документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про боротьбу з тероризмом"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 14-1 Кримінально-процесуального кодексу України :

у частинах четвертій і п'ятій слово "переговорів" замінити словом "розмов";

частину п'яту доповнити словами "крім випадків, передбачених Законом України "Про боротьбу з тероризмом".

2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303, N 39, ст. 572; 2001 р., N 10, ст. 44, N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236):

1) пункт 5 статті 7 після слів "правоохоронними органами" доповнити словами "в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій";

2) у статті 8:

пункт 7 частини першої після слова "тяжкого" доповнити словами "та особливо тяжкого";

частину третю після слів "запобігання і припинення" доповнити словами "терористичних актів";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Координацію дій щодо реалізації прав підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з тероризмом, здійснює Служба безпеки України";

3) у статті 9:

частину п'яту після слів "ознаки тяжкого" доповнити словами "або особливо тяжкого";

частину дванадцяту доповнити реченням такого змісту: "Відомості, одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності, щодо підготовки до терористичних актів чи їх вчинення окремими особами та групами, зберігаються до 5 років";

частину чотирнадцяту після слів "запобігання тяжким" доповнити словами "та особливо тяжким";

4) у статті 9-1:

частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або причетність до терористичної діяльності, терористичної групи чи терористичної організації, а так само до матеріального, організаційного чи іншого сприяння створенню терористичної групи чи терористичної організації, - до 5 років";

частину другу після слова "тяжкого" доповнити словами "та особливо тяжкого";

частину четверту після слова "іноземців" доповнити словами "та осіб без громадянства", а після слів "розвідувально-підривній діяльності проти України" - словами "підготовці або вчиненні терористичного акту";

5) у частині першій статті 11 слова "Державні органи" замінити словами "Органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності";

6) частину третю статті 12 після слова "тяжкого" доповнити словами "та особливо тяжкого".

3. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 15, ст. 109):

1) статтю 9 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр. Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України";

2) статтю 25 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники мають також право:

1) одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України від митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Отримання від банків відомості, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ). Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не пізніш як протягом 10 діб;

2) залучати в установленому законодавством порядку до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів;

3) одержувати в установленому законодавством порядку за письмовими запитами керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України;

4) подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України;

5) входити за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв) незалежно від форми власності, на пункти пропуску через державний кордон та митниць, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю;

6) за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, а у невідкладних випадках - з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються громадянину чи представнику підприємства, установи, організації.

Органи і підрозділи Служби безпеки України, які здійснюють боротьбу з тероризмом, мають повноваження органу дізнання".

4. Пункт 40 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) викласти в такій редакції:

"40) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами керівників підрозділів з оперативно-розшукової роботи чи розвідувального органу відомості з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 червня 2003 року
N 965-IV

^ Наверх
наверх