документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-01-162010-12-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо загальнообов'язкового
державного соціального страхування

У зв'язку з прийняттям законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання ( 1105-14 ), які спричинили втрату працездатності", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1973 р., N 40, ст. 343; 1981 р., N 32, ст. 513; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 3, ст. 10; 1995 р., N 28, ст. 204; 1998 р., N 43-44, ст. 268; 2000 р., N 6-7, ст. 41; 2001 р., N 21, ст. 104):

1) частину другу статті 48 після слів "вони підлягають" доповнити словом "загальнообов'язковому";

2) у пункті 3 частини першої статті 82 слова "виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню" замінити словами "надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням";

3) у частині другій статті 170 слова "провадиться виплата допомоги по державному соціальному страхуванню" замінити словами "надається матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням";

4) статтю 173 викласти в такій редакції:

"Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження
здоров'я працівників

Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку";

5) у частині третій статті 179 слова "по державному соціальному страхуванню" замінити словами "відповідно до законодавства";

6) у пункті 15 частини першої статті 247 слова "здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги із соціального страхування" замінити словами "здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасним наданням працівникам матеріального забезпечення та соціальних послуг за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування";

7) главу XVII викласти в такій редакції:

"Глава XVII

Загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та пенсійне забезпечення

Стаття 253. Особи, які підлягають загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню

Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного
соціального страхування

Основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування є внески власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів чи фізичної особи, працівників. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування, передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стаття 255. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням працівникам, а в деяких випадках і членам їх сімей, умови їх надання та розміри визначаються законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншими нормативно-правовими актами, які містять норми щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стаття 256. Пенсійне забезпечення

Працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, а також за вислугу років відповідно до закону".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтями 165-3, 165-4, 165-5, 244-9, 244-10 і 244-11 такого змісту:

"Стаття 165-3. Порушення строку реєстрації як платника
страхових внесків до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття,
несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків -

тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, несвоєчасна сплата страхових внесків або несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію -

тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 165-5. Ухилення від реєстрації як платника страхових
внесків до Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна
або неповна сплата страхових внесків, а також
порушення порядку використання страхових коштів

Ухилення посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання цих коштів -

тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття

Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою страхових внесків (стаття 165-3).

Від імені Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники.

Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 165-4).

Від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних та міських відділень виконавчої дирекції Фонду.

Стаття 244-11. Органи Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою страхових внесків, а також порушенням порядку використання страхових коштів (стаття 165-5).

Від імені Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники";

2) у статті 165-1:

у назві слова "Фонду соціального страхування України" виключити, а слово "соціальне" замінити словом "пенсійне";

в абзаці першому частини першої слова "Фонду соціального страхування України" виключити, а слова "соціальне", "відповідних фондів" замінити відповідно словами "пенсійне", "Пенсійного фонду України";

3) у статті 244-2:

у назві слова "та Фонду соціального страхування України" виключити;

у частині першій слова "і Фонду соціального страхування України" виключити, а слово "соціальне" замінити словом "пенсійне";

частину третю виключити;

4) в абзаці першому частини другої статті 255 цифри "222 - 244-8" замінити цифрами "222 - 244-11".

3. У статті 8 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80):

1) у частині восьмій слова "Фонду соціального страхування" замінити словами "Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності";

2) частину двадцяту після слів "та органи державної статистики" доповнити словами "органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Пенсійного фонду України".

4. У Законі України "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 66):

1) статтю 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Трудові права громадян, які працюють
у релігійних організаціях та створених
ними підприємствах і закладах

На громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах, добродійних закладах на умовах трудового договору, поширюється дія законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оподаткування";

2) статтю 27 виключити;

3) статтю 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Право на соціальний захист громадян,
які працюють у релігійних організаціях
та створених ними підприємствах і закладах

Громадяни, які працюють у релігійних організаціях, створених ними підприємствах, закладах на умовах трудового договору, а також священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на умовах і в порядку, встановлених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Релігійні організації, їх підприємства та заклади, а у випадках, передбачених законом, також і працівники цих організацій, підприємств, закладів сплачують страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також збір на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України в порядку і розмірах, установлених законодавством.

Усім громадянам, які працюють у релігійних організаціях, їх підприємствах і закладах, державна пенсія призначається і виплачується на загальних підставах відповідно до законодавства".

5. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162):

1) у пункті 8 частини першої статті 20 слова "безперервного стажу роботи" замінити словами "страхового стажу";

2) у частині першій статті 30:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років - у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров'я, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку";

абзац перший пункту 10 після слів "повного заробітку незалежно від" доповнити словом "страхового".

6. У частині другій статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12-13, ст. 92) слова "лікарняні листки" замінити словами "листки непрацездатності", а слова "стажу роботи" замінити словами "страхового стажу".

7. Пункт 34 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113) доповнити словами "органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

8. У статті 28 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст. 341):

1) частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Особи, які працюють у селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором (контрактом), та члени селянського (фермерського) господарства починаючи з 16-річного віку підлягають пенсійному забезпеченню нарівні з працівниками сільського господарства, а також загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття і загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, відповідно до законодавства.

2. Селянське (фермерське) господарство реєструється як платник збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в органах Пенсійного фонду України за своїм місцем розташування, у встановленому порядку сплачує збір на оЧбов'язкове державне пенсійне страхування з усіх видів заробітку за членів селянського (фермерського) господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), а також як платник страхових внесків з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, зазначених у частині першій цієї статті, сплачує страхові внески у встановленому законодавством порядку";

2) частину третю після слів "сплату внесків" доповнити словом "(збору)";

3) у частині п'ятій слово "матеріальну" виключити;

4) у тексті статті слова "(контрактом, угодою)" замінити словом "(контрактом)".

9. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104; 1999 р., N 5-6, ст. 39, ст. 42, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30):

1) у частині третій статті 2:

у першому реченні слова "та Фонду соціального страхування України" виключити;

друге речення виключити;

2) пункт 16 частини першої статті 14 виключити.

10. Підпункт 5.7.1 пункту 5.7 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) викласти в такій редакції:

"5.7.1. До складу валових витрат платника податку відносяться суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані на виплати, зазначені в підпункті 5.6.1 цієї статті, у розмірах і порядку, встановлених законом".

11. У частинах другій та дев'ятій статті 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82; 2002 р., N 29, ст. 189) слова "збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття" замінити словами "внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

12. У частинах першій та сьомій статті 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" ( 721-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2002 р., N 29, ст. 189) слова "збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття" замінити словами "внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

13. У частинах першій та восьмій статті 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" ( 970-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351; 2002 р., N 29, ст. 189) слова "до державного фонду сприяння зайнятості населення" замінити словами "внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

14. У статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391):

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Податки, збори та страхові внески, що сплачуються

під час виконання угоди про розподіл продукції";

2) в абзаці п'ятому частини третьої слова "збір на обов'язкове соціальне страхування" замінити словами "внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

15. У статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; із змінами, внесеними Законом України від 28 листопада 2002 року N 294-IV):

1) останнє речення частини четвертої виключити;

2) останнє речення частини шостої викласти в такій редакції:

"Ці кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і використовуються для надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для молоді та її професійну підготовку і перепідготовку".

16. В абзаці четвертому статті 6 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" ( 2050-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 422) слова "Фонду соціального страхування України" замінити словами "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття".

17. У статті 2 Закону України "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків" ( 2117-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 5) слова "Фонду соціального страхування України" замінити словами "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 січня 2003 року
N 429-IV

^ Наверх
наверх