документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1994-02-242010-07-07  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI від 07.07.20
10 )

Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про статус суддів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 26, ст.203 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст.56) такі зміни і доповнення:

1. У статті 43:

частину другу після слова "недоторканності" доповнити словами "та соціального захисту";

частину третю після слова "допомога" доповнити словами "без сплати податку";

в абзаці першому частини четвертої:

а) у першому реченні слова "на загальних підставах" замінити словами "на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 );

б) у другому реченні слова "на загальних підставах" виключити;

в) доповнити абзац після другого речення новим реченням такого змісту: "За кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж до 90 відсотків заробітку судді без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання";

г) в останньому реченні слова "або, за його вибором, призначається пенсія на загальних підставах" виключити;

д) доповнити абзац новим реченням такого змісту: "При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одержання щомісячного довічного грошового утримання в зазначеному розмірі, або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу";

доповнити частину четверту після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"До стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується також час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, час роботи на посадах, безпосередньо пов'язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У статті 44:

у частині першій слова "та доплат за кваліфікаційні класи і вислугу років" замінити словами "премій, доплат за кваліфікаційні класи, надбавок за вислугу років та інших надбавок";

частини третю і четверту викласти у такій редакції:

"3. Грошове утримання судді військового суду складається з посадового окладу, окладу за військове звання, доплат за кваліфікаційний клас судді та за вислугу років військовослужбовця.

4. Суддям виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах:

при стажі роботи понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків від загальної суми щомісячного заробітку з урахуванням доплати за кваліфікаційні класи";

друге речення частини п'ятої викласти в такій редакції: "Суддям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів";

у першому реченні частини сьомої слова "відповідною місцевою адміністрацією" замінити словами "відповідними місцевими органами державної виконавчої влади за місцезнаходженням суду";

частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі незабезпечення судді благоустроєним житлом у зазначені строки суд за рахунок державного бюджету може придбати квартиру або будинок за ринковими цінами і передати їх у користування судді. Порядок фінансування судів для цієї мети, а також порядок розрахунків з державним бюджетом органу державної виконавчої влади, який своєчасно не надав судді житло, визначається Кабінетом Міністрів України";

друге речення частини восьмої доповнити словами "безплатне користування на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею за рахунок державного бюджету";

частину дев'яту після слів "комунального фонду" доповнити словами "та приміщень, наданих їм в користування в порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті";

доповнити частину дев'яту абзацом другим такого змісту:

"Суддям надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія, установка і користування індивідуальним домашнім телефоном). Такі ж пільги зберігаються за ними і після виходу у відставку";

перше речення частини одинадцятої викласти в такій редакції:

"11. Суддям, а також суддям, які перебувають у відставці, органом, що їх обирав, видаються посвідчення, зразки яких встановлюються Президією Верховної Ради України";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Суддя і члени його сім'ї мають право на безплатне медичне обслуговування в державних закладах охорони здоров'я. Члени сім'ї судді обслуговуються в тих медичних закладах, де обслуговується суддя. Суддям за рахунок державного бюджету, а членам їх сімей за власний рахунок щорічно надається путівка на санаторно-курортне лікування. Ці права зберігаються за ними і після виходу судді у відставку або на пенсію".

3. У статті 45:

в частинах другій і третій слова "виплачується одноразова допомога" та "одноразова допомога виплачується" замінити словами "виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню суддів";

в частині третій в другому реченні слово "допомоги" замінити словами "страхової суми";

частину шосту після слова "виходу" доповнити словами "у відставку, або".

4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4015-XII

^ Наверх
наверх