827 Збереження 2 778,6 2 429,0 1 313,6 220,9
архітектурної
спадщини в
заповідниках

5301090 0829 Паспортизація, 9 500,0 700,0 0,0 0,0
інвентаризація та
реставрація
пам'яток
архітектури

5301100 0443 Розробка схем та 856,7 856,7 0,0 0,0
проектних рішень
масового
застосування

5301110 0484 Розробки 145,0 145,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
нових будівельних
матеріалів та
виробів

5301120 0829 Пошук і 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
впорядкування
поховань жертв
війни та політичних
репресій

5302000 Комітет із 396,1 396,1 55,1 12,0
Державної премії
України у галузі
архітектури

5302010 0829 Присудження 96,1 96,1 55,1 12,0
Державної премії в
галузі архітектури

5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0 0,0 0,0
Державною премією в
галузі архітектури

5310000 Державний комітет 4 936,1 3 936,1 1 143,6 47,6
України з питань
житлово-
комунального
господарства

5311000 Апарат Державного 4 936,1 3 936,1 1 143,6 47,6
комітету України з
питань житлово-
комунального
господарства

5311010 0610 Керівництво та 2 940,9 1 940,9 1 065,0 40,0
управління у сфері
житлово-
комунального
господарства

5311020 0630 Прикладні розробки 1 098,0 1 098,0 0,0 0,0
у сфері житлової
політики

5311030 0630 Державні науково- 313,2 313,2 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку
житлово-
комунального
господарства

5311040 0620 Державний 48,3 48,3 30,8 5,9
насінневий контроль
у сфері зеленого
будівництва та
квітникарства

5311050 0520 Збереження 75,6 75,6 47,8 1,7
природно-
заповідного
фонду у Сирецькому
дендрологічному
парку

5311060 0630 Наукові розробки із 260,1 260,1 0,0 0,0
стандартизації у
сфері житлової
політики

5311070 0630 Розробки 200,0 200,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства

5320000 Державний комітет 48 381,1 7 775,7 840,7 162,1
України у справах
національностей та
міграції

5321000 Апарат Державного 48 381,1 7 775,7 840,7 162,1
комітету України у
справах
національностей та
міграції

5321010 0380 Керівництво та 984,4 984,4 642,7 37,1
управління у сфері
національностей та
міграції

5321020 1070 Надання допомоги 2 600,0 794,6 198,0 125,0
біженцям

5321030 0829 Заходи щодо 1 196,7 1 196,7 0,0 0,0
відтворення
культури
національних меншин
та встановлення
культурних зв'язків
з українською
діаспорою

5321040 1070 Розселення та 43 000,0 4 200,0 0,0 0,0
облаштування
депортованих
кримських татар та
осіб інших
національностей,
які були
депортовані з
території України

5321050 0829 Фінансова підтримка 600,0 600,0 0,0 0,0
Української
Всесвітньої
Координаційної Ради

5340000 Державний комітет у 455 518,0 421 292,0 242 538,3 26 350,0
справах охорони
державного кордону
України

5341000 Апарат Державного 437 845,0 403 619,0 229 601,3 26 350,0
комітету у справах
охорони державного
кордону України

5341010 0310 Керівництво та 8 995,7 8 995,7 8 180,7 0,0
управління у сфері
охорони державного
кордону України

5341020 0310 Забезпечення 312 718,9 312 718,9 205 159,6 26 350,0
особового складу
Прикордонних військ
України

5341030 0310 Охорона державного 61 921,0 56 721,0 0,0 0,0
кордону

5341040 0310 Участь у виконанні 2 506,4 2 506,4 0,0 0,0
заходів з
делімітації та
демаркації
державного кордону
України

5341060 0942 Підготовка кадрів 17 677,0 17 677,0 16 261,0 0,0
та підвищення
кваліфікації
Національною
академією
Прикордонних військ
України

5341070 1062 Будівництво 29 026,0 0,0 0,0 0,0
(придбання) житла
для
військовослужбовців
Прикордонних військ
України

5341080 0310 Створення 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
автоматизованої
інформаційної
системи перетину
державного кордону
України і банку
даних міжвідомчого
користування

5342000 Розвідувальний 17 673,0 17 673,0 12 937,0 0,0
орган Державного
комітету у справах
охорони державного
кордону

5342010 0310 Функціонування 17 673,0 17 673,0 12 937,0 0,0
розвідувального
органу


5360000 Державний комітет 21 049,9 20 999,9 2 983,1 150,0
України з питань
технічного
регулювання та
споживчої політики

5361000 Апарат Державного 21 049,9 20 999,9 2 983,1 150,0
комітету України з
питань технічного
регулювання та
споживчої політики

5361010 0411 Керівництво та 5 178,5 5 178,5 2 983,1 150,0
управління у сфері
технічного
регулювання та
споживчої політики

5361020 0481 Прикладні розробки 1 107,4 1 107,4 0,0 0,0
у сфері
стандартизації,
сертифікації та
метрології

5361030 0481 Розробки 300,0 300,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
стандартизації
продукції і послуг

5361040 0481 Наукові програми 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
у сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази

5361050 0487 Збереження та 500,0 500,0 0,0 0,0
функціонування
національної
еталонної бази

5361060 0473 Створення служби 800,0 800,0 0,0 0,0
єдиного часу

5361070 0411 Державний нагляд 2 164,0 2 164,0 0,0 0,0
за додержанням
стандартів та
державний
метрологічний
нагляд

5361080 0411 Гармонізація 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
національних
стандартів з
міжнародними та
європейськими

5361090 0411 Виробництво та 2 000,0 1 950,0 0,0 0,0
розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації про
шкоду тютюнопаління
та вживання
алкогольних напоїв

5380000 Державна туристична 15 148,3 14 760,8 749,7 36,7
адміністрація
України

5381000 Апарат Державної 15 148,3 14 760,8 749,7 36,7
туристичної
адміністрації
України

5381010 0472 Керівництво та 1 428,5 1 080,1 625,5 16,7
управління у сфері
туризму

5381020 0472 Фінансова підтримка 13 063,7 13 063,7 0,0 0,0
розвитку туризму в
Україні

5381030 0840 Прикладні розробки 356,1 317,0 124,2 20,0
у сфері туризму

5381040 0472 Державні науково- 300,0 300,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку туризму

5420000 Державний комітет 131 555,5 110 978,4 22 939,1 2 705,8
України з питань
фізичної культури і
спорту

5421000 Апарат Державного 39 319,4 26 733,3 11 993,2 2 696,5
комітету України з
питань фізичної
культури і спорту

5421010 0810 Керівництво та 1 186,8 1 173,8 734,4 66,6
управління у сфері
фізичної культури і
спорту

5421020 0941 Підготовка кадрів 3 229,4 3 229,4 1 710,4 338,8
для сфери спорту
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

5421030 0942 Підготовка кадрів 16 163,6 16 163,6 8 551,6 2 266,1
для сфери спорту
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

5421040 0990 Методичне 80,3 80,3 46,7 0,0
забезпечення
діяльності
навчальних закладів
у сфері спорту

5421050 0826 Функціонування 82,6 79,5 20,2 0,0
музею спортивної
слави України

5421090 0810 Забезпечення 1 689,2 1 669,2 516,9 25,0
підготовки
спортсменів вищих
категорій

5421100 0810 Розвиток 14 000,0 1 450,0 0,0 0,0
матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень

в тому числі 0,0 0,0 0,0 0,0
реконструкція
стадіону
в м. Вінниця

5421110 0840 Прикладні розробки 599,5 599,5 413,0 0,0
у сфері розвитку
окремих видів
спорту та методики
підготовки
спортсменів

5421120 0810 Розвиток авіаційних 2 288,0 2 288,0 0,0 0,0
видів спорту

5422000 Управління 77 196,3 71 180,3 9 245,3 4,3
"Укрспорт-
забезпечення"

5422020 0810 Організаційне та 44 266,3 38 250,3 9 245,3 4,3
фінансове
забезпечення спорту
вищих досягнень

5422030 0810 Проведення 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
навчально-
тренувальних
зборів і змагань

5422050 0810 Проведення заходів 2 930,0 2 930,0 0,0 0,0
з неолімпійських
видів спорту і
масових заходів з
фізичної культури


5423000 Національний 14 389,8 12 414,8 1 700,6 5,0
комітет спорту
інвалідів України

5423020 0810 Фізкультурно- 9 794,8 9 714,8 1 700,6 5,0
спортивна
реабілітація та
спорт інвалідів

5423040 0810 Фінансова підтримка 4 595,0 2 700,0 0,0 0,0
параолімпійського
руху в Україні

5424000 Профспілково- 650,0 650,0 0,0 0,0
спортивне
товариство
"Україна"

5424020 0810 Фізкультурно- 650,0 650,0 0,0 0,0
спортивна
підготовка дітей та
молоді

5450000 Державний комітет 84 155,7 82 755,7 15 693,6 606,5
зв'язку та
інформатизації
України

5451000 Апарат Державного 69 801,3 68 401,3 7 274,7 474,0
комітету зв'язку та
інформатизації
України

5451010 0460 Керівництво та 2 888,6 2 888,6 1 817,8 79,0
управління у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451030 0150 Прикладні 839,0 839,0 0,0 0,0
дослідження у сфері
сучасних
інформаційних
систем та зв'язку

5451050 0486 Проведення наукових 100,0 100,0 0,0 0,0
виставок і
конференцій у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451060 0941 Підготовка кадрів 2 845,4 2 845,4 1 881,2 74,4
для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами I та II
рівнів акредитації

5451070 0942 Підготовка кадрів 6 314,8 6 314,8 3 575,7 320,6
для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами III та IV
рівнів акредитації

5451100 0460 Спецоб'єкти 1 714,2 1 714,2 0,0 0,0

5451110 0460 Забезпечення 9 000,0 7 600,0 0,0 0,0
ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу

5451120 0473 Національна 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0
програма
інформатизації

в тому числі 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
забезпечення
антивірусного
захисту державних
інформаційних
ресурсів

5451130 0950 Підвищення 30,0 30,0 0,0 0,0
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451150 0831 Трансляція 37 369,3 37 369,3 0,0 0,0
телерадіопрограм,
вироблених для
державних потреб

5451160 0486 Розробка 100,0 100,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері зв'язку та
інформатизації

5452000 Головне управління 14 354,4 14 354,4 8 418,9 132,5
Державної
фельд'єгерської
служби України

5452010 0113 Доставка 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0
дипломатичної
кореспонденції за
кордон і в Україну

5452020 0460 Доставка 11 154,4 11 154,4 8 418,9 132,5
спеціальної
службової
кореспонденції
органам державної
влади

5480000 Державний комітет 39 023,4 34 882,4 19 490,9 647,6
України з нагляду
за охороною праці

5481000 Апарат Державного 39 023,4 34 882,4 19 490,9 647,6
комітету України з
нагляду за охороною
праці

5481010 0412 Керівництво та 38 631,9 34 490,9 19 490,9 647,6
управління у сфері
нагляду за охороною
праці

5481030 0950 Підвищення 71,5 71,5 0,0 0,0
кваліфікації кадрів
у сфері охорони
праці та наглядової
діяльності

5481040 0481 Прикладні розробки 320,0 320,0 0,0 0,0
у сфері охорони
праці

5500000 Державна комісія з 3 268,4 2 548,4 1 462,2 0,0
регулювання ринків
фінансових послуг

5501000 Апарат Державної 3 268,4 2 548,4 1 462,2 0,0
комісії з
регулювання ринків
фінансових послуг

5501010 0112 Керівництво та 3 268,4 2 548,4 1 462,2 0,0
управління у сфері
регулювання ринків
фінансових послуг

5960000 Головне управління 77 185,1 75 185,1 40 422,6 2 415,5
розвідки
Міністерства
оборони України

5961000 Головне управління 77 185,1 75 185,1 40 422,6 2 415,5
розвідки
Міністерства
оборони України

5961010 0260 Розвідувальна 77 185,1 75 185,1 40 422,6 2 415,5
діяльність у сфері
військової оборони

5980000 Вища рада юстиції 4 941,2 3 871,2 1 132,8 90,0

5981000 Апарат Вищої ради 4 941,2 3 871,2 1 132,8 90,0
юстиції

5981010 0330 Формування 4 941,2 3 871,2 1 132,8 90,0
суддівського
корпусу та контроль
за його діяльністю

5990000 Секретаріат 6 430,6 4 430,6 2 268,2 60,0
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини

5991000 Секретаріат 6 430,6 4 430,6 2 268,2 60,0
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини

5991010 0111 Парламентський 6 430,6 4 430,6 2 268,2 60,0
контроль за
додержанням
конституційних прав
і свобод людини

6010000 Антимонопольний 21 769,7 13 189,0 6 617,3 386,5
комітет України

6011000 Апарат 21 769,7 13 189,0 6 617,3 386,5
Антимонопольного
комітету України

6011010 0411 Керівництво та 21 220,3 12 683,6 6 477,9 386,5
управління у сфері
конкурентної
політики, контроль
за дотриманням
законодавства про
захист економічної
конкуренції

6011020 0481 Прикладні розробки 549,4 505,4 139,4 0,0
у сфері
конкурентної
політики та права

6020000 Вища атестаційна 932,2 932,2 579,7 25,4
комісія України

6021000 Апарат Вищої 932,2 932,2 579,7 25,4
атестаційної
комісії України

6021010 0990 Керівництво та 726,9 726,9 459,0 25,4
управління у сфері
атестації наукових
та науково-
педагогічних
кадрів вищої
кваліфікації,
присудження
наукових ступенів

6021020 0990 Державна атестація 205,3 205,3 120,7 0,0
наукових і науково-
педагогічних кадрів
вищої кваліфікації

6070000 Державний 453 148,6 440 896,6 265 596,8 48 107,3
департамент України
з питань виконання
покарань

6071000 Апарат Державного 453 148,6 440 896,6 265 596,8 48 107,3
департаменту
України з питань
виконання покарань

6071010 0340 Керівництво та 26 042,5 25 387,5 18 973,8 783,7
управління у сфері
виконання покарань

6071020 0340 Утримання 119 761,6 119 264,5 4 776,8 33 719,6
спецконтингенту в
установах
кримінально-
виконавчої
системи

6071030 0340 Здійснення 260 934,6 260 265,7 226 057,9 9 108,1
виконання покарань

6071040 0734 Фінансова підтримка 302,6 302,6 36,0 26,6
санаторно-курортних
закладів Державного
департаменту
України з питань
виконання покарань

6071060 0340 Утримання 32 996,3 32 906,3 15 752,3 4 469,3
спецконтингенту,
хворого на
туберкульоз, в
установах
кримінально-
виконавчої
системи

6071070 0340 Створення установ 3 551,0 50,0 0,0 0,0
виконання покарань
для засуджених на
довічне ув'язнення
та приведення умов
тримання засуджених
до вимог
європейських
стандартів

6071080 1062 Будівництво 6 840,0 0,0 0,0 0,0
(придбання) житла
для осіб рядового і
начальницького
складу
кримінально-
виконавчої
системи

6071600 0763 Заходи з подолання 2 720,0 2 720,0 0,0 0,0
епідемії
туберкульозу та
СНІДу в установах
кримінально-
виконавчої
системи

6110000 Державний комітет 4 254,4 3 536,0 2 207,0 124,0
архівів України

6111000 Апарат Державного 4 254,4 3 536,0 2 207,0 124,0
комітету архівів
України

6111010 0133 Керівництво та 618,0 618,0 339,7 9,6
управління у сфері
архівної справи

6111020 0150 Прикладні розробки 479,6 479,6 288,7 0,0
у сфері архівної
справи

6111030 0133 Архівна справа 3 156,8 2 438,4 1 578,6 114,4

6120000 Головне управління 6 507,6 6 495,6 1 110,8 42,3
державної служби
України

6121000 Апарат Головного 6 507,6 6 495,6 1 110,8 42,3
управління
державної служби
України

6121010 0131 Керівництво та 2 162,1 2 150,1 1 110,8 42,3
функціональне
управління у сфері
державної служби

6121020 0150 Наукові розробки у 1 795,0 1 795,0 0,0 0,0
сфері розвитку
державної служби

6121030 0950 Підготовка 2 550,5 2 550,5 0,0 0,0
магістрів державної
служби

6140000 Державна податкова 072 871,8 1020 776,5 672 918,1 26 492,4
адміністрація
України

6141000 Апарат Державної 072 871,8 1020 776,5 672 918,1 26 492,4
податкової
адміністрації
України

6141010 0112 Керівництво та 022 001,2 992 833,9 665 173,0 25 053,6
управління у сфері
контролю за
дотриманням та
виконанням
податкового
законодавства

6141020 0150 Прикладні розробки 1 645,0 1 645,0 670,0 28,2
у сфері
оподаткування,
фінансового права
та діяльності
податкової служби

6141030 0941 Підготовка кадрів 1 070,9 1 050,9 429,6 0,0
для податкової
служби вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

6141040 0942 Підготовка кадрів 22 498,2 14 998,2 6 077,2 1 253,6
та підвищення
кваліфікації
Академією державної
податкової служби

6141050 0950 Підвищення 2 928,5 1 318,5 568,3 157,0
кваліфікації
Центром
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
органів державної
податкової служби

6141060 0950 Перепідготовка і 4 130,0 4 130,0 0,0 0,0
підвищення
кваліфікації
працівників органів
податкової служби

6141080 0112 Створення 17 598,0 4 400,0 0,0 0,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи податкових
органів


6141600 0112 Модернізація 1 000,0 400,0 0,0 0,0
податкової служби

6150000 Державна комісія з 12 521,2 11 411,2 4 852,0 253,6
цінних паперів та
фондового ринку
України

6151000 Апарат Державної 12 521,2 11 411,2 4 852,0 253,6
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
України

6151010 0411 Керівництво та 10 470,2 9 360,2 4 852,0 253,6
управління у сфері
фондового ринку

6151020 0411 Створення 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Національної
депозитарної
системи та системи
моніторингу
фондового ринку

6151030 0950 Перепідготовка та 51,0 51,0 0,0 0,0
підвищення
кваліфікації
фахівців з питань
фондового ринку та
корпоративного
управління

6170000 Державна служба 1 728,2 1 728,2 853,5 22,8
експортного
контролю

6171000 Апарат Державної 1 728,2 1 728,2 853,5 22,8
служби експортного
контролю

6171010 0411 Керівництво та 1 478,4 1 478,4 853,5 22,8
управління у сфері
експортного
контролю

6171020 0481 Прикладні розробки 249,8 249,8 0,0 0,0
у сфері розвитку
експортного
контролю

6250000 Державна комісія з 451,3 451,3 172,6 16,3
питань оборонно-
промислового
комплексу України

6251000 Апарат Державної 451,3 451,3 172,6 16,3
комісії з питань
оборонно-
промислового
комплексу України

6251010 0260 Керівництво та 451,3 451,3 172,6 16,3
управління у сфері
оборонно-
промислового
комплексу

6370000 Національна комісія 6 664,6 5 939,1 2 717,5 129,5
регулювання
електроенергетики
України

6371000 Апарат Національної 6 664,6 5 939,1 2 717,5 129,5
комісії регулювання
електроенергетики
України

6371010 0433 Керівництво та 6 664,6 5 939,1 2 717,5 129,5
управління у сфері
регулювання
електроенергетики

6380000 Національне 132 569,1 130 220,3 23 100,2 3 799,5
космічне агентство
України

6381000 Апарат 132 569,1 130 220,3 23 100,2 3 799,5
Національного
космічного
агентства України

6381010 0473 Керівництво та 2 387,6 2 387,6 1 734,9 0,0
управління у сфері
космічної
діяльності

6381020 0487 Розробки 300,0 300,0 0,0 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері космічної
галузі

6381030 0960 Надання 1 601,5 1 435,7 296,3 134,5
позашкільної освіти
Національним
центром
аерокосмічної
освіти молоді
України

6381040 0473 Загальнодержавна 89 500,0 89 500,0 0,0 0,0
(Національна)
космічна програма

6381050 0473 Управління та 32 731,1 32 401,1 21 069,0 3 665,0
випробування
космічних засобів

6381060 0473 Функціонування і 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
розвиток
національної
системи сейсмічних
спостережень

6381070 0460 Експлуатація 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0
супутникових систем
зв'язку та
телерадіомовлення

6381080 0487 Прикладні розробки 495,9 495,9 0,0 0,0
у сфері космічної
галузі

6381090 0487 Державні науково- 500,0 500,0 0,0 0,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
космічної галузі

6381100 1062 Будівництво 1 853,0 0,0 0,0 0,0
(придбання) житла
для військово-
службовців
Національного
космічного
агентства

6440000 Національна рада 3 702,5 3 602,5 1 514,4 50,0
України з питань
телебачення і
радіомовлення

6441000 Апарат Національної 3 702,5 3 602,5 1 514,4 50,0
ради України з
питань телебачення
і радіомовлення

6441010 0831 Керівництво та 2 719,9 2 619,9 1 514,4 50,0
управління
здійсненням
контролю у сфері
телебачення і
радіомовлення

6441020 0831 Розвиток 982,6 982,6 0,0 0,0
вітчизняного
телебачення та
радіомовлення

6510000 Рахункова палата 20 472,5 10 744,5 5 469,5 748,3

6511000 Апарат Рахункової 20 472,5 10 744,5 5 469,5 748,3
палати

6511010 0112 Керівництво та 20 472,5 10 744,5 5 469,5 748,3
управління у сфері
контролю за
виконанням
державного бюджету

6520000 Служба безпеки 629 503,6 610 335,3 445 644,7 23 610,0
України

6521000 Центральне 484 118,6 465 164,6 344 909,4 17 600,0
управління Служби
безпеки України

6521010 0350 Забезпечення 399 969,6 399 969,6 318 830,0 15 000,0
заходів у сфері
безпеки держави та
функціонування
органів системи
Служби безпеки
України

6521020 0350 Централізоване 14 500,0 14 500,0 0,0 0,0
матеріально-
технічне
забезпечення
оперативно-
службової
діяльності у сфері
безпеки держави

6521030 0370 Наукова діяльність 175,0 175,0 0,0 0,0
у сфері
забезпечення
державної безпеки,
дослідження та
розробки
спеціальної техніки

6521040 0113 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
перебування за
кордоном
працівників органів
державної влади

6521050 0734 Фінансова підтримка 6 000,0 6 000,0 3 650,0 800,0
санаторно-курортних
закладів Служби
безпеки України

6521070 0942 Підготовка та 21 320,0 21 320,0 14 929,4 900,0
перепідготовка
кадрів Служби
безпеки України
вищими навчальними
закладами III та IV
рівнів акредитації

6521080 0721 Медичне 12 550,0 12 550,0 7 500,0 900,0
обслуговування
особового складу
Служби безпеки
України

6521090 0910 Утримання закладів 850,0 850,0 0,0 0,0
дошкільної освіти
Служби безпеки
України

6521100 1062 Будівництво 18 954,0 0,0 0,0 0,0
(придбання) житла
для військово-
службовців
Служби безпеки
України

6521200 0350 Забезпечення 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0
заходів
спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю та
корупцією Служби
безпеки України

6522000 Головне управління 27 985,0 27 985,0 19 829,1 790,0
розвідки Служби
безпеки України

6522010 0350 Розвідувальна 27 985,0 27 985,0 19 829,1 790,0
діяльність у сфері
безпеки держави та
спеціальний захист
державних
представництв за
кордоном

6523000 Департамент 106 910,0 106 910,0 79 910,0 5 220,0
спеціальних
телекомунікаційних
систем та захисту
інформації Служби
безпеки України

6523010 0350 Забезпечення 96 860,0 96 860,0 78 410,0 5 220,0
функціонування
державної системи
урядового зв'язку

6523020 0350 Захист 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
інформаційних
ресурсів держави

6523030 0350 Роботи по 150,0 150,0 0,0 0,0
стандартизації,
сертифікації в
галузі
криптографічного та
технічного захисту
інформації

6523040 0942 Підготовка, 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0
підвищення
кваліфікації кадрів
для галузі
спеціальних
телекомунікаційних
систем та захисту
інформації вищими
навчальними
закладами III та IV
рівнів акредитації

6523050 0350 Розвиток та 300,0 300,0 0,0 0,0
модернізація
державної системи
урядового зв'язку

6523060 0350 Створення та 100,0 100,0 0,0 0,0
забезпечення
функціонування
Національної
системи
конфіденційного
зв'язку

6524000 Антитерористичний 10 490,0 10 275,7 996,2 0,0
центр Служби
безпеки України

6524010 0350 Боротьба з 10 490,0 10 275,7 996,2 0,0
тероризмом на
території України

6540000 Національна 408 390,1 392 974,2 205 020,1 20 828,0
Академія наук
України

6541000 Апарат Національної 408 390,1 392 974,2 205 020,1 20 828,0
Академії наук
України

6541020 0150 Наукова і 15 803,6 15 603,6 12 617,7 134,0
організаційна
діяльність президії
Національної
Академії наук
України

6541030 0140 Фундаментальні 248 507,0 243 254,9 147 529,8 17 300,0
дослідження
наукових установ
Національної
Академії наук

6541040 0487 Прикладні розробки 60 081,8 55 418,8 33 213,2 1 097,5
у сфері розвитку
галузей економіки

6541050 0487 Державні науково- 13 999,0 13 939,0 1 780,0 337,5
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку галузей
економіки

6541060 0150 Фінансова підтримка 33 969,2 33 869,2 1 800,0 37,5
технічного
забезпечення
Національної
Академії наук
України

6541070 0960 Оздоровлення і 300,0 300,0 0,0 0,0
відпочинок дітей в
дитячому
оздоровчому таборі
"Каштан"

6541080 0942 Підготовка кадрів 1 294,1 1 283,8 220,3 18,0
фізико-технічного
напряму вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

6541090 0990 Методичне 99,3 99,3 60,1 1,2
забезпечення
викладення
народознавства та
української мови як
іноземної
Міжнародною школою
україністики

6541100 0731 Медичне 6 940,0 6 340,0 2 470,5 521,6
обслуговування
працівників
Національної
Академії наук
України

6541130 0150 Фінансова підтримка 13 396,1 12 865,6 1 728,5 995,7
розвитку
інфраструктури
Національної
академії наук
України

6541140 0530 Здійснення науково- 8 000,0 8 000,0 3 600,0 385,0
дослідних і
дослідно-
конструкторських
робіт МНТЦ
"Укриття"

6541150 0484 Розробка технологій 6 000,0 2 000,0 0,0 0,0
дегазації вугільних
пластів з метою
використання метану

6550000 Академія 19 770,2 19 607,3 13 034,1 1 069,3
педагогічних наук
України

6551000 Апарат Української 19 770,2 19 607,3 13 034,1 1 069,3
академії
педагогічних наук

6551020 0980 Наукова і 3 898,2 3 821,6 3 152,7 75,2
організаційна
діяльність президії
Академії
педагогічних наук
України

6551030 0140 Фундаментальні 9 729,5 9 729,5 6 783,1 359,3
дослідження у сфері
педагогічних наук

6551040 0980 Прикладні розробки 115,5 115,5 84,2 0,0
у сфері педагогіки
та психології

6551050 0980 Підготовка наукових 680,4 680,4 207,5 0,0
кадрів у системі
Академії
педагогічних наук
України

6551060 0950 Підвищення 2 514,3 2 514,3 1 590,7 305,1
кваліфікації
керівних кадрів
і спеціалістів у
сфері освіти
закладами
післядипломної
освіти III і IV
рівнів акредитації

6551070 0930 Підготовка та 1 832,3 1 832,3 865,7 327,2
перепідготовка
робітничих кадрів і
фахівців
автосервісу
навчально-науковим
центром професійно-
технічної освіти
Академії
педагогічних наук
України

6551080 0980 Фінансова підтримка 163,8 163,8 0,0 0,0
розвитку
інфраструктури
Академії
педагогічних наук
України

6551090 0980 Державні науково- 836,2 749,9 350,2 2,5
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
педагогіки та
психології
6560000 Академія медичних 208 747,7 184 990,8 87 474,5 16 707,0
наук України

6561000 Апарат Академії 208 747,7 184 990,8 87 474,5 16 707,0
медичних наук
України

6561020 0140 Фундаментальні 14 085,4 14 085,4 9 987,3 70,0
дослідження у
сфері теоретичної
та клінічної
медицини

6561030 0750 Прикладні розробки 20 727,0 20 127,0 13 028,1 302,0
у сфері діагностики
і методів лікування
хвороб людини

5561040 0750 Державні 4 647,9 4 472,3 2 640,0 0,0
науково-технічні
програми та
наукові частини
державних цільових
програм у сфері
профілактики і
лікування хвороб
людини

6561050 0750 Підготовка наукових 400,0 400,0 0,0 0,0
кадрів Академією
медичних наук
України

6561060 0732 Діагностика і 150 599,9 135 935,0 59 111,6 16 128,3
лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках
науково-дослідних
установ Академії
медичних наук
України

6561070 0722 Спеціалізована 2 892,4 2 811,0 1 043,4 182,2
консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-дослідними
установами Академії
медичних наук
України

6561080 0763 Централізована 13 000,0 4 800,0 0,0 0,0
закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
клінік
науково-дослідних
установ Академії
медичних наук
України

6561090 0750 Наукова і 2 245,1 2 225,1 1 664,1 24,5
організаційна
діяльність президії
Академії медичних
наук України

6561100 0750 Фінансова підтримка 150,0 135,0 0,0 0,0
розвитку
інфраструктури
Академії медичних
наук України

6570000 Академія мистецтв 4 956,5 2 732,1 2 234,0 36,0
України

6571000 Апарат Академії 4 956,5 2 732,1 2 234,0 36,0
мистецтв України

6571020 0840 Наукова і 4 333,0 2 358,6 2 048,6 26,0
організаційна
діяльність президії
Академії мистецтв
України

6571030 0140 Фундаментальні 623,5 373,5 185,4 10,0
дослідження у
сфері
мистецтвознавства

6580000 Академія правових 6 165,9 5 839,1 4 166,3 104,5
наук

6581000 Апарат Академії 6 165,9 5 839,1 4 166,3 104,5
правових наук

6581020 0370 Наукова і 3 098,3 2 798,3 2 187,1 104,5
організаційна
діяльність президії
Академії правових
наук

6581030 0140 Фундаментальні 2 587,6 2 587,6 1 770,3 0,0
дослідження у сфері
законодавства і
права

6581040 0370 Підготовка наукових 33,7 33,7 0,0 0,0
кадрів у сфері
законодавства

6581050 0370 Розробки 213,6 198,8 61,3 0,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
удосконалення
законодавства

6581060 0370 Державні 232,7 220,7 147,6 0,0
науково-технічні
програми та наукові
частими державних
цільових програм у
сфері боротьби зі
злочинністю

6590000 Українська академія 111 778,3 110 918,3 62 736,5 5 686,4
аграрних наук

6591000 Апарат Української 111 778,3 110 918,3 62 736,5 5 686,4
акмдемії аграрних
наук

6591020 0482 Наукова і 5 601,9 5 601,9 4 318,4 131,0
організаційна
діяльність президії
Української
академії аграрних
наук

6591030 0140 Фундаментальні 55 567,2 55 567,2 35 568,4 5 056,0
дослідження у сфері
природничих і
технічних наук

6591040 0482 Прикладні розробки 28 414,3 28 414,3 20 596,8 0,0
Української
академії аграрних
наук у сфері
сільськогосподар-
ських наук

6591050 0482 Державні 149,6 149,6 54,8 8,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
сільськогосподар-
ського виробництва
та застосування
нових технологій у
рослинництві

6591060 0482 Фінансова підтримка 4 857,9 4 857,9 1 030,1 50,3
технічного
забезпечення
наукових установ та
підготовки наукових
кадрів
агропромислового
комплексу

6591070 0421 Докорінне 200,0 200,0 0,0 0,0
поліпшення земель
науково-дослідних
господарств

6591080 0421 Селекція у 5 500,0 5 500,0 0,0 0,0
тваринництві
та птахівництві в
науково-дослідних
господарствах

6591090 0421 Селекція сільсько- 7 500,0 7 500,0 0,0 0,0
господарських
культур у ланках
первинного
рослинництва

6591100 0520 Збереження 2 019,4 1 909,4 914,9 227,0
природно-
заповідного фонду
в біосферному
заповіднику
"Асканія-Нова"

6591110 0482 Фінансова підтримка 1 968,0 1 218,0 253,1 214,1
розвитку
інфраструктури
Української
академії аграрних
наук

6600000 Управління 49 538,6 46 529,8 35 269,0 746,3
державної охорони
України

6601000 Управління 49 538,6 46 529,8 35 269,0 746,3
державної охорони
України

6601020 0350 Державна охорона 48 280,6 46 529,8 35 269,0 746,3
органів державної
влади та посадових
осіб

6601030 1062 Будівництво 1 258,0 0,0 0,0 0,0
(придбання) житла
для військово-
службовців
Управління
державної охорони
України

6610000 Фонд державного 27 225,9 27 225,9 18 874,4 501,0
майна України

6611000 Апарат Фонду 27 225,9 27 225,9 18 874,4 501,0
державного майна
України

6611010 0411 Керівництво та 27 225,9 27 225,9 18 874,4 501,0
управління у сфері
державного майна

6611020 0411 Заходи, пов'язані з 0,0 0,0 0,0 0,0
проведенням
приватизації
державного майна

6730000 Центральна виборча 9 500,2 9 000,2 2 067,3 39,0
комісія

6731000 Апарат Центральної 9 500,2 9 000,2 2 067,3 39,0
виборчої комісії

6731010 0160 Керівництво та 5 000,2 4 500,2 2 067,3 39,0
управління у сфері
проведення виборів
та референдумів

6731020 0160 Проведення виборів 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
народних депутатів
України

7710000 Рада міністрів 13 163,4 12 911,4 8 061,7 527,8
Автономної
Республіки Крим

7711000 Апарат Ради 13 163,4 12 911,4 8 061,7 527,8
міністрів
Автономної
Республіки Крим

7711010 0111 Здійснення 13 163,4 12 911,4 8 061,7 527,8
виконавчої влади в
Автономній
Республіці Крим

7720000 Вінницька обласна 31 048,0 30 736,0 19 116,0 1 080,0
державна
адміністрація

7721000 Апарат Вінницької 31 048,0 30 736,0 19 116,0 1 080,0
обласної державної
адміністрації

7721010 0111 Здійснення 31 048,0 30 736,0 19 116,0 1 080,0
виконавчої влади у
Вінницькій області

7730000 Волинська обласна 18 473,1 18 201,1 11 252,7 691,1
державна
адміністрація

7731000 Апарат Волинської 18 473,1 18 201,1 11 252,7 691,1
обласної державної
адміністрації

7731010 0111 Здійснення 18 473,1 18 201,1 11 252,7 691,1
виконавчої влади у
Волинській області

7740000 Дніпропетровська 27 642,2 27 492,2 16 898,0 1 566,3
обласна державна
адміністрація

7741000 Апарат 27 642,2 27 492,2 16 898,0 1 566,3
Дніпропетровської
обласної державної
адміністрації

7741010 0111 Здійснення 27 642,2 27 492,2 16 898,0 1 566,3
виконавчої влади у
Дніпропетровській
області

7750000 Донецька обласна 23 804,1 23 584,1 14 398,3 1 280,3
державна
адміністрація

7751000 Апарат Донецької 23 804,1 23 584,1 14 398,3 1 280,3
обласної державної
адміністрації

7751010 0111 Здійснення 23 804,1 23 584,1 14 398,3 1 280,3
виконавчої влади у
Донецькій області

7760000 Житомирська обласна 24 826,5 24 585,9 15 199,6 930,0
державна
адміністрація

7761000 Апарат Житомирської 24 826,5 24 585,9 15 199,6 930,0
обласної державної
адміністрації

7761010 0111 Здійснення 24 826,5 24 585,9 15 199,6 930,0
виконавчої влади у
Житомирській
області

7770000 Закарпатська 19 134,9 19 033,4 11 661,7 898,9
обласна державна
адміністрація

7771000 Апарат 19 134,9 19 033,4 11 661,7 898,9
Закарпатської
обласної державної
адміністрації

7771010 0111 Здійснення 19 134,9 19 033,4 11 661,7 898,9
виконавчої влади у
Закарпатській
області

7780000 Запорізька обласна 22 265,6 22 215,6 13 576,3 737,6
державна
адміністрація

7781000 Апарат Запорізької 22 265,6 22 215,6 13 576,3 737,6
обласної державної
адміністрації

7781010 0111 Здійснення 22 265,6 22 215,6 13 576,3 737,6
виконавчої влади у
Запорізькій області

7790000 Івано-Франківська 20 520,4 20 298,4 12 526,2 1 118,5
обласна державна
адміністрація

7791000 Апарат Івано- 20 520,4 20 298,4 12 526,2 1 118,5
Франківської
обласної державної
адміністрації

7791010 0111 Здійснення 20 520,4 20 298,4 12 526,2 1 118,5
виконавчої влади в
Івано-Франківській
області

7800000 Київська обласна 28 424,9 28 202,9 17 430,4 1 065,1
державна
адміністрація

7801000 Апарат Київської 28 424,9 28 202,9 17 430,4 1 065,1
обласної державної
адміністрації

7801010 0111 Здійснення 28 424,9 28 202,9 17 430,4 1 065,1
виконавчої влади у
Київській області

7810000 Кіровоградська 22 169,7 21 997,7 13 480,2 870,0
обласна державна
адміністрація

7811000 Апарат 22 169,7 21 997,7 13 480,2 870,0
Кіровоградської
обласної державної
адміністрації

7811010 0111 Здійснення 22 169,7 21 997,7 13 480,2 870,0
виконавчої влади у
Кіровоградській
області

7820000 Луганська обласна 22 280,3 22 205,7 13 572,2 1 402,5
державна
адміністрація

7821000 Апарат Луганської 22 280,3 22 205,7 13 572,2 1 402,5
обласної державної
адміністрації

7821010 0111 Здійснення 22 280,3 22 205,7 13 572,2 1 402,5
виконавчої влади у
Луганській області

7830000 Львівська обласна 25 253,7 24 958,1 15 468,0 818,8
державна
адміністрація

7831000 Апарат Львівської 25 253,7 24 958,1 15 468,0 818,8
обласної державної
адміністрації

7831010 0111 Здійснення 25 253,7 24 958,1 15 468,0 818,8
виконавчої влади у
Львівській області

7840000 Миколаївська 20 183,6 19 952,5 12 312,5 864,2
обласна державна
адміністрація

7841000 Апарат 20 183,6 19 952,5 12 312,5 864,2
Миколаївської
обласної державної
адміністрації

7841010 0111 Здійснення 20 183,6 19 952,5 12 312,5 864,2
виконавчої влади у
Миколаївській
області

7850000 Одеська обласна 29 756,3 29 566,3 18 237,2 1 278,7
державна
адміністрація

7851000 Апарат Одеської 29 756,3 29 566,3 18 237,2 1 278,7
обласної державної
адміністрації

7851010 0111 Здійснення 29 756,3 29 566,3 18 237,2 1 278,7
виконавчої влади в
Одеській області

7860000 Полтавська обласна 24 210,7 24 160,7 14 717,8 1 140,0
державна
адміністрація

7861000 Апарат Полтавської 24 210,7 24 160,7 14 717,8 1 140,0
обласної державної
адміністрації

7861010 0111 Здійснення 24 210,7 24 160,7 14 717,8 1 140,0
виконавчої влади у
Полтавській області

7870000 Рівненська обласна 18 248,2 18 198,2 10 993,3 1 175,8
державна
адміністрація

7871000 Апарат Рівненської 18 248,2 18 198,2 10 993,3 1 175,8
обласної державної
адміністрації

7871010 0111 Здійснення 18 248,2 18 198,2 10 993,3 1 175,8
виконавчої влади у
Рівненській області

7880000 Сумська обласна 21 116,4 20 986,4 12 790,1 858,4
державна
адміністрація

7881000 Апарат Сумської 21 116,4 20 986,4 12 790,1 858,4
обласної державної
адміністрації

7881010 0111 Здійснення 21 116,4 20 986,4 12 790,1 858,4
виконавчої влади у
Сумській області

7890000 Тернопільська 21 316,4 21 116,6 12 914,5 825,0
обласна державна
адміністрація

7891000 Апарат 21 316,4 21 116,6 12 914,5 825,0
Тернопільської
обласної державної
адміністрації

7891010 0111 Здійснення 21 316,4 21 116,6 12 914,5 825,0

виконавчої влади у
Тернопільській
області

7900000 Харківська обласна 31 136,5 31 101,5 19 042,2 1 255,4
державна
адміністрація

7901000 Апарат Харківської 31 136,5 31 101,5 19 042,2 1 255,4
обласної державної
адміністрації

7901010 0111 Здійснення 31 136,5 31 101,5 19 042,2 1 255,4
виконавчої влади у
Харківській області

7910000 Херсонська обласна 19 147,5 18 947,5 11 544,2 877,8
державна
адміністрація

7911000 Апарат Херсонської 19 147,5 18 947,5 11 544,2 877,8
обласної державної
адміністрації

7911010 0111 Здійснення 19 147,5 18 947,5 11 544,2 877,8
виконавчої влади у
Херсонській області

7920000 Хмельницька обласна 23 116,3 22 836,3 14 077,2 880,0
державна
адміністрація

7921000 Апарат Хмельницької 23 116,3 22 836,3 14 077,2 880,0
обласної державної
адміністрації

7921010 0111 Здійснення 23 116,3 22 836,3 14 077,2 880,0
виконавчої влади у
Хмельницькій
області

7930000 Черкаська обласна 21 323,3 21 323,3 12 943,7 930,0
державна
адміністрація

7931000 Апарат Черкаської 21 323,3 21 323,3 12 943,7 930,0
обласної державної
адміністрації

7931010 0111 Здійснення 21 323,3 21 323,3 12 943,7 930,0
виконавчої влади у
Черкаській області

7940000 Чернівецька обласна 13 355,0 13 103,0 8 006,8 560,0
державна
адміністрація

7941000 Апарат Чернівецької 13 355,0 13 103,0 8 006,8 560,0
обласної державної
адміністрації

7941010 0111 Здійснення 13 355,0 13 103,0 8 006,8 560,0
виконавчої влади у
Чернівецькій
області

7950000 Чернігівська 22 249,2 22 033,0 13 511,0 955,0
обласна державна
адміністрація

7951000 Апарат 22 249,2 22 033,0 13 511,0 955,0
Чернігівської
обласної державної
адміністрації

7951010 0111 Здійснення 22 249,2 22 033,0 13 511,0 955,0
виконавчої влади у
Чернігівській
області

7960000 Київська міська 0,0 0,0 0,0 0,0
державна
адміністрація

7961000 Апарат Київської 0,0 0,0 0,0 0,0
міської державної
адміністрації

7961600 0620 Модернізація 0,0 0,0 0,0 0,0
обладнання
індивідуальних
теплових пунктів та
здійснення
енергозберігаючих
заходів в
адміністративних і
громадських
будівлях міста
Києва

7970000 Севастопольська 8 815,6 8 764,8 5 115,0 587,3
міська державна
адміністрація

7971000 Апарат 8 815,6 8 764,8 5 115,0 587,3
Севастопольської
міської державної
адміністрації

7971010 0111 Здійснення 8 815,6 8 764,8 5 115,0 587,3
виконавчої влади у
місті Севастополі

7971600 0620 Розширення 0,0 0,0 0,0 0,0
теплопостачання в
місті Севастополі

8680000 Державний комітет 14 178,3 10 671,0 3 072,6 205,4
України з питань
регуляторної
політики та
підприємництва

8681000 Апарат Державного 14 178,3 10 671,0 3 072,6 205,4
комітету України з
питань регуляторної
політики та
підприємництва

8681010 0411 Керівництво та 7 488,3 6 411,0 3 072,6 205,4
управління у сфері
регуляторної
політики та
підприємництва

8681020 0411 Заходи, пов'язані з 4 690,0 2 260,0 0,0 0,0
веденням Реєстру
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
Єдиного
ліцензійного
реєстру

8681030 0490 Заходи по 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
реалізації
Національної
програми сприяння
розвитку малого
підприємництва в
Україні у 2003 році

8681600 0411 Розвиток приватного 0,0 0,0 0,0 0,0
сектора

Всього 43695965,4 39711402,6 9 899 128,3 1 111 132,7

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
| Спеціальний фонд | Разом:
-----------+------------------------------------------------------|
капітальні | Всього |поточні | з них: | капітальні |
| | |--------------------| |
| | |оплата |комунальні| |
| | |праці |послуги та| |
| | | | енерго- | |
| | | | носії | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

51 050,1 36 774,6 28 350,5 7 585,0 4 528,2 8 424,1 238 402,6


51 050,1 36 774,6 28 350,5 7 585,0 4 528,2 8 424,1 238 402,6


42 470,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 753,1

1 906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 720,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 500,0

1 297,4 2 745,0 1 525,0 706,5 0,0 1 220,0 26 496,7


675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 935,9


0,0 34 029,6 26 825,5 6 878,5 4 528,2 7 204,1 38 829,6


3 951,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 936,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 481,0

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0


44 127,3 107 046,0 89 512,7 20 885,8 13 724,1 17 533,3 338 562,9


42 375,3 105 065,5 87 620,9 20 550,6 13 687,3 17 444,6 306 781,3


7 828,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 449,6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 402,1


6 441,3 17 114,6 16 833,4 4 604,0 3 819,8 281,2 45 796,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 158,6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 094,5


267,5 68 609,8 54 833,1 11 748,9 8 634,9 13 776,7 89 032,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 147,2


400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 148,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,4

0,0 433,7 433,7 0,0 6,0 0,0 15 283,7


0,0 1 876,1 1 396,1 505,0 54,0 480,0 4 859,1


0,0 12 775,5 10 593,8 3 333,0 916,1 2 181,7 27 364,1


0,0 550,0 520,0 220,0 24,0 30,0 2 031,8


1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

2 966,0 1 960,8 1 960,8 85,7 182,5 0,0 26 631,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


922,3 1 110,0 740,0 0,0 50,0 370,0 16 665,4


0,0 280,0 255,0 54,0 0,0 25,0 1 056,7


1 649,8 355,0 55,0 0,0 0,0 300,0 2 206,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1


20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0


683,0 1 980,5 1 891,8 335,2 36,8 88,7 11 561,8

529,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 404,1

108,8 214,0 204,0 33,2 0,0 10,0 1 293,3


44,5 1 766,5 1 687,8 302,0 36,8 78,7 5 864,4


95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,9


95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,9

74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 693,4

74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 544,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0

900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 837,5


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,5

900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0

30 371,6 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 93 732,2

30 371,6 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 93 732,2


5 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 032,2


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0


15 981,9 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 34 131,1

8 985,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 985,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 612,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 959,2


52 475,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 400 987,7

52 475,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 400 987,7


564,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 305,8

9 763,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 078,0

5 493,1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 73 492,2


27 924,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213 708,1


240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 667,9


5 010,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 038,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1


201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 803,1

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0


2 878,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 306,8

2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 179,4


2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 179,4


2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 119,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6

1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7


1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7


1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7

538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3

538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3

538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3

1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8


1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8


1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8


11 684,1 21 556,6 6 752,6 15,0 35,0 14 804,0 240 075,6

11 684,1 21 556,6 6 752,6 15,0 35,0 14 804,0 240 075,6

6 000,0 21 506,6 6 732,6 15,0 35,0 14 774,0 229 250,2


5 684,1 50,0 20,0 0,0 0,0 30,0 10 825,4


97 237,0 654 589,0 601 618,0 190 625,4 12 012,2 52 971,0 2 449 411,5

87 331,0 610 589,0 560 370,0 178 205,2 11 777,2 50 219,0 2 097 126,5

0,0 410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 17 148,6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 409,0

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0


0,0 434 238,0 402 572,5 157 332,2 6 408,6 31 665,5 1 585 727,7

0,0 78 797,8 75 831,6 0,0 0,0 2 966,2 78 797,8


0,0 7 018,7 5 260,7 2 076,7 25,0 1 758,0 19 381,0

21,0 62 788,9 50 410,9 14 679,9 3 345,1 12 378,0 147 244,9


0,0 3 565,0 3 429,5 500,7 96,4 135,5 9 080,0


0,0 20 977,1 19 844,3 3 362,0 1 813,4 1 132,8 82 764,1


0,0 1 096,1 1 031,4 5,1 14,4 64,7 8 117,0

0,0 1 150,9 1 104,8 80,2 69,3 46,1 2 944,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 605,0

0,0 546,5 474,3 168,4 5,0 72,2 15 596,5

72 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 310,0

9 906,0 44 000,0 41 248,0 12 420,2 235,0 2 752,0 348 785,0

0,0 90,6 87,0 19,0 0,0 3,6 7 517,7


0,0 24 532,1 22 309,9 885,3 134,4 2 222,2 259 562,5

0,0 17 900,5 17 759,5 11 438,3 70,9 141,0 47 050,0


0,0 1 008,6 675,8 64,2 1,5 332,8 20 390,3


0,0 468,2 415,8 13,4 28,2 52,4 4 358,5

9 906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 906,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

1 332 118,8 863 501,5 13 366,0 5 044,5 228,5 609 015,4 3 970 137,570 223,0 622 381,4 13 366,0 5 044,5 228,5 609 015,4 961 973,40,0 432,9 332,9 0,0 100,0 100,0 8 905,6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 910,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 733,0
0,0 3 393,9 3 048,2 845,6 24,9 345,7 33 839,8
0,0 604,2 577,3 208,5 2,7 26,9 2 835,2


40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247 956,50,0 9 950,4 9 407,6 3 990,4 100,9 542,8 14 690,4
28 008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 428,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0


2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 909,0
0,0 608 000,0 0,0 0,0 0,0 608 000,0 608 000,0


215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0

1 261 895,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 767 044,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 204,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0


100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 654 089,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 830 000,01 100 895,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100 895,8

40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0

21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 000,00,0 241 120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 241 120,1
0,0 241 120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 241 120,1726,6 24 830,0 19 173,8 1 422,3 483,6 5 656,2 88 748,4
718,6 18 430,0 15 879,8 1 224,3 332,5 2 550,2 54 529,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 447,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,5


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 314,6
45,0 80,0 76,8 45,0 0,0 3,2 4 108,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 071,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 375,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0


0,0 4 600,0 3 505,0 1 150,0 332,5 1 095,0 6 068,40,0 50,0 48,0 29,3 0,0 2,0 331,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 951,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9
15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 078,9

658,6 13 700,0 12 250,0 0,0 0,0 1 450,0 14 622,08,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 225,18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 225,1
0,0 6 400,0 3 294,0 198,0 151,1 3 106,0 22 993,90,0 6 400,0 3 294,0 198,0 151,1 3 106,0 11 544,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 950,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 040,063 246,2 23 436,6 10 796,2 6 673,4 291,3 12 640,4 588 579,763 246,2 23 436,6 10 796,2 6 673,4 291,3 12 640,4 588 579,72 012,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 251,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153 440,7
23 453,7 19 773,5 10 589,2 6 613,4 291,3 9 184,3 354 202,8
37 780,1 3 453,1 0,0 0,0 0,0 3 453,1 41 648,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 770,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 349,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 800,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 412,8
0,0 210,0 207,0 60,0 0,0 3,0 1 300,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 153,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0


15 856,1 54 676,5 41 711,3 14 941,7 516,1 12 965,2 166 444,6
15 856,1 54 676,5 41 711,3 14 941,7 516,1 12 965,2 166 444,6

65,0 85,7 85,7 0,0 20,0 0,0 2 540,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,648,6 191,7 191,7 61,0 15,6 0,0 632,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0
0,0 728,0 692,0 100,0 19,0 36,0 1 557,9
39,0 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 314,57 703,5 53 659,6 40 730,4 14 780,7 461,5 12 929,2 124 890,1
8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 900,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 045,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,263 639,4 39 338,2 31 429,3 10 930,8 1 656,4 7 908,9 327 690,648 059,5 38 459,6 30 599,9 10 622,2 1 629,8 7 859,7 296 098,0514,0 43,1 43,1 0,0 2,0 0,0 3 151,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 010,6
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 483,0


1 000,0 184,4 168,4 18,7 37,0 16,0 8 075,5


200,0 209,8 190,3 49,0 25,3 19,5 1 894,0
2 200,0 30 192,8 23 923,1 8 503,5 1 215,7 6 269,7 79 499,8


500,0 20 074,4 15 891,0 5 668,5 270,3 4 183,4 33 254,70,0 3 054,8 2 511,8 1 487,9 62,0 543,0 4 093,2

 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,40,0 6,0 6,0 0,0 0,1 0,0 270,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 341,0

7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 758,85 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 195,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 496,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 960,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 693,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
9 293,5 620,5 514,0 58,8 44,0 106,5 22 518,3

6 181,0 3 330,0 2 515,0 386,1 222,5 815,0 24 766,2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0


0,0 133,2 133,2 60,7 0,0 0,0 212,0


0,0 520,0 440,0 0,0 0,0 80,0 19 327,2
200,0 165,0 155,0 57,5 21,2 10,0 1 128,3


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 605,810 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 045,8
65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,3


15 514,9 878,6 829,4 308,6 26,6 49,2 30 171,1124,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 524,7

15 390,5 878,6 829,4 308,6 26,6 49,2 29 464,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,22 005,0 8 845,9 7 481,6 1 569,7 763,1 1 364,3 125 695,8
2 005,0 8 845,9 7 481,6 1 569,7 763,1 1 364,3 125 695,8
5,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 2 341,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0

0,0 1 053,0 927,2 289,9 91,5 125,8 2 659,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

0,0 3 561,4 3 252,2 806,4 634,3 309,2 10 825,9


2 000,0 2 274,1 1 838,7 112,7 19,0 435,4 96 693,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
0,0 1 932,4 1 438,5 360,7 18,3 493,9 8 918,6277 464,2 976 769,5 947 719,4 96 800,0 57 300,0 29 050,1 4 340 509,9


274 968,0 976 769,5 947 719,4 96 800,0 57 300,0 29 050,1 4 337 383,8


0,0 500,0 400,0 0,0 0,0 100,0 34 719,4

0,0 5 200,0 5 200,0 0,0 0,0 0,0 1 825 083,90,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 6 800,00,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 284,70,0 64 900,0 63 900,0 0,0 0,0 1 000,0 429 493,5
0,0 87 700,0 85 700,0 0,0 57 300,0 2 000,0 349 405,0

0,0 4 030,0 2 930,0 0,0 0,0 1 100,0 24 375,3
0,0 23 410,0 18 410,0 0,0 0,0 5 000,0 138 787,5

0,0 42 278,2 38 106,7 33 800,0 0,0 4 171,5 44 420,9
0,0 12 500,0 9 400,0 0,0 0,0 3 100,0 244 406,5

0,0 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 5 900,0

 0,0 4 800,0 3 804,5 0,0 0,0 995,5 24 258,10,0 371 604,4 371 604,4 0,0 0,0 0,0 431 604,40,0 79 000,0 79 000,0 0,0 0,0 0,0 115 000,0


0,0 83 100,0 83 100,0 0,0 0,0 0,0 106 100,0
0,0 63 202,7 63 202,7 0,0 0,0 0,0 74 202,7


0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 23 200,0
274 968,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 284 968,0


0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0
0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 3 800,00,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0
0,0 108 544,2 106 961,1 63 000,0 0,0 1 583,1 131 454,7
0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 18 913,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 606,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,02 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 126,1

2 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 126,1
189 477,2 568 255,2 1 183 236,4 556 360,0 98 435,1 385 018,8 4 161 167,6


189 337,2 522 436,8 1 150 595,8 544 876,1 96 218,5 371 841,0 4 011 763,90,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 4 106,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 940,60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 293,1
0,0 34 641,6 30 461,2 12 500,0 980,0 4 180,4 48 280,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 945,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 663,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 510,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 749,8

100,0 2 340,8 2 170,8 0,0 318,9 170,0 14 377,8

610,0 689,4 626,1 129,1 61,0 63,3 9 816,4
50,0 1 811,6 1 761,6 409,6 242,5 50,0 16 040,6

6 500,0 114 057,9 103 859,9 30 994,0 12 333,1 10 198,0 839 205,7


90,0 109,9 101,4 4,9 15,9 8,5 4 256,3
685,0 170 929,5 139 339,5 55 450,0 19 884,9 31 590,0 444 442,7
2 400,0 104 464,2 815 544,6 422 418,9 55 457,6 288 919,6 2 036 858,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 700,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

84 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,6


91 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 100,0


1 080,0 2 499,0 2 099,0 670,0 237,0 400,0 16 871,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,2


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838,5

184,2 525,0 447,8 55,3 73,2 77,2 15 455,0

0,0 1 107,0 1 042,0 272,7 141,0 65,0 2 484,3

119,3 5 340,8 4 500,8 1 044,4 727,0 840,0 34 883,4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 227,9
275,0 200,0 170,0 55,0 0,0 30,0 3 889,3503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,5
0,0 29 960,3 7 460,3 4 881,7 853,0 22 500,0 47 229,9


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 202,60,0 6 099,8 4 381,1 1 857,3 652,4 1 718,7 13 869,7


45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 260,7


100,0 47 600,0 36 569,7 14 133,2 4 241,0 11 030,3 104 923,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 918,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 868,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 050,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,4


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 955,8

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 809,0


140,0 45 818,4 32 640,6 11 483,9 2 216,6 13 177,8 138 837,1

110,0 786,0 711,0 289,4 18,1 75,0 15 176,5


30,0 1 572,0 1 392,0 574,8 20,0 180,0 2 802,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0

0,0 43 460,4 30 537,6 10 619,7 2 178,5 12 922,8 120 094,7120 186,1 515 779,2 395 374,7 104 072,7 35 203,4 120 404,5 1 763 703,8120 180,1 515 779,2 395 374,7 104 072,7 35 203,4 120 404,5 1 750 907,61 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 991,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 569,4
0,0 4 290,4 3 840,0 1 489,3 179,3 450,4 11 638,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 139,10,0 80,0 76,2 40,0 4,3 3,8 1 028,6


31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,40,0 255 791,3 175 781,7 66 036,1 24 829,2 80 009,6 360 406,6

300,0 8 295,4 6 243,7 2 185,7 833,8 2 051,7 29 623,9
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258,9240,0 7 101,6 5 040,8 983,0 200,4 2 060,8 26 259,12 050,0 3 225,5 2 402,8 268,5 247,9 822,7 82 593,7
239,3 1 613,3 1 115,3 0,0 55,6 498,0 18 396,6
985,6 11 013,6 9 958,5 1 011,7 1 794,8 1 055,1 54 479,7730,0 19 132,1 15 745,8 1 388,4 2 015,8 3 386,3 47 833,9

280,0 453,1 369,0 89,7 11,0 84,1 7 058,5
65,0 3 932,9 2 890,9 713,8 159,3 1 042,0 10 585,0

809,2 119 648,0 92 258,0 26 339,5 4 666,0 27 390,0 388 049,4


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 598,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 355,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
59 745,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 745,9


3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 692,4
0,0 8 832,8 7 332,8 3 468,0 165,0 1 500,0 10 125,20,0 8,0 4,0 0,0 0,0 4,0 3 408,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 886,7
1 248,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 664,5

9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 650,0
26 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 894,5
9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0


150,1 170,0 134,0 30,0 31,0 36,0 1 808,1
40,0 200,0 190,0 29,0 10,0 10,0 1 070,4
14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 000,0

0,0 71 991,2 71 991,2 0,0 0,0 0,0 86 039,2
6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 681,4

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 681,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 514,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 514,7


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600,1


13 745,3 99 101,0 40 476,6 2 552,4 1 230,6 58 624,4 448 614,0
13 704,4 97 290,5 38 716,1 2 407,0 1 195,6 58 574,4 442 360,6
0,0 1 500,0 1 100,0 82,0 90,0 400,0 5 238,0

75,0 8 987,8 7 105,8 0,0 672,3 1 882,0 38 729,60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 783,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 083,00,0 989,0 879,8 416,9 57,0 109,2 3 104,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 678,5

0,0 164,4 164,4 40,0 32,0 0,0 343,113 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250 000,00,0 13 420,3 8 942,4 1 525,0 284,7 4 477,9 48 957,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 051,8
313,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 046,30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 780,9242,5 2 229,0 1 863,7 343,1 59,6 365,3 13 289,7

73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247,5
0,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0


0,0 2 378,0 600,0 0,0 0,0 1 778,0 2 378,0


0,0 5 300,0 1 300,0 0,0 0,0 4 000,0 5 300,0
0,0 9 918,0 2 000,0 0,0 0,0 7 918,0 9 918,0


0,0 23 929,0 0,0 0,0 0,0 23 929,0 23 929,0

0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0


0,0 9 475,0 2 315,0 0,0 0,0 7 160,0 9 475,0

0,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 200,0 1 000,0
0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,00,0 6 500,0 6 145,0 0,0 0,0 355,0 6 500,0


0,0 725,0 725,0 145,4 0,0 0,0 2 338,4


0,0 725,0 725,0 145,4 0,0 0,0 2 338,4
40,9 185,5 185,5 0,0 0,0 0,0 897,3


40,9 185,5 185,5 0,0 0,0 0,0 897,30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,50,0 900,0 850,0 0,0 35,0 50,0 1 762,9


0,0 900,0 850,0 0,0 35,0 50,0 1 762,9


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,4
10 414,6 1 359 025,0 1 303 129,6 853,2 1 036,7 55 895,4 1 913 268,78 753,4 65 061,1 26 171,9 834,3 1 013,3 38 889,2 270 846,72 090,0 791,0 791,0 0,0 689,4 0,0 7 785,7
0,0 1 350,5 1 228,5 509,7 24,0 122,0 10 682,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304,4

0,0 1 025,7 715,9 280,2 58,5 309,8 4 584,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 203,4
510,0 15,0 15,0 0,0 8,0 0,0 2 721,7


100,0 1 045,9 993,5 44,4 233,4 52,4 22 339,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 048,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 640,05 997,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 205,4


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 311,50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,3
56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 450,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 434,60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

0,0 60 828,0 22 423,0 0,0 0,0 38 405,0 70 828,0


758,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 077,6


758,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 077,6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 552,50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 552,5

873,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 6 692,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 845,8
873,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 3 310,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 363,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0
30,0 120 000,0 103 000,0 0,0 0,0 17 000,0 355 237,630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 400,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 000,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 243,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 956,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
0,0 120 000,0 103 000,0 0,0 0,0 17 000,0 120 060,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136 577,6


0,0 1 173 804,0 1 173 804,0 0,0 0,0 0,0 1 262 861,5


0,0 442 000,0 442 000,0 0,0 0,0 0,0 442 000,0
0,0 604 804,0 604 804,0 0,0 0,0 0,0 693 861,50,0 122 000,0 122 000,0 0,0 0,0 0,0 122 000,0

0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,013 010,5 70 032,0 3 177,0 7,0 0,0 66 855,0 184 267,813 010,5 70 032,0 3 177,0 7,0 0,0 66 855,0 184 267,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 342,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 430,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 950,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

10,5 32,0 27,0 7,0 0,0 5,0 233,9


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 000,0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 152,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,2


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
0,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 210,0

0,0 -6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6 210,0
0,0 70 000,0 3 150,0 0,0 0,0 66 850,0 70 000,03 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,013 421,1 507 836,2 413 142,3 83 012,3 36 969,5 138 193,9 2 542 207,37 303,0 354 498,2 291 003,2 49 224,4 28 499,0 88 295,0 1 950 726,34 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 523,3


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 264,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 044,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 198,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

0,0 56 837,1 52 809,6 14 520,0 10 600,0 4 027,5 158 421,40,0 104 720,6 83 140,6 23 411,1 15 400,0 21 580,0 215 451,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,00,0 936,0 851,0 204,6 126,2 85,0 2 980,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 562,8

0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 500,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0


0,0 13 000,0 4 600,0 84,5 13,8 8 400,0 204 500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 400,0


0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 000,0


0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 030,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0


2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

803,0 33 393,0 25 954,1 9 290,0 1 850,0 7 238,9 102 484,1


200,0 8 611,5 6 647,9 1 714,2 509,0 1 963,6 35 172,6


0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

0,0 117 000,0 72 000,0 0,0 0,0 45 000,0 117 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 843,60,0 -25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25 000,0


0,0 -3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 500,0

0,0 -1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,00,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
716 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0


350,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 328 098,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 643,8
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 450,0
200,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 237 004,7


18,0 6,2 5,5 3,0 0,0 0,7 1 661,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 828,60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0

18,0 6,2 5,5 3,0 0,0 0,7 164,7

1 052,0 9 401,7 7 866,3 1 687,8 1 912,3 1 535,4 55 940,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 827,40,0 3 886,1 3 155,1 763,0 672,3 731,0 8 050,7


152,0 4 212,0 3 407,6 924,8 1 240,0 804,4 8 223,4


900,0 501,6 501,6 0,0 0,0 0,0 33 909,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 340,0


0,0 802,0 802,0 0,0 0,0 0,0 802,0
0,0 -20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 000,00,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0

0,0 -120 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -120 000,0
0,0 96 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 000,00,0 -116 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -116 000,0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
220,0 36 500,0 27 013,9 7 710,0 816,0 8 186,1 48 290,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,8
220,0 36 500,0 27 013,9 7 710,0 816,0 8 186,1 44 572,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 450,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0

4 378,1 22 430,1 17 757,4 6 387,1 742,2 4 672,7 77 489,417,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 558,2
100,0 1 000,0 930,0 551,7 0,0 70,0 4 419,30,0 7 949,9 6 927,2 2 249,0 506,4 1 022,7 17 229,6


4 260,6 13 000,0 9 495,0 3 446,0 180,0 3 505,0 54 247,50,0 480,2 405,2 140,4 55,8 75,0 1 034,81 100,0 24 289,2 21 488,5 3 401,2 2 223,2 2 800,7 144 229,3


1 100,0 24 289,2 21 488,5 3 401,2 2 223,2 2 800,7 144 229,30,0 18 458,3 15 687,4 3 401,2 2 223,2 2 770,9 120 991,6650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 527,50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 560,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8

0,0 5 830,9 5 801,1 0,0 0,0 29,8 6 330,93 326,6 91 306,7 69 247,8 22 814,4 5 364,5 22 058,9 291 348,4


0,0 33 727,7 24 283,3 12 153,2 1 769,5 9 444,4 55 760,1


0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2 820,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 749,0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0


0,0 576,4 434,0 81,1 60,0 142,4 1 437,60,0 33 141,3 23 839,3 12 072,1 1 709,5 9 302,0 49 527,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,8
3 300,0 19 538,0 10 057,6 483,8 153,7 9 480,4 43 518,0

0,0 19 538,0 10 057,6 483,8 153,7 9 480,4 19 538,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 230,0


3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 750,0


26,6 23 680,8 21 632,9 6 676,7 3 001,3 2 047,9 175 047,6
0,0 14 086,4 12 720,0 5 338,3 1 739,7 1 366,4 22 915,60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,2
26,6 8 970,9 8 296,2 1 241,3 1 191,8 674,7 138 325,6


0,0 286,7 283,7 27,0 53,0 3,0 1 764,60,0 336,8 333,0 70,1 16,8 3,8 11 936,60,0 14 360,2 13 274,0 3 500,7 440,0 1 086,2 16 511,9
0,0 12 000,0 11 500,0 3 272,3 219,0 500,0 12 000,0
0,0 1 214,2 942,0 228,4 172,0 272,2 2 203,5

0,0 146,0 82,0 0,0 49,0 64,0 1 308,4


0,0 1 000,0 750,0 0,0 0,0 250,0 1 000,0


0,0 1 711 828,3 1 518 439,3 0,0 0,0 180 000,0 1 714 437,70,0 1 711 828,3 1 518 439,3 0,0 0,0 180 000,0 1 714 437,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 609,4


0,0 1 711 828,3 1 518 439,3 0,0 0,0 180 000,0 1 711 828,3


95 224,3 718 230,9 701 396,5 60 058,6 1 313,0 16 834,4 2 567 253,0

93 594,3 716 565,8 699 792,4 59 388,9 1 229,1 16 773,4 2 466 855,5

330,0 380,0 350,0 87,0 0,9 30,0 15 121,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126 639,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 152,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 289 200,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 871,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 440,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155 500,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
0,0 266 709,3 266 709,3 0,0 0,0 0,0 266 709,3
0,0 312 486,7 312 486,7 0,0 0,0 0,0 312 486,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 007,0

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,050 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 390,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 200,0
0,0 321,3 321,3 49,3 0,0 0,0 12 604,5


10,0 1 181,0 1 096,0 242,0 32,0 85,0 14 641,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 840,0


871,3 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 83 487,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,0

0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 5 665,6
50,0 650,0 450,0 124,5 10,5 200,0 4 289,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0
0,0 4 848,9 3 198,9 1 143,0 20,0 1 650,0 21 924,324 780,0 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 25 230,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0
4 319,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 4 919,0

100,0 128 288,6 114 530,2 57 743,1 1 165,7 13 758,4 407 970,3


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 231,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 378,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 853,0512,9 1 665,1 1 604,1 669,7 83,9 61,0 7 028,4
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 514,2


262,9 1 665,1 1 604,1 669,7 83,9 61,0 4 514,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 177,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 177,11 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 090,01 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 090,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 871,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 871,0

3 180,8 450,6 290,8 12,0 20,0 0,0 107 833,31 071,4 110,0 110,0 12,0 20,0 0,0 26 722,4
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 302,1

121,4 110,0 110,0 12,0 20,0 0,0 1 001,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,4

850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 867,4


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 437,52 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,02 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,3
29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,30,0 340,6 180,8 0,0 0,0 0,0 70 840,6

0,0 3 013,0 180,8 0,0 0,0 0,0 73 513,0


0,0 -2 672,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 672,4


102 584,0 289 953,1 9 528,5 3 297,9 267,8 94 104,6 4 628 227,3


47 563,7 279 830,2 8 266,3 3 283,8 240,8 85 243,9 4 306 848,5


23 592,5 108,8 102,6 0,0 9,3 6,2 144 088,820 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 981,3
219,0 1 891,6 1 373,3 463,5 73,8 518,3 5 648,4


171,1 6 000,9 4 127,0 1 454,2 122,6 1 873,9 11 743,5


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,029,8 11,6 9,6 6,2 0,0 2,0 154,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0341,3 154,8 126,6 11,4 28,1 28,2 1 109,4
3 065,0 2 000,0 400,0 77,0 7,0 1 600,0 5 657,1


0,0 150,0 150,0 46,5 0,0 0,0 244,340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 710,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 251,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238 345,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353 288,30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 684 291,355,0 1 987,2 1 977,2 1 225,0 0,0 10,0 2 482,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0


0,0 81 205,3 0,0 0,0 0,0 81 205,3 81 205,3


0,0 82 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 200,00,0 104 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 756,4

0,0 677,9 465,2 14,1 10,0 212,7 1 943,7


0,0 317,9 223,2 14,1 10,0 94,7 1 453,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0
0,0 360,0 242,0 0,0 0,0 118,0 360,050 747,7 9 042,0 500,0 0,0 0,0 8 542,0 217 281,246 077,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201 739,2

4 670,0 9 042,0 500,0 0,0 0,0 8 542,0 15 542,01 786,9 403,0 297,0 0,0 17,0 106,0 97 472,6
1 786,9 403,0 297,0 0,0 17,0 106,0 97 172,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0


2 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 681,3
2 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 681,3
920 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 170 468

920 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 170 468,7
628,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 568,1
175 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 512 577,0


10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 170 515,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 624 617,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501 166,7
141 854,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141 854,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352 624,40,0 26 250,0 0,0 0,0 0,0 26 250,0 26 250,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 019 541,0


5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 827,00,0 225 000,0 0,0 0,0 0,0 225 000,0 225 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 993,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 000,03 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0


2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,01 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438 070,055 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 555 000,0
0,0 526 828,8 0,0 0,0 0,0 0,0 526 828,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -811 565,5


9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 260 575,5


9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 259 916,6


4 045,0 99 950,0 87 960,0 26 893,0 3 140,0 11 990,0 228 003,025,0 1 690,0 1 604,1 20,0 0,0 85,9 3 215,2

1 078,1 6 500,0 5 600,0 2 250,0 210,0 900,0 11 468,6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 923,8
125,0 58,5 53,5 7,0 13,5 5,0 640,0
4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0


40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 278,80,0 2 137,2 2 137,2 0,0 0,0 0,0 2 137,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 658,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 575,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5
5 761,0 109 600,3 102 792,0 7 872,5 32 311,7 6 808,3 464 842,15 761,0 109 600,3 102 792,0 7 872,5 32 311,7 6 808,3 464 842,1
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 901,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,00,0 830,0 800,0 232,8 147,0 30,0 1 277,7
5 111,0 108 770,3 101 992,0 7 639,7 32 164,7 6 778,3 410 040,4


300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 826,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 042,2


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0


3 000,0 207 480,0 63 440,0 0,0 500,0 144 040,0 324 927,03 000,0 207 480,0 63 440,0 0,0 500,0 144 040,0 324 927,01 500,0 10 200,0 7 440,0 0,0 500,0 2 760,0 88 186,40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 641,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0


0,0 197 280,0 56 000,0 0,0 0,0 141 280,0 197 280,0

8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9

8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9

35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 605,0

0,0 20 492,2 17 210,1 2 701,3 2 492,5 3 282,1 28 528,3


0,0 10 451,6 10 451,6 0,0 0,0 0,0 10 451,6
8 300,0 355 050,0 59 175,3 0,0 0,0 295 874,7 765 050,0
32 540,5 1 013,0 705,1 85,0 0,0 307,9 420 253,0


32 540,5 1 013,0 705,1 85,0 0,0 307,9 420 253,04 770,5 280,0 187,1 0,0 0,0 92,9 330 964,126 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 800,0
1 230,0 733,0 518,0 85,0 0,0 215,0 10 818,2


40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 646,5168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 646,5168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 840,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 785,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
9 174,6 2 426,6 2 232,9 661,5 91,9 193,7 22 843,5
9 174,6 2 426,6 2 232,9 661,5 91,9 193,7 22 447,4
20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 954,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 957,5


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

 5,0 60,0 58,4 30,0 0,5 1,6 351,2
349,6 2 366,6 2 174,5 631,5 91,4 192,1 5 145,2
8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 396,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,01 000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5 173,9

1 000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5 173,9

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 940,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 098,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313,2

0,0 212,8 183,8 83,6 1,3 29,0 261,1

0,0 25,0 25,0 12,5 0,5 0,0 100,6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,040 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 381,1
40 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 381,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 984,4
1 805,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 196,7
38 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
34 226,0 8 035,2 7 891,5 130,0 847,7 143,7 463 553,2
34 226,0 8 035,2 7 891,5 130,0 847,7 143,7 445 880,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 995,7
0,0 3 353,2 3 353,2 130,0 847,7 0,0 316 072,1
5 200,0 4 682,0 4 538,3 0,0 0,0 143,7 66 603,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 506,4


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 677,029 026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 026,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 673,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 673,0
50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 049,9

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 049,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 178,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 107,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 164,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
387,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 148,3387,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 148,3
348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 428,50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 063,739,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 356,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0


20 577,1 11 119 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 142 675,2
12 586,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 50 439,1
13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 186,8
0,0 377,9 334,9 53,5 63,0 43,0 3 607,3

0,0 10 741,8 8 397,4 2 499,0 972,9 2 344,4 26 905,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3

3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 689,2
12 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,5


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 288,0


6 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 196,36 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 266,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 930,0


1 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 389,880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 794,8

 1 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0
1 400,0 25 731,9 21 893,8 8 315,6 1 228,9 3 838,1 109 887,6
1 400,0 20 931,9 17 987,8 7 595,6 1 202,3 2 944,1 90 733,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 888,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 839,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0,0 2 555,0 2 424,5 746,2 439,7 130,5 5 400,4


0,0 18 376,9 15 563,3 6 849,4 762,6 2 813,6 24 691,7


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 714,2

1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 600,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 369,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0,0 4 800,0 3 906,0 720,0 26,6 894,0 19 154,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0
0,0 4 800,0 3 906,0 720,0 26,6 894,0 15 954,4


4 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 023,44 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 023,4
4 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 631,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 268,4720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 268,4
720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 268,4
2 000,0 1 900,0 1 900,0 113,6 123,0 0,0 79 085,1
2 000,0 1 900,0 1 900,0 113,6 123,0 0,0 79 085,1
2 000,0 1 900,0 1 900,0 113,6 123,0 0,0 79 085,11 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 941,2

1 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 941,2


1 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 941,2
2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 430,6

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 430,6

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 430,6

8 580,7 1 823,6 856,5 4,5 3,0 967,1 23 593,3


8 580,7 1 823,6 856,5 4,5 3,0 967,1 23 593,38 536,7 1 803,6 836,5 0,0 3,0 967,1 23 023,9
44,0 20,0 20,0 4,5 0,0 0,0 569,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932,2


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,3
12 252,0 111 956,5 110 363,8 1 378,0 11 126,3 1 592,7 565 105,1
12 252,0 111 956,5 110 363,8 1 378,0 11 126,3 1 592,7 565 105,1
655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 042,5497,1 89 474,7 87 934,8 0,0 11 003,0 1 539,9 209 236,3


668,9 1 583,3 1 537,5 897,5 0,0 45,8 262 517,9


0,0 299,1 292,1 55,0 67,8 7,0 601,7


90,0 1 622,6 1 622,6 425,5 55,5 0,0 34 618,9
3 501,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 551,0

6 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 840,0
0,0 18 976,8 18 976,8 0,0 0,0 0,0 21 696,8718,4 778,5 705,0 201,8 73,1 73,5 5 032,9


718,4 778,5 705,0 201,8 73,1 73,5 5 032,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618,00,0 10,0 5,0 3,6 0,0 5,0 489,6718,4 768,5 700,0 198,2 73,1 68,5 3 925,3

12,0 1 086,0 756,0 0,0 150,0 330,0 7 593,612,0 1 086,0 756,0 0,0 150,0 330,0 7 593,6
12,0 1 086,0 756,0 0,0 150,0 330,0 3 248,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 795,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,552 095,3 105 128,0 88 367,0 6 343,8 428,1 16 761,0 1 177 999,852 095,3 105 128,0 88 367,0 6 343,8 428,1 16 761,0 1 177 999,8
29 167,3 65 928,0 57 759,0 0,0 0,0 8 169,0 1 087 929,20,0 70,0 70,0 31,5 2,1 0,0 1 715,0


20,0 700,0 480,0 189,4 0,0 220,0 1 770,9


7 500,0 18 650,0 14 650,0 6 000,0 400,0 4 000,0 41 148,2

1 610,0 600,0 450,0 122,9 26,0 150,0 3 528,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 130,0

13 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 598,0

600,0 19 180,0 14 958,0 0,0 0,0 4 222,0 20 180,0


1 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 521,2
1 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 521,2

1 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 470,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 728,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 728,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,3

725,5 27,9 27,9 0,0 5,0 0,0 6 692,5
725,5 27,9 27,9 0,0 5,0 0,0 6 692,5
725,5 27,9 27,9 0,0 5,0 0,0 6 692,5
2 348,8 7 350,0 7 193,6 60,0 24,0 156,4 139 919,12 348,8 7 350,0 7 193,6 60,0 24,0 156,4 139 919,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 387,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

165,8 400,0 313,6 10,0 14,0 86,4 2 001,50,0 6 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 96 000,0330,0 450,0 380,0 50,0 10,0 70,0 33 181,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 495,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0


1 853,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 853,0100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 702,5
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 702,5
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 719,9


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 982,6
9 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 472,5

9 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 472,5


9 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 472,5

19 168,3 23 838,5 22 424,8 2 918,7 2 469,6 1 413,7 653 342,1


18 954,0 19 558,5 18 144,8 2 918,7 1 849,6 1 413,7 503 677,10,0 1 818,5 1 139,4 197,9 90,1 679,1 401 788,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0

0,0 17 460,0 16 725,4 2 720,8 1 759,5 734,6 23 460,0
0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 21 350,00,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 12 800,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0
18 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 954,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 500,0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 985,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 985,00,0 4 280,0 4 280,0 0,0 620,0 0,0 111 190,0


0,0 4 280,0 4 280,0 0,0 620,0 0,0 101 140,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0214,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 490,0214,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 490,015 415,9 186 379,9 169 476,7 40 521,9 13 227,7 16 903,2 594 770,015 415,9 186 379,9 169 476,7 40 521,9 13 227,7 16 903,2 594 770,0200,0 1 847,5 1 337,5 4,8 22,9 510,0 17 651,1


5 252,1 151 592,4 136 906,6 31 572,3 10 608,6 14 685,8 400 099,4

4 663,0 32 267,8 30 628,6 8 747,0 2 551,2 1 639,2 92 349,660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 999,0100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 969,2


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

10,3 55,7 51,3 17,0 0,0 4,4 1 349,8


0,0 29,0 27,0 7,0 0,0 2,0 128,3
600,0 272,5 210,7 93,8 5,0 61,8 7 212,5


530,5 315,0 315,0 80,0 40,0 0,0 13 711,1


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0


4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
162,9 3 650,7 3 173,0 1 170,3 289,2 477,7 23 420,9162,9 3 650,7 3 173,0 1 170,3 289,2 477,7 23 420,976,6 307,4 304,6 45,5 97,2 2,8 4 205,6


0,0 1 419,1 1 300,3 520,7 78,3 118,8 11 148,60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,50,0 339,7 339,7 203,3 0,5 0,0 1 020,1

0,0 1 403,1 1 140,0 400,8 97,5 263,1 3 917,4

0,0 181,4 88,4 0,0 15,7 93,0 2 013,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,8


86,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,2
23 756,9 12 552,1 11 193,5 2 088,9 1 075,5 1 358,6 221 299,8


23 756,9 12 552,1 11 193,5 2 088,9 1 075,5 1 358,6 221 299,80,0 891,7 871,7 56,0 0,0 20,0 14 977,1

600,0 6 934,7 6 023,1 1 628,5 400,3 911,6 27 661,7
175,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 647,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
14 664,9 4 572,0 4 172,5 389,7 671,2 399,5 155 171,9
81,4 153,7 126,2 14,7 4,0 27,5 3 046,1

8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0


20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 245,1

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

2 224,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 956,5


2 224,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 956,5


1 974,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 333,0

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 623,5
326,8 3 716,4 3 203,3 1 058,3 98,5 513,1 9 882,3


326,8 3 716,4 3 203,3 1 058,3 98,5 513,1 9 882,3


300,0 850,0 730,0 232,0 20,0 120,0 3 948,3

0,0 2 784,0 2 410,9 811,1 78,5 373,1 5 371,6
0,0 82,4 62,4 15,2 0,0 20,0 116,114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,6


12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,7860,0 67 100,7 58 491,2 13 853,2 4 112,2 7 129,5 178 879,0


860,0 67 100,7 58 491,2 13 853,2 4 112,2 7 129,5 178 879,00,0 160,0 160,0 0,0 11,0 0,0 5 761,9


0,0 12 521,8 10 111,1 2 165,6 904,9 2 268,7 68 089,0
0,0 53 421,4 47 389,6 11 552,8 3 114,8 4 693,8 81 835,7


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,60,0 117,5 100,5 33,7 1,0 17,0 4 975,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0

110,0 530,0 430,0 50,1 0,5 100,0 2 549,4


750,0 350,0 300,0 51,0 80,0 50,0 2 318,0


3 008,8 1 000,0 500,0 0,0 0,0 500,0 50 538,63 008,8 1 000,0 500,0 0,0 0,0 500,0 50 538,61 750,8 1 000,0 500,0 0,0 0,0 500,0 49 280,6
1 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 258,00,0 73 095,3 62 200,6 4 186,2 2 443,5 10 894,7 100 321,2


0,0 73 095,3 62 200,6 4 186,2 2 443,5 10 894,7 100 321,20,0 776,7 776,7 0,0 776,7 0,0 28 002,60,0 72 318,6 61 423,9 4 186,2 1 666,8 10 894,7 72 318,6
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,2


500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,2


500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0252,0 58,0 58,0 0,0 21,7 0,0 13 221,4252,0 58,0 58,0 0,0 21,7 0,0 13 221,4
252,0 58,0 58,0 0,0 21,7 0,0 13 221,4
312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 31 952,9312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 31 952,9312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 31 952,9272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 19 128,7272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 19 128,7272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 19 128,7150,0 1 844,5 1 652,5 294,6 260,6 192,0 29 486,7150,0 1 844,5 1 652,5 294,6 260,6 192,0 29 486,7
150,0 1 844,5 1 652,5 294,6 260,6 192,0 29 486,7
220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 24 572,0220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 24 572,0220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 24 572,0240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 25 404,2240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 25 404,2240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 25 404,2
101,5 1 023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 20 158,3101,5 1 023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 20 158,3
101,5 1 023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 20 158,3
50,0 1 282,9 1 046,7 202,8 177,0 236,2 23 548,550,0 1 282,9 1 046,7 202,8 177,0 236,2 23 548,550,0 1 282,9 1 046,7 202,8 177,0 236,2 23 548,5222,0 1 064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 21 585,3222,0 1 064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 21 585,3
222,0 1 064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 21 585,3
222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 29 283,9222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 29 283,9222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 29 283,9172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 23 000,4172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 23 000,4
172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 23 000,4

 74,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 22 979,974,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 22 979,974,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 22 979,9295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 26 045,7295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 26 045,7295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 26 045,7231,1 1 178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 21 362,4231,1 1 178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 21 362,4
231,1 1 178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 21 362,4
190,0 1 060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 30 817,0190,0 1 060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 30 817,0190,0 1 060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 30 817,050,0 1 271,7 1 088,7 240,3 80,1 183,0 25 482,450,0 1 271,7 1 088,7 240,3 80,1 183,0 25 482,450,0 1 271,7 1 088,7 240,3 80,1 183,0 25 482,450,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 19 221,350,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 19 221,350,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 19 221,3130,0 1 009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 22 126,3130,0 1 009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 22 126,3130,0 1 009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 22 126,3200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 21 918,6200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 21 918,6
200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 21 918,6

35,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 32 099,235,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 32 099,235,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 32 099,2200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 20 111,5200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 20 111,5200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 20 111,5280,0 724,0 536,0 0,0 88,0 188,0 23 840,3280,0 724,0 536,0 0,0 88,0 188,0 23 840,3280,0 724,0 536,0 0,0 88,0 188,0 23 840,3
0,0 789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 22 113,10,0 789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 22 113,10,0 789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 22 113,1252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13 969,3252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13 969,3252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13 969,3
216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 23 209,0216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 23 209,0
216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 23 209,0
0,0 37 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,00,0 37 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,00,0 37 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,050,8 12 311,9 1 235,5 450,2 30,7 719,2 21 127,550,8 12 311,9 1 235,5 450,2 30,7 719,2 21 127,5
50,8 1 954,7 1 235,5 450,2 30,7 719,2 10 770,30,0 10 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 357,23 507,3 80 385,6 79 860,9 0,0 95,0 524,7 94 563,9

3 507,3 80 385,6 79 860,9 0,0 95,0 524,7 94 563,9

1 077,3 410,0 410,0 0,0 95,0 0,0 7 898,3

2 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 690,0
0,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 52 000,00,0 29 975,6 29 450,9 0,0 0,0 524,7 29 975,6


3871 221,9 12167 500,6 8495 203,7 1325 021,1 353476,6 2698330,0 55863466,0

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державними та місцевими
бюджетами на 2003 рік

------------------------------------------------------------------------------
|Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти
|бюджету |-------------------------------------------------
Код бюджету|адміністративно-|Дотація вирівнювання з| Кошти, що передаються
|територіальної | державного бюджету | до державного бюджету
|одиниці |----------------------+--------------------------
| |Всього |Норматив |Всього |Норматив
| |(тис. |щоденного |(тис. грн.)|щоденного
| |грн.) |відрахування | |відрахування
| | |(у відсотках | |(у відсотках
| | |від обсягу | |від розрахун-
| | |надходжень | |кового обсягу
| | |на території | |доходів за-
| | |Автомної | |гального фон-
| | |Республіки | |ду місцевих
| | |Крим, облас- | |бюджетів, що
| | |тей та міста | |враховуються
| | |Севастополя | |при визначенні
| | |доходів дер- | |міжбюджетних
| | |жавного бюд- | |трансфертів)
| | |жету, що є | |
| | |джерелом | |
| | |перерахування| |
| | |дотацій, та | |
| | |коштів, що | |
| | |передаються з| |
| | |місцевих бюд-| |
| | |жетів до дер-| |
| | |жавного | |
| | |бюджету) | |
------------------------------------------------------------------------------
05202000000 м. Авдіївка 5351,7 37,68
01202000000 м. Алушта 35,5 0,31
12202000000 м. Алчевськ 9818,3 26,44
12203000000 м. Антрацит 10516,1 1,61
01203000000 м. Армянськ 655,4 7,79
05203000000 м. Артемівськ 1298,8 0,05
10202000000 м. Біла Церква 19801,5 1,35
06202000000 м. Бердичів 10295,3 3,33
08202000000 м. Бердянськ 3005,1 0,23
07202000000 м. Берегове 1522,9 0,44
10201000000 м. Березань 3272,2 0,22
15202000000 м. Білгород-
Дністров-
ський 1173,3 0,05
09202000000 м. Болехів 4971,4 1,50
13202000000 м. Борислав 2033,4 0,14
10203000000 м. Бориспіль 15265,3 50,11
10204000000 м. Бровари 504,5 2,24
12204000000 м. Брянка 8224,4 1,26
10205000000 м. Васильків 4111,7 0,28
23202000000 м. Ватутіне 3401,9 0,81
04202000000 м. Вільногірськ 4414,9 40,48
02201000000 м. Вінниця 2417,9 2,9
14202000000 м. Вознесенськ 3994,3 0,67
03202000000 м. Володимир-
Волинський 3411,2 0,82
05204000000 м. Вугледар 3039,8 37,23
18202000000 м. Глухів 4790,9 0,58
05205000000 м. Горлівка 8246,7 0,34
05206000000 м. Дебальцеве 4807,5 32,15
01204000000 м. Джанкой 1787,9 19,37
05207000000 м. Дзержинськ 6887,8 0,28
05208000000 м. Димитров 938 0,04
04203000000 м. Дніпродзер-
жинськ 7199,4 10,81
04201000000 м. Дніпропет-
ровськ 97921 40,69
05209000000 м. Добропілля 2008,3 10,65
05210000000 м. Докучаєвськ 27,8
05201000000 м. Донецьк 85604 49,54
13203000000 м. Дрогобич 4316,9 0,30
05211000000 м. Дружківка 456,9 0,02
17202000000 м. Дубно 6097,5 1,48
08203000000 м. Енергодар 18494,7 59,09
01205000000 м. Євпаторія 3796,8 0,55
05212000000 м. Єнакієве 4706,6 0,19
05213000000 м. Жданівка 464 0,02
06201000000 м. Житомир 5166,9 1,67
02202000000 м. Жмеринка 3732,6 31,76
04204000000 м. Жовті Води 3536,4 0,17
08201000000 м. Запоріжжя 155529,9 44,98
11202000000 м. Знам'янка 4112,1 39,71
23203000000 м. Золотоноша 2455,4 0,58
09201000000 м. Івано-
Франківськ 4895,3 7,8
15203000000 м. Ізмаїл 1600,8 0,07
20202000000 м. Ізюм 7398,5 0,30
15204000000 м. Іллічівськ 29866,5 60
10206000000 м. Ірпінь 4339,7 0,30
09203000000 м. Калуш 437,3 2,45
22202000000 м. Кам'янець-
Подільський 8465 2,02
23204000000 м. Канів 1176 0,28
21202000000 м. Каховка 639,2 9,19
01206000000 м. Керч 3710,6 0,54
11201000000 м. Кіровоград 11045,9 5,80
12205000000 м. Кіровськ 7600,4 1,16
05214000000 м. Кіровське 154,7 2,23
03203000000 м. Ковель 4179,9 1,00
02203000000 м. Козятин 5651,3 49,14
09204000000 м. Коломия 1403,9 12,32
16202000000 м. Комсомольськ 9168,8 39,76
18203000000 м. Конотоп 1987,3 0,24
06203000000 м. Коростень 1941,3 0,63
05215000000 м. Костян-
тинівка 8506,7 0,35
15205000000 м. Котовськ 1751,2 0,08
05216000000 м. Краматорськ 20872,3 29,88
05217000000 м. Красний
Лиман 2342,2 0,10
12206000000 м. Красний Луч 15757,7 2,41
05218000000 м. Красно-
армійськ 11690,8 35,94
12207000000 м. Краснодон 13398,1 2,05
01207000000 м. Красно-
перекопськ 404,6 4,82
16203000000 м. Кременчук 33426,2 58,92
04205000000 м. Кривий Ріг 62047,3 25,59
17203000000 м. Кузнецовськ 8399,2 47,18
20203000000 м. Куп'янськ 447,7 0,02
02204000000 м. Ладижин 2816,5 0,54
18204000000 м. Лебедин 493,7 0,06
12208000000 м. Лисичанськ 90,8 0,01
20204000000 м. Лозова 6211,5 0,25
16204000000 м. Лубни 4576,6 0,36
12201000000 м. Луганськ 7872,8 8,41
03201000000 м. Луцьк 2420,2 0,58
13201000000 м. Львів 60995,7 25,6
20205000000 м. Люботин 3388,2 0,14
05219000000 м. Макіївка 27416,8 1,12
04206000000 м. Марганець 5192,8 0,24
05220000000 м. Маріуполь 95774 44,56
08204000000 м. Мелітополь 9457,9 0,71
14201000000 м. Миколаїв 44040,2 27,37
16205000000 м. Миргород 1265,2 15,91
02205000000 м. Могилів-
Подільський 2015,3 0,39
07203000000 м. Мукачеве 2718,5 10,31
04207000000 м. Нікополь 7990,3 19,45
22203000000 м. Нетішин 5380,5 41,79
25202000000 м. Ніжин 8198,6 0,96
21203000000 м. Нова Каховка 6165,2 2,89
03204000000 м. Нововолинськ 6411,2 1,54
06204000000 м. Новоград-
Волинський 7427,1 2,40
05221000000 м. Новогродівка 437,9 9,63
24202000000 м. Новодні-
стровськ 5,6 0,19
04208000000 м. Новомосковськ 6655,9 0,31
15201000000 м. Одеса 99537,7 33,58
11203000000 м. Олександрія 10791,9 5,67
04209000000 м. Орджонікідзе 339,8 0,02
17204000000 м. Острог 632,9 0,15
18205000000 м. Охтирка 2687,4 15,68
14203000000 м. Очаків 27,3
04210000000 м. Павлоград 1731,5 0,08
12209000000 м. Первомайськ
(Луганська
обл.) 9585,2 1,47
14204000000 м. Первомайськ
(Миколаїв-
ська обл.) 7332,5 1,23
20206000000 м. Перво-
майський 4395,7 0,18
10207000000 м. Переяслав-
Хмельницький 4002,2 0,27

04211000000 м. Першо-
травенськ 3776 32,99
16201000000 м. Полтава 44531,5 55,69
25203000000 м. Прилуки 11399,2 40,38
17201000000 м. Рівне 245,3 0,4
10208000000 м. Ржищев 840,2 0,06
12210000000 м. Ровеньки 2369,7 9,96
18206000000 м. Ромни 5444,9 0,66
12211000000 м. Рубіжне 5256,4 0,80
01208000000 м. Саки 1299,8 0,19
13204000000 м. Самбір 2064,1 0,14
12212000000 м. Свердловськ 7961,6 1,22
11204000000 м. Світловодськ 6329,8 3,32
05222000000 м. Селидове 7080,2 0,29
12213000000 м. Сєверо-
донецьк 1192,9 0,18
04212000000 м. Синель-
никове 432,4 0,02
01201000000 м. Сімферополь 29267,6 53,45
22204000000 м. Славута 3332,6 0,79
10209000000 м. Славутич 10449,6 58,61
05223000000 м. Слов'янськ 4623 0,19
23205000000 м. Сміла 2077,7 0,49
05224000000 м. Сніжне 10807,3 0,44
22205000000 м. Старо-
костянтинів 3020,4 0,72
12214000000 м. Стаханов 7256,1 1,11
13205000000 м. Стрий 488,1 0,03
01209000000 м. Судак 460,1 0,07
18201000000 м. Суми 22910 25,33
15206000000 м. Теплодар 1713,5 0,08
04213000000 м. Тернівка 3959,8 34,08
19201000000 м. Тернопіль 33,1 0,01
08205000000 м. Токмак 5167 0,39
05225000000 м. Торез 13056,1 0,53
13206000000 м. Трускавець 694 9,28
07201000000 м. Ужгород 11087 26,71
23206000000 м. Умань 8777,6 2,08
10210000000 м. Фастів 278,3 2,21
01210000000 м. Феодосія 4269,8 15,07
20201000000 м. Харків 110805 46,29
05226000000 м. Харцизьк 5230,4 17,71
21201000000 м. Херсон 2704,1 1,27
22201000000 м. Хмельницький 8396 2,00
02206000000 м. Хмільник 198,4 0,04
07204000000 м. Хуст 1189,1 15,47
13207000000 м. Червоноград 10009,3 0,69
23201000000 м. Черкаси 19029,5 21,78
24201000000 м. Чернівці 7672,5 15,1
25201000000 м. Чернігів 2553,2 5,9
20207000000 м. Чугуїв 4222,9 0,17
05227000000 м. Шахтарськ 6353,6 0,26
22206000000 м. Шепетівка 6157,1 1,47
18207000000 м. Шостка 12046 1,47
15207000000 м. Южне 22513,4 60
14205000000 м. Южно-
українськ 8935,3 52,11
01211000000 м. Ялта 14618,4 35,87
09205000000 м. Яремча 5071,4 1,53
05228000000 м. Ясинувата 4332,9 34,18
05301000000 Амвросі-
ївський р-н 8272,7 0,34
15301000000 Ананьїв-
ський р-н 6650,8 0,30
06301000000 Андрушів-
ський р-н 7559,1 2,44
12301000000 Антраци-
тівський р-н 5332,5 0,82
04301000000 Апосто-
лівський р-н 7636,8 0,36
14301000000 Арбу-
зинський р-н 4928,7 0,82
05302000000 Артемів-
ський р-н 8048,9 0,33
15302000000 Арцизський р-н 9830,2 0,44
20301000000 Балаклій-
ський р-н 2956,1 16
15303000000 Балтський р-н 8660 0,39
06302000000 Баранів-
ський р-н 8885,4 2,87
20302000000 Барвінків-
ський р-н 5948,4 0,24
10301000000 Баришів-
ський р-н 6320 0,43
02301000000 Барський р-н 10952,8 2,11
25301000000 Бахмацький р-н 7673,5 0,90
01301000000 Бахчисарай-
ський р-н 12565,9 1,81
14302000000 Баштанський р-н 7315,3 1,22
06303000000 Бердичів-
ський р-н 8194,9 2,65
08301000000 Бердян-
ський р-н 4884,4 0,37
07301000000 Берегів-
ський р-н 13704 3,94
19301000000 Бережан-
ський р-н 7487,4 3,21
14303000000 Березан-
ський р-н 4036,4 0,68
15304000000 Березів-
ський р-н 7700,4 0,35
17301000000 Березнів-
ський р-н 17392,2 4,23
14304000000 Березнегуват-
ський р-н 4866,5 0,81
21301000000 Берислав-
ський р-н 11497,2 5,39
02302000000 Бершадський р-н 12052,5 2,32
15305000000 Білгород-
Дністров-
ський р-н 12374,5 0,56
12302000000 Біловод-
ський р-н 5453,1 0,83
01302000000 Білогір-
ський р-н
(Автономна
Республіка
Крим) 12531,8 1,81
22301000000 Білогір-
ський р-н
(Хмельницька
обл.) 7534,5 1,80
21302000000 Білозер-
ський р-н 12505,7 5,86
12303000000 Білокуракин-
ський р-н 5105,9 0,78
18301000000 Білопіль-
ський р-н 9373,3 1,14
10302000000 Білоцерків-
ський р-н 10009,4 0,68
15306000000 Біляївський р-н 18007,4 0,81
20303000000 Близнюків-
ський р-н 6107,9 0,24
11301000000 Бобринець-
кий р-н 6154,6 3,23
25302000000 Бобровиць-
кий р-н 6868,6 0,81
20304000000 Богодухів-
ський р-н 7326,1 0,29
09301000000 Богородчан-
ський р-н 14987,9 4,53
10303000000 Богуслав-
ський р-н 7203,1 0,49
15307000000 Болград-
ський р-н 15473,1 0,70
25303000000 Борзнян-
ський р-н 8372,9 0,98
10304000000 Бориспіль-
ський р-н 7369,8 0,50
20305000000 Борівський р-н 4300,5 0,17
10305000000 Бородян-
ський р-н 8464,1 0,58
19302000000 Борщівський р-н 14875,3 6,36
14305000000 Братський р-н 4803,2 0,80
10306000000 Броварський р-н 4013 0,27
13301000000 Бродівський р-н 10291,9 0,71
06304000000 Брусилів-
ський р-н 4302,6 1,39
18302000000 Буринський р-н 6795,9 0,83
13302000000 Буський р-н 11930,7 0,82
19303000000 Бучацький р-н 14241,1 6,09
20306000000 Валківський р-н 5171,8 0,21
25304000000 Варвинський р-н 1644,5 0,19
08302000000 Василів-
ський р-н 7048,9 0,53
04302000000 Васильків-
ський р-н
(Дніпропет-
ровська обл.) 7004,9 0,33
10307000000 Васильків-
ський р-н
(Київська обл.) 9290,6 0,63
16301000000 Великобагачан-
ський р-н 4433,2 0,35
07302000000 Великоберез-
нянський р-н 5252,6 1,51
08303000000 Великобілозер-
ський р-н 1360,3 0,10
20307000000 Великобур-
луцький р-н 4563,6 0,18
21303000000 Великолепе-
тиський р-н 3731,4 1,75
15308000000 Великомихайлів-
ський р-н 7326,1 0,33
05303000000 Великоново-
сілківський р-н 8561,5 0,35
21304000000 Великоолександ-
рівський р-н 7052,4 3,30
18303000000 Великописарів-
ський р-н 5350,2 0,65
04303000000 Верхньодніпров-
ський р-н 5129,1 0,24
21305000000 Верхньорога-
чицький р-н 2848,7 1,33
09302000000 Верховин-
ський р-н 9884 2,99
14306000000 Веселинів-
ський р-н 5555,6 0,93
08304000000 Веселів-
ський р-н 4721,5 0,35
24301000000 Вижницький р-н 13179,9 6,53
07303000000 Виноградів-
ський р-н 22256,4 6,40
21306000000 Високопіль-
ський р-н 3912,9 1,83
10308000000 Вишгород-
ський р-н 4020,4 0,27
08305000000 Вільнян-
ський р-н 6271,1 0,47
11302000000 Вільшан-
ський р-н 3443,7 1,81
02303000000 Вінницький р-н 7960,4 1,53
22302000000 Віньковець-
кий р-н 6615,3 1,58
20308000000 Вовчанський р-н 8751,9 0,35
14307000000 Вознесен-
ський р-н 5619,9 0,94
05304000000 Волнова-
ський р-н 5399,8 0,22
07304000000 Воловецький р-н 6202,5 1,78
05305000000 Володар-
ський р-н
(Донецька обл.) 3326 0,14
10309000000 Володар-
ський р-н
(Київська обл.) 3927,2 0,27
06305000000 Володарсько-
Волинський р-н 6065,5 1,96
03301000000 Володимир-
Волинський р-н 6266,1 1,51
17302000000 Володимирець-
кий р-н 18277,5 4,45
22303000000 Волочиський р-н 10455,8 2,49
14308000000 Врадіїв-
ський р-н 4560,5 0,76
16302000000 Гадяцький р-н 10173,4 0,80

11303000000 Гайворон-
ський р-н 6565 3,45
02304000000 Гайсинський р-н 10302,9 1,98
09303000000 Галицький р-н 10417,3 3,15
21307000000 Генічеський р-н 10597,4 4,96
24302000000 Герцаївсь-
кий р-н 8364,4 4,14
24303000000 Глибоцький р-н 16367,3 8,11
16303000000 Глобинський р-н 10462,8 0,83
18304000000 Глухівський р-н 5838,5 0,71
11304000000 Голованів-
ський р-н 5655,4 2,97
21308000000 Голопристан-
ський р-н 11980,8 5,61
21309000000 Горностаїв-
ський р-н 4938,5 2,31
09304000000 Городенків-
ський р-н 13539,4 4,09
23301000000 Городищен-
ський р-н 7713,7 1,83
25305000000 Городнян-
ський р-н 7655,7 0,90
13303000000 Городоцький р-н
(Львівська
обл.) 15519,9 1,06
22304000000 Городоцький р-н
(Хмельницька
обл.) 12036,1 2,87
03302000000 Горохів-
ський р-н 11902,2 2,86
17303000000 Гощанський р-н 8851,7 2,15
16304000000 Гребінків-
ський р-н 2505,9 0,20
08306000000 Гуляйпіль-
ський р-н 4365,8 0,33
19304000000 Гусятин-
ський р-н 12558 5,37
20309000000 Дворічан-
ський р-н 4378,4 0,18
17304000000 Демидів-
ський р-н 3516,7 0,86
22305000000 Деражнян-
ський р-н 8389,2 2,00
20310000000 Дергачів-
ський р-н 12176,6 0,49
01303000000 Джанкой-
ський р-н 22822,2 3,29
06306000000 Дзержин-
ський р-н 7917,5 2,56
16305000000 Диканський р-н 2666 0,21
04304000000 Дніпропетров-
ський р-н 7870,2 0,37
05306000000 Добропіль-
ський р-н 2974,3 0,12
11305000000 Добровеличків-
ський р-н 5749,9 3,02
09305000000 Долинський р-н
(Івано-Франків-
ська обл.) 9323,4 2,82
11306000000 Долинський р-н
(Кіровоград-
ська обл.) 6105,2 3,20
14309000000 Доманів-
ський р-н 6373,4 1,07
23302000000 Драбівський р-н 7769 1,85
13304000000 Дрогобиць-
кий р-н 17625,8 1,21
17305000000 Дубенський р-н 10064,1 2,45
17306000000 Дубровиць-
кий р-н 13944,3 3,39
22306000000 Дунаєвець-
кий р-н 14379,1 3,43
14310000000 Єланецький р-н 4502,4 0,75
06307000000 Ємільчинсь-
кий р-н 11649,8 3,77
23303000000 Жашківський р-н 8913,3 2,12
13305000000 Жидачівсь-
кий р-н 12454,1 0,85
06308000000 Житомирсь-
кий р-н 10641,9 3,44
02305000000 Жмеринський р-н 11536,9 2,22
13306000000 Жовківський р-н 23603,8 1,62
14311000000 Жовтневий р-н 10200,3 1,71
19305000000 Заліщицький р-н 11199,5 4,79
08307000000 Запорізький р-н 9108,8 0,68
17307000000 Зарічненсь-
кий р-н 9973 2,43
24304000000 Заставнівсь-
кий р-н 12284 6,08
20311000000 Зачепилівсь-
кий р-н 3842,8 0,15
19306000000 Збаразький р-н 12991,2 5,56
19307000000 Зборівський р-н 10487,9 4,49
23304000000 Звенигород-
ський р-н 10461,8 2,48
10310000000 Згурівський р-н 4380,8 0,30
17308000000 Здолбунів-
ський р-н 6684,8 1,63
16306000000 Зінківський р-н 7833,2 0,62
20312000000 Зміївський р-н 9010,6 0,36
11307000000 Знам'ян-
ський р-н 8544,6 4,49
23305000000 Золотонісь-
кий р-н 6816,1 1,62
13307000000 Золочів-
ський р-н
(Львівська
обл.) 14411,2 0,99
20313000000 Золочів-
ський р-н
(Харків-
ська обл.) 6091,7 0,24
03303000000 Іваничів-
ський р-н 7721,3 1,85
15309000000 Іванівський р-н
(Одеська обл.) 5799,2 0,26
21310000000 Іванівський р-н
(Херсон-
ська обл.) 4516,3 2,12
15310000000 Ізмаїль-
ський р-н 10207 0,46
10311000000 Іванків-
ський р-н 231,2 0,02
20314000000 Ізюмський р-н 4528,3 0,18
22307000000 Ізяслав-
ський р-н 11376,5 2,71
02306000000 Іллінецький р-н 7979,9 1,53
07305000000 Іршавський р-н 24458,4 7,03
25306000000 Ічнянський р-н 7291,6 0,86
10312000000 Кагарлиць-
кий р-н 6102,7 0,42
14312000000 Казанківсь-
кий р-н 5881,9 0,98
21311000000 Каланчаць-
кий р-н 4731 2,22
02307000000 Калинівсь-
кий р-н 11219,5 2,16
09306000000 Калуський р-н 15751,7 4,76
22308000000 Кам'янець-
Подільський р-н 14147,4 3,37
08308000000 Кам'янсько-Дні-
провський р-н 6146,3 0,46
03304000000 Камінь-
Каширський р-н 16804,3 4,04
13308000000 Кам'янка-
Бузький р-н 8574,7 0,59
23306000000 Кам'янський р-н 5826,4 1,38
23307000000 Канівський р-н 8262,9 1,96
16307000000 Карлівський р-н 5817,6 0,46
23308000000 Катерино-
пільський р-н 5262,1 1,25
21312000000 Каховський р-н 11521,8 5,40
20315000000 Кегичівсь-
кий р-н 3108,7 0,12
24305000000 Кельменець-
кий р-н 9056,1 4,48
10313000000 Києво-Святошин-
ський р-н 727,50 0,05
03305000000 Ківерцівсь-
кий р-н 13547,2 3,25
15311000000 Кілійський р-н 10636,8 0,48
11308000000 Кіровоград-
ський р-н 5725,9 3,01
01304000000 Кіровський р-н 10320,9 1,49
24306000000 Кіцманський р-н 13527,1 6,70
16308000000 Кобеляцький р-н 10322,5 0,82
03306000000 Ковельський р-н 10186,8 2,45
15312000000 Кодимський р-н 7389,1 0,33
25307000000 Козелецький р-н 10495,9 1,23
16309000000 Козельщинсь-
кий р-н 5395,7 0,43
19308000000 Козівський р-н 9443,6 4,04
02308000000 Козятин-
ський р-н 12195,3 2,34
20316000000 Коломацький р-н 1107,8 0,04
09307000000 Коломийсь-
кий р-н 30989,5 9,36
15313000000 Комінтернів-
ський р-н 8268,7 0,37
11309000000 Компаніїв-
ський р-н 3919,7 2,06
18305000000 Конотоп-
ський р-н 6455,7 0,79
17309000000 Корецький р-н 9339,5 2,27
25308000000 Коропський р-н 6466,6 0,76
06309000000 Коростен-
ський р-н 7814,8 2,53
06310000000 Коростишів-
ський р-н 5979,1 1,93
23309000000 Корсунь-
Шевченків-
ський р-н 7345,2 1,74
25309000000 Корюків-
ський р-н 5168,3 0,61
09308000000 Косівський р-н 23151 6,99
17310000000 Костопіль-
ський р-н 12620,5 3,07
05307000000 Костянтинів-
ський р-н 3567,9 0,15
16326000000 Котелев-
ський р-н 3946 0,31
15314000000 Котовський р-н 4919,7 0,22
22309000000 Красилів-
ський р-н 11413,1 2,72
05308000000 Красноармій-
ський р-н 6623,1 0,27
01305000000 Красногвардій-
ський р-н 15195,5 2,19
20317000000 Красноград-
ський р-н 2077,2 18,67
12304000000 Краснодон-
ський р-н 3876,7 37
20318000000 Краснокут-
ський р-н 5872,9 0,24
15315000000 Красноокнян-
ський р-н 5252,6 0,24
01306000000 Красноперекоп-
ський р-н 6742,6 0,97
18306000000 Краснопіль-
ський р-н 6723,3 0,82
19309000000 Кременець-
кий р-н 15202,3 6,51
16310000000 Кременчуць-
кий р-н 5915,6 0,47
12305000000 Кремінський р-н 9169,5 1,40
14313000000 Кривоозерсь-
кий р-н 5901,9 0,99
04305000000 Криворізь-
кий р-н 4702,6 0,22
02309000000 Крижопіль-
ський р-н 6724,6 1,29
04306000000 Криничан-
ський р-н 8024,3 0,38
18307000000 Кролевець-
кий р-н 7726,7 0,94
08309000000 Куйбишев-
ський р-н 3559,2 0,27
25310000000 Куликів-
ський р-н 4354,2 0,51
20319000000 Куп'янський р-н 6413,5 0,26
19310000000 Лановецький р-н 7920,9 3,39
18308000000 Лебединсь-
кий р-н 8223,8 1,00
01307000000 Ленінський р-н 10925 1,58
22310000000 Летичівсь-
кий р-н 6853,6 1,63
02310000000 Липовецький р-н 8282 1,59
18309000000 Липоводолин-
ський р-н 4771,5 0,58
23310000000 Лисянський р-н 6014,1 1,43
02311000000 Літинський р-н 9418,5 1,81
20320000000 Лозівський р-н 6551,5 0,26
03307000000 Локачин-
ський р-н 5833 1,40
16311000000 Лохвицький р-н 7533,7 0,60
16312000000 Лубенський р-н 6515,2 0,52
06311000000 Лугинський р-н 4888,7 1,58
12306000000 Лутугинський р-н 6420 0,98
03308000000 Луцький р-н 9192,9 2,21
06312000000 Любарський р-н 7648 2,47
15316000000 Любашів-
ський р-н 6833,4 0,31
03309000000 Любешів-
ський р-н 10469,3 2,51
03310000000 Любомль-
ський р-н 8220,4 1,97
05309000000 Мар'їнський р-н 7745,5 0,32
04307000000 Магдалинів-
ський р-н 6336 0,30
10314000000 Макарів-
ський р-н 9048,4 0,62
06313000000 Малинський р-н 7604,3 2,46
11310000000 Маловисківський 8402,2 4,41
03311000000 Маневицький р-н 14474,1 3,48
23311000000 Маньків-
ський р-н 7089,7 1,68
12307000000 Марківський р-н 3789,4 0,58
16313000000 Машівський р-н 3668,1 0,29
04308000000 Межівський р-н 5368,9 0,25
08310000000 Мелітополь-
ський р-н 9674 0,73
25311000000 Менський р-н 7725,6 0,91
13309000000 Миколаїв-
ський р-н
(Львівська
обл.) 17039,8 1,17
14314000000 Миколаїв-
ський р-н
(Миколаїв-
ська обл.) 6736,2 1,13
15317000000 Миколаїв-
ський р-н
(Одеська обл.) 4397,2 0,20
16314000000 Миргород-
ський р-н 13286,4 1,05
10315000000 Миронів-
ський р-н 4884,6 0,33
08311000000 Михайлів-
ський р-н 5025 0,38
07306000000 Міжгірський р-н 13579,2 3,90
12308000000 Міловський р-н 3184,6 0,49
17311000000 Млинівський р-н 9627,8 2,34
02312000000 Могилів-
Подільський р-н 8454,5 1,63
23312000000 Монастирищен-
ський р-н 8247,8 1,96
19311000000 Монастири-
ський р-н 7450,6 3,19
13310000000 Мостиський р-н 13824,6 0,95
07307000000 Мукачів-
ський р-н 19227,1 5,53
02313000000 Мурованокурило-
вецький р-н 7371 1,42
04309000000 Нікополь-
ський р-н 5975,1 0,28
09309000000 Надвірнян-
ський р-н 20439,1 6,17
06314000000 Народицький р-н 2870,3 0,93
18310000000 Недригайлів-
ський р-н 6795,1 0,83
02314000000 Немирів-
ський р-н 10266,7 1,97
01308000000 Нижньогір-
ський р-н 9867,1 1,42
21313000000 Нижньосіро-
гозький р-н 4209,8 1,97
25312000000 Ніжинський р-н 6168,9 0,72

11311000000 Новгородків-
ський р-н 3656,6 1,92
25313000000 Новгород-Сі-
верський р-н 6058,7 0,71
05310000000 Новоазов-
ський р-н 4388 0,18
12309000000 Новоайдар-
ський р-н 5390 0,82
11312000000 Новоархангель-
ський р-н 6773,1 3,56
14315000000 Новобузький р-н 6444,6 1,08
20321000000 Нововодо-
лазький р-н 6380,9 0,26
21314000000 Нововоронцов-
ський р-н 4510,1 2,11
06315000000 Новоград-Волин-
ський р-н 12237,1 3,96
08312000000 Новомиколаїв-
ський р-н 2793,6 0,21
11313000000 Новомиргород-
ський р-н 7392,6 3,88
04310000000 Новомосков-
ський р-н 10401,8 0,49
14316000000 Новооде-
ський р-н 7696,6 1,29
12310000000 Новопсков-
ський р-н 5797,2 0,89
16315000000 Новосанжар-
ський р-н 7568,1 0,60
24307000000 Новоселиць-
кий р-н 17251,1 8,54
21315000000 Новотроїць-
кий р-н 9225,5 4,32
11314000000 Новоукраїн-
ський р-н 7364,2 3,87
22311000000 Новоушиць-
кий р-н 7878,3 1,88
25314000000 Носівський р-н 6860,7 0,81
10316000000 Обухівський р-н 4645,8 24,25
15318000000 Овідіополь-
ський р-н 3877,9 0,17
06316000000 Овруцький р-н 12612,4 4,08
06317000000 Олевський р-н 12089,9 3,91
05311000000 Олександрів-
ський р-н
(Донецька обл.) 4595,3 0,19
11315000000 Олександрів-
ський р-н
(Кіровоград-
ська обл.) 6001,1 3,15
11316000000 Олександрій-
ський р-н 8522,9 4,47
11317000000 Онуфріїв-
ський р-н 4314,6 2,26
02315000000 Оратівський р-н 6489 1,25
16317000000 Оржицький р-н 5384,9 0,43
08313000000 Оріхівський р-н 8663,3 0,65
17312000000 Острозький р-н 9007,3 2,19
18311000000 Охтирський р-н 4398,6 0,54
14317000000 Очаківський р-н 5212,3 0,87
04311000000 Павлоград-
ський р-н 5520 0,26
05312000000 Першо-
травневий р-н 1996 0,08
01309000000 Первомай-
ський р-н
(Автономна
Республіка
Крим) 8220,1 1,19
14318000000 Первомай-
ський р-н
(Миколаїв-
ська обл.) 7691,7 1,29
20322000000 Первомай-
ський р-н
(Харківська
обл.) 3375,1 0,14
12311000000 Переваль-
ський р-н 8649,8 1,32
13311000000 Перемишлян-
ський р-н 10549,5 0,72
07308000000 Перечин-
ський р-н 6015,9 1,73
10317000000 Переяслав-
Хмельниць-
кий р-н 7384,3 0,50
04312000000 Петриків-
ський р-н 3986,1 0,19
11318000000 Петрівський р-н 3849,4 2,02
04313000000 Петропавлів-
ський р-н 6838,9 0,32
23023000000 Печенізький р-н 1867,3 0,07
16318000000 Пирятин-
ський р-н 6051,2 0,48
19312000000 Підволочи-
ський р-н 9749,1 4,17
19313000000 Підгаєцький р-н 5382,1 2,30
02316000000 Піщанський р-н 5273,4 1,01
02317000000 Погребищен-
ський р-н 7870 1,51
04314000000 Покровський р-н 4745,5 0,22
10318000000 Поліський р-н 2162,7 0,15
08314000000 Пологів-
ський р-н 3897,7 0,29
22312000000 Полонський р-н 9205,5 2,19
16319000000 Полтавський р-н 8757 0,69
12312000000 Попаснян-
ський р-н 1497,6 0,23
06318000000 Попільнян-
ський р-н 7029 2,27
08315000000 Приазов-
ський р-н 5228,8 0,39
25315000000 Прилуцький р-н 8034 0,94
08316000000 Приморський р-н 5086,5 0,38
13312000000 Пустомитів-
ський р-н 18889,5 1,30
18312000000 Путивль-
ський р-н 5924,9 0,72
24308000000 Путильський р-н 7133,9 3,53
04315000000 П'ятихат-
ський р-н 7002,2 0,33
13313000000 Радехів-
ський р-н 12076,4 0,83
17313000000 Радивилів-
ський р-н 8315,1 2,02
06319000000 Радомишль-
ський р-н 7785 2,52
03312000000 Ратнівський р-н 13088,6 3,14
07309000000 Рахівський р-н 22063,2 6,34
15319000000 Ренійський р-н 5774,6 0,26
16320000000 Решетилів-
ський р-н 6623,8 0,52
17314000000 Рівненський р-н 14739,8 3,59
25316000000 Ріпкинський р-н 7013 0,82
09310000000 Рогатин-
ський р-н 10676,4 3,22
03313000000 Рожищен-
ський р-н 9395,2 2,26
09311000000 Рожнятів-
ський р-н 18238,2 5,51
15320000000 Роздільнян-
ський р-н 9917,9 0,45
01310000000 Роздольнен-
ський р-н 6435,1 0,93
08317000000 Розівський р-н 1718,3 0,13
17315000000 Рокитнів-
ський р-н 13875,1 3,38
10319000000 Рокитнян-
ський р-н 6317,7 0,43
18313000000 Роменський р-н 7945,7 0,97
06320000000 Ружинський р-н 6994,7 2,26
15321000000 Савранський р-н 4508,4 0,20
01311000000 Сакський р-н 15576,5 2,25
13314000000 Самбірський р-н 18421,6 1,26
15322000000 Саратський р-н 9540,2 0,43
17316000000 Сарненський р-н 23852,8 5,80
20324000000 Сахновщин-
ський р-н 5476,6 0,22
07310000000 Свалявський р-н 9866 2,84
12313000000 Сватівський р-н 7271,5 1,11
11319000000 Світловод-
ський р-н 2925,1 1,54
16321000000 Семенів-
ський р-н
(Полтавська
обл.) 7263,6 0,57
25317000000 Семенів-
ський р-н
(Чернігів-
ська обл.) 5286,4 0,62
18314000000 Середино-
Будський р-н 4333,1 0,53
04316000000 Синельників-
ський р-н 9910,2 0,46
01312000000 Сімферополь-
ський р-н 20502,4 2,96
21316000000 Скадовський р-н 7378,9 3,46
10320000000 Сквирський р-н 5877,9 0,40
13315000000 Сколівський р-н 14382,1 0,99
22313000000 Славутський р-н 8171,2 1,95
12314000000 Слов'яно-
сербський р-н 7282,2 1,11
05313000000 Слов'ян-
ський р-н 5507,5 0,22
23313000000 Смілян-
ський р-н 6645,5 1,58
14319000000 Снігурів-
ський р-н 8986,5 1,50
09312000000 Снятинський р-н 15882,1 4,80
01313000000 Совєтський р-н 6948,3 1,00
13316000000 Сокальський р-н 16330,3 1,12
24309000000 Сокирнян-
ський р-н 10501,2 5,20
04317000000 Солонян-
ський р-н 7180,5 0,34
25318000000 Сосницький р-н 4597,2 0,54
04318000000 Софіївський р-н 6139,4 0,29
25319000000 Срібнян-
ський р-н 2972,3 0,35
05314000000 Старобешів-
ський р-н 3932,6 0,16
10321000000 Ставищен-
ський р-н 6053 0,41
12315000000 Станично-
Луганський р-н 7477,8 1,14
12316000000 Старобіль-
ський р-н 9950,7 1,52
03314000000 Старовижів-
ський р-н 8481,3 2,04
22314000000 Старокостян-
тинівський р-н 12697,4 3,03
13317000000 Старосамбір-
ський р-н 21985,7 1,51
22315000000 Старосиняв-
ський р-н 5607,5 1,34
24310000000 Сторожинець-
кий р-н 21805,5 10,80
13318000000 Стрийський р-н 10148,5 0,70
18315000000 Сумський р-н 11063,3 1,35
25320000000 Талалаїв-
ський р-н 3802,3 0,45
23314000000 Тальнів-
ський р-н 8374,3 1,99
10322000000 Таращан-
ський р-н 7344 0,50
15323000000 Тарутин-
ський р-н 10891,4 0,49
15324000000 Татарбунар-
ський р-н 7988,2 0,36
05315000000 Тельманів-
ський р-н 4658 0,19
22316000000 Теофіполь-
ський р-н 6860,7 1,64
02318000000 Теплицький р-н 7885,3 1,52
19314000000 Теребовлян-
ський р-н 14356,4 6,14
19315000000 Тернопіль-
ський р-н 11339,7 4,85
10323000000 Тетіївський р-н 7227,3 0,49
02319000000 Тиврівський р-н 9667 1,86
09313000000 Тисмениць-
кий р-н 14447,6 4,36
09314000000 Тлумацький р-н 12102,5 3,66
08318000000 Токмацький р-н 4166,4 0,31
04319000000 Томаків-
ський р-н 4722,8 0,22
02320000000 Томашпіль-
ський р-н 7435,5 1,43
12317000000 Троїцький р-н 5593,5 0,86
02321000000 Тростянець-
кий р-н
(Вінницька
обл.) 6391,9 1,23
18316000000 Тростянець-
кий р-н
(Сумська обл.) 3533,9 0,43
02322000000 Тульчин-
ський р-н 11392,3 2,19
03315000000 Турійський р-н 6482,6 1,56
13319000000 Турківський р-н 16965,4 1,16
07311000000 Тячівський р-н 41039,7 11,80
07312000000 Ужгород-
ський р-н 3609,8 1,04
11320000000 Ульянов-
ський р-н 5975,8 3,14
23315000000 Уманський р-н 10505,3 2,50
11321000000 Устинів-
ський р-н 3679,5 1,93
10324000000 Фастівський р-н 7896,8 0,54
15325000000 Фрунзів-
ський р-н 5355,3 0,24
20325000000 Харківський р-н 20128,4 0,81
22317000000 Хмельниць-
кий р-н 8522,6 2,03
02323000000 Хмільниць-
кий р-н 13572,8 2,61
16322000000 Хорольський р-н 6394,6 0,51
24311000000 Хотинський р-н 14421,3 7,14
23316000000 Христинів-
ський р-н 5491,7 1,30
07313000000 Хустський р-н 27407 7,88
04320000000 Царичан-
ський р-н 5247,5 0,25
21317000000 Цюрупин-
ський р-н 13872,9 6,50
21318000000 Чаплин-
ський р-н 8714,2 4,08
22318000000 Чемеровець-
кий р-н 10221,7 2,44
06321000000 Червоно-
армійський р-н 6408,1 2,07
23317000000 Черкаський р-н 12974 3,08
02324000000 Чернівець-
кий р-н 5914,1 1,14
08319000000 Чернігівсь-
кий р-н
(Запорізька
обл.) 3765,3 0,28
25321000000 Чернігів-
ський р-н
(Чернігівська
обл.) 8742,9 1,03
06322000000 Черняхів-
ський р-н 7459,2 2,41
02325000000 Чечельниць-
кий р-н 6220,9 1,20
23318000000 Чигиринсь-
кий р-н 6659,5 1,58
23319000000 Чорнобаїв-
ський р-н 7178,3 1,70
01314000000 Чорномор-
ський р-н 1412,8 0,20
16323000000 Чорнухин-
ський р-н 4094,4 0,32
19316000000 Чортків-
ський р-н 15218,6 6,52
20326000000 Чугуївський р-н 7119,5 0,29
06323000000 Чуднівський р-н 9601,4 3,10
16324000000 Чутівський р-н 5093,8 0,40
02326000000 Шаргородсь-
кий р-н 14860,9 2,86
05316000000 Шахтарський р-н 4308 0,18
03316000000 Шацький р-н 3636,1 0,87
20327000000 Шевченків-
ський р-н 4260,2 0,17
22319000000 Шепетів-
ський р-н 10212,2 2,43
04321000000 Широків-
ський р-н 4664 0,22
15326000000 Ширяївський р-н 6889,9 0,31
16325000000 Шишацький р-н 3065,3 0,24
18317000000 Шосткин-
ський р-н 908,5 0,11
23320000000 Шполянський р-н 8248,7 1,96
19317000000 Шумський р-н 8603,3 3,68
25322000000 Щорський р-н 4994,3 0,59
04322000000 Юр'ївський р-н 3130,8 0,15
13320000000 Яворівський р-н 23213,3 1,59
10325000000 Яготинський р-н 5330,7 0,36
08320000000 Якимівський р-н 6480 0,49
02327000000 Ямпільський р-н
(Вінницька
обл.) 8437,8 1,62
18318000000 Ямпільський р-н
(Сумська обл.) 5131,3 0,62
22320000000 Ярмолинець-
кий р-н 7831 1,87
05317000000 Ясинуват-
ський р-н 3091,9 0,13
01100000000 Бюджет
Автономної
Республіки
Крим 89500,4 12,91 15499,6
02100000000 Обласний
бюджет
Вінницької
області 58609,2 11,27
03100000000 Обласний
бюджет
Волинської
області 42564,4 10,22
04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетров-
ської області 85168,4
05100000000 Обласний бюджет
Донецької
області 62744,8
06100000000 Обласний бюджет
Житомирської
області 67269,9 21,75
07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської
області 48250,9 13,87
08100000000 Обласний бюджет
Запорізької
області 28016,7
09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франків-
ської області 44899 13,56
10100000000 Обласний бюджет
Київської
області 28633,7 1,96
11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області 36856,7 19,35
12100000000 Обласний бюджет
Луганської
області 49885,5 7,63
13100000000 Обласний бюджет
Львівської
області 46704,4 3,2
14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської
області 20574,2 3,44
15100000000 Обласний бюджет
Одеської
області 8100,9
16100000000 Обласний бюджет
Полтавської
області 16084,9 1,27
17100000000 Обласний бюджет
Рівненської
області 42323,2 10,3
18100000000 Обласний бюджет
Сумської
області 30346,8 3,7
19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області 45117,1 19,31
20100000000 Обласний бюджет
Харківської
області 9336,6 0,37
21100000000 Обласний бюджет
Херсонської
області 46449,3 21,76
22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької
області 57516,6 13,71
23100000000 Обласний бюджет
Черкаської
області 41666,3 9,9
24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької
області 39615,9 19,62
25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської
області 45702,2 5,36
26000000000 Міський бюджет
міста Києва 903244,4
27000000000 Міський бюджет
міста
Севастополя 4996,1 3,48

ВСЬОГО 5512577,0 2383412,4

Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2003 рік

тис. грн.

----------------------------------------------------------------------------
| | |
| | |--------------------------------
| | |
| | |--------------------------------
| |Додаткова |виплату |надання |надання |
| |дотація з |допомоги |пільг ве- |пільг ве-|
| |державного|сім'ям з |теранам |теранам |
| |бюджету на|дітьми, |війни і |війни і |
| |зменшення |малозабез-|праці, ве-|праці, |
| |фактичних |печеним |теранам |ветеранам|
Код бюджету| Назва місцевого |диспропор-|сім'ям та |військової|військо- |
| бюджету |цій між |інвалідам |служби, |вої служ-|
| адміністративно- |місцевими |з дитинст-|ветеранам |би, вете-|
| територіальної |бюджетами |ва і |органів |ранам ор-|
| одиниці |через |дітям- |внутрішніх|ганів |
| |нерівно- |інвалідам |справ, ре-|внутріш- |
| |мірність | |абілітова-|ніх справ|
| |мережі | |ним грома-|та субси-|
| |бюджетних | |дянам, які|дій насе-|
| |установ | |стали ін- |ленню на |
| | | |валідами |придбання|
| | | |внаслідок |твердого |
| | | |репресій |та рідко-|
| | | |або є пен-|го пічно-|
| | | |сіонерами,|го побу- |
| | | |та субси- |тового |
| | | |дій насе- |палива і |
| | | |ленню на |скрапле- |
| | | |оплату |ного газу|
| | | |електрое- | |
| | | |нергії, | |
| | | |природного| |
| | | |газу, пос-| |
| | | |луг теп- | |
| | | |ло-, водо-| |
| | | |постачання| |
| | | |і водовід-| |
| | | |ведення, | |
| | | |квартирної| |
| | | |плати, ви-| |
| | | |везення | |
| | | |побутового| |
| | | |сміття та | |
| | | |рідких не-| |
| | | |чистот | |
----------------------------------------------------------------------------

01100000000 Бюджет Автономної 6737,4 49739,8 35965,0 17780,6
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет 5497,1 92604,1 62231,6 51642,3
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет 3464,5 69505,1 43149,3 5271,3
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет 10561,0 69034,1 192837,6 8292,6
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет 13705,5 109142,1 183652,4 14616,4
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 4431,7 59297,4 53183,4 18916
Житомирської
області

07100000000 Обласний бюджет 4117,4 65002,8 26864,1 3773,1
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет 5803,8 51561,6 67506,9 19081,4
Запорізької
області

09100000000 Обласний бюджет 4585,8 93166,1 65485,0 3369,9
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет 5466,2 27810,9 110279,1 9776,1
Київської області

11100000000 Обласний бюджет 3488,1 41323,0 45683,8 20769,6
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 7110,8 35769,2 99368,7 5491,6
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 8043,7 156661,5 162090,1 3954,1
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 3968,9 43156,2 38088,4 10255,9
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет 7400,6 60917,7 63931,9 18379,5
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет 4996,5 38842,5 109816,5 11295,1
Полтавської
області

17100000000 Обласний бюджет 3777,4 96436,2 55226 4689,4
Рівненської
області

18100000000 Обласний бюджет 3893,2 44445,1 76637 22566
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет 3533,3 79187,1 59710 9039,8
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 8194,8 69725,8 209112,7 22052,5
Харківської
області

21100000000 Обласний бюджет 3659,7 22735,7 26542 11887,7
Херсонської
області

22100000000 Обласний бюджет 4494,6 57266,0 64785,1 15009,2
Хмельницької
області

23100000000 Обласний бюджет 4372,9 55103,5 66505,6 16961,5
Черкаської
області

24100000000 Обласний бюджет 2865,9 45816,8 21623 7646,3
Чернівецької
області

25100000000 Обласний бюджет 3823,0 49217,8 64004,8 18904,0
Чернігівської
області

26000000000 Міський бюджет 33156,1 153651,3 370,6
міста Києва

27000000000 Міський бюджет 7993,6 12584,2 831,9
міста Севастополя

13201000000 Міський бюджет
міста Львова

15201000000 Міський бюджет
міста Одеси

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

22202000000 Міський бюджет
міста Кам'янець-
Подільський

19306000000 Збаразький
районний бюджет

25301000000 Бахмацький
районний бюджет

08204000000 Міський бюджет
міста Мелітополя

20201000000 Міський бюджет
міста Харкова

ВСЬОГО 137993,8 1624617,8 2170515,5 352624,4

Продовження таблиці

Субвенція з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

   -----------------------------------------------------------------------
надання пільг вете- |погашен-|ліквіда- |надання пільг |будівництво та
ранам війни і праці,|ня ос- |цію нас- |громадянам, які|придбання житла
військової служби, |новної |лідків |постраждали |військовослуж-
органів внутрішніх |суми |стихійно-|внаслідок Чор- |бовцям, учасни-
справ з послуг зв'я-|боргу за|го лиха у|нобильської ка-|кам бойових дій
зку та інших перед- |кредита-|Закарпат-|тастрофи на |в Афганістані
бачених чинним зако-|ми, на- |ській та |оплату електро-|та воєнних
нодавством послуг |даними у|Івано- |енергії, при- |конфліктів у
(крім пільг на одер-|1999 ро-|Франків- |родного газу, |зарубіжних кра-
жання ліків, зубо- |ці від- |ській |послуг тепло-, |їнах, членам
протезування, оплату|критим |областях |водопостачання |сімей військо-
електроенергії, при-|акціоне-| |і водовідведен-|вослужбовців,
родного і скраплено-|рним то-| |ня, квартирної |які загинули
го газу, твердого та|варист- | |плати, транс- |під час вико-
рідкого пічного по- |вом | |портних послуг,|нання ними
бутового палива, |"Держав-| |послуг зв'язку |службових
послуг тепло-, водо-|ний | |та на придбання|обов'язків, а
постачання і водо- |ощадний | |твердого і рід-|також військо-
відведення, квартир-|банк | |кого побутового|вослужбовцям,
ної плати, вивезення|України"| |палива особам, |звільненим у
побутового сміття та|Закарпа-| |які проживають |запас або
рідких нечистот) та |тській | |у будинках, що |відставку за
компенсацію за піль-|обласній| |не мають цент- |станом здо-
говий проїзд окремих|держав- | |рального опа- |ров'я, віком,
категорій громадян |ній ад- | |лення |вислугою
|мініс- | | |років та у
--------------------|трації | | |зв'язку із ско-
| в т. ч. |на лік- | | |роченням шта-
| пільг на|відацію | | |тів, які
Всього | послуги |наслід- | | |перебувають
| зв'язку |ків сти-| | |на квартирному
| |хійного | | |обліку за міс-
| |лиха | | |цем проживання
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------

17912,1 3254,0 1282 8765,6


19675,8 3513,4 2765,2 5435


9615 2030,6 2725,4 2631,7


36414,6 7557,2 5196,1 7149,1

45541,1 7403,2 5160,2 5482,2


15018 2645,2 11673,6 6317,9

6306,6 722,8 15000 10000 709,6 2405,1

20091,9 4596,0 1868 2995,3

8932,4 1137,6 5000 1023,9 2472,8

17580,1 2847 34927,8 7095,5


11576,3 2138,8 2241,2 2389,3

25493,1 4296 2881,1 1638,5


19417,1 3445,8 1805,8 7457,6


11724 2424,2 1162,7 4306,4

20373,1 3679,6 1782,8 11587,7


17844,2 3087,8 4517,8 6072,5

9252,4 1488,2 6444 2409,8

14374,7 2196,2 2440,6 3399,8


9195,8 1432,4 1372,2 1594,4

29609,4 6867 4369,5 10884,1

10310,2 1838,2 962,1 2043,1

15984,7 2566 1606,9 5438,1

15172,1 2525 4779,6 3407,7

5946,4 838,6 956,4 2263,4

16066,0 2663,0 5194,5 4386,6

67089,8 10901,8 18746 18310,3


4649,8 1612,2 232 3514,6

501166,7 89707,8 15000 15000 128827 141854,1

тис. грн.

-------------------------------------------------------------
| |
| |-----------
Код бюджету| Назва місцевого бюджету |
| адміністративно- |
| територіальної |
| одиниці |-----------
| |компен- |
| |сацію |
| |втрат |
| |доходів |
| |міському |
| |бюджету |
| |м. Сева- |
| |стополя |
| |внаслідок |
| |розміщення|
| |на його |
| |території |
| |Чорно- |
| |морського |
| |флоту |
| |Російської|
| |Федерації |
-------------------------------------------------------------

01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет Волинської області

04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет Донецької області

06100000000 Обласний бюджет Житомирської
області

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет Київської області

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет Луганської області

13100000000 Обласний бюджет Львівської області

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет Одеської області

16100000000 Обласний бюджет Полтавської
області

17100000000 Обласний бюджет Рівненської
області

18100000000 Обласний бюджет Сумської області

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

21100000000 Обласний бюджет Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької
області

23100000000 Обласний бюджет Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет Чернівецької
області

25100000000 Обласний бюджет Чернігівської
області

26000000000 Міський бюджет міста Києва

27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 32000

13201000000 Міський бюджет міста Львова

15201000000 Міський бюджет міста Одеси

18202000000 Міський бюджет міста Глухова

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

19306000000 Збаразький районний бюджет

25301000000 Бахмацький районний бюджет

08204000000 Міський бюджет міста Мелітополя

20201000000 Міський бюджет міста Харкова

ВСЬОГО 32000

Продовження таблиці

----------------------------------------------------------------------------
Субвенція з державного бюджету |
--------------------------------------------------------------|
|Субвен-|Розрахунковий
Субвенція загального фонду на: |ція |обсяг доходів
|спеці- |загального
------------------------------------------------------|ального|фонду
збере- |розвиток |розвиток|програму|інвес- |вико- |фонду |Державного
ження |Націо- |Держав- |збере- |тиційні |нання |на лік-|бюджету
істо- |нального |ного |ження |проекти,|інвес- |відацію|України,
ричної |історико-|істо- |пам'яток|спря- |тиційних|наслід-|за рахунок
забудови|архітек- |рико-ар-|Держав- |мовані |проектів|ків |яких здійсню-
у цен- |турного |хеоло- |ного |на роз- | |аварії |ється перера-
тральній|заповід- |гічного |істо- |виток | |на |хування
частині |ника |заповід-|рико- |соціаль-| |очисних|дотації
міст |"Кам'я- |ника |культур-|ної | |спору- |вирівнювання
|нець" |"Кам'яна|ного |інфра- | |дах |
| |Могила" |заповід-|структу-| |м. Хар-|
| | |ника |ри Авто-| |кова |
| | |"Геть- |номної | | |
| | |манська |Респуб- | | |
| | |столиця"|ліки | | |
| | | |Крим | | |
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

15000,0 9440,0 693456,0

8234,0 520178,8

4928,9 416282,0

16546,6 2137234,1


22506,3 2448705,1


6456,0 309288,0

5844,9 347938,6


8952,5 1332268,3

6549,4 331091,5


8493,4 1463839,5

5245,4 190491,1


11832,4 653549,5

12202,8 1458159,7

5876,0 597927,5


11468,1 2217547,5

7575,5 1265019,7


5451,7 411056,5


6040,1 821024,4

5307,2 226264,0


13525,4 2495939,3

5454,5 213474,2

6649,3 419414,5


6514,5 421046,5

4288,1 201932,1


5744,0 852026,4


12117,3 11228862,7

1755,7 143436,0

5600

3000

2000

2000


2000

2000

1000

26250

12600 2000 1000 2000 15000 225000 26250 33817453,5

( Додаток 5 в редакції Закону N 849-IV від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV від 09.07.2003 )

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003
рік"

Розподіл витрат у 2003 році, які здійснюються
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, на
створення нових робочих місць працівникам вугільної
промисловості, які вивільняються у зв'язку
із закриттям шахт

тис. грн.

   ------------------------------------------------------------------
|Обсяг коштів на створення
Назва |нових робочих місць
адміністративно-територіальної |працівникам вугільної
одиниці |промисловості, які
|вивільняються у зв'язку
|із закриттям шахт
------------------------------------------------------------------

Волинська область 3430,7

Донецька область 51328,2

Житомирська область 635,8

Кіровоградська область 5335,9

Луганська область 38115,3

Львівська область 2414,1

Черкаська область 5462,8

Чернігівська область 635,7

ВСЬОГО 107358,5

^ Наверх
наверх