документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-09-012002-10-24  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про відповідальність за порушення вимог, спрямованих на
поліпшення екологічної обстановки в Українській РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 5, ст. 60 )

( Указ затверджено Законом N 8816-XI від 17.02.1990 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.200
1 - набуває чинності
01.09.2001 Законом
N 200-IV від 24.10.20
02 )

З метою створення необхідних умов для поліпшення екологічної обстановки в республіці, справи охорони здоров'я населення, його інформованості про стан навколишнього середовища та враховуючи пропозиції трудящих і наукової громадськості в цьому питанні, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Встановити, що відомості про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку в Українській РСР, яка зв'язана з забрудненням землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, продуктів харчування і негативно впливає на здоров'я людей, рослинний і тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою підлягають обов'язковому обнародуванню.

Органи, на які покладено державний контроль за охороною і використанням природних об'єктів, та органи охорони здоров'я зобов'язані публікувати зазначені вище відомості в республіканських та обласних газетах, повідомляти про них по радіо і телебаченню.

Порядок і періодичність обнародування цих відомостей визначаються Радою Міністрів Української РСР.

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 200-IV від 24.10.2002 )

3. Встановити, що порушення вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається у проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів або самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкодженні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зони, або винесенні чи вивезенні з неї без відповідного дозволу будівельних матеріалів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей або інших предметів, - тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових осіб - від п'ятдесяти до ста карбованців.

Предмети, вивезені з цієї зони службовими особами, підлягають вилученню. Конфісковані та вилучені відповідно до цього Указу предмети знищуються в установленому порядку.

Протоколи про порушення, передбачені цією статтею, складаються уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ.

Справи про зазначені правопорушення розглядаються народними суддями районних (міських) народних судів.

При винесенні постанови про накладення адміністративного стягнення за самовільне поселення в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення суддя зобов'язує порушника залишити цю зону. Порядок виконання даної вимоги визначається Міністерством внутрішніх справ Української РСР за погодженням з Міністерством юстиції Української РСР.

4. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива та інші хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців.

Протоколи про зазначені правопорушення складаються уповноваженими на те службовими особами органів державного санітарного і ветеринарного нагляду.

Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.

Сільськогосподарська продукція у випадках, передбачених цією статтею, в разі неможливості використання її для згодовування худобі або для інших цілей підлягає безоплатному вилученню у радгоспів, колгоспів, інших державних, кооперативних підприємств і організацій та у громадян і наступному знищенню в установленому порядку.

5. У зв'язку з цим внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

( Підпункт 1 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2) до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР:

частині першій статті 112 цифри "226-228" замінити цифрами "226, 227, 227-1, 228";

3) до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236):

а) доповнити Кодекс статтями 42-1 і 46-1 такого змісту:

"Стаття 42-1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації

Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива та інші хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців";

"Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення

Порушення вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається у проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів або самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкодженні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зони, або винесенні чи вивезенні з неї без відповідного дозволу будівельних матеріалів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей або інших предметів, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових осіб від п'ятдесяти до ста карбованців";

б) у частині першій статті 218 слово і цифри "статтями 45" замінити словом і цифрами "статтями 42-1, 45";

в) у статті 221, частині другій статті 277 і частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 51" замінити словом і цифрами "статтями 46-1, 51";

г) у частині першій статті 255:

в абзаці другому пункту 1 слово і цифри "статті 49" замінити словом і цифрами "статті 46-1, 49";

доповнити пункт 1 абзацами такого змісту:

"органів державного санітарного нагляду (стаття 42-1);

органів державного ветеринарного нагляду (стаття 42-1)";

д) в абзаці другому пункту 2 статті 313 слово і цифри "статтями 162" замінити словом і цифрами "статтями 46-1, 162".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 19 січня 1990 р.
N 8711-XI

^ Наверх
наверх